ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၂၂-၆-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၂-၆-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၇၉၆.၀၉၅ ၃၈၉.၆၉၉ ၁၁၈၅.၇၉၄ ၇၃၆.၁၆၆ ၄၀၀.၃၁၃ ၁၁၃၆.၄၇၉ ၅၉.၉၂၉ -၁၀.၆၁၄ ၄၉.၃၁၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၀.၀၀၂ ၄.၀၃၅ ၅၄.၀၃၇ ၅၉.၃၅၆ ၄.၃၂၉ ၆၃.၆၈၅ -၉.၃၅၄ -၀.၂၉၄ -၉.၆၄၈
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၆၀.၅၃၄ ၁၂.၉၂၅ ၇၃.၄၅၉ ၁၁၂.၀၁၀ ၁၂.၀၉၂ ၁၂၄.၁၀၂ -၅၁.၄၇၆ ၀.၈၃၃ -၅၀.၆၄၃
ကန္ပိုက္တီး ၆၃.၇၅၆ ၇.၅၆၂ ၇၁.၃၁၈ ၂၉.၄၆၂ ၁၁.၀၇၉ ၄၀.၅၄၁ ၃၄.၂၉၄ -၃.၅၁၇ ၃၀.၇၇၇
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၈၉ ၀.၄၁၆ ၀.၅၀၅ ၀.၀၂၃ ၀.၂၆၁ ၀.၂၈၄ ၀.၀၆၆ ၀.၁၅၅ ၀.၂၂၁
တာခ်ီလိတ္ ၃.၁၄၀ ၁၈.၆၇၃ ၂၁.၈၁၃ ၃.၇၀၀ ၁၅.၃၆၄ ၁၉.၀၆၄ -၀.၅၆၀ ၃.၃၀၉ ၂.၇၄၉
ျမ၀တီ ၁၇.၈၉၃ ၁၈၁.၅၂၈ ၁၉၉.၄၂၁ ၁၂.၃၇၈ ၁၆၁.၉၇၇ ၁၇၄.၃၅၅ ၅.၅၁၅ ၁၉.၅၅၁ ၂၅.၀၆၆
ေကာ့ေသာင္း ၂၉.၂၂၀ ၁၁.၃၃၃ ၄၀.၅၅၃ ၁၆.၀၉၄ ၁၈.၇၁၆ ၃၄.၈၁၀ ၁၃.၁၂၆ -၇.၃၈၃ ၅.၇၄၃
ျမိတ္ ၃၉.၅၅၃ ၁၄.၅၄၅ ၅၄.၀၉၈ ၂၄.၁၆၄ ၁၄.၀၄၉ ၃၈.၂၁၃ ၁၅.၃၈၉ ၀.၄၉၆ ၁၅.၈၈၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၉၅၀ ၀.၁၈၈ ၁.၁၃၈ ၁.၉၄၅ ၀.၀၈၁ ၂.၀၂၆ -၀.၉၉၅ ၀.၁၀၇ -၀.၈၈၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၄၇၀ ၀.၆၃၇ ၂.၁၀၇ ၀.၅၈၁ ၀.၄၇၅ ၁.၀၅၆ ၀.၈၈၉ ၀.၁၆၂ ၁.၀၅၁
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၆၀ ၀.၂၄၃ ၀.၃၀၃ ၀.၀၆၇ ၀.၁၂၅ ၀.၁၉၂ -၀.၀၀၇ ၀.၁၁၈ ၀.၁၁၁
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၃၇၈ ၀.၀၂၃ ၂.၄၀၁ ၀.၆၉၆ ၀.၀၁၆ ၀.၇၁၂ ၁.၆၈၂ ၀.၀၀၇ ၁.၆၈၉
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၄၉၆   ၂.၄၉၆ ၂.၅၂၅   ၂.၅၂၅ -၀.၀၂၉   -၀.၀၂၉
၁၅ တမူး ၂၆.၂၁၁ ၀.၆၆၉ ၂၆.၈၈၀ ၄.၈၆၄ ၁.၄၉၁ ၆.၃၅၅ ၂၁.၃၄၇ -၀.၈၂၂ ၂၀.၅၂၅
၁၆ ရိဒ္ ၄.၇၆၆ ၃.၅၃၉ ၈.၃၀၅ ၇.၀၅၆ ၂.၉၅၁ ၁၀.၀၀၇ -၂.၂၉၀ ၀.၅၈၈ -၁.၇၀၂
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၀၉၈.၆၁၃ ၆၄၆.၀၁၅ ၁၇၄၄.၆၂၈ ၁၀၁၁.၀၈၇ ၆၄၃.၃၁၉ ၁၆၅၄.၄၀၆ ၈၇.၅၂၆ ၂.၆၉၆ ၉၀.၂၂၂

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages