သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 13/06/2019

        ဗီယက္နမ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔တင္ပို႔ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနကေျပာသည္ဟု ဗီယက္နမ္နယူး ေအဂ်င္စီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပီေလာပီနံတို႔မွာ အတားအဆီးအမ်ားဆ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 11/06/2019

         ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး သယံဇာတ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး  ဦးဟံထြန္း၏လမ္းၫႊန္မႈ၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတိုင္း ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ စီစဥ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၂၉-၅-၂၀၁၉ရက္က ရန္ကုန္တစ္တိုင္းလံုး ခ႐ိုင္အ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 10/06/2019

         ယခုဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ကုန္သြယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ ဒသမ ၄၂၁ သန္းခန္႔ ရရွိထားၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသ န္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေပါင

Post Date: 24/05/2019

            ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္၏ ေမလဒုတိယပတ္ခန္႔ အေျခအေနမွာ ယခင္လကုန္ပိုင္းကဲ့သို႔ပင္ ျပည္တြင္း ဆင္ ဆူဇူကီးပုံစံသစ္ကားအာတီဂါ၏ ဂယက္ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အနည္း ငယ္ျပန္ျဖစ္လာေသာ္လည္း နယ္လိုင္စင္ကားမ်ားႏွင့္ အသစ္ တင္သြင္းသည့္ ကားမ်ားအ၀ယ္နည္းေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္း ေနာက္

Post Date: 24/05/2019

         ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္သစ္သီး၀လံကုန္ စည္ဒိုင္မွ  တ႐ုတ္သို႔  သစ္သီး၀လံမ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိရာ  ဖရဲသီးတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္  ဖရဲက်ားသီး၊ ဖရဲျဖဴသီး၊ ဖရဲအ၀ိုင္းက်ားသီးတို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကၿပီး ဖရဲ တင္ပို႔မႈမွာနည္းသြားေသာ္လည္း  ေစ်းေကာင္းရေနကာ  သခြားတင္ပို႔မႈလုံး၀ မရွိဘ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook