ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၇-၆-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၇-၆-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၂၉၉.၅၁၂ ၁၂၂၆.၈၇၂ ၃၅၂၆.၃၈၄ ၂၉၈၆.၆၇၂ ၁၁၆၀.၉၀၄ ၄၁၄၇.၅၇၆ -၆၈၇.၁၆၀ ၆၅.၉၆၈ -၆၂၁.၁၉၂
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၈.၁၇၁ ၁၂.၁၇၇ ၁၃၀.၃၄၈ ၁၈၀.၆၂၀ ၈.၅၈၀ ၁၈၉.၂၀၀ -၆၂.၄၄၉ ၃.၅၉၇ -၅၈.၈၅၂
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၄၈.၆၃၉ ၄၄.၃၄၆ ၃၉၂.၉၈၅ ၃၃၀.၇၂၄ ၂၅.၉၁၂ ၃၅၆.၆၃၆ ၁၇.၉၁၅ ၁၈.၄၃၄ ၃၆.၃၄၉
ကန္ပိုက္တီး ၂၄၄.၆၇၇ ၂၂.၀၈၆ ၂၆၆.၇၆၃ ၁၀၇.၀၇၆ ၁၈.၇၉၉ ၁၂၅.၈၇၅ ၁၃၇.၆၀၁ ၃.၂၈၇ ၁၄၀.၈၈၈
က်ိဳင္းတံု ၅.၁၅၃ ၁.၀၉၈ ၆.၂၅၁ ၀.၁၅၅ ၁.၂၇၆ ၁.၄၃၁ ၄.၉၉၈ -၀.၁၇၈ ၄.၈၂၀
တာခ်ီလိတ္ ၁၁.၆၆၃ ၄၈.၇၅၂ ၆၀.၄၁၅ ၉.၇၈၆ ၅၇.၄၇၀ ၆၇.၂၅၆ ၁.၈၇၇ -၈.၇၁၈ -၆.၈၄၁
ျမ၀တီ ၁၁၇.၅၄၆ ၅၁၈.၈၂၉ ၆၃၆.၃၇၅ ၆၃.၄၃၁ ၅၈၉.၀၂၈ ၆၅၂.၄၅၉ ၅၄.၁၁၅ -၇၀.၁၉၉ -၁၆.၀၈၄
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၅.၂၄၁ ၂၇.၂၂၅ ၁၈၂.၄၆၆ ၁၂၅.၆၉၃ ၃၆.၃၀၁ ၁၆၁.၉၉၄ ၂၉.၅၄၈ -၉.၀၇၆ ၂၀.၄၇၂
ျမိတ္ ၉၉.၄၉၈ ၉၀.၇၉၅ ၁၉၀.၂၉၃ ၁၄၄.၂၅၃ ၅၂.၅၁၁ ၁၉၆.၇၆၄ -၄၄.၇၅၅ ၃၈.၂၈၄ -၆.၄၇၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၅၉၆.၄၅၈ ၂၅.၆၀၇ ၁၆၂၂.၀၆၅ ၃.၂၃၆ ၁၁၇.၃၇၈ ၁၂၀.၆၁၄ ၁၅၉၃.၂၂၂ -၉၁.၇၇၁ ၁၅၀၁.၄၅၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၉.၁၇၁ ၅.၉၇၅ ၁၅.၁၄၆ ၄.၆၀၅ ၁.၇၂၇ ၆.၃၃၂ ၄.၅၆၆ ၄.၂၄၈ ၈.၈၁၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၂၁၇ ၁.၂၇၆ ၀.၃၇၀ ၀.၅၀၄ ၀.၈၇၄ ၀.၆၈၉ -၀.၂၈၇ ၀.၄၀၂
၁၃ စစ္ေတြ ၈.၅၄၄ ၇.၅၃၉ ၁၆.၀၈၃ ၁၁.၄၈၄ ၁.၀၃၁ ၁၂.၅၁၅ -၂.၉၄၀ ၆.၅၀၈ ၃.၅၆၈
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၇၇၁ ၀.၀၅၀ ၅.၈၂၁ ၁၁.၄၅၆   ၁၁.၄၅၆ -၅.၆၈၅ ၀.၀၅၀ -၅.၆၃၅
၁၅ တမူး ၇၉.၀၆၅ ၀.၈၀၇ ၇၉.၈၇၂ ၄၈.၀၉၅ ၁.၅၀၆ ၄၉.၆၀၁ ၃၀.၉၇၀ -၀.၆၉၉ ၃၀.၂၇၁
၁၆ ရိဒ္ ၄၉.၈၄၁ ၁၆.၉၀၆ ၆၆.၇၄၇ ၁၇.၂၂၂ ၁၆.၆၆၁ ၃၃.၈၈၃ ၃၂.၆၁၉ ၀.၂၄၅ ၃၂.၈၆၄
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၅၁၅၀.၀၀၉ ၂၀၄၉.၂၈၁ ၇၁၉၉.၂၉၀ ၄၀၄၄.၈၇၈ ၂၀၈၉.၅၉၀ ၆၁၃၄.၄၆၈ ၁၁၀၅.၁၃၁ -၄၀.၃၀၉ ၁၀၆၄.၈၂၂

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages