ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၇-၅-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၀၆၉.၇၆၇ ၁၁၀၅.၂၀၂ ၃၁၇၄.၉၆၉ ၂၈၂၃.၉၀၆ ၁၀၆၁.၇၃၆ ၃၈၈၅.၆၄၂ -၇၅၄.၁၃၉ ၄၃.၄၆၆ -၇၁၀.၆၇၃
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၄.၆၅၆ ၁၀.၂၄၆ ၁၂၄.၉၀၂ ၁၇၁.၆၉၃ ၇.၄၁၇ ၁၇၉.၁၁၀ -၅၇.၀၃၇ ၂.၈၂၉ -၅၄.၂၀၈
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၃၂.၄၁၄ ၃၆.၅၅၅ ၃၆၈.၉၆၉ ၃၁၂.၁၈၄ ၂၂.၁၄၈ ၃၃၄.၃၃၂ ၂၀.၂၃၀ ၁၄.၄၀၇ ၃၄.၆၃၇
ကန္ပိုက္တီး ၂၂၉.၉၃၆ ၁၈.၂၈၇ ၂၄၈.၂၂၃ ၉၃.၉၉၂ ၁၆.၇၈၀ ၁၁၀.၇၇၂ ၁၃၅.၉၄၄ ၁.၅၀၇ ၁၃၇.၄၅၁
က်ိဳင္းတံု ၄.၂၅၃ ၁.၀၃၈ ၅.၂၉၁ ၀.၁၄၄ ၁.၂၀၆ ၁.၃၅၀ ၄.၁၀၉ -၀.၁၆၈ ၃.၉၄၁
တာခ်ီလိတ္ ၁၀.၀၈၇ ၃၈.၂၆၃ ၄၈.၃၅၀ ၈.၆၀၁ ၅၁.၂၂၀ ၅၉.၈၂၁ ၁.၄၈၆ -၁၂.၉၅၇ -၁၁.၄၇၁
ျမ၀တီ ၉၆.၇၃၇ ၄၆၈.၅၆၄ ၅၆၅.၃၀၁ ၅၈.၆၁၅ ၅၃၉.၄၄၂ ၅၉၈.၀၅၇ ၃၈.၁၂၂ -၇၀.၈၇၈ -၃၂.၇၅၆
ေကာ့ေသာင္း ၁၄၄.၈၅၆ ၂၃.၃၈၉ ၁၆၈.၂၄၅ ၁၂၃.၄၅၇ ၃၃.၇၇၃ ၁၅၇.၂၃၀ ၂၁.၃၉၉ -၁၀.၃၈၄ ၁၁.၀၁၅
ျမိတ္ ၉၅.၄၁၉ ၈၂.၇၀၁ ၁၇၈.၁၂၀ ၁၄၀.၇၈၇ ၄၉.၃၉၃ ၁၉၀.၁၈၀ -၄၅.၃၆၈ ၃၃.၃၀၈ -၁၂.၀၆၀
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၄၅၉.၇၈၅ ၂၁.၆၂၇ ၁၄၈၁.၄၁၂ ၂.၉၀၄ ၁၁၇.၃၅၆ ၁၂၀.၂၆၀ ၁၄၅၆.၈၈၁ -၉၅.၇၂၉ ၁၃၆၁.၁၅၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၈.၄၈၃ ၅.၇၃၄ ၁၄.၂၁၇ ၄.၂၁၆ ၁.၅၈၇ ၅.၈၀၃ ၄.၂၆၇ ၄.၁၄၇ ၈.၄၁၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၁၉၉ ၁.၂၅၈ ၀.၃၄၁ ၀.၄၂၉ ၀.၇၇၀ ၀.၇၁၈ -၀.၂၃၀ ၀.၄၈၈
၁၃ စစ္ေတြ ၈.၁၉၇ ၇.၄၂၂ ၁၅.၆၁၉ ၁၁.၀၁၃ ၁.၀၂၄ ၁၂.၀၃၇ -၂.၈၁၆ ၆.၃၉၈ ၃.၅၈၂
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၄၆၂ ၀.၀၄၇ ၅.၅၀၉ ၁၀.၈၀၉   ၁၀.၈၀၉ -၅.၃၄၇ ၀.၀၄၇ -၅.၃၀၀
၁၅ တမူး ၆၉.၇၀၆ ၀.၇၀၅ ၇၀.၄၁၁ ၄၁.၂၈၄ ၁.၂၈၅ ၄၂.၅၆၉ ၂၈.၄၂၂ -၀.၅၈၀ ၂၇.၈၄၂
၁၆ ရိဒ္ ၄၄.၃၄၃ ၁၄.၇၇၇ ၅၉.၁၂၀ ၁၅.၈၃၆ ၁၅.၈၁၃ ၃၁.၆၄၉ ၂၈.၅၀၇ -၁.၀၃၆ ၂၇.၄၇၁
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၄၆၉၅.၁၆၀ ၁၈၃၄.၇၅၆ ၆၅၂၉.၉၁၆ ၃၈၁၉.၇၈၂ ၁၉၂၀.၆၁၁ ၅၇၄၀.၃၉၃ ၈၇၅.၃၇၈ -၈၅.၈၅၅ ၇၈၉.၅၂၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages