အီယူ GSP အစီအစဉ်၏ ပို့ကုန်တင်ပို့သူမှတ်ပုံတင်စနစ်

GSP  အစီအစဉ်အရ ဥရောပသမ္မဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ နော်ဝေ၊ ဆွစ်ဇာလန် နှင့် တူရကီနိုင်ငံများသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများအတွက် အမိန့်ကြော်ငြာချက် (၃၂/၂၀၁၈)

No.32-2018 REX Order.pdf

ပိုကုန်တင်ပိုသူကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်စနစ်ကျင့်သုံးရာတွင် သိရှိဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ

Procedures on REX.pdf

ပိုကုန်တင်ပိုသူကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်စနစ်လမ်းညွှန်( မြန်မာဘာသာ)

REX User Guide Myanmar Version.pdf