ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုး နေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ နှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ် ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၆-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၂၄၄၀၄၁.၂၅၆)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈၂.၉၈၉) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၆၅၀၂.၁၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၂၅.၅၉၄) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၇၀၅၄၃.၃၉၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၀၈.၅၈၃) သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၆-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -  

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၆-၅-၂၀၂၃) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၆၇.၅၁၇ ၀.၈၀၂ ၆၈.၃၁၉
ကီလို ၈၃၄၄၃.၁၈၉ ၇၄၈.၀၀၀ ၈၄၁၉၁.၁၈၉
  ပဲတီစိမ်း US$ ၆၁.၀၂၃ ၇.၃၆၀ ၆၈.၃၈၃
ကီလို ၉၂၅၃၄.၁၂၀ ၁၁၇၆၉.၃၄၂ ၁၀၄၃၀၃.၄၆၂
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$      
ကီလို      
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၂၆.၅၈၃ ၀.၀၀၀ ၂၆.၅၈၃
ကီလို ၃၂၄၈၈.၀၂၅ ၀.၀၀၀ ၃၂၄၈၈.၀၂၅
  ကုလားပဲ US$ ၀.၃၃၂ ၀.၀၀၀ ၀.၃၃၂
ကီလို ၃၇၄.၉၁၅ ၀.၀၀၀ ၃၇၄.၉၁၅
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၆.၁၅၇ ၀.၂၃၇ ၆.၃၉၄
ကီလို ၁၀၀၄၄.၆၆၆ ၃၉၃.၀၀၀ ၁၀၄၃၇.၆၆၆
  မြေထောက်ပဲ US$ ၄.၃၈၂ ၁.၇၄၆ ၆.၁၂၈
ကီလို ၄၅၃၄.၀၇၉ ၁၃၄၀.၁၀၇ ၅၈၇၄.၁၈၆
  ထောပတ်ပဲ US$ ၇.၅၁၇ ၂.၂၂၂ ၉.၇၃၉
ကီလို ၇၉၀၅.၈၀၅ ၂၁၁၁.၁၅၆ ၁၀၀၁၆.၉၆၁
   ပဲယင်း US$ ၆.၃၈၆ ၁.၃၇၃ ၇.၇၅၉
ကီလို ၈၇၅၀.၈၅၇ ၁၆၂၂.၅၀၀ ၁၀၃၇၃.၃၅၇
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၁.၃၀၈ ၀.၂၉၆ ၁.၆၀၄
ကီလို ၁၃၀၄.၇၉၀ ၂၉၅.၅၀၀ ၁၆၀၀.၂၉၀
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၇၁၂   ၀.၇၁၂
ကီလို ၁၁၃၃.၀၂၀   ၁၁၃၃.၀၂၀
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၁၇၂ ၀.၁၆၅ ၀.၃၃၇
ကီလို ၂၅၈.၀၀၀ ၂၇၄.၅၀၀ ၅၃၂.၅၀၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၀.၇၃၇ ၀.၀၀၀ ၀.၇၃၇
ကီလို ၁၁၅၀.၀၅၀ ၀.၀၀၀ ၁၁၅၀.၀၅၀
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၄
ကီလို ၄.၇၄၀ ၀.၀၀၀ ၄.၇၄၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၀.၂၅၆ ၀.၂၅၆
ကီလို   ၄၉၆.၀၀၀ ၄၉၆.၀၀၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၁၉၆ ၀.၁၉၆
ကီလို   ၂၅၄.၀၀၀ ၂၅၄.၀၀၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$      
ကီလို      
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၀.၁၅၆ ၁၀.၈၆၀ ၁၁.၀၁၆
ကီလို ၁၁၂.၀၀၀ ၇၀၆၃.၆၃၅ ၇၁၇၅.၆၃၅
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၀၀၃ ၀.၀၈၁ ၀.၀၈၄
ကီလို ၃.၀၀၀ ၁၃၄.၄၀၀ ၁၃၇.၄၀၀
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၁၈၂.၉၈၉ ၂၅.၅၉၄ ၂၀၈.၅၈၃
ကီလို ၂၄၄၀၄၁.၂၅၆ ၂၆၅၀၂.၁၄၀ ၂၇၀၅၄၃.၃၉၆

Pages