ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၆-၁၂-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၆-၁၂-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၇၉၈.၈၇၈ ၃၄၉.၀၄၀ ၁၁၄၇.၉၁၈ ၃၉၀.၃၉၇ ၂၈၇.၉၀၁ ၆၇၈.၂၉၈ ၄၀၈.၄၈၁ ၆၁.၁၃၉ ၄၆၉.၆၂၀
လွယ်ဂျယ် ၁၃.၄၂၈ ၃.၅၇၇ ၁၇.၀၀၅ ၂၈.၆၈၆ ၂.၇၅၀ ၃၁.၄၃၆ -၁၅.၂၅၈ ၀.၈၂၇ -၁၄.၄၃၁
ချင်းရွှေဟော် ၁၀၇.၁၃၃ ၁၄.၉၂၉ ၁၂၂.၀၆၂ ၉၃.၁၆၀ ၁၀.၆၆၃ ၁၀၃.၈၂၃ ၁၃.၉၇၃ ၄.၂၆၆ ၁၈.၂၃၉
ကံပိုက်တီ ၇၁.၅၉၂ ၃.၄၇၂ ၇၅.၀၆၄ ၁၀.၇၅၃ ၄.၀၅၅ ၁၄.၈၀၈ ၆၀.၈၃၉ -၀.၅၈၃ ၆၀.၂၅၆
ကျိုင်းတုံ ၁.၂၈၂ ၀.၆၅၈ ၁.၉၄၀ ၀.၃၂၅ ၀.၃၃၅ ၀.၆၆၀ ၀.၉၅၇ ၀.၃၂၃ ၁.၂၈၀
တာချီလိတ် ၆.၇၅၈ ၁၄.၉၁၅ ၂၁.၆၇၃ ၂.၆၄၇ ၇.၉၃၀ ၁၀.၅၇၇ ၄.၁၁၁ ၆.၉၈၅ ၁၁.၀၉၆
မြဝတီ ၄၅.၂၆၆ ၁၅၇.၂၈၇ ၂၀၂.၅၅၃ ၂၀.၃၆၁ ၁၃၂.၁၅၁ ၁၅၂.၅၁၂ ၂၄.၉၀၅ ၂၅.၁၃၆ ၅၀.၀၄၁
ကော့သောင်း ၅၇.၇၉၆ ၁၁.၅၀၂ ၆၉.၂၉၈ ၃၉.၁၇၇ ၅.၇၄၂ ၄၄.၉၁၉ ၁၈.၆၁၉ ၅.၇၆၀ ၂၄.၃၇၉
မြိတ် ၈.၈၂၃ ၂၃.၈၀၃ ၃၂.၆၂၆ ၂၃.၀၉၇ ၃၁.၉၇၁ ၅၅.၀၆၈ -၁၄.၂၇၄ -၈.၁၆၈ -၂၂.၄၄၂
၁၀ ထီးခီး ၂၉၀.၉၄၇ ၀.၈၃၀ ၂၉၁.၇၇၇ ၃၈၁.၀၁၉ ၂.၃၅၁ ၃၈၃.၃၇၀ -၉၀.၀၇၂ -၁.၅၂၁ -၉၁.၅၉၃
၁၁ မောတောင် ၃.၇၆၈ ၁.၃၈၇ ၅.၁၅၅ ၂.၄၉၄ ၂.၁၅၀ ၄.၆၄၄ ၁.၂၇၄ -၀.၇၆၃ ၀.၅၁၁
၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၆၆၁ ၀.၀၉၉ ၀.၇၆၀ ၀.၂၀၆ ၀.၀၆၅ ၀.၂၇၁ ၀.၄၅၅ ၀.၀၃၄ ၀.၄၈၉
၁၃ စစ်တွေ ၅.၇၉၀ ၀.၀၂၃ ၅.၈၁၃ ၂.၁၇၆ ၀.၀၂၆ ၂.၂၀၂ ၃.၆၁၄ -၀.၀၀၃ ၃.၆၁၁
၁၄ ​မောင်တော ၃.၁၆၄ ၀.၀၁၆ ၃.၁၈၀ ၁.၄၁၆ ၀.၀၀၉ ၁.၄၂၅ ၁.၇၄၈ ၀.၀၀၇ ၁.၇၅၅
၁၅ တမူး ၁၂.၂၂၆ ၀.၀၂၅ ၁၂.၂၅၁ ၂၂.၂၅၆ ၀.၃၃၇ ၂၂.၅၉၃ -၁၀.၀၃၀ -၀.၃၁၂ -၁၀.၃၄၂
၁၆ ရိဒ် ၅.၆၀၄ ၁.၁၀၆ ၆.၇၁၀ ၈.၄၃၄ ၄.၀၆၈ ၁၂.၅၀၂ -၂.၈၃၀ -၂.၉၆၂ -၅.၇၉၂
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁       ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁
  စုစုပေါင်း ၁၄၃၃.၁၉၇ ၅၈၂.၆၆၉ ၂၀၁၅.၈၆၆ ၁၀၂၆.၆၀၄ ၄၉၂.၅၀၄ ၁၅၁၉.၁၀၈ ၄၀၆.၅၉၃ ၉၀.၁၆၅ ၄၉၆.၇၅၈

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages