ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၁၀-၅-၂၀၂၄ ထိ)
(ယာယီ)
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၀-၅-၂၀၂၃ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၂၁၉.၃၀၀ ၆၁.၁၄၁ ၂၈၀.၄၄၁ ၂၃၁.၈၅၈ ၁၇၅.၈၇၁ ၄၀၇.၇၂၉ -၁၂.၅၅၈ -၁၁၄.၇၃၀ -၁၂၇.၂၈၈
မူဆယ် ၁၃၈.၀၆၉ ၂.၂၁၆ ၁၄၀.၂၈၅ ၁၇၅.၇၅၃ ၁၀၉.၃၆၃ ၂၈၅.၁၁၆ -၃၇.၆၈၄ -၁၀၇.၁၄၇ -၁၄၄.၈၃၁
လွယ်ဂျယ်   ၁.၂၁၄ ၁.၂၁၄ ၇.၈၄၆ ၄.၃၇၃ ၁၂.၂၁၉ -၇.၈၄၆ -၃.၁၅၉ -၁၁.၀၀၅
ချင်းရွှေဟော်       ၁၆.၀၇၀ ၅၉.၇၇၁ ၇၅.၈၄၁ -၁၆.၀၇၀ -၅၉.၇၇၁ -၇၅.၈၄၁
ကံပိုင်တည် ၅၅.၈၉၈ ၁၁.၇၆၅ ၆၇.၆၆၃ ၃၁.၈၆၄ ၁.၉၁၂ ၃၃.၇၇၆ ၂၄.၀၃၄ ၉.၈၅၃ ၃၃.၈၈၇
ကျိုင်းတုံ ၂၅.၃၃၃ ၄၅.၉၄၆ ၇၁.၂၇၉ ၀.၃၂၅ ၀.၄၅၂ ၀.၇၇၇ ၂၅.၀၀၈ ၄၅.၄၉၄ ၇၀.၅၀၂
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၅၀.၅၈၅ ၄၆.၉၄၆ ၂၉၇.၅၃၁ ၂၇၈.၂၃၉ ၁၅၀.၅၂၉ ၄၂၈.၇၆၈ -၂၇.၆၅၄ -၁၀၃.၅၈၃ -၁၃၁.၂၃၇
တာချီလိတ် ၁၃.၇၉၉ ၁၀.၁၇၁ ၂၃.၉၇၀ ၆.၉၃၅ ၁၁.၆၉၈ ၁၈.၆၃၃ ၆.၈၆၄ -၁.၅၂၇ ၅.၃၃၇
မြဝတီ ၁၇.၃၀၃ ၁၄.၃၈၉ ၃၁.၆၉၂ ၄၈.၉၉၅ ၁၁၈.၀၇၅ ၁၆၇.၀၇၀ -၃၁.၆၉၂ -၁၀၃.၆၈၆ -၁၃၅.၃၇၈
ကော့သောင်း ၂၀.၇၅၇ ၇.၈၀၄ ၂၈.၅၆၁ ၁.၅၉၂ ၁.၇၅၃ ၃.၃၄၅ ၁၉.၁၆၅ ၆.၀၅၁ ၂၅.၂၁၆
မြိတ် ၈.၈၅၄ ၁၃.၂၃၆ ၂၂.၀၉၀ ၃.၆၉၈ ၅.၆၈၇ ၉.၃၈၅ ၅.၁၅၆ ၇.၅၄၉ ၁၂.၇၀၅
ထီးခီး ၁၈၄.၆၇၀ ၀.၄၂၅ ၁၈၅.၀၉၅ ၂၁၆.၅၆၉ ၁၃.၂၆၄ ၂၂၉.၈၃၃ -၃၁.၈၉၉ -၁၂.၈၃၉ -၄၄.၇၃၈
မောတောင် ၅.၂၀၂ ၀.၉၂၁ ၆.၁၂၃ ၀.၄၅၀ ၀.၀၅၂ ၀.၅၀၂ ၄.၇၅၂ ၀.၈၆၉ ၅.၆၂၁
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်       ၁.၇၉၁ ၀.၃၁၀ ၂.၁၀၁ -၁.၇၉၁ -၀.၃၁၀ -၂.၁၀၁
စစ်တွေ       ၀.၇၁၉ ၀.၃၀၃ ၁.၀၂၂ -၀.၇၁၉ -၀.၃၀၃ -၁.၀၂၂
  စစ်တွေ (ပုံမှန်)       ၀.၇၁၉ ၀.၃၀၃ ၁.၀၂၂ -၀.၇၁၉ -၀.၃၀၃ -၁.၀၂၂
​မောင်တော       ၁.၀၇၂ ၀.၀၀၇ ၁.၀၇၉ -၁.၀၇၂ -၀.၀၀၇ -၁.၀၇၉
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ   ၀.၀၅၂ ၀.၀၅၂ ၀.၇၁၄ ၀.၁၉၉ ၀.၉၁၃ -၀.၇၁၄ -၀.၁၄၇ -၀.၈၆၁
တမူး   ၀.၀၅၂ ၀.၀၅၂ ၀.၇၁၄ ၀.၁၉၉ ၀.၉၁၃ -၀.၇၁၄ -၀.၁၄၇ -၀.၈၆၁
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၄၆၉.၈၈၅ ၁၀၈.၁၃၉ ၅၇၈.၀၂၄ ၅၁၂.၆၀၂ ၃၂၆.၉၀၉ ၈၃၉.၅၁၁ -၄၂.၇၁၇ -၂၁၈.၇၇၀ -၂၆၁.၄၈၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages