ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၁၂.၄၅၅ ၄၂.၈၇၄ ၁၅၅.၃၂၉ ၄၃.၁၃၉ ၃၅.၀၃၀ ၇၈.၁၆၉ ၆၉.၃၁၆ ၇.၈၄၄ ၇၇.၁၆၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၀.၉၂၃ ၀.၄၈၄ ၁.၄၀၇ ၂.၁၇၄ ၀.၂၂၃ ၂.၃၉၇ -၁.၂၅၁ ၀.၂၆၁ -၀.၉၉၀
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၈.၆၈၇ ၁.၅၈၀ ၁၀.၂၆၇ ၇.၇၀၄ ၀.၃၇၇ ၈.၀၈၁ ၀.၉၈၃ ၁.၂၀၃ ၂.၁၈၆
ကန္ပိုက္တီး ၁.၀၂၀ ၀.၈၈၃ ၁.၉၀၃ ၀.၀၇၇ ၀.၆၉၈ ၀.၇၇၅ ၀.၉၄၃ ၀.၁၈၅ ၁.၁၂၈
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၀၅ ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၇ ၀.၀၄၃   ၀.၀၄၃ -၀.၀၃၈ ၀.၀၁၂ -၀.၀၂၆
တာခ်ီလိတ္ ၀.၅၆၈ ၁.၀၂၉ ၁.၅၉၇ ၀.၁၁၁ ၁.၅၅၉ ၁.၆၇၀ ၀.၄၅၇ -၀.၅၃၀ -၀.၀၇၃
ျမ၀တီ ၃.၆၈၀ ၂၃.၈၃၀ ၂၇.၅၁၀ ၁.၂၈၄ ၁၃.၅၆၁ ၁၄.၈၄၅ ၂.၃၉၆ ၁၀.၂၆၉ ၁၂.၆၆၅
ေကာ့ေသာင္း ၈.၃၁၄ ၀.၆၄၈ ၈.၉၆၂ ၄.၅၇၀ ၁.၉၈၁ ၆.၅၅၁ ၃.၇၄၄ -၁.၃၃၃ ၂.၄၁၁
ျမိတ္ ၄.၈၀၀ ၁.၅၄၆ ၆.၃၄၆ ၃.၃၇၅ ၁.၄၉၆ ၄.၈၇၁ ၁.၄၂၅ ၀.၀၅၀ ၁.၄၇၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၁၆၄ ၀.၀၂၁ ၀.၁၈၅ ၀.၁၁၀ ၀.၀၂၂ ၀.၁၃၂ ၀.၀၅၄ -၀.၀၀၁ ၀.၀၅၃
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၅၇၉ ၀.၄၀၅ ၀.၉၈၄ ၀.၁၇၅ ၀.၀၄၃ ၀.၂၁၈ ၀.၄၀၄ ၀.၃၆၂ ၀.၇၆၆
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၉ ၀.၀၂၉   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၀ -၀.၀၁၃ ၀.၀၀၇
၁၃ စစ္ေတြ ၀.၂၉၉ ၆.၃၄၁ ၆.၆၄၀ ၀.၈၃၂ ၀.၀၀၃ ၀.၈၃၅ -၀.၅၃၃ ၆.၃၃၈ ၅.၈၀၅
၁၄ ေမာင္ေတာ ၀.၃၀၀   ၀.၃၀၀       ၀.၃၀၀   ၀.၃၀၀
၁၅ တမူး ၃.၃၅၃ ၀.၁၀၄ ၃.၄၅၇ ၀.၈၁၅ ၀.၁၂၂ ၀.၉၃၇ ၂.၅၃၈ -၀.၀၁၈ ၂.၅၂၀
၁၆ ရိဒ္ ၀.၆၆၀ ၀.၈၈၈ ၁.၅၄၈ ၀.၆၁၄ ၀.၅၅၆ ၁.၁၇၀ ၀.၀၄၆ ၀.၃၃၂ ၀.၃၇၈
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၄၅.၈၂၇ ၈၀.၆၅၄ ၂၂၆.၄၈၁ ၆၅.၀၂၃ ၅၅.၆၉၃ ၁၂၀.၇၁၆ ၈၀.၈၀၄ ၂၄.၉၆၁ ၁၀၅.၇၆၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages