ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂%) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၁၅၅၂၂.၆၇၆)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၆.၇၀၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၆၁၂၉.၆၉၅)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄.၇၅၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၃၁၆၅၂.၃၇၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၁.၄၅၈)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၁၀-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၃၀၁၇၈၅.၅၀၉)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၈.၀၆၂)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၈၇၂၆.၆၇၀)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇.၈၇၇)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၃၁၀၅၁၂.၁၇၉) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၆၅.၉၃၉)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၁၀-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -  

တန်ဖိုး- အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁၀-၅-၂၀၂၄) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
မတ်ပဲ US$ ၁၁၈.၇၂၇ ၀.၀၆၂ ၁၁၈.၇၈၉
မတန် ၁၂၂၈၅၇.၇၁၃ ၆၆.၀၀၀ ၁၂၂၉၂၃.၇၁၃
ပဲတီစိမ်း US$ ၅၉.၇၇၈ ၀.၀၅၃ ၅၉.၈၃၁
မတန် ၉၁၀၆၈.၇၂၀ ၆၅.၀၀၀ ၉၁၁၃၃.၇၂၀
ပဲစဉ်းငုံ US$ ၄၅.၄၂၆   ၄၅.၄၂၆
မတန် ၄၁၀၄၀.၅၀၀   ၄၁၀၄၀.၅၀၀
ကုလားပဲ US$ ၀.၆၆၈   ၀.၆၆၈
မတန် ၇၄၇.၅၆၁   ၇၄၇.၅၆၁
ပဲလွန်းဖြူ US$ ၆.၄၀၃   ၆.၄၀၃
မတန် ၉၈၉၈.၃၉၃   ၉၈၉၈.၃၉၃
မြေထောက်ပဲ US$ ၄.၄၃၂ ၁.၂၂၉ ၅.၆၆၁
မတန် ၄၃၂၆.၆၄၉ ၁၀၆၉.၀၀၀ ၅၃၉၅.၆၄၉
ထောပတ်ပဲ US$ ၆.၆၂၂ ၃.၃၃၉ ၉.၉၆၁
မတန် ၅၉၂၁.၃၉၀ ၃၁၀၂.၅၀၀ ၉၀၂၃.၈၉၀
 ပဲယင်း US$ ၉.၄၉၈ ၀.၇၅၅ ၁၀.၂၅၃
မတန် ၁၇၂၂၀.၅၆၆ ၁၃၅၈.၉၉၀ ၁၈၅၇၉.၅၅၆
ပဲကြီး US$ ၂.၁၁၂ ၁.၀၁၈ ၃.၁၃၀
မတန် ၂၃၁၀.၂၉၀ ၁၁၃၃.၀၀၀ ၃၄၄၃.၂၉၀
၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၄၇၄   ၀.၄၇၄
မတန် ၇၆၆.၂၂၃   ၇၆၆.၂၂၃
၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၁၈၀   ၀.၁၈၀
မတန် ၂၈၈.၀၀၀   ၂၈၈.၀၀၀
၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၂၀ ၀.၀၂၀
မတန်   ၃၃.၀၀၀ ၃၃.၀၀၀
၁၃ ပဲဖြူလေး US$      
မတန်      
၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၃.၃၈၀   ၃.၃၈၀
မတန် ၄၉၃၁.၀၀၀   ၄၉၃၁.၀၀၀
၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$      
မတန်      
၁၆ ပဲနီကြား US$   ၀.၆၁၁ ၀.၆၁၁
မတန်   ၁၀၁၈.၀၀၀ ၁၀၁၈.၀၀၀
၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$ ၀.၁၆၁ ၀.၃၀၂ ၀.၄၆၃
မတန် ၂၅၀.၀၀၀ ၄၆၄.၀၀၀ ၇၁၄.၀၀၀
၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၀.၁၈၂ ၀.၄၁၉ ၀.၆၀၁
မတန် ၁၃၉.၇၀၀ ၃၁၁.၁၈၀ ၄၅၀.၈၈၀
၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၁၉ ၀.၀၆၉ ၀.၀၈၈
မတန် ၁၈.၈၀၄ ၁၀၆.၀၀၀ ၁၂၄.၈၀၄
  ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၂၅၈.၀၆၂ ၇.၈၇၇ ၂၆၅.၉၃၉
မတန် ၃၀၁၇၈၅.၅၀၉ ၈၇၂၆.၆၇၀ ၃၁၀၅၁၂.၁၇၉

Pages