ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

တန်ဖိုး -အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂  Mini Budget ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄  ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၄-၂၀၂၅  ဘဏ္ဍာနှစ်
(ဧပြီလ)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ​ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ​ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ​ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ​ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ​ပေါင်း
  ပို့ကုန် ၃၅၃၁.၄၉၅ ၁၁၈၃၁.၇၈၉ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၁၇၇၀.၇၇၇ ၆၅၃၇.၆၄၅ ၈၃၀၈.၄၂၂ ၄၁၈၂.၈၇၈ ၁၂၄၃၇.၂၉၉ ၁၆၆၂၀.၁၇၇ ၄၀၄၁.၂၂၄ ၁၀၅၉၉.၅၆၈ ၁၄၆၄၀.၇၉၂ ၂၇၀.၂၁၅ ၇၈၀.၁၆၄ ၁၀၅၀.၃၇၉
(က) ပင်လယ်​ရေကြောင်း ၃၄၈.၉၄၁ ၈၁၀၅.၄၅၉ ၈၄၅၄.၄၀၀ ၄၁.၈၈၀ ၅၅၇၈.၇၅၄ ၅၆၂၀.၆၃၄ ၅၁.၇၈၉ ၁၀၄၅၆.၃၀၅ ၁၀၅၀၈.၀၉၄ ၁၂၈.၄၆၄ ၉၁၈၃.၆၀၁ ၉၃၁၂.၀၆၅ ၇.၅၁၈ ၆၇၄.၉၁၆ ၆၈၂.၄၃၄
(ခ) နယ်စပ် ၃၁၈၂.၅၅၄ ၃၇၂၆.၃၃၀ ၆၉၀၈.၈၈၄ ၁၇၂၈.၈၉၇ ၉၅၈.၈၉၁ ၂၆၈၇.၇၈၈ ၄၁၃၁.၀၈၉ ၁၉၈၀.၉၉၄ ၆၁၁၂.၀၈၃ ၃၉၁၂.၇၆၀ ၁၄၁၅.၉၆၇ ၅၃၂၈.၇၂၇ ၂၆၂.၆၉၇ ၁၀၅.၂၄၈ ၃၆၇.၉၄၅
  သွင်းကုန် ၁၀၂၂.၅၁၉ ၁၃၆၆၃.၅၃၉ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၁၈၅.၁၃၄ ၇၇၇၉.၈၆၁ ၇၉၆၄.၉၉၅ ၁၃၆၇.၇၅၁ ၁၅၉၈၄.၉၇၁ ၁၇၃၅၂.၇၂၂ ၉၂၇.၁၅၃ ၁၄၅၅၀.၈၁၃ ၁၅၄၇၇.၉၆၆ ၃၂.၀၁၃ ၉၉၃.၂၉၁ ၁၀၂၅.၃၀၄
(က) ပင်လယ်​ရေကြောင်း ၃၃၁.၁၉၈ ၁၁၀၉၆.၀၅၁ ၁၁၄၂၇.၂၄၉ ၁၃၀.၃၄၄ ၆၉၀၇.၃၉၁ ၇၀၃၇.၇၃၅ ၉၆၂.၇၉၇ ၁၃၉၀၅.၅၀၁ ၁၄၈၆၈.၂၉၈ ၆၅၄.၅၄၃ ၁၂၄၁၁.၅၆၃ ၁၃၀၆၆.၁၀၆ ၂၉.၃၂၀ ၉၁၃.၆၆၀ ၉၄၂.၉၈၀
(ခ) နယ်စပ် ၆၉၁.၃၂၁ ၂၅၆၇.၄၈၈ ၃၂၅၈.၈၀၉ ၅၄.၇၉၀ ၈၇၂.၄၇၀ ၉၂၇.၂၆၀ ၄၀၄.၉၅၄ ၂၀၇၉.၄၇၀ ၂၄၈၄.၄၂၄ ၂၇၂.၆၁၀ ၂၁၃၉.၂၅၀ ၂၄၁၁.၈၆၀ ၂.၆၉၃ ၇၉.၆၃၁ ၈၂.၃၂၄
  ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၄၅၅၄.၀၁၄ ၂၅၄၉၅.၃၂၈ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၁၉၅၅.၉၁၁ ၁၄၃၁၇.၅၀၆ ၁၆၂၇၃.၄၁၇ ၅၅၅၀.၆၂၉ ၂၈၄၂၂.၂၇၀ ၃၃၉၇၂.၈၉၉ ၄၉၆၈.၃၇၇ ၂၅၁၅၀.၃၈၁ ၃၀၁၁၈.၇၅၈ ၃၀၂.၂၂၈ ၁၇၇၃.၄၅၅ ၂၀၇၅.၆၈၃
  ပင်လယ်​ရေကြောင်း ၆၈၀.၁၃၉ ၁၉၂၀၁.၅၁၀ ၁၉၈၈၁.၆၄၉ ၁၇၂.၂၂၄ ၁၂၄၈၆.၁၄၅ ၁၂၆၅၈.၃၆၉ ၁၀၁၄.၅၈၆ ၂၄၃၆၁.၈၀၆ ၂၅၃၇၆.၃၉၂ ၇၈၃.၀၀၇ ၂၁၅၉၅.၁၆၄ ၂၂၃၇၈.၁၇၁ ၃၆.၈၃၈ ၁၅၈၈.၅၇၆ ၁၆၂၅.၄၁၄
  နယ်စပ် ၃၈၇၃.၈၇၅ ၆၂၉၃.၈၁၈ ၁၀၁၆၇.၆၉၃ ၁၇၈၃.၆၈၇ ၁၈၃၁.၃၆၁ ၃၆၁၅.၀၄၈ ၄၅၃၆.၀၄၃ ၄၀၆၀.၄၆၄ ၈၅၉၆.၅၀၇ ၄၁၈၅.၃၇၀ ၃၅၅၅.၂၁၇ ၇၇၄၀.၅၈၇ ၂၆၅.၃၉၀ ၁၈၄.၈၇၉ ၄၅၀.၂၆၉

Source:Customs;

Pages