ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

တန်ဖိုး -အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂  Mini Budget ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄  ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂4-၂၀၂5  ဘဏ္ဍာနှစ်
(ဧပြီလ)
ပုံမှန် နယ်စပ် ​ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ​ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ​ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ​ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ​ပေါင်း
  ပို့ကုန် US$ ၈၄၅၄.၄၀၀ ၆၉၀၈.၈၈၄ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၅၆၂၀.၆၃၄ ၂၆၈၇.၇၈၈ ၈၃၀၈.၄၂၂ ၁၀၅၀၈.၀၉၄ ၆၁၁၂.၀၈၃ ၁၆၆၂၀.၁၇၇ ၉၃၁၂.၀၆၅ ၅၃၂၈.၇၂၇ ၁၄၆၄၀.၇၉၂ ၆၈၂.၄၃၄ ၃၆၇.၉၄၅ ၁၀၅၀.၃၇၉
(က) လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း US$ ၁၈၇၉.၅၈၆ ၂၇၄၄.၆၁၈ ၄၆၂၄.၂၀၄ ၁၉၄၉.၀၁၈ ၄၅၈.၆၉၂ ၂၄၀၇.၇၁၀ ၂၇၁၃.၄၃၅ ၁၂၈၅.၅၈၂ ၃၉၉၉.၀၁၇ ၂၈၇၄.၅၄၄ ၉၅၆.၅၃၉ ၃၈၃၁.၀၈၃ ၃၅၁.၇၈၉ ၈၀.၄၇၂ ၄၃၂.၂၆၁
(ခ) တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း US$ ၄.၁၄၉ ၁၄.၇၄၉ ၁၈.၈၉၈ ၄.၂၉၇ ၁.၀၅၉ ၅.၃၅၆ ၄.၄၁၇ ၁၆.၀၈၄ ၂၀.၅၀၁ ၅.၁၃၆ ၃.၀၉၇ ၈.၂၃၃ ၃၁.၂၉၀ ၁၉.၂၆၈ ၅၀.၅၅၈
(ဂ) ‌ရေထွက်ပစ္စည်း US$ ၃၉၇.၆၀၉ ၃၈၇.၄၁၂ ၇၈၅.၀၂၁ ၂၆၂.၆၁၉ ၂၁၉.၀၃၈ ၄၈၁.၆၅၇ ၄၀၇.၅၅၉ ၃၅၈.၃၈၆ ၇၆၅.၉၄၅ ၄၀၁.၇၂၄ ၃၁၃.၁၁၄ ၇၁၄.၈၃၈ ၀.၄၃၆ ၀.၀၅၉ ၀.၄၉၅
(ဃ) သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း US$ ၈၄၆.၀၉၉ ၄၉.၅၁၂ ၈၉၅.၆၁၁ ၂၈၅.၉၇၈ ၂.၆၂၁ ၂၈၈.၅၉၉ ၃၀၉.၄၃၈ ၂၇.၆၁၉ ၃၃၇.၀၅၇ ၂၁၃.၃၂၅ ၅၇.၈၅၈ ၂၇၁.၁၈၃ ၈.၄၅၉ ၄.၆၉၉ ၁၃.၁၅၈
(င) သစ်တောထွက်ပစ္စည်း US$ ၁၂၂.၉၁၅ ၅.၁၅၇ ၁၂၈.၀၇၂ ၈၂.၇၂၈ ၁.၁၇၃ ၈၃.၉၀၁ ၁၃၅.၃၈၈ ၃.၉၆၈ ၁၃၉.၃၅၆ ၆၆.၇၇၅ ၁.၀၈၀ ၆၇.၈၅၅ ၄.၆၄၇ ၀.၀၀၉ ၄.၆၅၆
(စ) စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း US$ ၄၇၄၆.၀၉၄ ၃၅၀၇.၃၁၆ ၈၂၅၃.၄၁၀ ၂၇၄၆.၈၇၆ ၁၉၆၂.၂၉၃ ၄၇၀၉.၁၆၉ ၆၆၄၂.၀၀၀ ၄၂၉၈.၄၉၂ ၁၀၉၄၀.၄၉၂ ၅၄၅၀.၉၄၁ ၃၄၂၄.၇၆၁ ၈၈၇၅.၇၀၂ ၂၆၄.၈၈၇ ၂၆၁.၅၄၉ ၅၂၆.၄၃၆
(ဆ) အခြားပစ္စည်းများ US$ ၄၅၇.၉၄၈ ၂၀၀.၁၂၀ ၆၅၈.၀၆၈ ၂၈၉.၁၁၈ ၄၂.၉၁၂ ၃၃၂.၀၃၀ ၂၉၅.၈၅၇ ၁၂၁.၉၅၂ ၄၁၇.၈၀၉ ၂၉၉.၆၂၀ ၅၇၂.၂၇၈ ၈၇၁.၈၉၈ ၂၀.၉၂၆ ၁.၈၈၉ ၂၂.၈၁၅
  သွင်းကုန် US$ ၁၁၄၂၇.၂၄၉ ၃၂၅၈.၈၀၉ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၇၀၃၇.၇၃၅ ၉၂၇.၂၆၀ ၇၉၆၄.၉၉၅ ၁၄၈၆၈.၂၉၈ ၂၄၈၄.၄၂၄ ၁၇၃၅၂.၇၂၂ ၁၃၀၆၆.၁၀၆ ၂၄၁၁.၈၆၀ ၁၅၄၇၇.၉၆၆ ၉၄၂.၉၇၉ ၈၂.၃၂၅ ၁၀၂၅.၃၀၄
(က) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်
ပစ္စည်းများ
US$ ၃၁၇၀.၈၇၈ ၁၅၆၉.၅၉၆ ၄၇၄၀.၄၇၄ ၁၃၉၂.၂၃၃ ၁၇၁.၆၄၁ ၁၅၆၃.၈၇၄ ၂၈၈၅.၈၆၅ ၈၄၆.၆၁၁ ၃၇၃၂.၄၇၆ ၂၃၅၂.၉၂၈ ၉၁၃.၄၅၇ ၃၂၆၆.၃၈၅ ၁၅၉.၇၂၂ ၁၄.၉၉၀ ၁၇၄.၇၁၂
(ခ) လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်း
ပစ္စည်းများ
US$ ၄၉၀၄.၃၆၇ ၅၃၉.၄၅၆ ၅၄၄၃.၈၂၃ ၃၅၃၂.၁၁၉ ၃၄၉.၆၁၂ ၃၈၈၁.၇၃၁ ၈၁၂၃.၄၆၇ ၈၂၉.၆၅၄ ၈၉၅၃.၁၂၁ ၇၃၇၄.၈၀၇ ၈၅၇.၈၈၀ ၈၂၃၂.၆၈၇ ၅၅၃.၀၈၃ ၃၃.၂၆၁ ၅၈၆.၃၄၄
(ဂ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၃၃၅၂.၀၀၄ ၁၁၄၉.၇၅၇ ၄၅၀၁.၇၆၁ ၂၁၁၃.၃၈၃ ၄၀၆.၀၀၇ ၂၅၁၉.၃၉၀ ၃၈၅၈.၉၆၆ ၈၀၈.၁၅၉ ၄၆၆၇.၁၂၅ ၃၃၃၈.၃၇၁ ၆၄၀.၅၂၃ ၃၉၇၈.၈၉၄ ၂၃၀.၁၇၄ ၃၄.၀၇၄ ၂၆၄.၂၄၈
  ကုန်သွယ်မှုပမာဏ US$ ၁၉၈၈၁.၆၄၉ ၁၀၁၆၇.၆၉၃ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၁၂၆၅၈.၃၆၉ ၃၆၁၅.၀၄၈ ၁၆၂၇၃.၄၁၇ ၂၅၃၇၆.၃၉၂ ၈၅၉၆.၅၀၇ ၃၃၉၇၂.၈၉၉ ၂၂၃၇၈.၁၇၁ ၇၇၄၀.၅၈၇ ၃၀၁၁၈.၇၅၈ ၁၆၂၅.၄၁၃ ၄၅၀.၂၇၀ ၂၀၇၅.၆၈၃

Source : Customs ;

Pages