ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၃၆.၀၇၂ ၁၉၅.၃၁၁ ၂၃၁.၃၈၃ ၅.၅၉၆ ၁၄၂.၅၅၂ ၁၄၈.၁၄၈ ၃၀.၄၇၆ ၅၂.၇၅၉ ၈၃.၂၃၅
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၂.၀၀၈ ၂၈၉.၁၆၂ ၃၀၁.၁၇၀ ၆.၈၄၄ ၂၃၄.၀၄၉ ၂၄၀.၈၉၃ ၅.၁၆၄ ၅၅.၁၁၃ ၆၀.၂၇၇
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၁.၀၄၆ ၁၇၆.၉၀၂ ၁၇၇.၉၄၈ ၀.၄၅၃ ၁၀၁.၀၇၁ ၁၀၁.၅၂၄ ၀.၅၉၃ ၇၅.၈၃၁ ၇၆.၄၂၄
  စုစုေပါင္း ၄၉.၁၂၆ ၆၆၁.၃၇၅ ၇၁၀.၅၀၁ ၁၂.၈၉၃ ၄၇၇.၆၇၂ ၄၉၀.၅၆၅ ၃၆.၂၃၃ ၁၈၃.၇၀၃ ၂၁၉.၉၃၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages