ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၇-၁၂-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၇-၁၂-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၃၉၇.၅၆၆ ၂၉၂.၄၁၉ ၆၈၉.၉၈၅ ၇၇၉.၆၁၃ ၂၆၉.၇၆၄ ၁၀၄၉.၃၇၇ -၃၈၂.၀၄၇ ၂၂.၆၅၅ -၃၅၉.၃၉၂
လြယ္ဂ်ယ္ ၂၉.၂၇၀ ၂.၈၀၇ ၃၂.၀၇၇ ၃၁.၈၃၀ ၁.၉၁၂ ၃၃.၇၄၂ -၂.၅၆၀ ၀.၈၉၅ -၁.၆၆၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၉၃.၆၅၀ ၁၀.၆၈၂ ၁၀၄.၃၃၂ ၁၂၇.၃၉၄ ၃.၆၈၅ ၁၃၁.၀၇၉ -၃၃.၇၄၄ ၆.၉၉၇ -၂၆.၇၄၇
ကန္ပိုက္တီး ၁၀.၇၆၉ ၄.၀၈၉ ၁၄.၈၅၈ ၂.၂၉၃ ၄.၇၃၁ ၇.၀၂၄ ၈.၄၇၆ -၀.၆၄၂ ၇.၈၃၄
က်ိဳင္းတံု ၀.၃၂၆ ၀.၃၇၅ ၀.၇၀၁ ၀.၁၀၀ ၀.၂၈၈ ၀.၃၈၈ ၀.၂၂၆ ၀.၀၈၇ ၀.၃၁၃
တာခ်ီလိတ္ ၂.၇၀၄ ၈.၀၉၈ ၁၀.၈၀၂ ၃.၇၁၅ ၁၀.၀၉၈ ၁၃.၈၁၃ -၁.၀၁၁ -၂.၀၀၀ -၃.၀၁၁
ျမ၀တီ ၂၀.၅၃၄ ၁၃၃.၈၉၅ ၁၅၄.၄၂၉ ၂၀.၉၃၆ ၁၂၅.၄၀၇ ၁၄၆.၃၄၃ -၀.၄၀၂ ၈.၄၈၈ ၈.၀၈၆
ေကာ့ေသာင္း ၃၉.၈၉၅ ၅.၈၁၄ ၄၅.၇၀၉ ၃၀.၈၉၈ ၆.၈၇၃ ၃၇.၇၇၁ ၈.၉၉၇ -၁.၀၅၉ ၇.၉၃၈
ျမိတ္ ၂၃.၅၈၃ ၂၈.၁၄၇ ၅၁.၇၃၀ ၂၄.၀၂၉ ၁၃.၃၀၁ ၃၇.၃၃၀ -၀.၄၄၆ ၁၄.၈၄၆ ၁၄.၄၀၀
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၄၃၂.၂၈၀ ၂.၃၅၆ ၄၃၄.၆၃၆ ၀.၆၁၃ ၀.၁၁၇ ၀.၇၃၀ ၄၃၁.၆၆၇ ၂.၂၃၉ ၄၃၃.၉၀၆
၁၁ ေမာေတာင္ ၂.၅၅၆ ၂.၁၉၅ ၄.၇၅၁ ၁.၀၆၄ ၀.၆၀၆ ၁.၆၇၀ ၁.၄၉၂ ၁.၅၈၉ ၃.၀၈၁
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၂၀၆ ၀.၀၆၅ ၀.၂၇၁ ၀.၀၆၈ ၀.၀၈၈ ၀.၁၅၆ ၀.၁၃၈ -၀.၀၂၃ ၀.၁၁၅
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၂၀၁ ၆.၄၉၃ ၈.၆၉၄ ၃.၀၄၄ ၀.၀၁၃ ၃.၀၅၇ -၀.၈၄၃ ၆.၄၈၀ ၅.၆၃၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁.၄၁၄ ၀.၀၁၃ ၁.၄၂၇ ၂.၁၇၀   ၂.၁၇၀ -၀.၇၅၆ ၀.၀၁၃ -၀.၇၄၃
၁၅ တမူး ၂၃.၁၉၁ ၀.၃၁၁ ၂၃.၅၀၂ ၇.၃၄၄ ၀.၄၉၀ ၇.၈၃၄ ၁၅.၈၄၇ -၀.၁၇၉ ၁၅.၆၆၈
၁၆ ရိဒ္ ၈.၄၆၉ ၄.၁၇၃ ၁၂.၆၄၂ ၃.၆၅၉ ၃.၇၄၆ ၇.၄၀၅ ၄.၈၁၀ ၀.၄၂၇ ၅.၂၃၇
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၀၈၈.၆၁၄ ၅၀၁.၉၃၂ ၁၅၉၀.၅၄၆ ၁၀၃၈.၇၇၀ ၄၄၁.၁၁၉ ၁၄၇၉.၈၈၉ ၄၉.၈၄၄ ၆၀.၈၁၃ ၁၁၀.၆၅၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages