ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၅-၇-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၅-၇-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၅၂၉.၆၄၂ ၁၃၆၁.၂၃၃ ၃၈၉၀.၈၇၅ ၃၄၂၈.၁၁၄ ၁၂၉၀.၃၈၄ ၄၇၁၈.၄၉၈ -၈၉၈.၄၇၂ ၇၀.၈၄၉ -၈၂၇.၆၂၃
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၉.၇၅၈ ၁၄.၆၀၈ ၁၃၄.၃၆၆ ၁၉၆.၃၆၈ ၉.၇၄၉ ၂၀၆.၁၁၇ -၇၆.၆၁၀ ၄.၈၅၉ -၇၁.၇၅၁
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၈၀.၈၁၃ ၅၃.၄၆၀ ၄၃၄.၂၇၃ ၃၅၁.၆၅၅ ၂၉.၅၀၂ ၃၈၁.၁၅၇ ၂၉.၁၅၈ ၂၃.၉၅၈ ၅၃.၁၁၆
ကန္ပိုက္တီး ၂၄၉.၈၆၇ ၂၄.၉၀၀ ၂၇၄.၇၆၇ ၁၁၂.၉၅၁ ၂၀.၃၅၈ ၁၃၃.၃၀၉ ၁၃၆.၉၁၆ ၄.၅၄၂ ၁၄၁.၄၅၈
က်ိဳင္းတံု ၅.၆၂၀ ၁.၁၆၀ ၆.၇၈၀ ၀.၂၂၈ ၁.၄၂၂ ၁.၆၅၀ ၅.၃၉၂ -၀.၂၆၂ ၅.၁၃၀
တာခ်ီလိတ္ ၁၄.၉၁၁ ၅၄.၉၆၉ ၆၉.၈၈၀ ၁၀.၈၁၈ ၆၁.၃၅၉ ၇၂.၁၇၇ ၄.၀၉၃ -၆.၃၉၀ -၂.၂၉၇
ျမ၀တီ ၁၄၀.၅၂၄ ၅၈၁.၈၀၉ ၇၂၂.၃၃၃ ၇၁.၅၁၆ ၆၄၆.၅၁၉ ၇၁၈.၀၃၅ ၆၉.၀၀၈ -၆၄.၇၁၀ ၄.၂၉၈
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၆.၁၁၈ ၂၉.၈၆၉ ၁၈၅.၉၈၇ ၁၂၈.၀၇၃ ၃၈.၂၆၀ ၁၆၆.၃၃၃ ၂၈.၀၄၅ -၈.၃၉၁ ၁၉.၆၅၄
ျမိတ္ ၁၁၇.၄၃၉ ၉၂.၀၈၈ ၂၀၉.၅၂၇ ၁၆၂.၆၅၉ ၅၇.၆၂၅ ၂၂၀.၂၈၄ -၄၅.၂၂၀ ၃၄.၄၆၃ -၁၀.၇၅၇
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၇၅၅.၀၆၅ ၁၄၂.၄၂၆ ၁၈၉၇.၄၉၁ ၃.၄၉၅ ၁၁၇.၄၃၂ ၁၂၀.၉၂၇ ၁၇၅၁.၅၇၀ ၂၄.၉၉၄ ၁၇၇၆.၅၆၄
၁၁ ေမာေတာင္ ၉.၇၀၉ ၆.၂၀၃ ၁၅.၉၁၂ ၄.၈၉၂ ၂.၁၃၁ ၇.၀၂၃ ၄.၈၁၇ ၄.၀၇၂ ၈.၈၈၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၀ ၀.၂၃၈ ၁.၂၉၈ ၀.၄၀၉ ၀.၆၀၃ ၁.၀၁၂ ၀.၆၅၁ -၀.၃၆၅ ၀.၂၈၆
၁၃ စစ္ေတြ ၉.၉၅၀ ၁.၂၁၉ ၁၁.၁၆၉ ၁၂.၂၉၀ ၂.၂၄၅ ၁၄.၅၃၅ -၂.၃၄၀ -၁.၀၂၆ -၃.၃၆၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၆.၅၈၅ ၀.၀၅၁ ၆.၆၃၆ ၁၁.၈၁၄   ၁၁.၈၁၄ -၅.၂၂၉ ၀.၀၅၁ -၅.၁၇၈
၁၅ တမူး ၈၂.၃၁၉ ၀.၈၉၅ ၈၃.၂၁၄ ၆၁.၆၀၇ ၁.၇၈၉ ၆၃.၃၉၆ ၂၀.၇၁၂ -၀.၈၉၄ ၁၉.၈၁၈
၁၆ ရိဒ္ ၅၇.၅၀၅ ၁၈.၄၅၇ ၇၅.၉၆၂ ၁၈.၅၇၆ ၁၇.၉၂၆ ၃၆.၅၀၂ ၃၈.၉၂၉ ၀.၅၃၁ ၃၉.၄၆၀
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၅၆၃၆.၈၈၅ ၂၃၈၃.၅၈၅ ၈၀၂၀.၄၇၀ ၄၅၇၅.၄၆၅ ၂၂၉၇.၃၀၆ ၆၈၇၂.၇၇၁ ၁၀၆၁.၄၂၀ ၈၆.၂၇၉ ၁၁၄၇.၆၉၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages