ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုး နေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ နှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ် ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂မှ ၂၇-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၂၁၄၆၉၈.၀၉၃)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၅၅.၃၅၁) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၇၅၂၉၀.၇၇၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၂၄.၂၁၇) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၃၈၉၉၈၈.၈၆၅) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၇၉.၅၆၈) သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂၇-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -  

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၇-၁-၂၀၂၃) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၄၆၁.၉၇၁ ၈.၆၁၃ ၄၇၀.၅၈၄
ကီလို ၅၆၁၅၂၉.၆၁၇ ၉၀၃၁.၀၁၀ ၅၇၀၅၆၀.၆၂၇
  ပဲတီစိမ်း US$ ၂၅၄.၉၃၀ ၇၃.၆၉၂ ၃၂၈.၆၂၂
ကီလို ၃၄၁၂၄၇.၆၇၉ ၁၀၇၄၄၅.၁၃၈ ၄၄၈၆၉၂.၈၁၇
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$      
ကီလို      
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၁၂၂.၈၅၄ ၀.၂၅၂ ၁၂၃.၁၀၆
ကီလို ၁၅၆၇၆၉.၃၀၂ ၃၆၁.၅၀၀ ၁၅၇၁၃၀.၈၀၂
  ကုလားပဲ US$ ၁၂.၇၆၅ ၀.၀၂၇ ၁၂.၇၉၂
ကီလို ၁၈၂၃၇.၉၅၆ ၄၃.၀၀၀ ၁၈၂၈၀.၉၅၆
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၂၁.၃၄၉ ၁.၉၀၆ ၂၃.၂၅၅
ကီလို ၃၀၇၆၅.၈၉၆ ၄၂၃၉.၂၅၂ ၃၅၀၀၅.၁၄၈
  မြေထောက်ပဲ US$ ၂၇.၀၀၇ ၈.၉၇၄ ၃၅.၉၈၁
ကီလို ၃၄၀၃၆.၅၂၂ ၁၃၅၃၃.၄၆၁ ၄၇၅၆၉.၉၈၃
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၈.၀၃၆ ၃.၁၀၅ ၂၁.၁၄၁
ကီလို ၂၁၄၂၁.၇၄၂ ၅၇၀၀.၃၅၇ ၂၇၁၂၂.၀၉၉
   ပဲယင်း US$ ၁၆.၅၅၉ ၅.၀၆၁ ၂၁.၆၂၀
ကီလို ၂၃၂၇၄.၃၇၅ ၁၀၁၆၀.၄၁၀ ၃၃၄၃၄.၇၈၅
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၃.၂၀၃ ၁.၂၅၈ ၄.၄၆၁
ကီလို ၄၄၄၂.၃၈၆ ၂၃၀၀.၄၂၀ ၆၇၄၂.၈၀၆
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၂.၇၆၉   ၂.၇၆၉
ကီလို ၄၂၃၅.၁၃၅   ၄၂၃၅.၁၃၅
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၆၅၁ ၀.၀၀၀ ၀.၆၅၁
ကီလို ၁၀၀၉.၇၀၀ ၀.၀၀၀ ၁၀၀၉.၇၀၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၁.၁၉၇ ၁.၁၉၇
ကီလို   ၂၀၉၈.၅၃၀ ၂၀၉၈.၅၃၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၁၈၂ ၀.၀၀၀ ၀.၁၈၂
ကီလို ၂၅၆.၆၈၅ ၀.၀၀၀ ၂၅၆.၆၈၅
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၁၀.၁၄၀ ၀.၀၀၀ ၁၀.၁၄၀
ကီလို ၁၄၁၃၅.၅၉၇ ၀.၀၀၀ ၁၄၁၃၅.၅၉၇
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၆၅ ၀.၀၀၀ ၀.၀၆၅
ကီလို ၆၉.၅၁၀ ၀.၀၀၀ ၆၉.၅၁၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၁.၉၅၂ ၁.၉၅၂
ကီလို   ၄၈၈၇.၄၀၂ ၄၈၈၇.၄၀၂
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၅၀၂ ၀.၅၀၂
ကီလို   ၆၅၉.၈၇၀ ၆၅၉.၈၇၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$      
ကီလို      
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၂.၃၂၀ ၁၇.၆၇၈ ၁၉.၉၉၈
ကီလို ၂၃၁၂.၂၄၀ ၁၄၈၃၀.၄၂၂ ၁၇၁၄၂.၆၆၂
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၅၅၀ ၀.၀၀၀ ၀.၅၅၀
ကီလို ၉၅၃.၇၅၁ ၀.၀၀၀ ၉၅၃.၇၅၁
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၉၅၅.၃၅၁ ၁၂၄.၂၁၇ ၁၀၇၉.၅၆၈
ကီလို ၁၂၁၄၆၉၈.၀၉၃ ၁၇၅၂၉၀.၇၇၂ ၁၃၈၉၉၈၈.၈၆၅

Pages