ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၆-၇-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၆-၇-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၀၄၈.၁၄၄ ၄၅၈.၉၈၀ ၁၅၀၇.၁၂၄ ၈၁၈.၉၂၅ ၄၆၇.၈၆၉ ၁၂၈၆.၇၉၄ ၂၂၉.၂၁၉ -၈.၈၈၉ ၂၂၀.၃၃၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၅.၅၀၇ ၄.၅၁၃ ၆၀.၀၂၀ ၆၃.၆၀၈ ၄.၈၄၃ ၆၈.၄၅၁ -၈.၁၀၁ -၀.၃၃၀ -၈.၄၃၁
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၇၂.၅၆၀ ၁၄.၃၆၂ ၈၆.၉၂၂ ၁၃၅.၄၈၈ ၁၅.၀၅၂ ၁၅၀.၅၄၀ -၆၂.၉၂၈ -၀.၆၉၀ -၆၃.၆၁၈
ကန္ပိုက္တီး ၆၅.၇၅၆ ၈.၁၉၇ ၇၃.၉၅၃ ၃၃.၃၄၇ ၁၂.၄၄၈ ၄၅.၇၉၅ ၃၂.၄၀၉ -၄.၂၅၁ ၂၈.၁၅၈
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၉၅ ၀.၅၅၁ ၀.၆၄၆ ၀.၀၃၂ ၀.၃၉၂ ၀.၄၂၄ ၀.၀၆၃ ၀.၁၅၉ ၀.၂၂၂
တာခ်ီလိတ္ ၃.၅၂၂ ၂၁.၃၉၁ ၂၄.၉၁၃ ၄.၄၃၉ ၁၆.၂၃၄ ၂၀.၆၇၃ -၀.၉၁၇ ၅.၁၅၇ ၄.၂၄၀
ျမ၀တီ ၂၂.၆၅၄ ၂၀၉.၄၃၇ ၂၃၂.၀၉၁ ၁၄.၇၃၃ ၁၉၃.၈၅၉ ၂၀၈.၅၉၂ ၇.၉၂၁ ၁၅.၅၇၈ ၂၃.၄၉၉
ေကာ့ေသာင္း ၃၀.၇၀၈ ၁၂.၆၇၃ ၄၃.၃၈၁ ၁၈.၂၁၂ ၂၁.၆၄၁ ၃၉.၈၅၃ ၁၂.၄၉၆ -၈.၉၆၈ ၃.၅၂၈
ျမိတ္ ၅၅.၃၂၂ ၁၈.၄၅၅ ၇၃.၇၇၇ ၂၈.၄၈၂ ၁၅.၁၃၁ ၄၃.၆၁၃ ၂၆.၈၄၀ ၃.၃၂၄ ၃၀.၁၆၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၂၂၆ ၀.၂၁၀ ၁.၄၃၆ ၂.၀၀၈ ၀.၀၉၅ ၂.၁၀၃ -၀.၇၈၂ ၀.၁၁၅ -၀.၆၆၇
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၆၃၉ ၀.၈၀၈ ၂.၄၄၇ ၀.၇၇၁ ၀.၅၅၂ ၁.၃၂၃ ၀.၈၆၈ ၀.၂၅၆ ၁.၁၂၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၆၉ ၀.၂၇၇ ၀.၃၄၆ ၀.၀၆၇ ၀.၁၃၆ ၀.၂၀၃ ၀.၀၀၂ ၀.၁၄၁ ၀.၁၄၃
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၉၁၅ ၀.၀၂၂ ၂.၉၃၇ ၀.၈၈၈ ၀.၀၁၆ ၀.၉၀၄ ၂.၀၂၇ ၀.၀၀၆ ၂.၀၃၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၆၃၆   ၂.၆၃၆ ၂.၇၅၂   ၂.၇၅၂ -၀.၁၁၆   -၀.၁၁၆
၁၅ တမူး ၃၃.၁၁၅ ၀.၇၆၄ ၃၃.၈၇၉ ၅.၅၈၉ ၁.၅၉၈ ၇.၁၈၇ ၂၇.၅၂၆ -၀.၈၃၄ ၂၆.၆၉၂
၁၆ ရိဒ္ ၅.၄၂၃ ၄.၁၅၀ ၉.၅၇၃ ၈.၁၈၁ ၃.၂၃၉ ၁၁.၄၂၀ -၂.၇၅၈ ၀.၉၁၁ -၁.၈၄၇
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၄၀၁.၂၉၁ ၇၅၄.၇၉၀ ၂၁၅၆.၀၈၁ ၁၁၃၇.၅၂၂ ၇၅၃.၁၀၅ ၁၈၉၀.၆၂၇ ၂၆၃.၇၆၉ ၁.၆၈၅ ၂၆၅.၄၅၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages