ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၂-၆-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂-၆-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၈၆.၂၀၉ ၁၄၀၇.၉၁၄ ၁၆၉၄.၁၂၃ ၁၄၆.၄၃၀ ၁၃၇၅.၉၀၉ ၁၅၂၂.၃၃၉ ၁၃၉.၇၇၉ ၃၂.၀၀၅ ၁၇၁.၇၈၄
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၅၀.၃၃၆ ၁၈၉၇.၃၈၅ ၁၉၄၇.၇၂၁ ၂၉.၂၉၇ ၁၆၀၁.၂၃၈ ၁၆၃၀.၅၃၅ ၂၁.၀၃၉ ၂၉၆.၁၄၇ ၃၁၇.၁၈၆
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၁၄.၄၃၅ ၉၈၂.၀၂၃ ၉၉၆.၄၅၈ ၂၅.၄၅၃ ၉၉၄.၇၂၇ ၁၀၂၀.၁၈၀ -၁၁.၀၁၈ -၁၂.၇၀၄ -၂၃.၇၂၂
  စုစုေပါင္း ၃၅၀.၉၈၀ ၄၂၈၇.၃၂၂ ၄၆၃၈.၃၀၂ ၂၀၁.၁၈၀ ၃၉၇၁.၈၇၄ ၄၁၇၃.၀၅၄ ၁၄၉.၈၀၀ ၃၁၅.၄၄၈ ၄၆၅.၂၄၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages