ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၅-၄-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၅-၄-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၆၃၄.၃၈၃ ၉၀၃.၅၁၂ ၂၅၃၇.၈၉၅ ၂၄၄၀.၇၇၁ ၈၇၂.၃၉၆ ၃၃၁၃.၁၆၇ -၈၀၆.၃၈၈ ၃၁.၁၁၆ -၇၇၅.၂၇၂
လြယ္ဂ်ယ္ ၉၄.၂၂၅ ၇.၂၉၉ ၁၀၁.၅၂၄ ၁၄၁.၃၈၁ ၅.၆၃၆ ၁၄၇.၀၁၇ -၄၇.၁၅၆ ၁.၆၆၃ -၄၅.၄၉၃
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၉၄.၁၇၄ ၂၈.၉၆၆ ၃၂၃.၁၄၀ ၂၈၂.၃၈၉ ၁၅.၈၄၂ ၂၉၈.၂၃၁ ၁၁.၇၈၅ ၁၃.၁၂၄ ၂၄.၉၀၉
ကန္ပိုက္တီး ၁၃၂.၈၂၈ ၁၂.၃၀၀ ၁၄၅.၁၂၈ ၅၃.၁၄၃ ၁၂.၉၃၆ ၆၆.၀၇၉ ၇၉.၆၈၅ -၀.၆၃၆ ၇၉.၀၄၉
က်ိဳင္းတံု ၂.၈၁၈ ၀.၉၀၇ ၃.၇၂၅ ၀.၁၃၈ ၀.၉၈၁ ၁.၁၁၉ ၂.၆၈၀ -၀.၀၇၄ ၂.၆၀၆
တာခ်ီလိတ္ ၇.၉၀၆ ၃၀.၇၉၄ ၃၈.၇၀၀ ၇.၅၆၁ ၄၀.၈၅၇ ၄၈.၄၁၈ ၀.၃၄၅ -၁၀.၀၆၃ -၉.၇၁၈
ျမ၀တီ ၇၄.၂၅၇ ၃၉၃.၁၁၁ ၄၆၇.၃၆၈ ၅၁.၀၉၈ ၄၅၅.၉၂၆ ၅၀၇.၀၂၄ ၂၃.၁၅၉ -၆၂.၈၁၅ -၃၉.၆၅၆
ေကာ့ေသာင္း ၁၁၆.၂၇၃ ၁၈.၀၅၅ ၁၃၄.၃၂၈ ၉၇.၅၀၉ ၂၈.၀၇၈ ၁၂၅.၅၈၇ ၁၈.၇၆၄ -၁၀.၀၂၃ ၈.၇၄၁
ျမိတ္ ၆၀.၃၄၀ ၆၇.၆၄၁ ၁၂၇.၉၈၁ ၁၂၂.၃၄၈ ၄၁.၂၃၉ ၁၆၃.၅၈၇ -၆၂.၀၀၈ ၂၆.၄၀၂ -၃၅.၆၀၆
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၁၄၁.၆၈၂ ၁၇.၉၁၂ ၁၁၅၉.၅၉၄ ၂.၃၅၇ ၁၁၇.၂၄၆ ၁၁၉.၆၀၃ ၁၁၃၉.၃၂၅ -၉၉.၃၃၄ ၁၀၃၉.၉၉၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၇.၀၆၅ ၅.၁၇၇ ၁၂.၂၄၂ ၃.၄၀၂ ၁.၃၈၆ ၄.၇၈၈ ၃.၆၆၃ ၃.၇၉၁ ၇.၄၅၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၃၃ ၀.၁၅၅ ၁.၁၈၈ ၀.၃၄၀ ၀.၃၄၆ ၀.၆၈၆ ၀.၆၉၃ -၀.၁၉၁ ၀.၅၀၂
၁၃ စစ္ေတြ ၆.၄၆၈ ၆.၅၅၁ ၁၃.၀၁၉ ၉.၅၅၃ ၁.၀၁၈ ၁၀.၅၇၁ -၃.၀၈၅ ၅.၅၃၃ ၂.၄၄၈
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၅၀၉ ၀.၀၃၉ ၄.၅၄၈ ၉.၃၉၉   ၉.၃၉၉ -၄.၈၉၀ ၀.၀၃၉ -၄.၈၅၁
၁၅ တမူး ၄၈.၆၂၃ ၀.၆၅၄ ၄၉.၂၇၇ ၂၉.၄၆၅ ၁.၀၃၂ ၃၀.၄၉၇ ၁၉.၁၅၈ -၀.၃၇၈ ၁၈.၇၈၀
၁၆ ရိဒ္ ၃၈.၄၄၃ ၁၂.၉၈၃ ၅၁.၄၂၆ ၁၃.၂၉၈ ၁၄.၀၀၄ ၂၇.၃၀၂ ၂၅.၁၄၅ -၁.၀၂၁ ၂၄.၁၂၄
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၃၆၆၅.၀၂၇ ၁၅၀၆.၀၅၆ ၅၁၇၁.၀၈၃ ၃၂၆၄.၁၅၂ ၁၆၀၈.၉၂၅ ၄၈၇၃.၀၇၇ ၄၀၀.၈၇၅ -၁၀၂.၈၆၉ ၂၉၈.၀၀၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages