ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (နိုင်ငံအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် နိုင်ငံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂  (Mini Budget) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(ဧပြီလ မှ မတ်လထိ)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
AFGHANISTAN   ၀.၉၃၁ ၀.၉၃၁   ၀.၅၇၃ ၀.၅၇၃   ၀.၄၇၈ ၀.၄၇၈   ၀.၇၆၅ ၀.၇၆၅   ၀.၁၅၈ ၀.၁၅၈
ALBANIA ၀.၃၉၈ ၀.၀၃၆ ၀.၄၃၄   ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
ALGERIA ၀.၆၅၀   ၀.၆၅၀ ၀.၀၄၆   ၀.၀၄၆ ၀.၀၂၀   ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၉ ၀.၅၀၅   ၀.၅၀၅
AMERICAN SAMOA   ၀.၁၂၁ ၀.၁၂၁         ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄            
ANDORRA ၀.၀၁၉ ၀.၀၀၀ ၀.၀၁၉   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁             ၁.၉၈၂ ၀.၀၀၅ ၁.၉၈၇
ANGOLA ၅.၃၅၄ ၀.၀၀၀ ၅.၃၅၄ ၀.၀၆၅   ၀.၀၆၅ ၈.၈၉၇   ၈.၈၉၇ ၅.၂၂၀   ၅.၂၂၀      
ANGUILLA                           ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
ANTIGUA AND BARBUDA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉         ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅      
ARGENTINA ၁.၉၉၀ ၁၂.၄၆၀ ၁၄.၄၅၀ ၁.၁၂၇ ၅၀.၈၁၈ ၅၁.၉၄၅ ၀.၇၃၆ ၂၁.၈၀၇ ၂၂.၅၄၄ ၄.၄၇၄ ၅၅.၅၂၆ ၆၀.၀၀၀ ၂.၇၇၀ ၁၉.၉၉၂ ၂၂.၇၆၂
၁၀ ARMENIA               ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၁၁ ARUBA                              
၁၂ AUSTRALIA ၂၈.၉၉၈ ၁၄၁.၂၀၄ ၁၇၀.၂၀၃ ၂၉.၂၉၂ ၁၂၆.၁၅၆ ၁၅၅.၄၄၈ ၁၄.၅၉၆ ၆၇.၈၀၈ ၈၂.၄၀၄ ၃၁.၅၃၁ ၁၁၂.၇၇၆ ၁၄၄.၃၀၇ ၃၆.၂၄၅ ၁၃၄.၄၈၄ ၁၇၀.၇၂၉
၁၃ AUSTRIA ၂.၈၁၅ ၁၃.၉၈၇ ၁၆.၈၀၂ ၂.၁၅၀ ၉.၇၈၈ ၁၁.၉၃၇ ၀.၁၀၂ ၁၁.၅၆၃ ၁၁.၆၆၅ ၀.၈၁၉ ၁၁.၂၉၃ ၁၂.၁၁၂ ၂.၅၀၉ ၁၂.၄၇၀ ၁၄.၉၇၉
၁၄ AZERBAIJAN   ၀.၀၃၃ ၀.၀၃၃   ၀.၂၃၁ ၀.၂၃၁   ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၁   ၀.၂၃၄ ၀.၂၃၄ ၀.၀၆၄ ၀.၁၅၀ ၀.၂၁၄
၁၅ BAHAMAS ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၀                        
၁၆ BAHRAIN ၂၂.၆၁၈ ၂.၁၉၇ ၂၄.၈၁၅ ၂.၇၅၂   ၂.၇၅၂ ၁.၂၁၇   ၁.၂၁၇ ၂.၁၃၃ ၀.၀၁၇ ၂.၁၅၀ ၂.၂၈၅ ၈.၄၂၆ ၁၀.၇၁၁
၁၇ BANGLADESH ၆၄.၈၉၁ ၅၆.၂၇၄ ၁၂၁.၁၆၅ ၁၁၃.၈၆၇ ၄၈.၇၃၂ ၁၆၂.၅၉၉ ၅၁.၉၃၂ ၁၉.၅၈၃ ၇၁.၅၁၅ ၁၄၄.၂၁၈ ၃၆.၄၇၇ ၁၈၀.၆၉၅ ၄၆.၅၀၈ ၂၂.၄၈၅ ၆၈.၉၉၃
၁၈ BARBADOS ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၇                        
၁၉ BELARUS ၀.၀၁၂ ၇.၀၁၈ ၇.၀၃၀ ၀.၁၃၇ ၄.၈၅၆ ၄.၉၉၄   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၀ ၀.၀၀၂ ၀.၀၁၁ ၀.၂၆၁ ၂.၀၀၀ ၂.၂၆၁
၂၀ BELGIUM ၂၄၀.၇၁၈ ၃၄.၃၇၁ ၂၇၅.၀၈၉ ၁၈၄.၂၅၃ ၂၂.၆၁၈ ၂၀၆.၈၇၀ ၁၄၅.၈၂၄ ၁၀.၈၈၉ ၁၅၆.၇၁၂ ၃၃၅.၀၆၆ ၃၃.၁၂၆ ၃၆၈.၁၉၃ ၂၅၃.၇၅၉ ၃၀.၆၈၁ ၂၈၄.၄၄၀
၂၁ BELIZE   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၄၃၄ ၀.၄၃၄   ၁.၇၄၇ ၁.၇၄၇            
၂၂ BENIN ၉.၅၈၄   ၉.၅၈၄ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၉.၂၇၆   ၉.၂၇၆ ၀.၅၀၁   ၀.၅၀၁ ၀.၂၃၂   ၀.၂၃၂
၂၃ BERMUDA                              
၂၄ BHUTAN                              
၂၅ BOLIVIA ၀.၀၂၅ ၉.၀၃၇ ၉.၀၆၂ ၀.၀၃၄ ၁.၅၆၂ ၁.၅၉၇   ၄.၈၄၈ ၄.၈၄၈   ၂၄.၇၁၂ ၂၄.၇၁၂   ၂၉.၄၉၁ ၂၉.၄၉၁
၂၆ BOSNIA AND HERZEGOVINA   ၀.၀၄၁ ၀.၀၄၁   ၀.၀၁၀ ၀.၀၁၀   ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇   ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄   ၀.၀၁၀ ၀.၀၁၀
၂၇ BOTSWANA       ၀.၁၆၅   ၀.၁၆၅       ၀.၁၂၅   ၀.၁၂၅ ၀.၀၅၃   ၀.၀၅၃
၂၈ BOUVET ISLAND                              
၂၉ BRAZIL ၄.၄၅၄ ၅၄.၃၈၈ ၅၈.၈၄၂ ၁.၇၅၆ ၈၈.၄၆၀ ၉၀.၂၁၇ ၀.၇၃၇ ၂၁.၉၁၅ ၂၂.၆၅၂ ၃.၁၄၀ ၇၉.၈၂၇ ၈၂.၉၆၇ ၅.၀၉၃ ၈၃.၈၃၅ ၈၈.၉၂၈
၃၀ BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES                              
၃၁ BRUNEI DARUSSALAM ၀.၄၁၀ ၀.၀၅၄ ၀.၄၆၄ ၀.၂၉၀ ၀.၀၂၂ ၀.၃၁၂ ၀.၂၉၂ ၅.၀၈၂ ၅.၃၇၅ ၀.၃၉၁ ၅၈.၈၇၄ ၅၉.၂၆၆ ၀.၂၆၀ ၈.၉၉၉ ၉.၂၅၉
၃၂ BULGARIA ၄.၁၂၉ ၇.၉၃၂ ၁၂.၀၆၁ ၃.၁၂၄ ၄.၀၃၀ ၇.၁၅၄ ၁၀.၄၅၁ ၁.၁၁၃ ၁၁.၅၆၄ ၁၂.၇၇၃ ၁.၈၁၉ ၁၄.၅၉၂ ၁၆.၆၁၀ ၂.၄၈၀ ၁၉.၀၉၀
၃၃ BURKINA FASO ၅.၆၄၄   ၅.၆၄၄       ၄.၃၉၀   ၄.၃၉၀            
၃၄ BURUNDI                              
၃၅ CAMBODIA ၃၀.၁၁၀ ၂.၇၁၀ ၃၂.၈၂၀ ၁၈.၇၆၉ ၁.၈၉၆ ၂၀.၆၆၅ ၃.၈၀၂ ၀.၄၄၁ ၄.၂၄၃ ၅.၃၉၈ ၀.၉၂၅ ၆.၃၂၃ ၂၅.၁၇၂ ၁.၀၈၉ ၂၆.၂၆၁
၃၆ CAMEROON ၉.၀၃၂ ၀.၁၈၂ ၉.၂၁၄   ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၀ ၂၆.၀၄၈ ၂.၈၁၁ ၂၈.၈၅၉ ၂.၇၃၉ ၀.၀၉၄ ၂.၈၃၂ ၂၁.၃၁၈ ၀.၁၄၇ ၂၁.၄၆၅
၃၇ CANADA ၈၄.၂၀၀ ၄၅.၂၆၂ ၁၂၉.၄၆၂ ၄၉.၅၁၀ ၄၁.၉၅၂ ၉၁.၄၆၂ ၃၀.၅၄၉ ၁၉.၆၀၁ ၅၀.၁၄၉ ၇၇.၈၁၉ ၈.၄၄၄ ၈၆.၂၆၃ ၅၂.၇၈၀ ၁၁.၄၄၀ ၆၄.၂၂၀
၃၈ CAPE VERDE                   ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၃၉      
၃၉ CAYMAN ISLANDS                              
၄၀ CENTRAL AFRICAN REPUBLIC               ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၄၁ CHAD ၀.၈၄၃   ၀.၈၄၃         ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၀ ၀.၁၀၀   ၀.၁၀၀      
၄၂ CHILE ၁၂.၁၃၀ ၀.၈၀၆ ၁၂.၉၃၆ ၆.၉၉၈ ၀.၇၇၂ ၇.၇၇၀ ၄.၆၈၃ ၀.၁၅၂ ၄.၈၃၅ ၁၄.၇၅၀ ၀.၁၃၄ ၁၄.၈၈၄ ၁၀.၀၉၈ ၃.၃၂၁ ၁၃.၄၁၉
၄၃ CHINA ၅၄၂၀.၀၅၂ ၆၇၂၉.၁၇၄ ၁၂၁၄၉.၂၂၆ ၅၁၇၉.၇၃၃ ၄၆၄၆.၂၁၄ ၉၈၂၅.၉၄၇ ၂၀၀၈.၂၂၇ ၂၂၉၇.၆၁၅ ၄၃၀၅.၈၄၃ ၃၈၃၃.၃၉၇ ၅၄၄၆.၇၅၁ ၉၂၈၀.၁၄၈ ၃၁၅၇.၁၀၆ ၅၀၂၆.၀၇၆ ၈၁၈၃.၁၈၂
၄၄ CHRISTMAS ISLAND                              
၄၅ COCOS (KEELING) ISLANDS   ၀.၁၂၉ ၀.၁၂၉               ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၇      
၄၆ COLOMBIA ၄.၆၃၁ ၀.၀၁၀ ၄.၆၄၁ ၂.၄၈၅ ၀.၀၃၆ ၂.၅၂၁ ၂.၄၈၂ ၀.၀၀၄ ၂.၄၈၆ ၇.၆၈၁ ၀.၀၀၀ ၇.၆၈၁ ၆.၃၄၆   ၆.၃၄၆
၄၇ COMOROS   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂               ၀.၀၉၅ ၀.၀၉၅   ၀.၁၀၀ ၀.၁၀၀
၄၈ CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC  ၀.၄၆၅   ၀.၄၆၅ ၁.၀၄၅   ၁.၀၄၅                  
၄၉ CONGO, REPUBLIC OF ၀.၆၆၇ ၀.၄၀၈ ၁.၀၇၅   ၁.၀၀၇ ၁.၀၀၇   ၁.၁၆၅ ၁.၁၆၅   ၀.၆၁၇ ၀.၆၁၇      
၅၀ CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE                         ၀.၀၈၉   ၀.၀၈၉
၅၁ COOK ISLANDS                     ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၅၂ COSTA RICA ၀.၄၃၇ ၀.၁၇၆ ၀.၆၁၃ ၀.၁၂၁ ၀.၀၄၅ ၀.၁၆၆ ၀.၀၅၇ ၀.၀၇၁ ၀.၁၂၈ ၀.၀၃၄ ၀.၀၇၈ ၀.၁၁၂ ၀.၀၃၈ ၀.၁၃၈ ၀.၁၇၆
၅၃ COTE D'IVOIRE ၁၅.၇၆၆   ၁၅.၇၆၆ ၁၁.၇၀၁ ၀.၀၀၀ ၁၁.၇၀၂ ၃၂.၈၅၆   ၃၂.၈၅၆ ၃.၀၆၅   ၃.၀၆၅ ၂၈.၆၆၇ ၀.၀၀၁ ၂၈.၆၆၈
၅၄ CROATIA ၅.၉၄၁ ၀.၈၃၈ ၆.၇၇၉ ၂.၆၉၄ ၀.၄၆၄ ၃.၁၅၈ ၂.၄၈၉ ၀.၁၁၅ ၂.၆၀၅ ၆.၉၀၀ ၀.၀၀၇ ၆.၉၀၇ ၄.၂၁၇ ၀.၄၃၈ ၄.၆၅၅
၅၅ CUBA ၀.၀၁၆ ၀.၃၂၅ ၀.၃၄၁ ၀.၃၄၂ ၀.၀၀၂ ၀.၃၄၅ ၀.၃၉၁   ၀.၃၉၁ ၀.၄၈၁ ၀.၀၂၉ ၀.၅၁၀      
၅၆ CYPRUS ၀.၂၆၅ ၄.၆၆၄ ၄.၉၂၉ ၀.၁၆၂ ၁.၄၁၈ ၁.၅၈၀ ၀.၀၄၅ ၁.၂၇၂ ၁.၃၁၇ ၀.၂၅၉ ၃.၁၅၁ ၃.၄၁၀ ၀.၀၈၁ ၁.၀၆၆ ၁.၁၄၇
၅၇ CZECH AND SLOVAK   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁             ၀.၁၉၀   ၀.၁၉၀      
၅၈ CZECH REPUBLIC ၂၁.၅၃၉ ၉.၆၇၀ ၃၁.၂၀၉ ၁၇.၉၅၃ ၅.၃၄၃ ၂၃.၂၉၆ ၉.၆၇၁ ၂.၈၂၃ ၁၂.၄၉၄ ၂၁.၅၈၉ ၅.၂၆၉ ၂၆.၈၅၈ ၁၆.၇၁၂ ၂.၁၅၂ ၁၈.၈၆၄
၅၉ DENMARK ၁၂၈.၄၉၈ ၁၃.၇၃၆ ၁၄၂.၂၃၄ ၈၂.၈၈၅ ၉.၀၉၇ ၉၁.၉၈၂ ၄၉.၁၅၁ ၃.၂၅၅ ၅၂.၄၀၆ ၁၆၈.၁၅၁ ၇.၅၂၆ ၁၇၅.၆၇၇ ၁၁၅.၉၀၉ ၅.၈၃၈ ၁၂၁.၇၄၇
၆၀ DJIBOUTI ၂.၁၀၄   ၂.၁၀၄ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁                  
၆၁ DOMINICA   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂         ၀.၀၃၃ ၀.၀၃၃            
၆၂ DOMINICAN REPUBLIC ၀.၄၄၁ ၀.၁၄၈ ၀.၅၈၉   ၀.၁၇၂ ၀.၁၇၂ ၀.၁၃၃ ၀.၁၀၃ ၀.၂၃၆ ၀.၀၁၅ ၀.၁၁၃ ၀.၁၂၉   ၀.၁၅၆ ၀.၁၅၆
၆၃ EAST TIMOR ၁.၅၃၁ ၀.၀၀၃ ၁.၅၃၃ ၀.၄၇၇ ၀.၀၀၀ ၀.၄၇၇ ၀.၃၈၅   ၀.၃၈၅ ၀.၉၁၉ ၀.၀၀၁ ၀.၉၂၀ ၂.၀၇၁   ၂.၀၇၁
၆၄ ECUADOR   ၀.၂၉၅ ၀.၂၉၅ ၀.၀၁၃ ၀.၀၃၂ ၀.၀၄၄ ၀.၀၃၆ ၀.၀၁၈ ၀.၀၅၄ ၁.၀၈၅ ၀.၀၀၅ ၁.၀၉၁ ၁.၁၀၀   ၁.၁၀၀
၆၅ EGYPT ၀.၂၃၇ ၆.၅၆၈ ၆.၈၀၅ ၀.၀၀၁ ၂.၁၈၁ ၂.၁၈၂ ၀.၀၀၁ ၀.၃၉၄ ၀.၃၉၅ ၀.၀၀၉ ၀.၃၉၇ ၀.၄၀၆ ၀.၀၀၄ ၀.၁၄၇ ၀.၁၅၁
၆၆ EL SALVADOR   ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆   ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၅
၆၇ ERITREA                              
၆၈ ESTONIA ၀.၂၁၈ ၀.၃၃၆ ၀.၅၅၃ ၀.၁၁၂ ၀.၇၃၅ ၀.၈၄၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၇၆ ၀.၀၈၃ ၀.၁၈၁ ၀.၀၆၁ ၀.၂၄၂ ၀.၃၅၃ ၀.၀၃၈ ၀.၃၉၁
၆၉ ETHIOPIA   ၀.၁၅၀ ၀.၁၅၀   ၀.၁၀၁ ၀.၁၀၁   ၀.၀၈၁ ၀.၀၈၁   ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၇၀ EUROPEAN COMMUNITIES                              
၇၁ FAEROE ISLANDS ၀.၀၁၁ ၀.၂၁၆ ၀.၂၂၆   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅      
၇၂ FIJI ၀.၀၄၈   ၀.၀၄၈   ၀.၂၄၁ ၀.၂၄၁   ၀.၅၄၆ ၀.၅၄၆   ၀.၅၆၀ ၀.၅၆၀ ၀.၀၂၃   ၀.၀၂၃
၇၃ FINLAND ၅.၄၉၉ ၇၂.၆၀၉ ၇၈.၁၀၈ ၄.၃၉၆ ၆.၁၇၄ ၁၀.၅၇၀ ၂.၆၂၄ ၁.၀၈၃ ၃.၇၀၇ ၄.၈၄၅ ၁.၂၄၂ ၆.၀၈၇ ၁.၃၉၈ ၂.၉၉၅ ၄.၃၉၃
၇၄ FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ၀.၀၁၇ ၀.၀၀၂ ၀.၀၁၉   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၉   ၀.၀၁၉
၇၅ FRANCE ၁၂၉.၁၈၀ ၁၇၂.၅၂၂ ၃၀၁.၇၀၂ ၈၆.၆၂၀ ၁၁၀.၄၉၇ ၁၉၇.၁၁၇ ၅၅.၅၆၉ ၅၆.၃၀၆ ၁၁၁.၈၇၅ ၁၄၅.၇၄၀ ၅၅.၁၀၅ ၂၀၀.၈၄၅ ၁၅၈.၆၈၅ ၆၈.၂၇၆ ၂၂၆.၉၆၁
၇၆ FRENCH GUIANA                              
၇၇ FRENCH POLYNESIA                         ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁
၇၈ GABON ၆.၀၄၄   ၆.၀၄၄ ၁၂.၀၀၀   ၁၂.၀၀၀                  
၇၉ GAMBIA ၂.၂၄၁   ၂.၂၄၁         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၈၀ GEORGIA         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၇၈ ၀.၀၇၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၂ ၁.၃၂၀ ၀.၀၁၂ ၁.၃၃၂
၈၁ GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF ၆၄၁.၈၆၅ ၁၈၁.၈၇၀ ၈၂၃.၇၃၅ ၄၂၆.၂၅၀ ၁၃၆.၄၉၀ ၅၆၂.၇၄၀ ၂၇၈.၁၉၈ ၅၆.၀၀၁ ၃၃၄.၁၉၉ ၆၄၂.၆၈၅ ၁၀၁.၅၂၇ ၇၄၄.၂၁၂ ၅၄၄.၇၄၉ ၉၄.၆၇၇ ၆၃၉.၄၂၆
၈၂ GHANA ၂.၉၆၅ ၀.၀၀၀ ၂.၉၆၅ ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၇ ၃.၅၀၃   ၃.၅၀၃ ၀.၀၄၅   ၀.၀၄၅ ၁.၄၀၈   ၁.၄၀၈
၈၃ GIBRALTAR ၀.၀၈၃   ၀.၀၈၃                        
၈၄ GREECE ၈.၅၁၇ ၀.၅၄၁ ၉.၀၅၈ ၅.၃၁၅ ၀.၃၇၃ ၅.၆၈၈ ၂.၅၀၁ ၀.၀၅၂ ၂.၅၅၄ ၈.၆၇၄ ၀.၄၇၇ ၉.၁၅၁ ၇.၂၂၁ ၀.၀၉၆ ၇.၃၁၇
၈၅ GREENLAND                              
၈၆ GRENADA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀                        
၈၇ GUADELOUPE   ၀.၄၅၁ ၀.၄၅၁   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၀.၁၄၈ ၀.၁၄၈   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃      
၈၈ GUAM ၁.၃၂၂   ၁.၃၂၂ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄   ၀.၀၀၄      
၈၉ GUATEMALA ၀.၀၈၁ ၀.၇၁၅ ၀.၇၉၆   ၁.၂၃၆ ၁.၂၃၆   ၀.၃၇၇ ၀.၃၇၇ ၀.၀၆၃ ၀.၅၃၀ ၀.၅၉၃ ၀.၀၇၃ ၀.၃၉၈ ၀.၄၇၁
၉၀ GUINEA ၂၂.၄၄၁ ၀.၀၀၆ ၂၂.၄၄၇ ၀.၈၈၃   ၀.၈၈၃ ၈.၈၄၁   ၈.၈၄၁ ၁.၁၀၄   ၁.၁၀၄ ၀.၀၁၂   ၀.၀၁၂
၉၁ GUINEA-BISSAU ၀.၄၂၀   ၀.၄၂၀   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁                  
၉၂ GUYANA                              
၉၃ HAITI   ၀.၀၃၂ ၀.၀၃၂   ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၉၄ HOLY SEE                              
၉၅ HONDURAS   ၀.၀၂၃ ၀.၀၂၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁         ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၉၆ HONG KONG, CHINA ၂၁၆.၈၈၄ ၆.၁၅၄ ၂၂၃.၀၃၈ ၉၂.၄၇၆ ၃.၉၈၄ ၉၆.၄၆၀ ၆၀.၃၆၄ ၄.၉၁၆ ၆၅.၂၈၀ ၁၂၄.၅၁၆ ၃.၃၅၄ ၁၂၇.၈၇၁ ၈၈.၅၇၈ ၂.၄၉၉ ၉၁.၀၇၇
၉၇ HUNGARY ၄.၀၀၀ ၁၁.၈၇၆ ၁၅.၈၇၆ ၂.၆၈၆ ၃.၁၃၅ ၅.၈၂၁ ၀.၁၇၉ ၁.၂၇၇ ၁.၄၅၆ ၄.၁၇၈ ၁.၈၁၈ ၅.၉၉၆ ၄.၀၀၂ ၂.၅၅၇ ၆.၅၅၉
၉၈ ICELAND ၀.၀၀၃ ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၄ ၀.၀၇၉ ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၅ ၀.၀၈၀ ၀.၀၀၁ ၀.၀၈၁   ၀.၉၈၂ ၀.၉၈၂   ၁.၄၉၁ ၁.၄၉၁
၉၉ INDIA ၆၁၆.၄၆၄ ၆၉၇.၃၄၁ ၁၃၁၃.၈၀၅ ၈၇၃.၄၃၉ ၅၈၆.၉၄၉ ၁၄၆၀.၃၈၈ ၅၀၄.၆၄၁ ၃၁၁.၃၈၄ ၈၁၆.၀၂၅ ၈၂၀.၂၄၈ ၅၄၃.၁၇၆ ၁၃၆၃.၄၂၄ ၉၃၂.၅၈၄ ၃၉၉.၇၂၇ ၁၃၃၂.၃၁၁
၁၀၀ INDONESIA ၁၇၉.၆၉၀ ၁၀၄၃.၉၂၆ ၁၂၂၃.၆၁၆ ၁၂၅.၄၄၀ ၁၁၆၄.၅၀၉ ၁၂၈၉.၉၄၉ ၅၄.၇၇၃ ၆၁၄.၀၄၃ ၆၆၈.၈၁၆ ၁၁၆.၅၂၈ ၁၀၅၁.၅၈၅ ၁၁၆၈.၁၁၂ ၂၈၂.၇၀၄ ၁၀၄၁.၈၂၃ ၁၃၂၄.၅၂၇
၁၀၁ IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) ၀.၄၂၄ ၁၄.၄၀၅ ၁၄.၈၃၀ ၀.၆၇၁ ၈.၇၂၃ ၉.၃၉၄ ၀.၅၂၀ ၄.၁၄၂ ၄.၆၆၂ ၀.၆၆၇ ၁၂.၉၀၆ ၁၃.၅၇၃ ၀.၉၃၇ ၇.၂၇၉ ၈.၂၁၆
၁၀၂ IRAQ ၃.၄၆၂ ၉.၅၂၉ ၁၂.၉၉၁ ၀.၁၈၇ ၁.၄၄၈ ၁.၆၃၅ ၀.၃၂၈ ၁.၆၈၂ ၂.၀၁၀ ၃.၀၅၉   ၃.၀၅၉ ၅.၀၈၆   ၅.၀၈၆
၁၀၃ IRELAND ၂၈.၃၅၉ ၁၈.၆၄၉ ၄၇.၀၀၈ ၃၃.၆၆၂ ၁၂.၂၆၄ ၄၅.၉၂၆ ၂၇.၄၄၄ ၅.၅၉၉ ၃၃.၀၄၃ ၅၂.၈၅၈ ၁၁.၂၉၁ ၆၄.၁၄၉ ၁၃.၁၁၄ ၇.၂၉၄ ၂၀.၄၀၈
၁၀၄ ISEL OF MAN                              
၁၀၅ ISRAEL ၇.၀၄၁ ၃.၃၄၉ ၁၀.၃၉၀ ၅.၈၀၀ ၂.၁၅၇ ၇.၉၅၆ ၇.၁၆၈ ၀.၈၄၈ ၈.၀၁၆ ၁၅.၅၇၄ ၂.၇၈၇ ၁၈.၃၆၀ ၁၀.၈၈၄ ၀.၃၈၇ ၁၁.၂၇၁
၁၀၆ ITALY ၂၀၃.၄၉၃ ၂၂၇.၇၉၀ ၄၃၁.၂၈၂ ၁၅၃.၀၂၉ ၄၉.၆၂၃ ၂၀၂.၆၅၂ ၁၁၇.၄၅၅ ၂၄.၄၂၃ ၁၄၁.၈၇၇ ၂၉၈.၇၂၉ ၅၁.၅၇၁ ၃၅၀.၃၀၀ ၂၈၃.၆၂၂ ၉၂.၉၇၂ ၃၇၆.၅၉၄
၁၀၇ IVORY COAST               ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆            
၁၀၈ JAMAICA   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁               ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၁၀၉ JAPAN ၁၃၅၄.၃၆၉ ၅၇၃.၉၉၀ ၁၉၂၈.၃၆၀ ၉၄၄.၂၀၄ ၃၅၂.၄၆၂ ၁၂၉၆.၆၆၆ ၅၂၉.၁၈၂ ၁၂၁.၂၆၁ ၆၅၀.၄၄၃ ၁၂၁၉.၂၇၄ ၃၀၀.၃၈၃ ၁၅၁၉.၆၅၇ ၁၁၈၀.၈၈၈ ၁၅၃.၉၀၆ ၁၃၃၄.၇၉၄
၁၁၀ JORDAN ၀.၁၄၅ ၃.၄၄၅ ၃.၅၉၀ ၀.၁၆၅ ၅.၁၆၁ ၅.၃၂၆ ၀.၀၉၈ ၁.၄၆၉ ၁.၅၆၈ ၀.၈၈၀ ၃.၃၉၂ ၄.၂၇၂ ၁.၁၈၅ ၁.၅၃၃ ၂.၇၁၈
၁၁၁ KAZAKHSTAN ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၂         ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၆၅ ၀.၀၂၁ ၀.၀၈၆ ၀.၃၇၆   ၀.၃၇၆
၁၁၂ KENYA ၁၂.၂၁၇ ၀.၄၉၅ ၁၂.၇၁၃ ၀.၀၁၉ ၀.၄၂၉ ၀.၄၄၈ ၀.၀၂၄ ၀.၁၅၉ ၀.၁၈၄ ၀.၁၀၂ ၀.၁၇၃ ၀.၂၇၅ ၀.၁၆၈ ၀.၂၂၅ ၀.၃၉၃
၁၁၃ KIRIBATI   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁   ၀.၀၂၀ ၀.၀၂၀                  
၁၁၄ KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF   ၁၃.၆၈၇ ၁၃.၆၈၇   ၁၀.၉၅၆ ၁၀.၉၅၆               ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၁၁၅ KOREA, REPUBLIC OF ၄၈၅.၄၃၆ ၅၃၀.၃၆၉ ၁၀၁၅.၈၀၆ ၃၀၅.၇၆၃ ၃၇၆.၈၄၆ ၆၈၂.၆၀၉ ၁၅၆.၉၅၃ ၁၅၈.၅၈၆ ၃၁၅.၅၃၉ ၃၆၅.၃၉၅ ၂၄၂.၃၄၂ ၆၀၇.၇၃၇ ၄၂၄.၆၃၁ ၅၃၄.၁၀၄ ၉၅၈.၇၃၅
၁၁၆ KUWAIT ၅.၆၁၅ ၂.၀၆၁ ၇.၆၇၅ ၄.၈၁၇ ၀.၇၁၃ ၅.၅၃၀ ၂.၃၃၉ ၀.၀၀၅ ၂.၃၄၄ ၄.၆၁၁ ၀.၀၀၁ ၄.၆၁၂ ၅.၅၄၈ ၂၂.၆၆၇ ၂၈.၂၁၅
၁၁၇ KYRGYZ REPUBLIC                              
၁၁၈ KYRGYZSTAN   ၀.၀၉၂ ၀.၀၉၂   ၀.၀၄၆ ၀.၀၄၆   ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅   ၀.၀၃၁ ၀.၀၃၁   ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃
၁၁၉ LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC  REPUBLIC ၀.၆၁၃ ၀.၉၈၈ ၁.၆၀၀ ၀.၃၄၃ ၀.၈၀၂ ၁.၁၄၆ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၅ ၀.၀၈၅ ၂.၁၀၃ ၂.၁၈၈ ၀.၁၅၃ ၄.၈၈၆ ၅.၀၃၉
၁၂၀ LATVIA ၀.၆၈၃ ၀.၂၆၃ ၀.၉၄၆ ၀.၄၄၁ ၀.၀၁၇ ၀.၄၅၈ ၀.၂၂၉ ၀.၀၇၇ ၀.၃၀၇ ၀.၈၅၂ ၀.၀၆၄ ၀.၉၁၇ ၀.၉၉၃ ၀.၀၇၁ ၁.၀၆၄
၁၂၁ LEBANON ၁.၀၁၂ ၀.၅၆၉ ၁.၅၈၀ ၀.၁၅၈ ၁.၄၉၉ ၁.၆၅၈ ၀.၀၇၁ ၀.၈၅၇ ၀.၉၂၈ ၀.၉၇၅ ၃.၁၀၀ ၄.၀၇၅ ၁.၁၅၉   ၁.၁၅၉
၁၂၂ LESOTHO ၀.၀၁၉   ၀.၀၁၉                        
၁၂၃ LIBERIA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၃၉   ၀.၀၃၉                  
၁၂၄ LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA                   ၀.၀၅၁   ၀.၀၅၁      
၁၂၅ LIECHTENSTEIN   ၀.၅၀၇ ၀.၅၀၇   ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂   ၀.၀၅၉ ၀.၀၅၉   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅
၁၂၆ LITHUANIA ၂၅.၅၁၇ ၀.၉၁၆ ၂၆.၄၃၃ ၃.၁၁၆ ၀.၂၇၁ ၃.၃၈၈ ၀.၆၀၀ ၀.၁၅၀ ၀.၇၅၀ ၉.၁၉၃ ၃.၀၈၃ ၁၂.၂၇၆ ၅.၅၅၄ ၄.၉၇၁ ၁၀.၅၂၅
၁၂၇ LUXEMBOURG ၀.၅၅၆ ၀.၂၉၆ ၀.၈၅၂ ၀.၁၁၉ ၀.၉၁၈ ၁.၀၃၇ ၀.၀၃၄ ၀.၂၄၅ ၀.၂၇၉ ၀.၀၀၁ ၀.၃၀၈ ၀.၃၀၈   ၀.၂၂၀ ၀.၂၂၀
၁၂၈ MACAU, CHINA ၀.၁၆၆ ၀.၈၃၇ ၁.၀၀၃ ၀.၀၀၄ ၀.၃၉၈ ၀.၄၀၂ ၀.၀၁၄ ၀.၄၀၅ ၀.၄၁၉ ၀.၀၀၂ ၀.၃၀၃ ၀.၃၀၅ ၀.၀၁၇   ၀.၀၁၇
၁၂၉ MADAGASCAR ၃၄.၈၀၂ ၀.၂၃၇ ၃၅.၀၃၉ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၆ ၀.၀၄၈   ၀.၀၄၈ ၆.၄၄၀ ၀.၀၀၀ ၆.၄၄၀   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၁၃၀ MALAWI                              
၁၃၁ MALAYSIA ၂၀၀.၉၃၂ ၁၀၈၅.၈၁၈ ၁၂၈၆.၇၄၉ ၂၄၁.၅၈၃ ၇၈၇.၃၄၃ ၁၀၂၈.၉၂၆ ၂၁၃.၁၅၆ ၇၀၈.၅၁၂ ၉၂၁.၆၆၈ ၂၅၀.၀၃၇ ၁၁၃၄.၅၁၈ ၁၃၈၄.၅၅၄ ၁၉၄.၅၂၀ ၁၃၃၈.၃၆၄ ၁၅၃၂.၈၈၄
၁၃၂ MALDIVES ၀.၀၇၀   ၀.၀၇၀ ၀.၀၀၅   ၀.၀၀၅             ၀.၀၂၈   ၀.၀၂၈
၁၃၃ MALI ၂.၁၅၈   ၂.၁၅၈ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၂.၃၅၇   ၂.၃၅၇   ၁.၂၉၁ ၁.၂၉၁      
၁၃၄ MALTA   ၀.၀၈၈ ၀.၀၈၈ ၀.၀၀၃ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၃ ၀.၀၉၂ ၀.၀၂၈ ၀.၁၁၉ ၀.၀၀၃ ၀.၀၁၆ ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၀
၁၃၅ MARSHALL ISLANDS                              
၁၃၆ MARTINIQUE ၀.၂၈၉   ၀.၂၈၉ ၀.၁၈၆   ၀.၁၈၆                  
၁၃၇ MAURITANIA ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁
၁၃၈ MAURITIUS ၀.၃၇၉ ၀.၀၁၇ ၀.၃၉၇ ၀.၁၆၁ ၀.၀၀၈ ၀.၁၆၈ ၀.၀၇၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၈၅ ၀.၂၄၅ ၀.၀၀၁ ၀.၂၄၆ ၀.၂၅၉   ၀.၂၅၉
၁၃၉ MAYOTTE ၀.၀၂၁ ၀.၁၆၈ ၀.၁၈၉   ၀.၅၄၀ ၀.၅၄၀   ၀.၀၂၈ ၀.၀၂၈   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁   ၀.၀၉၇ ၀.၀၉၇
၁၄၀ MEXICO ၁၉.၇၅၄ ၉.၉၃၃ ၂၉.၆၈၇ ၁၄.၄၉၉ ၁၁.၃၉၂ ၂၅.၈၉၁ ၁၁.၉၇၅ ၃.၂၃၆ ၁၅.၂၁၁ ၄၅.၅၇၀ ၂.၄၀၈ ၄၇.၉၇၇ ၃၇.၅၃၂ ၂.၂၂၆ ၃၉.၇၅၈
၁၄၁ MOLDOVA ၀.၉၃၁ ၂.၄၈၆ ၃.၄၁၇   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅   ၂.၁၃၅ ၂.၁၃၅ ၀.၀၀၁ ၀.၁၆၅ ၀.၁၆၆   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၁၄၂ MONACO ၀.၀၃၄ ၀.၀၁၁ ၀.၀၄၅ ၀.၁၇၁ ၀.၀၀၅ ၀.၁၇၆ ၀.၀၃၀   ၀.၀၃၀ ၀.၀၅၈   ၀.၀၅၈ ၀.၁၅၇ ၀.၀၀၁ ၀.၁၅၈
၁၄၃ MONGOLIA ၀.၀၈၂ ၀.၀၂၀ ၀.၁၀၂ ၀.၀၁၀   ၀.၀၁၀ ၀.၁၅၂   ၀.၁၅၂ ၀.၃၅၈   ၀.၃၅၈ ၀.၂၇၀   ၀.၂၇၀
၁၄၄ MONTENEGRO       ၀.၀၃၈   ၀.၀၃၈   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁       ၀.၀၅၀   ၀.၀၅၀
၁၄၅ MONTSERRAT                              
၁၄၆ MOROCCO ၁.၈၁၈ ၀.၂၂၅ ၂.၀၄၃ ၁.၇၄၃ ၀.၁၁၄ ၁.၈၅၇ ၀.၄၄၉ ၀.၀၂၁ ၀.၄၇၀ ၁.၇၀၉ ၀.၀၄၈ ၁.၇၅၇ ၁.၃၈၆ ၀.၂၆၀ ၁.၆၄၆
၁၄၇ MOZAMBIQUE ၁၄.၁၅၉ ၃.၂၇၀ ၁၇.၄၂၉ ၀.၀၀၄   ၀.၀၀၄             ၉.၂၃၈   ၉.၂၃၈
၁၄၈ MYANMAR                              
၁၄၉ NAMIBIA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀         ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅   ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅      
၁၅၀ NAURU       ၀.၀၁၄   ၀.၀၁၄   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၁၅၁ NEPAL ၁၀.၃၀၀ ၀.၀၄၉ ၁၀.၃၄၉ ၂၂.၃၈၅ ၀.၀၂၆ ၂၂.၄၁၂ ၂.၁၈၄ ၀.၀၃၄ ၂.၂၁၈ ၂.၂၀၃ ၁.၀၀၂ ၃.၂၀၅ ၄.၈၃၉ ၀.၁၈၈ ၅.၀၂၇
၁၅၂ NETHERLANDS ၄၅၆.၄၃၁ ၄၁.၄၀၄ ၄၉၇.၈၃၅ ၃၆၆.၁၇၉ ၂၇.၈၆၆ ၃၉၄.၀၄၅ ၂၀၇.၃၂၅ ၁၂.၂၄၃ ၂၁၉.၅၆၈ ၅၀၉.၂၅၂ ၂၄.၀၅၈ ၅၃၃.၃၁၁ ၂၆၃.၂၀၂ ၁၃.၈၉၄ ၂၇၇.၀၉၆
၁၅၃ NETHERLANDS ANTILLES                     ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၁၅၄ NEW CALEDONIA   ၀.၂၅၀ ၀.၂၅၀ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၁၅၅ NEW ZEALAND ၄.၇၂၀ ၄၅.၁၂၈ ၄၉.၈၄၈ ၃.၃၃၃ ၃၉.၂၅၇ ၄၂.၅၉၀ ၁.၈၅၉ ၂၄.၉၀၇ ၂၆.၇၆၆ ၃.၄၂၄ ၂၉.၃၅၂ ၃၂.၇၇၇ ၁.၆၂၅ ၂၃.၁၇၆ ၂၄.၈၀၁
၁၅၆ NICARAGUA   ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၁၅၇ NIGER ၀.၄၉၂ ၀.၀၀၅ ၀.၄၉၆       ၆.၆၉၂ ၀.၀၀၂ ၆.၆၉၄ ၀.၂၉၉ ၁၆.၄၅၁ ၁၆.၇၅၀   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၁၅၈ NIGERIA ၃.၂၀၁ ၀.၇၀၆ ၃.၉၀၇ ၁.၃၉၁ ၃.၇၅၅ ၅.၁၄၆ ၀.၁၇၉ ၇.၅၉၈ ၇.၇၇၇       ၀.၃၁၃ ၀.၁၇၈ ၀.၄၉၁
၁၅၉ NORFOLK ISLAND ၀.၁၀၁   ၀.၁၀၁ ၀.၂၆၁   ၀.၂၆၁       ၀.၂၅၁   ၀.၂၅၁      
၁၆၀ NORTHERN MARIANA ISLANDS                              
၁၆၁ NORWAY ၁၁.၅၃၄ ၃၀.၆၅၁ ၄၂.၁၈၄ ၁၀.၀၂၉ ၉.၂၄၅ ၁၉.၂၇၅ ၃.၂၄၈ ၅.၂၂၁ ၈.၄၆၉ ၅.၈၁၆ ၁၀.၀၄၂ ၁၅.၈၅၈ ၂.၃၂၄ ၉.၁၅၂ ၁၁.၄၇၆
၁၆၂ OMAN ၆.၅၅၃ ၉၁.၄၃၂ ၉၇.၉၈၅ ၅.၈၈၃ ၁၁၃.၈၄၃ ၁၁၉.၇၂၆ ၂.၂၅၃ ၂၅.၁၅၉ ၂၇.၄၁၂ ၅.၈၈၉ ၇၇.၄၈၃ ၈၃.၃၇၂ ၅.၄၇၉ ၂၀၆.၀၁၉ ၂၁၁.၄၉၈
၁၆၃ PAKISTAN ၅၈.၀၄၆ ၂၁.၁၀၀ ၇၉.၁၄၆ ၆၅.၃၅၆ ၁၆.၉၉၃ ၈၂.၃၄၉ ၁၈.၁၅၀ ၁၁.၃၆၇ ၂၉.၅၁၇ ၅၇.၂၉၀ ၂၃.၄၄၄ ၈၀.၇၃၄ ၄၃.၆၂၁ ၁၇.၀၉၈ ၆၀.၇၁၉
၁၆၄ PALAU                   ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃      
၁၆၅ PANAMA ၂.၆၂၇ ၀.၀၀၃ ၂.၆၃၁ ၁.၄၅၆ ၀.၀၀၃ ၁.၄၅၉ ၁.၅၀၇ ၀.၀၀၂ ၁.၅၀၉ ၄.၈၃၈ ၀.၀၀၁ ၄.၈၃၉ ၃.၈၇၃   ၃.၈၇၃
၁၆၆ PAPUA NEW GUINEA ၃.၉၇၅   ၃.၉၇၅ ၀.၅၁၈ ၀.၀၉၄ ၀.၆၁၂ ၂.၃၂၉ ၀.၁၅၅ ၂.၄၈၅ ၀.၃၇၁ ၀.၂၃၃ ၀.၆၀၃ ၁.၀၈၇ ၀.၃၅၈ ၁.၄၄၅
၁၆၇ PARAGUAY ၀.၀၂၉ ၂၀.၃၆၈ ၂၀.၃၉၇   ၃၈.၆၁၄ ၃၈.၆၁၄ ၀.၂၅၈ ၁၈.၇၇၃ ၁၉.၀၃၀ ၀.၁၃၆ ၀.၆၇၅ ၀.၈၁၂ ၀.၃၃၇ ၃၁.၅၅၃ ၃၁.၈၉၀
၁၆၈ PERU ၄.၄၈၅ ၀.၅၀၄ ၄.၉၈၈ ၃.၃၂၄ ၀.၀၃၈ ၃.၃၆၁ ၂.၆၂၇ ၀.၀၃၇ ၂.၆၆၄ ၉.၂၁၃ ၀.၂၉၈ ၉.၅၁၁ ၆.၄၈၇ ၀.၃၉၂ ၆.၈၇၉
၁၆၉ PHILIPPINES ၁၀၈.၁၉၈ ၄၈.၅၉၁ ၁၅၆.၇၈၉ ၁၀၆.၄၅၉ ၃၂.၈၂၂ ၁၃၉.၂၈၁ ၁၅၄.၁၃၅ ၂၄.၇၂၅ ၁၇၈.၈၆၀ ၁၉၄.၇၈၂ ၃၉.၀၂၀ ၂၃၃.၈၀၂ ၁၈၀.၈၀၁ ၄၂.၂၈၀ ၂၂၃.၀၈၁
၁၇၀ PITCAIRN                              
၁၇၁ POLAND ၁၈၅.၃၀၆ ၈.၁၀၉ ၁၉၃.၄၁၅ ၂၂၆.၇၆၂ ၅.၂၄၅ ၂၃၂.၀၀၇ ၂၁၁.၄၅၉ ၃.၁၇၅ ၂၁၄.၆၃၄ ၄၅၈.၁၉၈ ၄.၁၆၅ ၄၆၂.၃၆၃ ၄၇၇.၉၂၂ ၆.၉၀၈ ၄၈၄.၈၃၀
၁၇၂ PORTUGAL ၆.၃၆၈ ၁.၇၁၄ ၈.၀၈၁ ၂.၄၇၉ ၁.၁၂၃ ၃.၆၀၂ ၂.၂၃၂ ၁.၀၃၃ ၃.၂၆၄ ၁၂.၄၇၅ ၀.၄၆၄ ၁၂.၉၄၀ ၁၁.၄၀၅ ၀.၃၁၄ ၁၁.၇၁၉
၁၇၃ PUERTO RICO ၀.၀၂၂ ၂.၅၉၄ ၂.၆၁၆   ၁.၃၆၆ ၁.၃၆၆   ၀.၉၇၄ ၀.၉၇၄ ၀.၀၁၅ ၁.၀၁၂ ၁.၀၂၈   ၀.၄၆၇ ၀.၄၆၇
၁၇၄ QATAR ၉.၆၅၄ ၇.၆၆၅ ၁၇.၃၁၉ ၇.၁၀၁ ၄.၁၁၆ ၁၁.၂၁၇ ၅.၆၇၃ ၀.၀၀၁ ၅.၆၇၅ ၄.၄၅၇ ၀.၁၀၇ ၄.၅၆၄ ၅.၆၅၂ ၀.၀၉၃ ၅.၇၄၅
၁၇၅ REUNION ၀.၀၂၆   ၀.၀၂၆ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၂.၀၆၅   ၂.၀၆၅ ၀.၀၁၅   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၆   ၀.၀၁၆
၁၇၆ ROMANIA ၄.၁၁၄ ၈.၉၈၂ ၁၃.၀၉၆ ၁.၈၅၄ ၁.၉၅၉ ၃.၈၁၃ ၄.၀၁၀ ၀.၄၅၉ ၄.၄၆၉ ၁၂.၆၄၆ ၁.၃၉၀ ၁၄.၀၃၆ ၁၇.၂၅၇ ၄.၂၃၁ ၂၁.၄၈၈
၁၇၇ RUSSIAN FEDERATION ၃၂.၇၆၂ ၂၇.၈၆၁ ၆၀.၆၂၃ ၂၂.၄၄၅ ၁၂.၀၁၀ ၃၄.၄၅၄ ၁၃.၉၄၄ ၁၆.၆၀၅ ၃၀.၅၄၈ ၇.၆၀၁ ၇.၁၅၇ ၁၄.၇၅၉ ၄၇.၃၂၁ ၂၇.၄၀၉ ၇၄.၇၃၀
၁၇၈ RWANDA         ၀.၄၈၁ ၀.၄၈၁         ၀.၄၆၄ ၀.၄၆၄      
၁၇၉ SAINT HELENA   ၀.၁၅၃ ၀.၁၅၃   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀                  
၁၈၀ SAINT KITTS AND NEVIS                              
၁၈၁ SAINT LUCIA                              
၁၈၂ SAINT PIERRE AND MIQUELON   ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁               ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၁၈၃ SAINT VINCENT AND THE GRENADINES                              
၁၈၄ SAMOA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၈၀   ၀.၀၈၀                  
၁၈၅ SAN MARINO   ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆      
၁၈၆ SAO TOME AND PRINCIPE         ၀.၃၃၉ ၀.၃၃၉   ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅       ၀.၁၅၉   ၀.၁၅၉
၁၈၇ SAUDI ARABIA ၂၉.၅၅၁ ၁၂၅.၂၈၃ ၁၅၄.၈၃၄ ၄၄.၆၆၁ ၆၇.၀၅၂ ၁၁၁.၇၁၂ ၂၄.၆၇၃ ၃၃.၂၀၇ ၅၇.၈၈၀ ၃၃.၁၉၈ ၃၁.၁၁၅ ၆၄.၃၁၃ ၄၂.၉၁၈ ၁၅.၁၈၆ ၅၈.၁၀၄
၁၈၈ SENEGAL ၄၀.၉၁၄ ၀.၂၀၁ ၄၁.၁၁၅ ၀.၀၂၁   ၀.၀၂၁ ၀.၀၁၁ ၀.၀၀၀ ၀.၀၁၁       ၀.၁၀၃   ၀.၁၀၃
၁၈၉ SERBIA ၁.၃၂၀ ၀.၃၆၄ ၁.၆၈၄ ၁.၀၆၇ ၀.၁၂၅ ၁.၁၉၁ ၀.၅၅၉ ၀.၀၁၃ ၀.၅၇၂ ၁.၇၂၁ ၀.၀၇၂ ၁.၇၉၂ ၁.၂၁၇ ၀.၈၈၆ ၂.၁၀၃
၁၉၀ SEYCHELLES ၀.၀၀၃ ၀.၂၁၂ ၀.၂၁၅   ၀.၀၄၇ ၀.၀၄၇ ၀.၀၆၉ ၀.၂၉၁ ၀.၃၅၉            
၁၉၁ SIERRA LEONE ၁.၉၇၇ ၀.၀၁၆ ၁.၉၉၃   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၁၀၁ ၀.၁၀၁   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃      
၁၉၂ SINGAPORE ၇၅၃.၁၁၄ ၃၀၅၂.၄၆၃ ၃၈၀၅.၅၇၆ ၂၀၇.၄၀၁ ၂၆၀၄.၂၁၉ ၂၈၁၁.၆၂၀ ၁၁၉.၅၁၀ ၁၆၀၂.၉၆၅ ၁၇၂၂.၄၇၅ ၁၉၆.၅၅၁ ၄၄၃၄.၀၅၆ ၄၆၃၀.၆၀၈ ၁၅၈.၈၂၆ ၃၄၇၁.၉၁၃ ၃၆၃၀.၇၃၉
၁၉၃ SLOVAK REPUBLIC, SLOVAKIA ၃.၁၆၁ ၀.၉၈၇ ၄.၁၄၈ ၁.၈၁၀ ၁.၄၆၉ ၃.၂၇၉ ၁.၀၅၃ ၀.၁၃၇ ၁.၁၉၀ ၃.၃၈၁ ၁.၆၃၆ ၅.၀၁၆ ၂.၃၂၇ ၀.၇၈၉ ၃.၁၁၆
၁၉၄ SLOVENIA ၄၄.၇၆၀ ၀.၉၆၃ ၄၅.၇၂၃ ၅၀.၆၅၄ ၀.၆၅၇ ၅၁.၃၁၁ ၂၁.၀၂၃ ၀.၃၀၆ ၂၁.၃၃၀ ၇၈.၂၄၉ ၀.၀၈၄ ၇၈.၃၃၃ ၅၁.၉၈၉ ၀.၀၄၄ ၅၂.၀၃၃
၁၉၅ SOLOMON ISLANDS ၀.၈၇၆ ၀.၀၀၀ ၀.၈၇၆ ၀.၅၉၇ ၀.၃၀၈ ၀.၉၀၆ ၀.၂၃၀ ၀.၃၀၈ ၀.၅၃၈ ၀.၃၂၈   ၀.၃၂၈ ၀.၄၇၄ ၀.၅၉၃ ၁.၀၆၇
၁၉၆ SOMALIA   ၀.၃၅၁ ၀.၃၅၁             ၀.၀၅၉   ၀.၀၅၉      
၁၉၇ SOUTH AFRICA ၁၅.၉၇၉ ၄.၅၂၅ ၂၀.၅၀၃ ၇.၇၀၆ ၁.၈၁၂ ၉.၅၁၈ ၄.၄၈၈ ၀.၆၆၂ ၅.၁၅၀ ၁၂.၉၂၅ ၁.၀၂၈ ၁၃.၉၅၃ ၆.၈၃၅ ၁.၀၂၇ ၇.၈၆၂
၁၉၈ SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS                              
၁၉၉ SPAIN ၅၅၂.၂၅၁ ၂၃.၄၇၉ ၅၇၅.၇၂၉ ၄၁၁.၇၁၃ ၂၆.၉၆၈ ၄၃၈.၆၈၁ ၂၃၉.၉၉၀ ၁၉.၀၈၇ ၂၅၉.၀၇၇ ၆၁၇.၆၆၆ ၂၀.၈၅၄ ၆၃၈.၅၂၀ ၄၂၂.၈၅၈ ၂၄.၂၃၃ ၄၄၇.၀၉၁
၂၀၀ SRI LANKA ၁၆.၉၄၀ ၁.၇၆၇ ၁၈.၇၀၈ ၅.၆၇၂ ၁.၀၉၇ ၆.၇၆၉ ၁.၇၆၃ ၁.၁၃၃ ၂.၈၉၅ ၃.၅၉၁ ၁.၃၈၈ ၄.၉၇၈ ၁.၁၇၇ ၀.၇၀၇ ၁.၈၈၄
၂၀၁ SUDAN ၀.၀၇၅ ၀.၀၃၈ ၀.၁၁၃   ၀.၁၁၅ ၀.၁၁၅                  
၂၀၂ SURINAME ၀.၀၉၆ ၀.၁၂၇ ၀.၂၂၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၃၀၀ ၀.၀၀၇ ၀.၃၀၇   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၂၀၃ SVALBARD AND JAN MAYEN                              
၂၀၄ SWAZILAND ၀.၆၈၄ ၄.၀၅၇ ၄.၇၄၁ ၀.၂၆၆ ၂.၇၇၄ ၃.၀၄၀ ၀.၀၂၂ ၂.၀၂၆ ၂.၀၄၈ ၀.၀၅၅ ၁.၉၃၁ ၁.၉၈၆ ၀.၀၁၁ ၀.၆၇၉ ၀.၆၉၀
၂၀၅ SWEDEN ၈၅.၁၈၁ ၂၂.၆၈၈ ၁၀၇.၈၆၈ ၈၉.၄၈၆ ၄.၈၃၄ ၉၄.၃၂၀ ၆၁.၁၂၀ ၅၁.၁၀၀ ၁၁၂.၂၂၀ ၁၃၁.၉၃၃ ၂.၄၉၉ ၁၃၄.၄၃၃ ၈၂.၉၈၁ ၂.၃၄၈ ၈၅.၃၂၉
၂၀၆ SWITZERLAND ၂.၃၆၉ ၁၃.၉၁၅ ၁၆.၂၈၄ ၁.၃၂၅ ၁၀.၇၂၃ ၁၂.၀၄၈ ၀.၇၂၀ ၃.၀၃၁ ၃.၇၅၁ ၁.၂၅၈ ၈.၀၆၅ ၉.၃၂၃ ၁.၈၂၇ ၇.၁၉၆ ၉.၀၂၃
၂၀၇ SYRIAN ARAB REPUBLIC                              
၂၀၈ TAHITI                              
၂၀၉ TAIWAN ၃၈.၅၄၉ ၁၅၃.၀၂၅ ၁၉၁.၅၇၄ ၃၄.၀၁၅ ၁၁၀.၁၇၂ ၁၄၄.၁၈၆ ၂၃.၃၅၇ ၅၂.၇၁၂ ၇၆.၀၆၉ ၅၃.၅၄၅ ၁၀၄.၂၀၁ ၁၅၇.၇၄၆ ၄၀.၅၃၆ ၇၆.၅၅၇ ၁၁၇.၀၉၃
၂၁၀ TAJIKISTAN   ၀.၃၅၉ ၀.၃၅၉   ၀.၀၆၉ ၀.၀၆၉   ၀.၀၄၁ ၀.၀၄၁   ၀.၀၉၂ ၀.၀၉၂   ၀.၀၃၄ ၀.၀၃၄
၂၁၁ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF ၀.၄၁၇ ၀.၃၅၅ ၀.၇၇၃ ၀.၀၀၄ ၀.၆၄၈ ၀.၆၅၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၂၁၂ THAILAND ၃၀၉၅.၉၈၈ ၂၀၂၁.၉၂၅ ၅၁၁၇.၉၁၃ ၃၂၈၇.၅၈၁ ၁၉၈၉.၇၆၄ ၅၂၇၇.၃၄၅ ၁၉၁၁.၁၇၈ ၁၀၆၆.၃၂၀ ၂၉၇၇.၄၉၈ ၃၆၈၄.၉၂၃ ၂၃၁၃.၈၇၇ ၅၉၉၈.၈၀၀ ၃၄၇၀.၃၂၆ ၁၇၂၀.၇၇၉ ၅၁၉၁.၁၀၅
၂၁၃ TOGO ၁၃.၂၁၀ ၀.၂၆၁ ၁၃.၄၇၁   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၃၇   ၀.၀၃၇ ၇.၇၁၄   ၇.၇၁၄ ၀.၇၂၂   ၀.၇၂၂
၂၁၄ TOKELAU   ၀.၀၆၅ ၀.၀၆၅   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁ ၀.၁၁၂ ၀.၀၁၀ ၀.၁၂၂      
၂၁၅ TONGA ၀.၀၆၈   ၀.၀၆၈                        
၂၁၆ TRINIDAD AND TOBAGO ၀.၅၀၆ ၀.၀၁၆ ၀.၅၂၃ ၀.၄၂၅   ၀.၄၂၅ ၀.၁၉၆   ၀.၁၉၆ ၀.၁၀၁   ၀.၁၀၁ ၀.၁၆၇   ၀.၁၆၇
၂၁၇ TUNISIA ၀.၀၃၀ ၀.၃၃၂ ၀.၃၆၁ ၀.၀၁၉ ၀.၀၉၉ ၀.၁၁၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၈ ၀.၀၃၆ ၀.၀၅၄ ၀.၀၉၀ ၀.၀၀၈ ၀.၀၁၇ ၀.၀၂၅
၂၁၈ TURKEY ၁၅.၈၈၈ ၄၇.၄၄၇ ၆၃.၃၃၅ ၁၀.၀၁၅ ၂၁.၀၁၁ ၃၁.၀၂၆ ၆.၈၅၂ ၆.၉၁၆ ၁၃.၇၆၈ ၅၄.၇၀၂ ၆၀.၀၂၆ ၁၁၄.၇၂၈ ၁၁၁.၇၆၇ ၈.၈၄၈ ၁၂၀.၆၁၅
၂၁၉ TURKMENISTAN   ၀.၂၉၂ ၀.၂၉၂   ၀.၃၉၃ ၀.၃၉၃   ၀.၂၁၂ ၀.၂၁၂   ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆   ၀.၁၀၃ ၀.၁၀၃
၂၂၀ TURKS AND CAICOS ISLANDS                              
၂၂၁ UGANDA ၀.၀၀၇ ၀.၂၃၁ ၀.၂၃၈   ၀.၀၄၅ ၀.၀၄၅         ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၂၂၂ UKRAINE ၂.၆၅၄ ၄၆.၅၅၈ ၄၉.၂၁၃ ၀.၈၅၃ ၃၁.၁၉၂ ၃၂.၀၄၅ ၂.၇၉၃ ၇.၁၁၃ ၉.၉၀၆ ၀.၀၅၁ ၂.၂၂၃ ၂.၂၇၄ ၀.၁၆၇ ၂.၃၅၅ ၂.၅၂၂
၂၂၃ UNITED ARAB EMIRATES ၈၃.၃၀၃ ၂၁၉.၅၆၈ ၃၀၂.၈၇၁ ၆၆.၁၇၁ ၁၆၂.၆၇၆ ၂၂၈.၈၄၇ ၃၆.၆၀၂ ၈၈.၁၄၇ ၁၂၄.၇၄၉ ၇၉.၂၇၅ ၁၅၇.၉၈၆ ၂၃၇.၂၆၁ ၆၀.၅၀၀ ၈၇.၅၅၇ ၁၄၈.၀၅၇
၂၂၄ UNITED KINGDOM ၅၀၁.၄၅၃ ၆၃.၉၄၈ ၅၆၅.၄၀၁ ၃၈၅.၄၀၂ ၃၆.၂၄၉ ၄၂၁.၆၅၁ ၂၃၁.၉၀၀ ၁၄.၈၇၄ ၂၄၆.၇၇၃ ၆၁၃.၇၇၄ ၂၂.၇၆၉ ၆၃၆.၅၄၃ ၂၈၅.၀၀၆ ၂၂.၅၀၆ ၃၀၇.၅၁၂
၂၂၅ UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS                              
၂၂၆ UNITED STATES OF AMERICA ၉၀၅.၉၇၆ ၄၀၆.၉၁၅ ၁၃၁၂.၈၉၁ ၆၂၀.၅၈၈ ၂၂၇.၃၂၂ ၈၄၇.၉၀၉ ၃၆၈.၁၄၃ ၉၄.၂၅၀ ၄၆၂.၃၉၃ ၆၉၂.၁၄၆ ၁၇၄.၄၆၅ ၈၆၆.၆၁၁ ၅၄၂.၄၁၁ ၁၅၉.၅၇၃ ၇၀၁.၉၈၄
၂၂၇ URUGUAY ၁.၄၉၉   ၁.၄၉၉ ၀.၆၆၇ ၀.၀၇၅ ၀.၇၄၂ ၀.၅၈၂ ၀.၁၇၀ ၀.၇၅၂ ၃.၁၀၂ ၀.၁၀၀ ၃.၂၀၂ ၂.၀၁၈ ၀.၀၄၇ ၂.၀၆၅
၂၂၈ UZBEKISTAN   ၁.၀၆၁ ၁.၀၆၁   ၀.၈၀၁ ၀.၈၀၁   ၀.၁၃၈ ၀.၁၃၈   ၃.၁၈၇ ၃.၁၈၇   ၈.၂၀၄ ၈.၂၀၄
၂၂၉ VANUATU ၀.၀၅၀   ၀.၀၅၀ ၀.၄၄၈   ၀.၄၄၈ ၀.၀၂၆   ၀.၀၂၆ ၀.၁၀၄   ၀.၁၀၄ ၀.၀၇၆   ၀.၀၇၆
၂၃၀ VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF ၁.၆၄၆ ၀.၀၅၀ ၁.၆၉၆ ၁.၂၈၀ ၀.၀၂၀ ၁.၃၀၀   ၀.၀၅၆ ၀.၀၅၆ ၀.၅၈၃   ၀.၅၈၃ ၁.၁၆၇ ၀.၀၀၆ ၁.၁၇၃
၂၃၁ VIET NAM ၁၆၆.၈၄၂ ၆၂၉.၆၉၇ ၇၉၆.၅၃၈ ၂၂၁.၈၅၉ ၃၆၅.၅၈၁ ၅၈၇.၄၄၁ ၁၄၁.၅၂၄ ၁၈၉.၁၂၀ ၃၃၀.၆၄၄ ၁၈၈.၂၄၂ ၃၅၁.၄၃၈ ၅၃၉.၆၈၀ ၁၈၇.၃၂၅ ၂၈၇.၁၀၅ ၄၇၄.၄၃၀
၂၃၂ VIRGIN ISLANDS, BRITISH                              
၂၃၃ VIRGIN ISLANDS, U.S.   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁                        
၂၃၄ WALLIS AND FUTUNA                              
၂၃၅ WESTERN SAHARA                              
၂၃၆ YEMEN ၀.၅၁၆ ၀.၃၀၃ ၀.၈၁၉ ၀.၃၃၈ ၀.၀၅၂ ၀.၃၉၀ ၀.၁၈၄ ၀.၀၅၃ ၀.၂၃၇ ၀.၄၂၃ ၀.၁၆၆ ၀.၅၉၀ ၀.၆၂၀ ၀.၃၃၀ ၀.၉၅၀
၂၃၇ ZAMBIA   ၀.၈၅၆ ၀.၈၅၇   ၀.၃၂၃ ၀.၃၂၃   ၀.၆၇၀ ၀.၆၇၀   ၀.၁၇၉ ၀.၁၇၉   ၀.၆၆၆ ၀.၆၆၆
၂၃၈ ZIMBABWE ၀.၃၁၄   ၀.၃၁၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၂၃၉ ZZ Unclassified country ၁၉.၇၃၀ ၀.၁၉၅ ၁၉.၉၂၅ ၉.၃၂၅ ၀.၃၁၂ ၉.၆၃၈ ၆.၁၃၀ ၀.၀၃၂ ၆.၁၆၂ ၄၀.၃၁၃ ၀.၂၀၈ ၄၀.၅၂၁ ၇၈.၉၇၃ ၀.၀၇၈ ၇၉.၀၅၁
  စုစုပေါင်း ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ ၃၆၇၃၁.၉၄၅ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၈၃၀၈.၄၂၂ ၇၉၆၄.၉၉၅ ၁၆၂၇၃.၄၁၇ ၁၆၆၂၀.၁၇၇ ၁၇၃၅၂.၇၂၂ ၃၃၉၇၂.၈၉၉ ၁၄၆၄၀.၇၉၂ ၁၅၄၇၇.၉၆၆ ၃၀၁၁၈.၇၅၈

Source:Customs;

Pages