ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂၇-၁-၂၀၂၃ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၂၇-၁-၂၀၂၂ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁၉၀၁.၀၁၉ ၃၉၀.၆၇၈ ၂၂၉၁.၆၉၇ ၁၅၃၀.၉၂၆ ၄၀၁.၇၉၀ ၁၉၃၂.၇၁၆ ၃၇၀.၀၉၃ -၁၁.၁၁၂ ၃၅၈.၉၈၁
မူဆယ် ၁၆၂၆.၃၇၁ ၂၃၆.၅၆၂ ၁၈၆၂.၉၃၃ ၁၃၅၉.၅၄၆ ၂၈၉.၇၆၄ ၁၆၄၉.၃၁၀ ၂၆၆.၈၂၅ -၅၃.၂၀၂ ၂၁၃.၆၂၃
လွယ်ဂျယ် ၇၉.၉၃၄ ၃၀.၅၆၅ ၁၁၀.၄၉၉ ၄၈.၉၆၁ ၂၁.၇၅၄ ၇၀.၇၁၅ ၃၀.၉၇၃ ၈.၈၁၁ ၃၉.၇၈၄
ချင်းရွှေဟော် ၁၂၅.၇၇၉ ၁၁၀.၆၅၃ ၂၃၆.၄၃၂ ၆၃.၇၀၉ ၈၀.၂၁၆ ၁၄၃.၉၂၅ ၆၂.၀၇၀ ၃၀.၄၃၇ ၉၂.၅၀၇
ကံပိုက်တီ ၆၂.၂၀၃ ၉.၇၅၂ ၇၁.၉၅၅ ၅၀.၈၉၉ ၂.၃၉၆ ၅၃.၂၉၅ ၁၁.၃၀၄ ၇.၃၅၆ ၁၈.၆၆၀
ကျိုင်းတုံ ၆.၇၃၂ ၃.၁၄၆ ၉.၈၇၈ ၇.၈၁၁ ၇.၆၆၀ ၁၅.၄၇၁ -၁.၀၇၉ -၄.၅၁၄ -၅.၅၉၃
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၈၂၃.၁၂၄ ၁၃၈၂.၆၃၁ ၄၂၀၅.၇၅၅ ၂၄၈၆.၇၇၃ ၁၄၁၅.၁၅၁ ၃၉၀၁.၉၂၄ ၃၃၆.၃၅၁ -၃၂.၅၂၀ ၃၀၃.၈၃၁
တာချီလိတ် ၄၀.၁၂၄ ၇၉.၁၅၇ ၁၁၉.၂၈၁ ၂၉.၉၅၁ ၆၄.၁၇၂ ၉၄.၁၂၃ ၁၀.၁၇၃ ၁၄.၉၈၅ ၂၅.၁၅၈
မြဝတီ ၅၉၁.၃၁၁ ၁၁၂၅.၀၇၂ ၁၇၁၆.၃၈၃ ၈၅၅.၅၉၇ ၁၁၇၈.၄၉၈ ၂၀၃၄.၀၉၅ -၂၆၄.၂၈၆ -၅၃.၄၂၆ -၃၁၇.၇၁၂
ကော့သောင်း ၁၆၃.၄၄၆ ၁၉.၆၈၈ ၁၈၃.၁၃၄ ၁၇၃.၉၉၈ ၃၅.၅၃၀ ၂၀၉.၅၂၈ -၁၀.၅၅၂ -၁၅.၈၄၂ -၂၆.၃၉၄
မြိတ် ၂၀.၈၇၄ ၈၃.၉၇၃ ၁၀၄.၈၄၇ ၃၃.၂၇၆ ၆၅.၅၄၅ ၉၈.၈၂၁ -၁၂.၄၀၂ ၁၈.၄၂၈ ၆.၀၂၆
ထီးခီး ၁၉၉၅.၇၃၄ ၇၃.၅၈၀ ၂၀၆၉.၃၁၄ ၁၃၈၄.၅၂၈ ၄၉.၀၇၄ ၁၄၃၃.၆၀၂ ၆၁၁.၂၀၆ ၂၄.၅၀၆ ၆၃၅.၇၁၂
မောတောင် ၁၁.၆၃၅ ၀.၆၀၂ ၁၂.၂၃၇ ၉.၄၂၃ ၂.၁၉၆ ၁၁.၆၁၉ ၂.၂၁၂ -၁.၅၉၄ ၀.၆၁၈
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၂၅.၈၃၈ ၀.၁၆၅ ၂၆.၀၀၃ ၂၄.၀၆၃ ၀.၉၀၂ ၂၄.၉၆၅ ၁.၇၇၅ -၀.၇၃၇ ၁.၀၃၈
စစ်တွေ ၆၁.၈၄၀ ၄၀.၆၀၁ ၁၀၂.၄၄၁ ၁၂.၈၀၄ ၂၄၁.၆၃၇ ၂၅၄.၄၄၁ ၄၉.၀၃၆ -၂၀၁.၀၃၆ -၁၅၂.၀၀၀
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၁၁.၆၉၃ ၀.၁၂၃ ၁၁.၈၁၆ ၁၂.၈၀၄ ၀.၈၁၀ ၁၃.၆၁၄ -၁.၁၁၁ -၀.၆၈၇ -၁.၇၉၈
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၅၀.၁၄၇ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၆၂၅   ၂၄၀.၈၂၇ ၂၄၀.၈၂၇ ၅၀.၁၄၇ -၂၀၀.၃၄၉ -၁၅၀.၂၀၂
​မောင်တော ၁၄.၁၄၅ ၀.၀၄၂ ၁၄.၁၈၇ ၁၁.၂၅၉ ၀.၀၉၂ ၁၁.၃၅၁ ၂.၈၈၆ -၀.၀၅၀ ၂.၈၃၆
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၈.၅၈၅ ၅.၅၉၄ ၁၄.၁၇၉ ၄၄.၄၆၅ ၂.၂၆၉ ၄၆.၇၃၄ -၃၅.၈၈၀ ၃.၃၂၅ -၃၂.၅၅၅
တမူး ၈.၅၈၅ ၅.၅၉၄ ၁၄.၁၇၉ ၅.၆၂၃ ၁.၀၉၈ ၆.၇၂၁ ၂.၉၆၂ ၄.၄၉၆ ၇.၄၅၈
ရိဒ်       ၃၈.၈၄၂ ၁.၁၇၁ ၄၀.၀၁၃ -၃၈.၈၄၂ -၁.၁၇၁ -၄၀.၀၁၃
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၄၈၀၈.၇၁၃ ၁၈၁၈.၉၈၇ ၆၆၂၇.၇၀၀ ၄၀၈၆.၂၂၇ ၂၀၄၀.၈၀၃ ၆၁၂၇.၀၃၀ ၇၂၂.၄၈၆ -၂၂၁.၈၁၆ ၅၀၀.၆၇၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages