ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၃-၈-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၃-၈-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၄၆၆.၄၀၃ ၅၈၃.၆၄၁ ၂၀၅၀.၀၄၄ ၁၁၅၀.၈၇၅ ၅၇၈.၇၁၀ ၁၇၂၉.၅၈၅ ၃၁၅.၅၂၈ ၄.၉၃၁ ၃၂၀.၄၅၉
လြယ္ဂ်ယ္ ၆၅.၇၁၀ ၅.၃၇၃ ၇၁.၀၈၃ ၇၂.၁၃၂ ၅.၈၀၁ ၇၇.၉၃၃ -၆.၄၂၂ -၀.၄၂၈ -၆.၈၅၀
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၉၅.၃၀၇ ၁၈.၅၁၃ ၁၁၃.၈၂၀ ၁၇၃.၇၄၉ ၂၁.၀၃၆ ၁၉၄.၇၈၅ -၇၈.၄၄၂ -၂.၅၂၃ -၈၀.၉၆၅
ကန္ပိုက္တီး ၆၈.၅၀၄ ၉.၉၂၇ ၇၈.၄၃၁ ၃၄.၂၁၃ ၁၄.၈၉၈ ၄၉.၁၁၁ ၃၄.၂၉၁ -၄.၉၇၁ ၂၉.၃၂၀
က်ိဳင္းတံု ၀.၁၀၁ ၀.၇၃၂ ၀.၈၃၃ ၀.၀၄၇ ၀.၄၃၇ ၀.၄၈၄ ၀.၀၅၄ ၀.၂၉၅ ၀.၃၄၉
တာခ်ီလိတ္ ၅.၁၂၄ ၂၄.၆၅၃ ၂၉.၇၇၇ ၅.၃၄၈ ၂၃.၇၇၅ ၂၉.၁၂၃ -၀.၂၂၄ ၀.၈၇၈ ၀.၆၅၄
ျမ၀တီ ၂၇.၂၉၆ ၂၄၆.၉၆၄ ၂၇၄.၂၆၀ ၁၈.၁၁၀ ၂၆၁.၀၁၁ ၂၇၉.၁၂၁ ၉.၁၈၆ -၁၄.၀၄၇ -၄.၈၆၁
ေကာ့ေသာင္း ၃၂.၈၆၆ ၁၄.၃၄၇ ၄၇.၂၁၃ ၂၂.၂၈၀ ၂၆.၃၄၅ ၄၈.၆၂၅ ၁၀.၅၈၆ -၁၁.၉၉၈ -၁.၄၁၂
ျမိတ္ ၅၉.၅၁၀ ၂၁.၀၈၈ ၈၀.၅၉၈ ၃၄.၂၆၂ ၁၈.၅၆၁ ၅၂.၈၂၃ ၂၅.၂၄၈ ၂.၅၂၇ ၂၇.၇၇၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၂၆၄ ၀.၅၃၉ ၁.၈၀၃ ၂.၁၁၀ ၀.၁၃၁ ၂.၂၄၁ -၀.၈၄၆ ၀.၄၀၈ -၀.၄၃၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၉၁၉ ၁.၃၅၇ ၃.၂၇၆ ၁.၀၄၄ ၀.၆၄၂ ၁.၆၈၆ ၀.၈၇၅ ၀.၇၁၅ ၁.၅၉၀
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၇၈ ၀.၃၀၁ ၀.၃၇၉ ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၆ ၀.၂၁၂ ၀.၀၁၂ ၀.၁၅၅ ၀.၁၆၇
၁၃ စစ္ေတြ ၃.၇၇၉ ၄၅.၈၈၇ ၄၉.၆၆၆ ၁.၇၂၃ ၀.၀၁၆ ၁.၇၃၉ ၂.၀၅၆ ၄၅.၈၇၁ ၄၇.၉၂၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၃.၄၅၄   ၃.၄၅၄ ၄.၀၇၀   ၄.၀၇၀ -၀.၆၁၆   -၀.၆၁၆
၁၅ တမူး ၄၂.၅၂၈ ၀.၈၃၂ ၄၃.၃၆၀ ၇.၀၇၉ ၁.၉၂၆ ၉.၀၀၅ ၃၅.၄၄၉ -၁.၀၉၄ ၃၄.၃၅၅
၁၆ ရိဒ္ ၆.၂၇၇ ၅.၇၁၁ ၁၁.၉၈၈ ၁၀.၅၈၂ ၃.၈၃၇ ၁၄.၄၁၉ -၄.၃၀၅ ၁.၈၇၄ -၂.၄၃၁
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၈၈၀.၁၂၀ ၉၇၉.၈၆၅ ၂၈၅၉.၉၈၅ ၁၅၃၇.၆၉၀ ၉၅၇.၂၇၂ ၂၄၉၄.၉၆၂ ၃၄၂.၄၃၀ ၂၂.၅၉၃ ၃၆၅.၀၂၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages