ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

Company Registration ( ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှတ်တင်ခြင်း)

 

၁။      ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှတ်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို www.dica.gov.mm တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Certificate of Exporter/Importer Registration