ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄- ၁၁ - ၂၀၂၃ ထိ)
(ယာယီ)
(၁ - ၄ - ၂၀၂၂ မှ ၂၄- ၁၁ -၂၀၂၂ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁၃၉၃.၇၀၀ ၉၈၆.၉၃၅ ၂၃၈၀.၆၃၅ ၁၄၈၁.၅၅၉ ၂၆၈.၃၃၀ ၁၇၄၉.၈၈၉ -၈၇.၈၅၉ ၇၁၈.၆၀၅ ၆၃၀.၇၄၆
မူဆယ် ၁၁၃၆.၇၂၀ ၄၁၅.၂၂၃ ၁၅၅၁.၉၄၃ ၁၃၁၃.၁၄၅ ၁၆၄.၈၂၉ ၁၄၇၇.၉၇၄ -၁၇၆.၄၂၅ ၂၅၀.၃၉၄ ၇၃.၉၆၉
လွယ်ဂျယ် ၂၂.၃၅၆ ၂၅.၉၆၅ ၄၈.၃၂၁ ၅၃.၀၉၈ ၂၆.၈၁၂ ၇၉.၉၁၀ -၃၀.၇၄၂ -၀.၈၄၇ -၃၁.၅၈၉
ချင်းရွှေဟော် ၁၇၄.၅၅၇ ၅၂၈.၅၀၆ ၇၀၃.၀၆၃ ၆၉.၅၉၃ ၆၆.၆၇၃ ၁၃၆.၂၆၆ ၁၀၄.၉၆၄ ၄၆၁.၈၃၃ ၅၆၆.၇၉၇
ကံပိုင်တည် ၅၄.၁၇၉ ၁၄.၈၁၂ ၆၈.၉၉၁ ၄၃.၁၇၁ ၇.၅၀၄ ၅၀.၆၇၅ ၁၁.၀၀၈ ၇.၃၀၈ ၁၈.၃၁၆
ကျိုင်းတုံ ၅.၈၈၈ ၂.၄၂၉ ၈.၃၁၇ ၂.၅၅၂ ၂.၅၁၂ ၅.၀၆၄ ၃.၃၃၆ -၀.၀၈၃ ၃.၂၅၃
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၂၅၂.၈၂၈ ၁၀၀၄.၂၁၈ ၃၂၅၇.၀၄၆ ၂၃၇၃.၇၁၆ ၁၀၉၇.၃၈၀ ၃၄၇၁.၀၉၆ -၁၂၀.၈၈၈ -၉၃.၁၆၂ -၂၁၄.၀၅၀
တာချီလိတ် ၃၃.၉၈၂ ၆၅.၉၉၁ ၉၉.၉၇၃ ၃၄.၁၆၄ ၆၆.၀၈၄ ၁၀၀.၂၄၈ -၀.၁၈၂ -၀.၀၉၃ -၀.၂၇၅
မြဝတီ ၂၆၃.၂၄၈ ၆၉၃.၁၅၇ ၉၅၆.၄၀၅ ၅၀၆.၆၁၃ ၉၄၃.၉၉၇ ၁၄၅၀.၆၁၀ -၂၄၃.၃၆၅ -၂၅၀.၈၄၀ -၄၉၄.၂၀၅
ကော့သောင်း ၉၁.၇၃၁ ၁၆.၈၄၃ ၁၀၈.၅၇၄ ၁၂၃.၈၉၇ ၁၆.၂၃၂ ၁၄၀.၁၂၉ -၃၂.၁၆၆ ၀.၆၁၁ -၃၁.၅၅၅
မြိတ် ၁၈.၆၃၈ ၅၆.၆၁၀ ၇၅.၂၄၈ ၁၂.၇၈၃ ၆၃.၃၂၁ ၇၆.၁၀၄ ၅.၈၅၅ -၆.၇၁၁ -၀.၈၅၆
ထီးခီး ၁၈၃၄.၀၅၂ ၁၇၀.၈၃၈ ၂၀၀၄.၈၉၀ ၁၆၈၉.၁၇၄ ၆.၇၂၃ ၁၆၉၅.၈၉၇ ၁၄၄.၈၇၈ ၁၆၄.၁၁၅ ၃၀၈.၉၉၃
မောတောင် ၁၁.၁၇၇ ၀.၇၇၉ ၁၁.၉၅၆ ၇.၀၈၅ ၀.၄၆၄ ၇.၅၄၉ ၄.၀၉၂ ၀.၃၁၅ ၄.၄၀၇
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၁.၉၅၆ ၁.၀၈၉ ၁၃.၀၄၅ ၁၈.၆၂၇ ၀.၀၉၃ ၁၈.၇၂၀ -၆.၆၇၁ ၀.၉၉၆ -၅.၆၇၅
စစ်တွေ ၄.၉၉၄ ၁.၁၂၄ ၆.၁၁၈ ၅၈.၃၇၃ ၄၀.၅၄၄ ၉၈.၉၁၇ -၅၃.၃၇၉ -၃၉.၄၂၀ -၉၂.၇၉၉
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၄.၉၉၄ ၀.၉၈၂ ၅.၉၇၆ ၈.၂၂၆ ၀.၀၆၆ ၈.၂၉၂ -၃.၂၃၂ ၀.၉၁၆ -၂.၃၁၆
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း   ၀.၁၄၂ ၀.၁၄၂ ၅၀.၁၄၇ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၆၂၅ -၅၀.၁၄၇ -၄၀.၃၃၆ -၉၀.၄၈၃
  ထိုင်း         ၀.၅၅၉ ၀.၅၅၉   -၀.၅၅၉ -၀.၅၅၉
  စင်္ကာပူ   ၀.၁၄၂ ၀.၁၄၂   ၀.၄၉၀ ၀.၄၉၀   -၀.၃၄၈ -၀.၃၄၈
  အင်ဒိုနီးရှား       ၅၀.၁၄၇ ၃၉.၂၅၄ ၈၉.၄၀၁ -၅၀.၁၄၇ -၃၉.၂၅၄ -၈၉.၄၀၁
  မလေးရှား         ၀.၁၇၅ ၀.၁၇၅   -၀.၁၇၅ -၀.၁၇၅
​မောင်တော ၆.၉၆၂ ၀.၁၀၇ ၇.၀၆၉ ၁၀.၄၀၁ ၀.၀၂၇ ၁၀.၄၂၈ -၃.၄၃၉ ၀.၀၈၀ -၃.၃၅၉
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁.၈၈၉ ၀.၇၀၁ ၂.၅၉၀ ၆.၅၁၀ ၄.၃၆၉ ၁၀.၈၇၉ -၄.၆၂၁ -၃.၆၆၈ -၈.၂၈၉
တမူး ၁.၈၈၉ ၀.၇၀၁ ၂.၅၉၀ ၆.၅၁၀ ၄.၃၆၉ ၁၀.၈၇၉ -၄.၆၂၁ -၃.၆၆၈ -၈.၂၈၉
ရိဒ်                  
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၃၆၆၀.၃၇၃ ၁၉၉၃.၀၈၅ ၅၆၅၃.၄၅၈ ၃၉၃၀.၅၅၉ ၁၄၁၀.၀၉၁ ၅၃၄၀.၆၅၀ -၂၇၀.၁၈၆ ၅၈၂.၉၉၄ ၃၁၂.၈၀၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages