ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၂-၃-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၂-၃-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၅၄၀.၃၉၄ ၈၁၂.၉၈၅ ၂၃၅၃.၃၇၉ ၂၃၂၅.၇၉၇ ၇၈၃.၇၈၇ ၃၁၀၉.၅၈၄ -၇၈၅.၄၀၃ ၂၉.၁၉၈ -၇၅၆.၂၀၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၈၅.၅၀၇ ၆.၅၇၈ ၉၂.၀၈၅ ၁၂၁.၆၈၁ ၅.၀၃၃ ၁၂၆.၇၁၄ -၃၆.၁၇၄ ၁.၅၄၅ -၃၄.၆၂၉
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၇၂.၃၉၉ ၂၆.၀၄၅ ၂၉၈.၄၄၄ ၂၇၀.၄၇၇ ၁၃.၃၇၀ ၂၈၃.၈၄၇ ၁.၉၂၂ ၁၂.၆၇၅ ၁၄.၅၉၇
ကန္ပိုက္တီး ၁၀၆.၀၂၆ ၁၀.၃၁၅ ၁၁၆.၃၄၁ ၃၉.၂၇၅ ၁၁.၇၂၃ ၅၀.၉၉၈ ၆၆.၇၅၁ -၁.၄၀၈ ၆၅.၃၄၃
က်ိဳင္းတံု ၁.၆၅၇ ၀.၈၆၂ ၂.၅၁၉ ၀.၁၃၅ ၀.၈၇၁ ၁.၀၀၆ ၁.၅၂၂ -၀.၀၀၉ ၁.၅၁၃
တာခ်ီလိတ္ ၇.၀၉၂ ၂၈.၁၉၃ ၃၅.၂၈၅ ၇.၀၂၇ ၃၇.၉၂၆ ၄၄.၉၅၃ ၀.၀၆၅ -၉.၇၃၃ -၉.၆၆၈
ျမ၀တီ ၆၅.၄၉၄ ၃၅၀.၉၀၂ ၄၁၆.၃၉၆ ၄၅.၇၁၆ ၃၇၇.၇၇၄ ၄၂၃.၄၉၀ ၁၉.၇၇၈ -၂၆.၈၇၂ -၇.၀၉၄
ေကာ့ေသာင္း ၁၀၃.၆၅၉ ၁၅.၈၂၉ ၁၁၉.၄၈၈ ၉၃.၄၇၁ ၂၄.၀၄၁ ၁၁၇.၅၁၂ ၁၀.၁၈၈ -၈.၂၁၂ ၁.၉၇၆
ျမိတ္ ၅၇.၄၃၉ ၆၁.၀၀၈ ၁၁၈.၄၄၇ ၁၀၄.၀၀၃ ၃၇.၅၁၁ ၁၄၁.၅၁၄ -၄၆.၅၆၄ ၂၃.၄၉၇ -၂၃.၀၆၇
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၉၅၇.၀၅၇ ၁၇.၂၇၇ ၉၇၄.၃၃၄ ၂.၂၈၅ ၁၁၇.၂၂၁ ၁၁၉.၅၀၆ ၉၅၄.၇၇၂ -၉၉.၉၄၄ ၈၅၄.၈၂၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၆.၄၆၇ ၄.၈၈၈ ၁၁.၃၅၅ ၂.၉၈၀ ၁.၂၈၀ ၄.၂၆၀ ၃.၄၈၇ ၃.၆၀၈ ၇.၀၉၅
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၃၃ ၀.၁၄၀ ၁.၁၇၃ ၀.၃၄၀ ၀.၂၈၆ ၀.၆၂၆ ၀.၆၉၃ -၀.၁၄၆ ၀.၅၄၇
၁၃ စစ္ေတြ ၅.၇၄၆ ၆.၅၅၀ ၁၂.၂၉၆ ၉.၀၉၁ ၁.၀၁၂ ၁၀.၁၀၃ -၃.၃၄၅ ၅.၅၃၈ ၂.၁၉၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၁၆၀ ၀.၀၃၇ ၄.၁၉၇ ၈.၈၄၆   ၈.၈၄၆ -၄.၆၈၆ ၀.၀၃၇ -၄.၆၄၉
၁၅ တမူး ၄၂.၅၈၃ ၀.၆၄၉ ၄၃.၂၃၂ ၂၇.၂၉၀ ၀.၉၈၆ ၂၈.၂၇၆ ၁၅.၂၉၃ -၀.၃၃၇ ၁၄.၉၅၆
၁၆ ရိဒ္ ၃၅.၅၄၃ ၁၂.၄၅၃ ၄၇.၉၉၆ ၁၂.၆၉၁ ၁၂.၈၃၀ ၂၅.၅၂၁ ၂၂.၈၅၂ -၀.၃၇၇ ၂၂.၄၇၅
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၃၂၉၂.၂၅၆ ၁၃၅၄.၇၁၁ ၄၆၄၆.၉၆၇ ၃၀၇၁.၁၀၅ ၁၄၂၅.၆၅၃ ၄၄၉၆.၇၅၈ ၂၂၁.၁၅၁ -၇၀.၉၄၂ ၁၅၀.၂၀၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages