ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄ (၁၅-၉-၂၀၂၃) ထိ (ယာယီ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၁၅-၉-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၃၀၂.၀၅၅ ၁၃၄၃.၅၂၁ ၁၆၄၅.၅၇၆ ၂၀၀.၃၇၁ ၁၁၈၁.၅၅၂ ၁၃၈၁.၉၂၃ ၁၀၁.၆၈၄ ၁၆၁.၉၆၉ ၂၆၃.၆၅၃
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၇၂.၅၆၂ ၃၇၁၀.၉၁၅ ၃၇၈၃.၄၇၇ ၅၈.၉၄၅ ၃၅၆၂.၂၅၃ ၃၆၂၁.၁၉၈ ၁၃.၆၁၇ ၁၄၈.၆၆၂ ၁၆၂.၂၇၉
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၂၀.၃၇၆ ၁၂၃၉.၁၉၁ ၁၂၅၉.၅၆၇ ၉၈.၁၉၅ ၁၃၁၇.၆၃၅ ၁၄၁၅.၈၃၀ -၇၇.၈၁၉ -၇၈.၄၄၄ -၁၅၆.၂၆၃
CMP   ၁၁၂၂.၆၇၉ ၁၁၂၂.၆၇၉   ၁၃၀၁.၃၅၄ ၁၃၀၁.၃၅၄   -၁၇၈.၆၇၅ -၁၇၈.၆၇၅
  စုစုပေါင်း ၃၉၄.၉၉၃ ၇၄၁၆.၃၀၆ ၇၈၁၁.၂၉၉ ၃၅၇.၅၁၁ ၇၃၆၂.၇၉၄ ၇၇၂၀.၃၀၅ ၃၇.၄၈၂ ၅၃.၅၁၂ ၉၀.၉၉၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages