ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၆-၅-၂၀၂၃ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂၆-၅-၂၀၂၂ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၁.၂၂၈ ၂၅၇.၀၂၆ ၅၇၈.၂၅၄ ၂၈၈.၃၈၄ ၄၄.၅၁၂ ၃၃၂.၈၉၆ ၃၂.၈၄၄ ၂၁၂.၅၁၄ ၂၄၅.၃၅၈
မူဆယ် ၂၄၆.၉၃၈ ၁၄၃.၉၉၀ ၃၉၀.၉၂၈ ၂၂၉.၇၆၅ ၂၂.၉၀၅ ၂၅၂.၆၇၀ ၁၇.၁၇၃ ၁၂၁.၀၈၅ ၁၃၈.၂၅၈
လွယ်ဂျယ် ၉.၀၃၂ ၆.၈၁၃ ၁၅.၈၄၅ ၂၆.၀၄၁ ၁၀.၆၈၁ ၃၆.၇၂၂ -၁၇.၀၀၉ -၃.၈၆၈ -၂၀.၈၇၇
ချင်းရွှေဟော် ၂၆.၄၂၃ ၁၀၂.၇၃၀ ၁၂၉.၁၅၃ ၈.၁၄၀ ၈.၈၂၂ ၁၆.၉၆၂ ၁၈.၂၈၃ ၉၃.၉၀၈ ၁၁၂.၁၉၁
ကံပိုက်တီ ၃၈.၂၇၈ ၂.၇၄၀ ၄၁.၀၁၈ ၂၂.၇၈၈ ၁.၄၇၅ ၂၄.၂၆၃ ၁၅.၄၉၀ ၁.၂၆၅ ၁၆.၇၅၅
ကျိုင်းတုံ ၀.၅၅၇ ၀.၇၅၃ ၁.၃၁၀ ၁.၆၅၀ ၀.၆၂၉ ၂.၂၇၉ -၁.၀၉၃ ၀.၁၂၄ -၀.၉၆၉
  မြန်မာ-ထိုင်း ၄၄၄.၂၈၉ ၂၃၃.၇၅၅ ၆၇၈.၀၄၄ ၅၃၆.၅၄၂ ၂၁၆.၉၁၁ ၇၅၃.၄၅၃ -၉၂.၂၅၃ ၁၆.၈၄၄ -၇၅.၄၀၉
တာချီလိတ် ၁၂.၀၃၀ ၁၆.၅၉၄ ၂၈.၆၂၄ ၁၄.၇၈၇ ၁၄.၄၈၂ ၂၉.၂၆၉ -၂.၇၅၇ ၂.၁၁၂ -၀.၆၄၅
မြဝတီ ၇၉.၇၂၁ ၁၈၁.၁၄၀ ၂၆၀.၈၆၁ ၁၅၃.၀၉၆ ၁၈၉.၇၇၀ ၃၄၂.၈၆၆ -၇၃.၃၇၅ -၈.၆၃၀ -၈၂.၀၀၅
ကော့သောင်း ၂.၃၆၄ ၂.၄၁၇ ၄.၇၈၁ ၁၉.၄၁၇ ၃.၇၁၃ ၂၃.၁၃၀ -၁၇.၀၅၃ -၁.၂၉၆ -၁၈.၃၄၉
မြိတ် ၅.၅၈၃ ၁၂.၅၆၀ ၁၈.၁၄၃ ၂.၃၇၉ ၆.၀၄၄ ၈.၄၂၃ ၃.၂၀၄ ၆.၅၁၆ ၉.၇၂၀
ထီးခီး ၃၄၃.၄၃၃ ၂၀.၉၁၀ ၃၆၄.၃၄၃ ၃၄၆.၁၅၇ ၂.၈၃၃ ၃၄၈.၉၉၀ -၂.၇၂၄ ၁၈.၀၇၇ ၁၅.၃၅၃
မောတောင် ၁.၁၅၈ ၀.၁၃၄ ၁.၂၉၂ ၀.၇၀၆ ၀.၀၆၉ ၀.၇၇၅ ၀.၄၅၂ ၀.၀၆၅ ၀.၅၁၇
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁.၉၃၈ ၀.၃၁၀ ၂.၂၄၈ ၅.၉၃၀ ၀.၀၁၅ ၅.၉၄၅ -၃.၉၉၂ ၀.၂၉၅ -၃.၆၉၇
စစ်တွေ ၀.၇၁၈ ၀.၃၀၃ ၁.၀၂၁ ၁.၆၄၂ ၁၄.၀၄၈ ၁၅.၆၉၀ -၀.၉၂၄ -၁၃.၇၄၅ -၁၄.၆၆၉
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၀.၇၁၈ ၀.၃၀၃ ၁.၀၂၁ ၁.၆၄၂ ၀.၀၀၁ ၁.၆၄၃ -၀.၉၂၄ ၀.၃၀၂ -၀.၆၂၂
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း         ၁၄.၀၄၇ ၁၄.၀၄၇   -၁၄.၀၄၇ -၁၄.၀၄၇
​မောင်တော ၁.၂၂၀ ၀.၀၀၇ ၁.၂၂၇ ၄.၂၈၈ ၀.၀၁၄ ၄.၃၀၂ -၃.၀၆၈ -၀.၀၀၇ -၃.၀၇၅
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၀.၈၁၇ ၀.၁၉၉ ၁.၀၁၆ ၂.၈၄၄ ၀.၃၈၃ ၃.၂၂၇ -၂.၀၂၇ -၀.၁၈၄ -၂.၂၁၁
တမူး ၀.၈၁၇ ၀.၁၉၉ ၁.၀၁၆ ၂.၈၄၄ ၀.၃၈၃ ၃.၂၂၇ -၂.၀၂၇ -၀.၁၈၄ -၂.၂၁၁
ရိဒ်                  
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၇၆၈.၂၇၂ ၄၉၁.၂၉၀ ၁၂၅၉.၅၆၂ ၈၃၃.၇၀၀ ၂၇၅.၈၆၈ ၁၁၀၉.၅၆၈ -၆၅.၄၂၈ ၂၁၅.၄၂၂ ၁၄၉.၉၉၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages