ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၉-၄-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၈၁၀.၆၃၂ ၉၅၂.၀၂၉ ၂၇၆၂.၆၆၁ ၂၄၉၈.၄၈၄ ၉၀၉.၀၇၆ ၃၄၀၇.၅၆၀ -၆၈၇.၈၅၂ ၄၂.၉၅၃ -၆၄၄.၈၉၉
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၀၁.၄၁၈ ၇.၈၂၂ ၁၀၉.၂၄၀ ၁၅၃.၀၂၃ ၅.၉၈၇ ၁၅၉.၀၁၀ -၅၁.၆၀၅ ၁.၈၃၅ -၄၉.၇၇၀
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၀၅.၇၅၆ ၂၉.၄၁၃ ၃၃၅.၁၆၉ ၂၈၉.၃၈၆ ၁၆.၇၄၇ ၃၀၆.၁၃၃ ၁၆.၃၇၀ ၁၂.၆၆၆ ၂၉.၀၃၆
ကန္ပိုက္တီး ၁၆၄.၃၄၉ ၁၃.၇၀၃ ၁၇၈.၀၅၂ ၇၁.၀၁၆ ၁၃.၇၂၃ ၈၄.၇၃၉ ၉၃.၃၃၃ -၀.၀၂၀ ၉၃.၃၁၃
က်ိဳင္းတံု ၂.၉၆၉ ၀.၉၂၂ ၃.၈၉၁ ၀.၁၃၈ ၁.၀၁၀ ၁.၁၄၈ ၂.၈၃၁ -၀.၀၈၈ ၂.၇၄၃
တာခ်ီလိတ္ ၈.၃၄၅ ၃၁.၆၄၀ ၃၉.၉၈၅ ၇.၇၆၄ ၄၂.၇၇၆ ၅၀.၅၄၀ ၀.၅၈၁ -၁၁.၁၃၆ -၁၀.၅၅၅
ျမ၀တီ ၇၆.၇၁၄ ၄၀၈.၀၈၀ ၄၈၄.၇၉၄ ၅၁.၈၆၆ ၄၇၂.၀၁၇ ၅၂၃.၈၈၃ ၂၄.၈၄၈ -၆၃.၉၃၇ -၃၉.၀၈၉
ေကာ့ေသာင္း ၁၂၄.၈၁၃ ၁၈.၉၅၃ ၁၄၃.၇၆၆ ၁၀၇.၉၇၇ ၂၉.၃၈၉ ၁၃၇.၃၆၆ ၁၆.၈၃၆ -၁၀.၄၃၆ ၆.၄၀၀
ျမိတ္ ၉၀.၁၂၉ ၇၄.၂၆၅ ၁၆၄.၃၉၄ ၁၂၉.၂၆၈ ၄၃.၆၈၃ ၁၇၂.၉၅၁ -၃၉.၁၃၉ ၃၀.၅၈၂ -၈.၅၅၇
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၁၄၁.၈၄၈ ၁၈.၂၄၈ ၁၁၆၀.၀၉၆ ၂.၄၇၇ ၁၁၇.၂၇၃ ၁၁၉.၇၅၀ ၁၁၃၉.၃၇၁ -၉၉.၀၂၅ ၁၀၄၀.၃၄၆
၁၁ ေမာေတာင္ ၇.၅၁၆ ၅.၂၆၁ ၁၂.၇၇၇ ၃.၆၆၇ ၁.၄၃၄ ၅.၁၀၁ ၃.၈၄၉ ၃.၈၂၇ ၇.၆၇၆
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၄၆ ၀.၁၆၆ ၁.၂၁၂ ၀.၃၄၀ ၀.၃၆၂ ၀.၇၀၂ ၀.၇၀၆ -၀.၁၉၆ ၀.၅၁၀
၁၃ စစ္ေတြ ၆.၈၁၄ ၆.၅၅၁ ၁၃.၃၆၅ ၁၀.၀၀၄ ၁.၀၁၈ ၁၁.၀၂၂ -၃.၁၉၀ ၅.၅၃၃ ၂.၃၄၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၈၃၇ ၀.၀၄၀ ၄.၈၇၇ ၉.၈၆၈   ၉.၈၆၈ -၅.၀၃၁ ၀.၀၄၀ -၄.၉၉၁
၁၅ တမူး ၅၁.၅၅၆ ၀.၆၅၄ ၅၂.၂၁၀ ၃၂.၁၀၂ ၁.၀၅၇ ၃၃.၁၅၉ ၁၉.၄၅၄ -၀.၄၀၃ ၁၉.၀၅၁
၁၆ ရိဒ္ ၃၉.၃၆၉ ၁၂.၉၉၉ ၅၂.၃၆၈ ၁၄.၀၉၈ ၁၄.၆၀၀ ၂၈.၆၉၈ ၂၅.၂၇၁ -၁.၆၀၁ ၂၃.၆၇၀
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၃၉၃၈.၁၁၁ ၁၅၈၀.၇၄၆ ၅၅၁၈.၈၅၇ ၃၃၈၁.၄၇၈ ၁၆၇၀.၁၅၄ ၅၀၅၁.၆၃၂ ၅၅၆.၆၃၃ -၈၉.၄၀၈ ၄၆၇.၂၂၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages