သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 09/04/2019

           အစုိးရက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသံုးျပဳရန္  တြန္းအားေပးေနသည့္ အတြက္ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုး ေမာ္ ေတာ္ကား ေစ်းကြက္ႀကီးရွိသည့္ အိႏၵိယသည္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ကုိ ပုိမိုမွီခုိလာရမည္ဟု အိႏၵိယ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 09/04/2019

           စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ႏွင့္အညီ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လြတ္လပ္ သည့္ေစ်းကြက္ကို  ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈမ်ားအား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔  ေရာက္ရွိေစရန...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 08/04/2019

             နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ႏွင့္အတူ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေတာ့မည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည့္စုံၾကြယ္၀မႈတို႔ အတြက္ အဓိက က်သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိက

Post Date: 17/01/2019

       ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား တည္ရွိကာ ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပင္

Post Date: 07/01/2019

     အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဆာင္းသီးႏွံ မုန္ညင္းႀကီးကို ဧကက်ယ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးလာတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ထမင္းဝိုင္းမွာ မုန္ညင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံစားေသာက္ၾကပါတယ္။ သည္ဘက္ေဒသမွာ မုန္ညင္းကို  အခ်ဥ္တည္  စဥ့္အိုး မ်ားနဲ႔ေလွာင္ၿပီး  ႏွစ္ေပါက္ေရာင္းခ်တဲ့သူမ်ား ရွိေနပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးရလ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook