ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၈-၂-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၈-၂-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၁၄၆.၁၁၄ ၆၄၉.၇၀၃ ၁၇၉၅.၈၁၇ ၁၇၅၂.၄၂၅ ၆၂၈.၆၃၉ ၂၃၈၁.၀၆၄ -၆၀၆.၃၁၁ ၂၁.၀၆၄ -၅၈၅.၂၄၇
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၉.၇၆၃ ၄.၉၉၇ ၆၄.၇၆၀ ၉၄.၀၄၄ ၃.၉၂၇ ၉၇.၉၇၁ -၃၄.၂၈၁ ၁.၀၇၀ -၃၃.၂၁၁
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၀၆.၃၇၅ ၁၉.၃၀၁ ၂၂၅.၆၇၆ ၂၂၃.၇၁၇ ၉.၂၀၉ ၂၃၂.၉၂၆ -၁၇.၃၄၂ ၁၀.၀၉၂ -၇.၂၅၀
ကန္ပိုက္တီး ၅၂.၆၁၇ ၇.၀၂၇ ၅၉.၆၄၄ ၂၀.၈၈၂ ၉.၂၆၉ ၃၀.၁၅၁ ၃၁.၇၃၅ -၂.၂၄၂ ၂၉.၄၉၃
က်ိဳင္းတံု ၀.၅၈၈ ၀.၅၆၈ ၁.၁၅၆ ၀.၁၃၅ ၀.၆၈၈ ၀.၈၂၃ ၀.၄၅၃ -၀.၁၂၀ ၀.၃၃၃
တာခ်ီလိတ္ ၅.၃၈၁ ၁၉.၅၀၃ ၂၄.၈၈၄ ၆.၀၇၅ ၂၄.၁၆၅ ၃၀.၂၄၀ -၀.၆၉၄ -၄.၆၆၂ -၅.၃၅၆
ျမ၀တီ ၄၁.၁၄၇ ၂၅၆.၂၉၈ ၂၉၇.၄၄၅ ၃၂.၂၃၅ ၂၈၁.၃၆၀ ၃၁၃.၅၉၅ ၈.၉၁၂ -၂၅.၀၆၂ -၁၆.၁၅၀
ေကာ့ေသာင္း ၇၅.၁၅၃ ၁၀.၅၃၆ ၈၅.၆၈၉ ၆၇.၂၁၉ ၁၅.၉၃၃ ၈၃.၁၅၂ ၇.၉၃၄ -၅.၃၉၇ ၂.၅၃၇
ျမိတ္ ၃၈.၈၆၈ ၄၇.၉၂၉ ၈၆.၇၉၇ ၇၆.၂၅၂ ၂၇.၈၉၃ ၁၀၄.၁၄၅ -၃၇.၃၈၄ ၂၀.၀၃၆ -၁၇.၃၄၈
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၆၇၆.၀၄၇ ၁၇.၁၉၁ ၆၉၃.၂၃၈ ၁.၄၉၅ ၇.၆၁၇ ၉.၁၁၂ ၆၇၄.၅၅၂ ၉.၅၇၄ ၆၈၄.၁၂၆
၁၁ ေမာေတာင္ ၄.၉၄၉ ၃.၇၂၈ ၈.၆၇၇ ၂.၁၈၉ ၀.၉၈၂ ၃.၁၇၁ ၂.၇၆၀ ၂.၇၄၆ ၅.၅၀၆
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၈၀၄ ၀.၁၀၉ ၀.၉၁၃ ၀.၂၇၃ ၀.၁၉၇ ၀.၄၇၀ ၀.၅၃၁ -၀.၀၈၈ ၀.၄၄၃
၁၃ စစ္ေတြ ၄.၆၄၁ ၆.၅၁၃ ၁၁.၁၅၄ ၆.၁၂၀ ၀.၅၂၆ ၆.၆၄၆ -၁.၄၇၉ ၅.၉၈၇ ၄.၅၀၈
၁၄ ေမာင္ေတာ ၃.၀၈၂ ၀.၀၂၇ ၃.၁၀၉ ၅.၇၀၅   ၅.၇၀၅ -၂.၆၂၃ ၀.၀၂၇ -၂.၅၉၆
၁၅ တမူး ၃၄.၃၈၉ ၀.၅၀၁ ၃၄.၈၉၀ ၁၅.၁၉၃ ၀.၇၈၃ ၁၅.၉၇၆ ၁၉.၁၉၆ -၀.၂၈၂ ၁၈.၉၁၄
၁၆ ရိဒ္ ၂၁.၂၀၂ ၉.၆၉၅ ၃၀.၈၉၇ ၈.၁၅၁ ၉.၃၇၀ ၁၇.၅၂၁ ၁၃.၀၅၁ ၀.၃၂၅ ၁၃.၃၇၆
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၂၃၇၁.၁၂၀ ၁၀၅၃.၆၂၆ ၃၄၂၄.၇၄၆ ၂၃၁၂.၁၁၀ ၁၀၂၀.၅၅၈ ၃၃၃၂.၆၆၈ ၅၉.၀၁၀ ၃၃.၀၆၈ ၉၂.၀၇၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages