ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (နိုင်ငံအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် နိုင်ငံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂  (Mini Budget) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(ဧပြီလ မှ အောက်တိုဘာလထိ)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
AFGHANISTAN   ၀.၉၃၁ ၀.၉၃၁   ၀.၅၇၃ ၀.၅၇၃   ၀.၄၇၈ ၀.၄၇၈   ၀.၇၆၅ ၀.၇၆၅   ၀.၁၂၉ ၀.၁၂၉
ALBANIA ၀.၃၉၈ ၀.၀၃၆ ၀.၄၃၄   ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
ALGERIA ၀.၆၅၀   ၀.၆၅၀ ၀.၀၄၆   ၀.၀၄၆ ၀.၀၂၀   ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၉ ၀.၅၀၃   ၀.၅၀၃
AMERICAN SAMOA   ၀.၁၂၁ ၀.၁၂၁         ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄            
ANDORRA ၀.၀၁၉ ၀.၀၀၀ ၀.၀၁၉   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁               ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅
ANGOLA ၅.၃၅၄ ၀.၀၀၀ ၅.၃၅၄ ၀.၀၆၅   ၀.၀၆၅ ၈.၈၉၇   ၈.၈၉၇ ၅.၂၂၀   ၅.၂၂၀      
ANGUILLA                              
ANTIGUA AND BARBUDA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉         ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅      
ARGENTINA ၁.၉၉၀ ၁၂.၄၆၀ ၁၄.၄၅၀ ၁.၁၂၇ ၅၀.၈၁၈ ၅၁.၉၄၅ ၀.၇၃၆ ၂၁.၈၀၇ ၂၂.၅၄၄ ၄.၄၇၄ ၅၅.၅၂၆ ၆၀.၀၀၀ ၁.၄၀၆ ၁၉.၀၅၁ ၂၀.၄၅၇
၁၀ ARMENIA               ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၁၁ ARUBA                              
၁၂ AUSTRALIA ၂၈.၉၉၈ ၁၄၁.၂၀၄ ၁၇၀.၂၀၃ ၂၉.၂၉၂ ၁၂၆.၁၅၆ ၁၅၅.၄၄၈ ၁၄.၅၉၆ ၆၇.၈၀၈ ၈၂.၄၀၄ ၃၁.၅၃၁ ၁၁၂.၇၇၆ ၁၄၄.၃၀၇ ၁၅.၀၁၈ ၈၅.၁၀၄ ၁၀၀.၁၂၂
၁၃ AUSTRIA ၂.၈၁၅ ၁၃.၉၈၇ ၁၆.၈၀၂ ၂.၁၅၀ ၉.၇၈၈ ၁၁.၉၃၇ ၀.၁၀၂ ၁၁.၅၆၃ ၁၁.၆၆၅ ၀.၈၁၉ ၁၁.၂၉၃ ၁၂.၁၁၂ ၁.၈၅၁ ၁၀.၆၇၆ ၁၂.၅၂၇
၁၄ AZERBAIJAN   ၀.၀၃၃ ၀.၀၃၃   ၀.၂၃၁ ၀.၂၃၁   ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၁   ၀.၂၃၄ ၀.၂၃၄   ၀.၀၆၈ ၀.၀၆၈
၁၅ BAHAMAS ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၀                        
၁၆ BAHRAIN ၂၂.၆၁၈ ၂.၁၉၇ ၂၄.၈၁၅ ၂.၇၅၂   ၂.၇၅၂ ၁.၂၁၇   ၁.၂၁၇ ၂.၁၃၃ ၀.၀၁၇ ၂.၁၅၀ ၁.၃၆၉ ၅.၄၃၇ ၆.၈၀၆
၁၇ BANGLADESH ၆၄.၈၉၁ ၅၆.၂၇၄ ၁၂၁.၁၆၅ ၁၁၃.၈၆၇ ၄၈.၇၃၂ ၁၆၂.၅၉၉ ၅၁.၉၃၂ ၁၉.၅၈၃ ၇၁.၅၁၅ ၁၄၄.၂၁၈ ၃၆.၄၇၇ ၁၈၀.၆၉၅ ၂၅.၈၁၀ ၁၄.၇၂၀ ၄၀.၅၃၀
၁၈ BARBADOS ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၇                        
၁၉ BELARUS ၀.၀၁၂ ၇.၀၁၈ ၇.၀၃၀ ၀.၁၃၇ ၄.၈၅၆ ၄.၉၉၄   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၀ ၀.၀၀၂ ၀.၀၁၁ ၀.၂၆၁ ၁.၀၄၈ ၁.၃၀၉
၂၀ BELGIUM ၂၄၀.၇၁၈ ၃၄.၃၇၁ ၂၇၅.၀၈၉ ၁၈၄.၂၅၃ ၂၂.၆၁၈ ၂၀၆.၈၇၀ ၁၄၅.၈၂၄ ၁၀.၈၈၉ ၁၅၆.၇၁၂ ၃၃၅.၀၆၆ ၃၃.၁၂၆ ၃၆၈.၁၉၃ ၁၃၅.၄၃၁ ၁၇.၅၇၅ ၁၅၃.၀၀၆
၂၁ BELIZE   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၄၃၄ ၀.၄၃၄   ၁.၇၄၇ ၁.၇၄၇            
၂၂ BENIN ၉.၅၈၄   ၉.၅၈၄ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၉.၂၇၆   ၉.၂၇၆ ၀.၅၀၁   ၀.၅၀၁ ၀.၀၈၀   ၀.၀၈၀
၂၃ BERMUDA                              
၂၄ BHUTAN                              
၂၅ BOLIVIA ၀.၀၂၅ ၉.၀၃၇ ၉.၀၆၂ ၀.၀၃၄ ၁.၅၆၂ ၁.၅၉၇   ၄.၈၄၈ ၄.၈၄၈   ၂၄.၇၁၂ ၂၄.၇၁၂   ၁၈.၄၇၀ ၁၈.၄၇၀
၂၆ BOSNIA AND HERZEGOVINA   ၀.၀၄၁ ၀.၀၄၁   ၀.၀၁၀ ၀.၀၁၀   ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇   ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၂၇ BOTSWANA       ၀.၁၆၅   ၀.၁၆၅       ၀.၁၂၅   ၀.၁၂၅ ၀.၀၅၃   ၀.၀၅၃
၂၈ BOUVET ISLAND                              
၂၉ BRAZIL ၄.၄၅၄ ၅၄.၃၈၈ ၅၈.၈၄၂ ၁.၇၅၆ ၈၈.၄၆၀ ၉၀.၂၁၇ ၀.၇၃၇ ၂၁.၉၁၅ ၂၂.၆၅၂ ၃.၁၄၀ ၇၉.၈၂၇ ၈၂.၉၆၇ ၂.၃၇၁ ၄၃.၉၂၀ ၄၆.၂၉၁
၃၀ BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES                              
၃၁ BRUNEI DARUSSALAM ၀.၄၁၀ ၀.၀၅၄ ၀.၄၆၄ ၀.၂၉၀ ၀.၀၂၂ ၀.၃၁၂ ၀.၂၉၂ ၅.၀၈၂ ၅.၃၇၅ ၀.၃၉၁ ၅၈.၈၇၄ ၅၉.၂၆၆ ၀.၁၃၆ ၈.၉၆၀ ၉.၀၉၆
၃၂ BULGARIA ၄.၁၂၉ ၇.၉၃၂ ၁၂.၀၆၁ ၃.၁၂၄ ၄.၀၃၀ ၇.၁၅၄ ၁၀.၄၅၁ ၁.၁၁၃ ၁၁.၅၆၄ ၁၂.၇၇၃ ၁.၈၁၉ ၁၄.၅၉၂ ၉.၃၂၆ ၁.၉၀၀ ၁၁.၂၂၆
၃၃ BURKINA FASO ၅.၆၄၄   ၅.၆၄၄       ၄.၃၉၀   ၄.၃၉၀            
၃၄ BURUNDI                              
၃၅ CAMBODIA ၃၀.၁၁၀ ၂.၇၁၀ ၃၂.၈၂၀ ၁၈.၇၆၉ ၁.၈၉၆ ၂၀.၆၆၅ ၃.၈၀၂ ၀.၄၄၁ ၄.၂၄၃ ၅.၃၉၈ ၀.၉၂၅ ၆.၃၂၃ ၁၄.၄၆၈ ၀.၆၉၂ ၁၅.၁၆၀
၃၆ CAMEROON ၉.၀၃၂ ၀.၁၈၂ ၉.၂၁၄   ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၀ ၂၆.၀၄၈ ၂.၈၁၁ ၂၈.၈၅၉ ၂.၇၃၉ ၀.၀၉၄ ၂.၈၃၂ ၀.၀၈၆ ၀.၁၃၃ ၀.၂၁၉
၃၇ CANADA ၈၄.၂၀၀ ၄၅.၂၆၂ ၁၂၉.၄၆၂ ၄၉.၅၁၀ ၄၁.၉၅၂ ၉၁.၄၆၂ ၃၀.၅၄၉ ၁၉.၆၀၁ ၅၀.၁၄၉ ၇၇.၈၁၉ ၈.၄၄၄ ၈၆.၂၆၃ ၃၆.၇၁၂ ၇.၁၉၅ ၄၃.၉၀၇
၃၈ CAPE VERDE                   ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၃၉      
၃၉ CAYMAN ISLANDS                              
၄၀ CENTRAL AFRICAN REPUBLIC               ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၄၁ CHAD ၀.၈၄၃   ၀.၈၄၃         ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၀ ၀.၁၀၀   ၀.၁၀၀      
၄၂ CHILE ၁၂.၁၃၀ ၀.၈၀၆ ၁၂.၉၃၆ ၆.၉၉၈ ၀.၇၇၂ ၇.၇၇၀ ၄.၆၈၃ ၀.၁၅၂ ၄.၈၃၅ ၁၄.၇၅၀ ၀.၁၃၄ ၁၄.၈၈၄ ၅.၁၄၃ ၁.၅၈၄ ၆.၇၂၇
၄၃ CHINA ၅၄၂၀.၀၅၂ ၆၇၂၉.၁၇၄ ၁၂၁၄၉.၂၂၆ ၅၁၇၉.၇၃၃ ၄၆၄၆.၂၁၄ ၉၈၂၅.၉၄၇ ၂၀၀၈.၂၂၇ ၂၂၉၇.၆၁၅ ၄၃၀၅.၈၄၃ ၃၈၃၃.၃၉၇ ၅၄၄၆.၇၅၁ ၉၂၈၀.၁၄၈ ၁၇၄၄.၈၄၃ ၃၃၂၇.၃၁၃ ၅၀၇၂.၁၅၆
၄၄ CHRISTMAS ISLAND                              
၄၅ COCOS (KEELING) ISLANDS   ၀.၁၂၉ ၀.၁၂၉               ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၇      
၄၆ COLOMBIA ၄.၆၃၁ ၀.၀၁၀ ၄.၆၄၁ ၂.၄၈၅ ၀.၀၃၆ ၂.၅၂၁ ၂.၄၈၂ ၀.၀၀၄ ၂.၄၈၆ ၇.၆၈၁ 0.00001916 ၇.၆၈၁ ၄.၄၇၃   ၄.၄၇၃
၄၇ COMOROS   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂               ၀.၀၉၅ ၀.၀၉၅      
၄၈ CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC  ၀.၄၆၅   ၀.၄၆၅ ၁.၀၄၅   ၁.၀၄၅             ၀.၀၈၉   ၀.၀၈၉
၄၉ CONGO, REPUBLIC OF ၀.၆၆၇ ၀.၄၀၈ ၁.၀၇၅   ၁.၀၀၇ ၁.၀၀၇ ၀.၀၀၀ ၁.၁၆၅ ၁.၁၆၅   ၀.၆၁၇ ၀.၆၁၇      
၅၀ COOK ISLANDS                     ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၅၁ COSTA RICA ၀.၄၃၇ ၀.၁၇၆ ၀.၆၁၃ ၀.၁၂၁ ၀.၀၄၅ ၀.၁၆၆ ၀.၀၅၇ ၀.၀၇၁ ၀.၁၂၈ ၀.၀၃၄ ၀.၀၇၈ ၀.၁၁၂ ၀.၀၃၄ ၀.၀၃၂ ၀.၀၆၆
၅၂ COTE D'IVOIRE ၁၅.၇၆၆   ၁၅.၇၆၆ ၁၁.၇၀၁ ၀.၀၀၀ ၁၁.၇၀၂ ၃၂.၈၅၆   ၃၂.၈၅၆ ၃.၀၆၅   ၃.၀၆၅ ၀.၅၃၀   ၀.၅၃၀
၅၃ CROATIA ၅.၉၄၁ ၀.၈၃၈ ၆.၇၇၉ ၂.၆၉၄ ၀.၄၆၄ ၃.၁၅၈ ၂.၄၈၉ ၀.၁၁၅ ၂.၆၀၅ ၆.၉၀၀ ၀.၀၀၇ ၆.၉၀၇ ၂.၅၁၀ ၀.၀၀၁ ၂.၅၁၁
၅၄ CUBA ၀.၀၁၆ ၀.၃၂၅ ၀.၃၄၁ ၀.၃၄၂ ၀.၀၀၂ ၀.၃၄၅ ၀.၃၉၁   ၀.၃၉၁ ၀.၄၈၁ ၀.၀၂၉ ၀.၅၁၀      
၅၅ CYPRUS ၀.၂၆၅ ၄.၆၆၄ ၄.၉၂၉ ၀.၁၆၂ ၁.၄၁၈ ၁.၅၈၀ ၀.၀၄၅ ၁.၂၇၂ ၁.၃၁၇ ၀.၂၅၉ ၃.၁၅၁ ၃.၄၁၀ ၀.၀၄၇ ၀.၇၂၂ ၀.၇၆၉
၅၆ CZECH AND SLOVAK   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁             ၀.၁၉၀   ၀.၁၉၀      
၅၇ CZECH REPUBLIC ၂၁.၅၃၉ ၉.၆၇၀ ၃၁.၂၀၉ ၁၇.၉၅၃ ၅.၃၄၃ ၂၃.၂၉၆ ၉.၆၇၁ ၂.၈၂၃ ၁၂.၄၉၄ ၂၁.၅၈၉ ၅.၂၆၉ ၂၆.၈၅၈ ၉.၄၆၂ ၁.၁၈၃ ၁၀.၆၄၅
၅၈ DENMARK ၁၂၈.၄၉၈ ၁၃.၇၃၆ ၁၄၂.၂၃၄ ၈၂.၈၈၅ ၉.၀၉၇ ၉၁.၉၈၂ ၄၉.၁၅၁ ၃.၂၅၅ ၅၂.၄၀၆ ၁၆၈.၁၅၁ ၇.၅၂၆ ၁၇၅.၆၇၇ ၈၃.၄၃၉ ၄.၂၁၇ ၈၇.၆၅၆
၅၉ DJIBOUTI ၂.၁၀၄   ၂.၁၀၄ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁                  
၆၀ DOMINICA   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂         ၀.၀၃၃ ၀.၀၃၃            
၆၁ DOMINICAN REPUBLIC ၀.၄၄၁ ၀.၁၄၈ ၀.၅၈၉   ၀.၁၇၂ ၀.၁၇၂ ၀.၁၃၃ ၀.၁၀၃ ၀.၂၃၆ ၀.၀၁၅ ၀.၁၁၃ ၀.၁၂၉   ၀.၀၇၄ ၀.၀၇၄
၆၂ EAST TIMOR ၁.၅၃၁ ၀.၀၀၃ ၁.၅၃၃ ၀.၄၇၇ ၀.၀၀၀ ၀.၄၇၇ ၀.၃၈၅   ၀.၃၈၅ ၀.၉၁၉ ၀.၀၀၁ ၀.၉၂၀ ၀.၅၄၁   ၀.၅၄၁
၆၃ ECUADOR   ၀.၂၉၅ ၀.၂၉၅ ၀.၀၁၃ ၀.၀၃၂ ၀.၀၄၄ ၀.၀၃၆ ၀.၀၁၈ ၀.၀၅၄ ၁.၀၈၅ ၀.၀၀၅ ၁.၀၉၁ ၀.၈၁၅   ၀.၈၁၅
၆၄ EGYPT ၀.၂၃၇ ၆.၅၆၈ ၆.၈၀၅ ၀.၀၀၁ ၂.၁၈၁ ၂.၁၈၂ ၀.၀၀၁ ၀.၃၉၄ ၀.၃၉၅ ၀.၀၀၉ ၀.၃၉၇ ၀.၄၀၆ ၀.၀၀၁ ၀.၁၀၀ ၀.၁၀၁
၆၅ EL SALVADOR   ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆   ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၆၆ ERITREA                              
၆၇ ESTONIA ၀.၂၁၈ ၀.၃၃၆ ၀.၅၅၃ ၀.၁၁၂ ၀.၇၃၅ ၀.၈၄၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၇၆ ၀.၀၈၃ ၀.၁၈၁ ၀.၀၆၁ ၀.၂၄၂ ၀.၁၅၅ ၀.၀၂၂ ၀.၁၇၇
၆၈ ETHIOPIA   ၀.၁၅၀ ၀.၁၅၀   ၀.၁၀၁ ၀.၁၀၁   ၀.၀၈၁ ၀.၀၈၁   ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၆၉ EUROPEAN COMMUNITIES                              
၇၀ FAEROE ISLANDS ၀.၀၁၁ ၀.၂၁၆ ၀.၂၂၆   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅      
၇၁ FIJI ၀.၀၄၈   ၀.၀၄၈   ၀.၂၄၁ ၀.၂၄၁   ၀.၅၄၆ ၀.၅၄၆   ၀.၅၆၀ ၀.၅၆၀ ၀.၀၂၃   ၀.၀၂၃
၇၂ FINLAND ၅.၄၉၉ ၇၂.၆၀၉ ၇၈.၁၀၈ ၄.၃၉၆ ၆.၁၇၄ ၁၀.၅၇၀ ၂.၆၂၄ ၁.၀၈၃ ၃.၇၀၇ ၄.၈၄၅ ၁.၂၄၂ ၆.၀၈၇ ၀.၉၀၉ ၁.၇၂၀ ၂.၆၂၉
၇၃ FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ၀.၀၁၇ ၀.၀၀၂ ၀.၀၁၉   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၉   ၀.၀၁၉
၇၄ FRANCE ၁၂၉.၁၈၀ ၁၇၂.၅၂၂ ၃၀၁.၇၀၂ ၈၆.၆၂၀ ၁၁၀.၄၉၇ ၁၉၇.၁၁၇ ၅၅.၅၆၉ ၅၆.၃၀၆ ၁၁၁.၈၇၅ ၁၄၅.၇၄၀ ၅၅.၁၀၅ ၂၀၀.၈၄၅ ၉၆.၆၂၁ ၃၀.၂၃၈ ၁၂၆.၈၅၉
၇၅ FRENCH GUIANA                              
၇၆ FRENCH POLYNESIA                         ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁
၇၇ GABON ၆.၀၄၄   ၆.၀၄၄ ၁၂.၀၀၀   ၁၂.၀၀၀                  
၇၈ GAMBIA ၂.၂၄၁   ၂.၂၄၁         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၇၉ GEORGIA         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၇၈ ၀.၀၇၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၂ ၁.၂၇၁   ၁.၂၇၁
၈၀ GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF ၆၄၁.၈၆၅ ၁၈၁.၈၇၀ ၈၂၃.၇၃၅ ၄၂၆.၂၅၀ ၁၃၆.၄၉၀ ၅၆၂.၇၄၀ ၂၇၈.၁၉၈ ၅၆.၀၀၁ ၃၃၄.၁၉၉ ၆၄၂.၆၈၅ ၁၀၁.၅၂၇ ၇၄၄.၂၁၂ ၃၀၉.၃၅၈ ၄၉.၃၈၄ ၃၅၈.၇၄၂
၈၁ GHANA ၂.၉၆၅ ၀.၀၀၀ ၂.၉၆၅ ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၇ ၃.၅၀၃   ၃.၅၀၃ ၀.၀၄၅   ၀.၀၄၅ ၀.၀၂၄   ၀.၀၂၄
၈၂ GIBRALTAR ၀.၀၈၃   ၀.၀၈၃                        
၈၃ GREECE ၈.၅၁၇ ၀.၅၄၁ ၉.၀၅၈ ၅.၃၁၅ ၀.၃၇၃ ၅.၆၈၈ ၂.၅၀၁ ၀.၀၅၂ ၂.၅၅၄ ၈.၆၇၄ ၀.၄၇၇ ၉.၁၅၁ ၄.၇၂၆ ၀.၀၉၁ ၄.၈၁၇
၈၄ GREENLAND                              
၈၅ GRENADA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀                        
၈၆ GUADELOUPE   ၀.၄၅၁ ၀.၄၅၁   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၀.၁၄၈ ၀.၁၄၈   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃      
၈၇ GUAM ၁.၃၂၂   ၁.၃၂၂ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄   ၀.၀၀၄      
၈၈ GUATEMALA ၀.၀၈၁ ၀.၇၁၅ ၀.၇၉၆   ၁.၂၃၆ ၁.၂၃၆   ၀.၃၇၇ ၀.၃၇၇ ၀.၀၆၃ ၀.၅၃၀ ၀.၅၉၃ ၀.၀၁၄ ၀.၃၉၈ ၀.၄၁၂
၈၉ GUINEA ၂၂.၄၄၁ ၀.၀၀၆ ၂၂.၄၄၇ ၀.၈၈၃   ၀.၈၈၃ ၈.၈၄၁   ၈.၈၄၁ ၁.၁၀၄   ၁.၁၀၄ ၀.၀၁၂   ၀.၀၁၂
၉၀ GUINEA-BISSAU ၀.၄၂၀   ၀.၄၂၀   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁                  
၉၁ GUYANA                              
၉၂ HAITI   ၀.၀၃၂ ၀.၀၃၂   ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၉၃ HOLY SEE                              
၉၄ HONDURAS   ၀.၀၂၃ ၀.၀၂၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁         ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၉၅ HONG KONG, CHINA ၂၁၆.၈၈၄ ၆.၁၅၄ ၂၂၃.၀၃၈ ၉၂.၄၇၆ ၃.၉၈၄ ၉၆.၄၆၀ ၆၀.၃၆၄ ၄.၉၁၆ ၆၅.၂၈၀ ၁၂၄.၅၁၆ ၃.၃၅၄ ၁၂၇.၈၇၁ ၅၇.၆၆၆ ၀.၉၈၁ ၅၈.၆၄၇
၉၆ HUNGARY ၄.၀၀၀ ၁၁.၈၇၆ ၁၅.၈၇၆ ၂.၆၈၆ ၃.၁၃၅ ၅.၈၂၁ ၀.၁၇၉ ၁.၂၇၇ ၁.၄၅၆ ၄.၁၇၈ ၁.၈၁၈ ၅.၉၉၆ ၃.၂၈၀ ၁.၆၂၉ ၄.၉၀၉
၉၇ ICELAND ၀.၀၀၃ ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၄ ၀.၀၇၉ ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၅ ၀.၀၈၀ ၀.၀၀၁ ၀.၀၈၁   ၀.၉၈၂ ၀.၉၈၂   ၀.၄၈၈ ၀.၄၈၈
၉၈ INDIA ၆၁၆.၄၆၄ ၆၉၇.၃၄၁ ၁၃၁၃.၈၀၅ ၈၇၃.၄၃၉ ၅၈၆.၉၄၉ ၁၄၆၀.၃၈၈ ၅၀၄.၆၄၁ ၃၁၁.၃၈၄ ၈၁၆.၀၂၅ ၈၂၀.၂၄၈ ၅၄၃.၁၇၆ ၁၃၆၃.၄၂၄ ၄၉၉.၂၈၀ ၂၄၈.၅၃၄ ၇၄၇.၈၁၄
၉၉ INDONESIA ၁၇၉.၆၉၀ ၁၀၄၃.၉၂၆ ၁၂၂၃.၆၁၆ ၁၂၅.၄၄၀ ၁၁၆၄.၅၀၉ ၁၂၈၉.၉၄၉ ၅၄.၇၇၃ ၆၁၄.၀၄၃ ၆၆၈.၈၁၆ ၁၁၆.၅၂၈ ၁၀၅၁.၅၈၅ ၁၁၆၈.၁၁၂ ၆၀.၅၉၁ ၇၄၁.၁၄၆ ၈၀၁.၇၃၇
၁၀၀ IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) ၀.၄၂၄ ၁၄.၄၀၅ ၁၄.၈၃၀ ၀.၆၇၁ ၈.၇၂၃ ၉.၃၉၄ ၀.၅၂၀ ၄.၁၄၂ ၄.၆၆၂ ၀.၆၆၇ ၁၂.၉၀၆ ၁၃.၅၇၃ ၀.၄၅၃ ၅.၆၇၁ ၆.၁၂၄
၁၀၁ IRAQ ၃.၄၆၂ ၉.၅၂၉ ၁၂.၉၉၁ ၀.၁၈၇ ၁.၄၄၈ ၁.၆၃၅ ၀.၃၂၈ ၁.၆၈၂ ၂.၀၁၀ ၃.၀၅၉   ၃.၀၅၉ ၃.၇၃၀   ၃.၇၃၀
၁၀၂ IRELAND ၂၈.၃၅၉ ၁၈.၆၄၉ ၄၇.၀၀၈ ၃၃.၆၆၂ ၁၂.၂၆၄ ၄၅.၉၂၆ ၂၇.၄၄၄ ၅.၅၉၉ ၃၃.၀၄၃ ၅၂.၈၅၈ ၁၁.၂၉၁ ၆၄.၁၄၉ ၁၂.၄၁၃ ၅.၀၀၂ ၁၇.၄၁၅
၁၀၃ ISEL OF MAN                              
၁၀၄ ISRAEL ၇.၀၄၁ ၃.၃၄၉ ၁၀.၃၉၀ ၅.၈၀၀ ၂.၁၅၇ ၇.၉၅၆ ၇.၁၆၈ ၀.၈၄၈ ၈.၀၁၆ ၁၅.၅၇၄ ၂.၇၈၇ ၁၈.၃၆၀ ၆.၂၂၇ ၀.၂၇၇ ၆.၅၀၄
၁၀၅ ITALY ၂၀၃.၄၉၃ ၂၂၇.၇၉၀ ၄၃၁.၂၈၂ ၁၅၃.၀၂၉ ၄၉.၆၂၃ ၂၀၂.၆၅၂ ၁၁၇.၄၅၅ ၂၄.၄၂၃ ၁၄၁.၈၇၇ ၂၉၈.၇၂၉ ၅၁.၅၇၁ ၃၅၀.၃၀၀ ၁၈၉.၇၅၀ ၅၅.၁၆၃ ၂၄၄.၉၁၃
၁၀၆ IVORY COAST               ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆            
၁၀၇ JAMAICA   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁               ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
၁၀၈ JAPAN ၁၃၅၄.၃၆၉ ၅၇၃.၉၉၀ ၁၉၂၈.၃၆၀ ၉၄၄.၂၀၄ ၃၅၂.၄၆၂ ၁၂၉၆.၆၆၆ ၅၂၉.၁၈၂ ၁၂၁.၂၆၁ ၆၅၀.၄၄၃ ၁၂၁၉.၂၇၄ ၃၀၀.၃၈၃ ၁၅၁၉.၆၅၇ ၇၀၇.၃၄၇ ၉၄.၇၄၀ ၈၀၂.၀၈၇
၁၀၉ JORDAN ၀.၁၄၅ ၃.၄၄၅ ၃.၅၉၀ ၀.၁၆၅ ၅.၁၆၁ ၅.၃၂၆ ၀.၀၉၈ ၁.၄၆၉ ၁.၅၆၈ ၀.၈၈၀ ၃.၃၉၂ ၄.၂၇၂ ၁.၀၇၂ ၁.၀၉၉ ၂.၁၇၁
၁၁၀ KAZAKHSTAN ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၂         ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၆၅ ၀.၀၂၁ ၀.၀၈၆ ၀.၁၆၁   ၀.၁၆၁
၁၁၁ KENYA ၁၂.၂၁၇ ၀.၄၉၅ ၁၂.၇၁၃ ၀.၀၁၉ ၀.၄၂၉ ၀.၄၄၈ ၀.၀၂၄ ၀.၁၅၉ ၀.၁၈၄ ၀.၁၀၂ ၀.၁၇၃ ၀.၂၇၅ ၀.၁၁၂ ၀.၁၆၆ ၀.၂၇၈
၁၁၂ KIRIBATI   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁   ၀.၀၂၀ ၀.၀၂၀                  
၁၁၃ KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF   ၁၃.၆၈၇ ၁၃.၆၈၇   ၁၀.၉၅၆ ၁၀.၉၅၆               ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၁၁၄ KOREA, REPUBLIC OF ၄၈၅.၄၃၆ ၅၃၀.၃၆၉ ၁၀၁၅.၈၀၆ ၃၀၅.၇၆၃ ၃၇၆.၈၄၆ ၆၈၂.၆၀၉ ၁၅၆.၉၅၃ ၁၅၈.၅၈၆ ၃၁၅.၅၃၉ ၃၆၅.၃၉၅ ၂၄၂.၃၄၂ ၆၀၇.၇၃၇ ၂၃၆.၉၁၈ ၁၆၈.၇၉၀ ၄၀၅.၇၀၈
၁၁၅ KUWAIT ၅.၆၁၅ ၂.၀၆၁ ၇.၆၇၅ ၄.၈၁၇ ၀.၇၁၃ ၅.၅၃၀ ၂.၃၃၉ ၀.၀၀၅ ၂.၃၄၄ ၄.၆၁၁ ၀.၀၀၁ ၄.၆၁၂ ၂.၉၆၃   ၂.၉၆၃
၁၁၆ KYRGYZ REPUBLIC                              
၁၁၇ KYRGYZSTAN   ၀.၀၉၂ ၀.၀၉၂   ၀.၀၄၆ ၀.၀၄၆   ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅   ၀.၀၃၁ ၀.၀၃၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၁၁၈ LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC  REPUBLIC ၀.၆၁၃ ၀.၉၈၈ ၁.၆၀၀ ၀.၃၄၃ ၀.၈၀၂ ၁.၁၄၆ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၅ ၀.၀၈၅ ၂.၁၀၃ ၂.၁၈၈ ၀.၀၆၂ ၃.၉၇၂ ၄.၀၃၄
၁၁၉ LATVIA ၀.၆၈၃ ၀.၂၆၃ ၀.၉၄၆ ၀.၄၄၁ ၀.၀၁၇ ၀.၄၅၈ ၀.၂၂၉ ၀.၀၇၇ ၀.၃၀၇ ၀.၈၅၂ ၀.၀၆၄ ၀.၉၁၇ ၀.၇၃၇   ၀.၇၃၇
၁၂၀ LEBANON ၁.၀၁၂ ၀.၅၆၉ ၁.၅၈၀ ၀.၁၅၈ ၁.၄၉၉ ၁.၆၅၈ ၀.၀၇၁ ၀.၈၅၇ ၀.၉၂၈ ၀.၉၇၅ ၃.၁၀၀ ၄.၀၇၅ ၀.၉၈၅   ၀.၉၈၅
၁၂၁ LESOTHO ၀.၀၁၉   ၀.၀၁၉                        
၁၂၂ LIBERIA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၃၉   ၀.၀၃၉                  
၁၂၃ LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA                   ၀.၀၅၁   ၀.၀၅၁      
၁၂၄ LIECHTENSTEIN   ၀.၅၀၇ ၀.၅၀၇   ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂   ၀.၀၅၉ ၀.၀၅၉   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄
၁၂၅ LITHUANIA ၂၅.၅၁၇ ၀.၉၁၆ ၂၆.၄၃၃ ၃.၁၁၆ ၀.၂၇၁ ၃.၃၈၈ ၀.၆၀၀ ၀.၁၅၀ ၀.၇၅၀ ၉.၁၉၃ ၃.၀၈၃ ၁၂.၂၇၆ ၄.၁၆၅ ၂.၈၈၈ ၇.၀၅၃
၁၂၆ LUXEMBOURG ၀.၅၅၆ ၀.၂၉၆ ၀.၈၅၂ ၀.၁၁၉ ၀.၉၁၈ ၁.၀၃၇ ၀.၀၃၄ ၀.၂၄၅ ၀.၂၇၉ ၀.၀၀၁ ၀.၃၀၈ ၀.၃၀၈   ၀.၁၈၉ ၀.၁၈၉
၁၂၇ MACAU, CHINA ၀.၁၆၆ ၀.၈၃၇ ၁.၀၀၃ ၀.၀၀၄ ၀.၃၉၈ ၀.၄၀၂ ၀.၀၁၄ ၀.၄၀၅ ၀.၄၁၉ ၀.၀၀၂ ၀.၃၀၃ ၀.၃၀၅ ၀.၀၁၇   ၀.၀၁၇
၁၂၈ MADAGASCAR ၃၄.၈၀၂ ၀.၂၃၇ ၃၅.၀၃၉ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၆ ၀.၀၄၈   ၀.၀၄၈ ၆.၄၄၀ ၀.၀၀၀၁ ၆.၄၄၀   ၀.၀၀၁၀ ၀.၀၀၁
၁၂၉ MALAWI                              
၁၃၀ MALAYSIA ၂၀၀.၉၃၂ ၁၀၈၅.၈၁၈ ၁၂၈၆.၇၄၉ ၂၄၁.၅၈၃ ၇၈၇.၃၄၃ ၁၀၂၈.၉၂၆ ၂၁၃.၁၅၆ ၇၀၈.၅၁၂ ၉၂၁.၆၆၈ ၂၅၀.၀၃၇ ၁၁၃၄.၅၁၈ ၁၃၈၄.၅၅၄ ၇၆.၁၀၀ ၇၅၃.၁၆၅ ၈၂၉.၂၆၅
၁၃၁ MALDIVES ၀.၀၇၀   ၀.၀၇၀ ၀.၀၀၅   ၀.၀၀၅             ၀.၀၂၈   ၀.၀၂၈
၁၃၂ MALI ၂.၁၅၈   ၂.၁၅၈ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၂.၃၅၇   ၂.၃၅၇   ၁.၂၉၁ ၁.၂၉၁      
၁၃၃ MALTA   ၀.၀၈၈ ၀.၀၈၈ ၀.၀၀၃ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၃ ၀.၀၉၂ ၀.၀၂၈ ၀.၁၁၉ ၀.၀၀၃ ၀.၀၁၆ ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၆
၁၃၄ MARSHALL ISLANDS                              
၁၃၅ MARTINIQUE ၀.၂၈၉   ၀.၂၈၉ ၀.၁၈၆   ၀.၁၈၆                  
၁၃၆ MAURITANIA ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁      
၁၃၇ MAURITIUS ၀.၃၇၉ ၀.၀၁၇ ၀.၃၉၇ ၀.၁၆၁ ၀.၀၀၈ ၀.၁၆၈ ၀.၀၇၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၈၅ ၀.၂၄၅ ၀.၀၀၁ ၀.၂၄၆ ၀.၁၇၅   ၀.၁၇၅
၁၃၈ MAYOTTE ၀.၀၂၁ ၀.၁၆၈ ၀.၁၈၉   ၀.၅၄၀ ၀.၅၄၀   ၀.၀၂၈ ၀.၀၂၈   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁   ၀.၀၄၂ ၀.၀၄၂
၁၃၉ MEXICO ၁၉.၇၅၄ ၉.၉၃၃ ၂၉.၆၈၇ ၁၄.၄၉၉ ၁၁.၃၉၂ ၂၅.၈၉၁ ၁၁.၉၇၅ ၃.၂၃၆ ၁၅.၂၁၁ ၄၅.၅၇၀ ၂.၄၀၈ ၄၇.၉၇၇ ၂၂.၆၀၄ ၁.၄၃၄ ၂၄.၀၃၈
၁၄၀ MOLDOVA ၀.၉၃၁ ၂.၄၈၆ ၃.၄၁၇   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅   ၂.၁၃၅ ၂.၁၃၅ ၀.၀၀၁ ၀.၁၆၅ ၀.၁၆၆   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၁၄၁ MONACO ၀.၀၃၄ ၀.၀၁၁ ၀.၀၄၅ ၀.၁၇၁ ၀.၀၀၅ ၀.၁၇၆ ၀.၀၃၀   ၀.၀၃၀ ၀.၀၅၈   ၀.၀၅၈ ၀.၁၀၇   ၀.၁၀၇
၁၄၂ MONGOLIA ၀.၀၈၂ ၀.၀၂၀ ၀.၁၀၂ ၀.၀၁၀   ၀.၀၁၀ ၀.၁၅၂   ၀.၁၅၂ ၀.၃၅၈   ၀.၃၅၈ ၀.၁၆၁   ၀.၁၆၁
၁၄၃ MONTENEGRO       ၀.၀၃၈   ၀.၀၃၈   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁            
၁၄၄ MONTSERRAT                              
၁၄၅ MOROCCO ၁.၈၁၈ ၀.၂၂၅ ၂.၀၄၃ ၁.၇၄၃ ၀.၁၁၄ ၁.၈၅၇ ၀.၄၄၉ ၀.၀၂၁ ၀.၄၇၀ ၁.၇၀၉ ၀.၀၄၈ ၁.၇၅၇ ၀.၉၆၁ ၀.၀၀၁ ၀.၉၆၂
၁၄၆ MOZAMBIQUE ၁၄.၁၅၉ ၃.၂၇၀ ၁၇.၄၂၉ ၀.၀၀၄   ၀.၀၀၄             ၂.၄၅၇   ၂.၄၅၇
၁၄၇ MYANMAR                              
၁၄၈ NAMIBIA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀         ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅   ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅      
၁၄၉ NAURU       ၀.၀၁၄   ၀.၀၁၄   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၁၅၀ NEPAL ၁၀.၃၀၀ ၀.၀၄၉ ၁၀.၃၄၉ ၂၂.၃၈၅ ၀.၀၂၆ ၂၂.၄၁၂ ၂.၁၈၄ ၀.၀၃၄ ၂.၂၁၈ ၂.၂၀၃ ၁.၀၀၂ ၃.၂၀၅ ၃.၁၃၃ ၀.၁၂၇ ၃.၂၆၀
၁၅၁ NETHERLANDS ၄၅၆.၄၃၁ ၄၁.၄၀၄ ၄၉၇.၈၃၅ ၃၆၆.၁၇၉ ၂၇.၈၆၆ ၃၉၄.၀၄၅ ၂၀၇.၃၂၅ ၁၂.၂၄၃ ၂၁၉.၅၆၈ ၅၀၉.၂၅၂ ၂၄.၀၅၈ ၅၃၃.၃၁၁ ၁၈၈.၃၄၃ ၈.၆၂၀ ၁၉၆.၉၆၃
၁၅၂ NETHERLANDS ANTILLES                     ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၁၅၃ NEW CALEDONIA   ၀.၂၅၀ ၀.၂၅၀ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၁၅၄ NEW ZEALAND ၄.၇၂၀ ၄၅.၁၂၈ ၄၉.၈၄၈ ၃.၃၃၃ ၃၉.၂၅၇ ၄၂.၅၉၀ ၁.၈၅၉ ၂၄.၉၀၇ ၂၆.၇၆၆ ၃.၄၂၄ ၂၉.၃၅၂ ၃၂.၇၇၇ ၁.၂၃၁ ၁၅.၉၉၉ ၁၇.၂၃၀
၁၅၅ NICARAGUA   ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
၁၅၆ NIGER ၀.၄၉၂ ၀.၀၀၅ ၀.၄၉၆       ၆.၆၉၂ ၀.၀၀၂ ၆.၆၉၄ ၀.၂၉၉ ၁၆.၄၅၁ ၁၆.၇၅၀      
၁၅၇ NIGERIA ၃.၂၀၁ ၀.၇၀၆ ၃.၉၀၇ ၁.၃၉၁ ၃.၇၅၅ ၅.၁၄၆ ၀.၁၇၉ ၇.၅၉၈ ၇.၇၇၇       ၀.၂၈၃ ၀.၁၄၇ ၀.၄၃၀
၁၅၈ NORFOLK ISLAND ၀.၁၀၁   ၀.၁၀၁ ၀.၂၆၁   ၀.၂၆၁       ၀.၂၅၁   ၀.၂၅၁      
၁၅၉ NORTHERN MARIANA ISLANDS                              
၁၆၀ NORWAY ၁၁.၅၃၄ ၃၀.၆၅၁ ၄၂.၁၈၄ ၁၀.၀၂၉ ၉.၂၄၅ ၁၉.၂၇၅ ၃.၂၄၈ ၅.၂၂၁ ၈.၄၆၉ ၅.၈၁၆ ၁၀.၀၄၂ ၁၅.၈၅၈ ၁.၇၅၉ ၆.၅၇၇ ၈.၃၃၆
၁၆၁ OMAN ၆.၅၅၃ ၉၁.၄၃၂ ၉၇.၉၈၅ ၅.၈၈၃ ၁၁၃.၈၄၃ ၁၁၉.၇၂၆ ၂.၂၅၃ ၂၅.၁၅၉ ၂၇.၄၁၂ ၅.၈၈၉ ၇၇.၄၈၃ ၈၃.၃၇၂ ၂.၄၉၁ ၉၉.၃၆၁ ၁၀၁.၈၅၂
၁၆၂ PAKISTAN ၅၈.၀၄၆ ၂၁.၁၀၀ ၇၉.၁၄၆ ၆၅.၃၅၆ ၁၆.၉၉၃ ၈၂.၃၄၉ ၁၈.၁၅၀ ၁၁.၃၆၇ ၂၉.၅၁၇ ၅၇.၂၉၀ ၂၃.၄၄၄ ၈၀.၇၃၄ ၂၄.၂၀၃ ၁၁.၀၅၁ ၃၅.၂၅၄
၁၆၃ PALAU                   ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃      
၁၆၄ PANAMA ၂.၆၂၇ ၀.၀၀၃ ၂.၆၃၁ ၁.၄၅၆ ၀.၀၀၃ ၁.၄၅၉ ၁.၅၀၇ ၀.၀၀၂ ၁.၅၀၉ ၄.၈၃၈ ၀.၀၀၁ ၄.၈၃၉ ၂.၆၃၈   ၂.၆၃၈
၁၆၅ PAPUA NEW GUINEA ၃.၉၇၅   ၃.၉၇၅ ၀.၅၁၈ ၀.၀၉၄ ၀.၆၁၂ ၂.၃၂၉ ၀.၁၅၅ ၂.၄၈၅ ၀.၃၇၁ ၀.၂၃၃ ၀.၆၀၃ ၁.၀၆၇ ၀.၁၆၈ ၁.၂၃၅
၁၆၆ PARAGUAY ၀.၀၂၉ ၂၀.၃၆၈ ၂၀.၃၉၇   ၃၈.၆၁၄ ၃၈.၆၁၄ ၀.၂၅၈ ၁၈.၇၇၃ ၁၉.၀၃၀ ၀.၁၃၆ ၀.၆၇၅ ၀.၈၁၂ ၀.၂၄၅ ၃၁.၅၅၃ ၃၁.၇၉၈
၁၆၇ PERU ၄.၄၈၅ ၀.၅၀၄ ၄.၉၈၈ ၃.၃၂၄ ၀.၀၃၈ ၃.၃၆၁ ၂.၆၂၇ ၀.၀၃၇ ၂.၆၆၄ ၉.၂၁၃ ၀.၂၉၈ ၉.၅၁၁ ၃.၂၅၄ ၀.၃၉၂ ၃.၆၄၆
၁၆၈ PHILIPPINES ၁၀၈.၁၉၈ ၄၈.၅၉၁ ၁၅၆.၇၈၉ ၁၀၆.၄၅၉ ၃၂.၈၂၂ ၁၃၉.၂၈၁ ၁၅၄.၁၃၅ ၂၄.၇၂၅ ၁၇၈.၈၆၀ ၁၉၄.၇၈၂ ၃၉.၀၂၀ ၂၃၃.၈၀၂ ၅၁.၀၇၁ ၂၅.၀၆၆ ၇၆.၁၃၇
၁၆၉ PITCAIRN                              
၁၇၀ POLAND ၁၈၅.၃၀၆ ၈.၁၀၉ ၁၉၃.၄၁၅ ၂၂၆.၇၆၂ ၅.၂၄၅ ၂၃၂.၀၀၇ ၂၁၁.၄၅၉ ၃.၁၇၅ ၂၁၄.၆၃၄ ၄၅၈.၁၉၈ ၄.၁၆၅ ၄၆၂.၃၆၃ ၂၇၄.၅၉၁ ၃.၆၀၄ ၂၇၈.၁၉၅
၁၇၁ PORTUGAL ၆.၃၆၈ ၁.၇၁၄ ၈.၀၈၁ ၂.၄၇၉ ၁.၁၂၃ ၃.၆၀၂ ၂.၂၃၂ ၁.၀၃၃ ၃.၂၆၄ ၁၂.၄၇၅ ၀.၄၆၄ ၁၂.၉၄၀ ၈.၃၃၂ ၀.၂၈၈ ၈.၆၂၀
၁၇၂ PUERTO RICO ၀.၀၂၂ ၂.၅၉၄ ၂.၆၁၆   ၁.၃၆၆ ၁.၃၆၆   ၀.၉၇၄ ၀.၉၇၄ ၀.၀၁၅ ၁.၀၁၂ ၁.၀၂၈   ၀.၄၅၃ ၀.၄၅၃
၁၇၃ QATAR ၉.၆၅၄ ၇.၆၆၅ ၁၇.၃၁၉ ၇.၁၀၁ ၄.၁၁၆ ၁၁.၂၁၇ ၅.၆၇၃ ၀.၀၀၁ ၅.၆၇၅ ၄.၄၅၇ ၀.၁၀၇ ၄.၅၆၄ ၃.၀၄၀ ၀.၀၉၂ ၃.၁၃၂
၁၇၄ REUNION ၀.၀၂၆ ၀.၀၀၀ ၀.၀၂၆ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၂.၀၆၅   ၂.၀၆၅ ၀.၀၁၅   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅   ၀.၀၁၅
၁၇၅ ROMANIA ၄.၁၁၄ ၈.၉၈၂ ၁၃.၀၉၆ ၁.၈၅၄ ၁.၉၅၉ ၃.၈၁၃ ၄.၀၁၀ ၀.၄၅၉ ၄.၄၆၉ ၁၂.၆၄၆ ၁.၃၉၀ ၁၄.၀၃၆ ၁၀.၀၁၇ ၂.၀၈၇ ၁၂.၁၀၄
၁၇၆ RUSSIAN FEDERATION ၃၂.၇၆၂ ၂၇.၈၆၁ ၆၀.၆၂၃ ၂၂.၄၄၅ ၁၂.၀၁၀ ၃၄.၄၅၄ ၁၃.၉၄၄ ၁၆.၆၀၅ ၃၀.၅၄၈ ၇.၆၀၁ ၇.၁၅၇ ၁၄.၇၅၉ ၂၆.၇၅၀ ၁၉.၂၁၈ ၄၅.၉၆၈
၁၇၇ RWANDA         ၀.၄၈၁ ၀.၄၈၁         ၀.၄၆၄ ၀.၄၆၄      
၁၇၈ SAINT HELENA   ၀.၁၅၃ ၀.၁၅၃   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀                  
၁၇၉ SAINT KITTS AND NEVIS                              
၁၈၀ SAINT LUCIA                              
၁၈၁ SAINT PIERRE AND MIQUELON   ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁               ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၁၈၂ SAINT VINCENT AND THE GRENADINES                              
၁၈၃ SAMOA   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၈၀   ၀.၀၈၀                  
၁၈၄ SAN MARINO   ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆      
၁၈၅ SAO TOME AND PRINCIPE         ၀.၃၃၉ ၀.၃၃၉   ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅            
၁၈၆ SAUDI ARABIA ၂၉.၅၅၁ ၁၂၅.၂၈၃ ၁၅၄.၈၃၄ ၄၄.၆၆၁ ၆၇.၀၅၂ ၁၁၁.၇၁၂ ၂၄.၆၇၃ ၃၃.၂၀၇ ၅၇.၈၈၀ ၃၃.၁၉၈ ၃၁.၁၁၅ ၆၄.၃၁၃ ၂၁.၂၃၁ ၈.၄၅၇ ၂၉.၆၈၈
၁၈၇ SENEGAL ၄၀.၉၁၄ ၀.၂၀၁ ၄၁.၁၁၅ ၀.၀၂၁   ၀.၀၂၁ ၀.၀၁၁ ၀.၀၀၀ ၀.၀၁၁       ၀.၀၃၈   ၀.၀၃၈
၁၈၈ SERBIA ၁.၃၂၀ ၀.၃၆၄ ၁.၆၈၄ ၁.၀၆၇ ၀.၁၂၅ ၁.၁၉၁ ၀.၅၅၉ ၀.၀၁၃ ၀.၅၇၂ ၁.၇၂၁ ၀.၀၇၂ ၁.၇၉၂ ၀.၇၃၅ ၀.၃၄၈ ၁.၀၈၃
၁၈၉ SEYCHELLES ၀.၀၀၃ ၀.၂၁၂ ၀.၂၁၅   ၀.၀၄၇ ၀.၀၄၇ ၀.၀၆၉ ၀.၂၉၁ ၀.၃၅၉            
၁၉၀ SIERRA LEONE ၁.၉၇၇ ၀.၀၁၆ ၁.၉၉၃   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၁၀၁ ၀.၁၀၁   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃      
၁၉၁ SINGAPORE ၇၅၃.၁၁၄ ၃၀၅၂.၄၆၃ ၃၈၀၅.၅၇၆ ၂၀၇.၄၀၁ ၂၆၀၄.၂၁၉ ၂၈၁၁.၆၂၀ ၁၁၉.၅၁၀ ၁၆၀၂.၉၆၅ ၁၇၂၂.၄၇၅ ၁၉၆.၅၅၁ ၄၄၃၄.၀၅၆ ၄၆၃၀.၆၀၈ ၇၉.၁၄၉ ၂၀၆၀.၇၇၈ ၂၁၃၉.၉၂၇
၁၉၂ SLOVAK REPUBLIC, SLOVAKIA ၃.၁၆၁ ၀.၉၈၇ ၄.၁၄၈ ၁.၈၁၀ ၁.၄၆၉ ၃.၂၇၉ ၁.၀၅၃ ၀.၁၃၇ ၁.၁၉၀ ၃.၃၈၁ ၁.၆၃၆ ၅.၀၁၆ ၁.၇၅၅ ၀.၄၆၂ ၂.၂၁၇
၁၉၃ SLOVENIA ၄၄.၇၆၀ ၀.၉၆၃ ၄၅.၇၂၃ ၅၀.၆၅၄ ၀.၆၅၇ ၅၁.၃၁၁ ၂၁.၀၂၃ ၀.၃၀၆ ၂၁.၃၃၀ ၇၈.၂၄၉ ၀.၀၈၄ ၇၈.၃၃၃ ၃၉.၆၉၃ ၀.၀၀၉ ၃၉.၇၀၂
၁၉၄ SOLOMON ISLANDS ၀.၈၇၆ ၀.၀၀၀ ၀.၈၇၆ ၀.၅၉၇ ၀.၃၀၈ ၀.၉၀၆ ၀.၂၃၀ ၀.၃၀၈ ၀.၅၃၈ ၀.၃၂၈   ၀.၃၂၈ ၀.၃၀၂   ၀.၃၀၂
၁၉၅ SOMALIA   ၀.၃၅၁ ၀.၃၅၁             ၀.၀၅၉   ၀.၀၅၉      
၁၉၆ SOUTH AFRICA ၁၅.၉၇၉ ၄.၅၂၅ ၂၀.၅၀၃ ၇.၇၀၆ ၁.၈၁၂ ၉.၅၁၈ ၄.၄၈၈ ၀.၆၆၂ ၅.၁၅၀ ၁၂.၉၂၅ ၁.၀၂၈ ၁၃.၉၅၃ ၃.၇၃၇ ၀.၈၆၆ ၄.၆၀၃
၁၉၇ SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS                              
၁၉၈ SPAIN ၅၅၂.၂၅၁ ၂၃.၄၇၉ ၅၇၅.၇၂၉ ၄၁၁.၇၁၃ ၂၆.၉၆၈ ၄၃၈.၆၈၁ ၂၃၉.၉၉၀ ၁၉.၀၈၇ ၂၅၉.၀၇၇ ၆၁၇.၆၆၆ ၂၀.၈၅၄ ၆၃၈.၅၂၀ ၂၉၄.၇၈၅ ၁၃.၀၃၉ ၃၀၇.၈၂၄
၁၉၉ SRI LANKA ၁၆.၉၄၀ ၁.၇၆၇ ၁၈.၇၀၈ ၅.၆၇၂ ၁.၀၉၇ ၆.၇၆၉ ၁.၇၆၃ ၁.၁၃၃ ၂.၈၉၅ ၃.၅၉၁ ၁.၃၈၈ ၄.၉၇၈ ၀.၂၇၆ ၀.၄၃၇ ၀.၇၁၃
၂၀၀ SUDAN ၀.၀၇၅ ၀.၀၃၈ ၀.၁၁၃ ၀.၀၀၀ ၀.၁၁၅ ၀.၁၁၅                  
၂၀၁ SURINAME ၀.၀၉၆ ၀.၁၂၇ ၀.၂၂၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၃၀၀ ၀.၀၀၇ ၀.၃၀၇   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၂၀၂ SVALBARD AND JAN MAYEN                              
၂၀၃ SWAZILAND ၀.၆၈၄ ၄.၀၅၇ ၄.၇၄၁ ၀.၂၆၆ ၂.၇၇၄ ၃.၀၄၀ ၀.၀၂၂ ၂.၀၂၆ ၂.၀၄၈ ၀.၀၅၅ ၁.၉၃၁ ၁.၉၈၆ ၀.၀၁၁ ၀.၂၂၅ ၀.၂၃၆
၂၀၄ SWEDEN ၈၅.၁၈၁ ၂၂.၆၈၈ ၁၀၇.၈၆၈ ၈၉.၄၈၆ ၄.၈၃၄ ၉၄.၃၂၀ ၆၁.၁၂၀ ၅၁.၁၀၀ ၁၁၂.၂၂၀ ၁၃၁.၉၃၃ ၂.၄၉၉ ၁၃၄.၄၃၃ ၅၄.၄၂၂ ၁.၉၆၄ ၅၆.၃၈၆
၂၀၅ SWITZERLAND ၂.၃၆၉ ၁၃.၉၁၅ ၁၆.၂၈၄ ၁.၃၂၅ ၁၀.၇၂၃ ၁၂.၀၄၈ ၀.၇၂၀ ၃.၀၃၁ ၃.၇၅၁ ၁.၂၅၈ ၈.၀၆၅ ၉.၃၂၃ ၀.၈၄၉ ၄.၂၉၁ ၅.၁၄၀
၂၀၆ SYRIAN ARAB REPUBLIC                              
၂၀၇ TAHITI                              
၂၀၈ TAIWAN ၃၈.၅၄၉ ၁၅၃.၀၂၅ ၁၉၁.၅၇၄ ၃၄.၀၁၅ ၁၁၀.၁၇၂ ၁၄၄.၁၈၆ ၂၃.၃၅၇ ၅၂.၇၁၂ ၇၆.၀၆၉ ၅၃.၅၄၅ ၁၀၄.၂၀၁ ၁၅၇.၇၄၆ ၂၂.၆၁၅ ၄၆.၈၈၅ ၆၉.၅၀၀
၂၀၉ TAJIKISTAN   ၀.၃၅၉ ၀.၃၅၉   ၀.၀၆၉ ၀.၀၆၉   ၀.၀၄၁ ၀.၀၄၁   ၀.၀၉၂ ၀.၀၉၂   ၀.၀၂၃ ၀.၀၂၃
၂၁၀ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF ၀.၄၁၇ ၀.၃၅၅ ၀.၇၇၃ ၀.၀၀၄ ၀.၆၄၈ ၀.၆၅၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁            
၂၁၁ THAILAND ၃၀၉၅.၉၈၈ ၂၀၂၁.၉၂၅ ၅၁၁၇.၉၁၃ ၃၂၈၇.၅၈၁ ၁၉၈၉.၇၆၄ ၅၂၇၇.၃၄၅ ၁၉၁၁.၁၇၈ ၁၀၆၆.၃၂၀ ၂၉၇၇.၄၉၈ ၃၆၈၄.၉၂၃ ၂၃၁၃.၈၇၇ ၅၉၉၈.၈၀၀ ၂၂၅၀.၆၄၆ ၁၁၈၀.၃၄၉ ၃၄၃၀.၉၉၅
၂၁၂ TOGO ၁၃.၂၁၀ ၀.၂၆၁ ၁၃.၄၇၁   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၃၇   ၀.၀၃၇ ၇.၇၁၄   ၇.၇၁၄ ၀.၀၈၀   ၀.၀၈၀
၂၁၃ TOKELAU   ၀.၀၆၅ ၀.၀၆၅   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁ ၀.၁၁၂ ၀.၀၁၀ ၀.၁၂၂      
၂၁၄ TONGA ၀.၀၆၈   ၀.၀၆၈                        
၂၁၅ TRINIDAD AND TOBAGO ၀.၅၀၆ ၀.၀၁၆ ၀.၅၂၃ ၀.၄၂၅   ၀.၄၂၅ ၀.၁၉၆   ၀.၁၉၆ ၀.၁၀၁   ၀.၁၀၁ ၀.၁၆၇   ၀.၁၆၇
၂၁၆ TUNISIA ၀.၀၃၀ ၀.၃၃၂ ၀.၃၆၁ ၀.၀၁၉ ၀.၀၉၉ ၀.၁၁၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၈ ၀.၀၃၆ ၀.၀၅၄ ၀.၀၉၀   ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂
၂၁၇ TURKEY ၁၅.၈၈၈ ၄၇.၄၄၇ ၆၃.၃၃၅ ၁၀.၀၁၅ ၂၁.၀၁၁ ၃၁.၀၂၆ ၆.၈၅၂ ၆.၉၁၆ ၁၃.၇၆၈ ၅၄.၇၀၂ ၆၀.၀၂၆ ၁၁၄.၇၂၈ ၇၉.၇၇၁ ၅.၉၆၇ ၈၅.၇၃၈
၂၁၈ TURKMENISTAN   ၀.၂၉၂ ၀.၂၉၂   ၀.၃၉၃ ၀.၃၉၃   ၀.၂၁၂ ၀.၂၁၂   ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆      
၂၁၉ TURKS AND CAICOS ISLANDS                              
၂၂၀ UGANDA ၀.၀၀၇ ၀.၂၃၁ ၀.၂၃၈   ၀.၀၄၅ ၀.၀၄၅         ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀      
၂၂၁ UKRAINE ၂.၆၅၄ ၄၆.၅၅၈ ၄၉.၂၁၃ ၀.၈၅၃ ၃၁.၁၉၂ ၃၂.၀၄၅ ၂.၇၉၃ ၇.၁၁၃ ၉.၉၀၆ ၀.၀၅၁ ၂.၂၂၃ ၂.၂၇၄ ၀.၀၃၆ ၂.၁၂၉ ၂.၁၆၅
၂၂၂ UNITED ARAB EMIRATES ၈၃.၃၀၃ ၂၁၉.၅၆၈ ၃၀၂.၈၇၁ ၆၆.၁၇၁ ၁၆၂.၆၇၆ ၂၂၈.၈၄၇ ၃၆.၆၀၂ ၈၈.၁၄၇ ၁၂၄.၇၄၉ ၇၉.၂၇၅ ၁၅၇.၉၈၆ ၂၃၇.၂၆၁ ၃၆.၁၆၇ ၅၆.၃၅၆ ၉၂.၅၂၃
၂၂၃ UNITED KINGDOM ၅၀၁.၄၅၃ ၆၃.၉၄၈ ၅၆၅.၄၀၁ ၃၈၅.၄၀၂ ၃၆.၂၄၉ ၄၂၁.၆၅၁ ၂၃၁.၉၀၀ ၁၄.၈၇၄ ၂၄၆.၇၇၃ ၆၁၃.၇၇၄ ၂၂.၇၆၉ ၆၃၆.၅၄၃ ၂၀၆.၁၇၁ ၁၃.၂၁၃ ၂၁၉.၃၈၄
၂၂၄ UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS                              
၂၂၅ UNITED STATES OF AMERICA ၉၀၅.၉၇၆ ၄၀၆.၉၁၅ ၁၃၁၂.၈၉၁ ၆၂၀.၅၈၈ ၂၂၇.၃၂၂ ၈၄၇.၉၀၉ ၃၆၈.၁၄၃ ၉၄.၂၅၀ ၄၆၂.၃၉၃ ၆၉၂.၁၄၆ ၁၇၄.၄၆၅ ၈၆၆.၆၁၁ ၃၇၄.၉၁၀ ၁၀၅.၁၀၈ ၄၈၀.၀၁၈
၂၂၆ URUGUAY ၁.၄၉၉   ၁.၄၉၉ ၀.၆၆၇ ၀.၀၇၅ ၀.၇၄၂ ၀.၅၈၂ ၀.၁၇၀ ၀.၇၅၂ ၃.၁၀၂ ၀.၁၀၀ ၃.၂၀၂ ၁.၁၂၂ ၀.၀၄၇ ၁.၁၆၉
၂၂၇ UZBEKISTAN   ၁.၀၆၁ ၁.၀၆၁   ၀.၈၀၁ ၀.၈၀၁   ၀.၁၃၈ ၀.၁၃၈   ၃.၁၈၇ ၃.၁၈၇   ၅.၀၀၆ ၅.၀၀၆
၂၂၈ VANUATU ၀.၀၅၀   ၀.၀၅၀ ၀.၄၄၈   ၀.၄၄၈ ၀.၀၂၆   ၀.၀၂၆ ၀.၁၀၄   ၀.၁၀၄ ၀.၀၃၈   ၀.၀၃၈
၂၂၉ VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF ၁.၆၄၆ ၀.၀၅၀ ၁.၆၉၆ ၁.၂၈၀ ၀.၀၂၀ ၁.၃၀၀   ၀.၀၅၆ ၀.၀၅၆ ၀.၅၈၃   ၀.၅၈၃ ၁.၁၁၉ ၀.၀၀၆ ၁.၁၂၅
၂၃၀ VIET NAM ၁၆၆.၈၄၂ ၆၂၉.၆၉၇ ၇၉၆.၅၃၈ ၂၂၁.၈၅၉ ၃၆၅.၅၈၁ ၅၈၇.၄၄၁ ၁၄၁.၅၂၄ ၁၈၉.၁၂၀ ၃၃၀.၆၄၄ ၁၈၈.၂၄၂ ၃၅၁.၄၃၈ ၅၃၉.၆၈၀ ၉၀.၅၅၆ ၁၈၄.၅၇၉ ၂၇၅.၁၃၅
၂၃၁ VIRGIN ISLANDS, BRITISH                              
၂၃၂ VIRGIN ISLANDS, U.S.   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁                        
၂၃၃ WALLIS AND FUTUNA                              
၂၃၄ WESTERN SAHARA                              
၂၃၅ YEMEN ၀.၅၁၆ ၀.၃၀၃ ၀.၈၁၉ ၀.၃၃၈ ၀.၀၅၂ ၀.၃၉၀ ၀.၁၈၄ ၀.၀၅၃ ၀.၂၃၇ ၀.၄၂၃ ၀.၁၆၆ ၀.၅၉၀ ၀.၄၁၃   ၀.၄၁၃
၂၃၆ ZAMBIA ၀.၀၀၀ ၀.၈၅၆ ၀.၈၅၇   ၀.၃၂၃ ၀.၃၂၃   ၀.၆၇၀ ၀.၆၇၀   ၀.၁၇၉ ၀.၁၇၉   ၀.၂၀၃ ၀.၂၀၃
၂၃၇ ZIMBABWE ၀.၃၁၄   ၀.၃၁၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀            
၂၃၈ ZZ Unclassified country ၁၉.၇၃၀ ၀.၁၉၅ ၁၉.၉၂၅ ၉.၃၂၅ ၀.၃၁၂ ၉.၆၃၈ ၆.၁၃၀ ၀.၀၃၂ ၆.၁၆၂ ၄၀.၃၁၃ ၀.၂၀၈ ၄၀.၅၂၁ ၄၄.၇၂၉ ၀.၀၁၈ ၄၄.၇၄၇
  စုစုပေါင်း ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ ၃၆၇၃၁.၉၄၅ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၈၃၀၈.၄၂၂ ၇၉၆၄.၉၉၅ ၁၆၂၇၃.၄၁၇ ၁၆၆၂၀.၁၇၇ ၁၇၃၅၂.၇၂၂ ၃၃၉၇၂.၈၉၉ ၈၆၀၈.၄၅၂ ၉၆၅၃.၁၅၆ ၁၈၂၆၁.၆၀၈

Pages