ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၇-၁-၂၀၂၃) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၂၇-၁-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၀၃၀.၆၀၈ ၃၀၃၀.၆၀၈   ၃၀၁၅.၉၆၂ ၃၀၁၅.၉၆၂   ၁၄.၆၄၆ ၁၄.၆၄၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၉.၂၃၉ ၁၉.၂၃၉   ၆.၁၈၉ ၆.၁၈၉   ၁၃.၀၅၀ ၁၃.၀၅၀
‌ရေထွက်   ၆၁၃.၅၉၇ ၆၁၃.၅၉၇   ၆၅၂.၆၈၂ ၆၅၂.၆၈၂   -၃၉.၀၈၅ -၃၉.၀၈၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၀.၆၉၇ ၂၆၇.၆၉၂ ၂၈၈.၃၈၉ ၃၆.၇၆၀ ၅၂၇.၆၉၇ ၅၆၄.၄၅၇ -၁၆.၀၆၃ -၂၆၀.၀၀၅ -၂၇၆.၀၆၈
သစ်တောထွက် ၂.၄၄၅ ၁၂၁.၃၈၁ ၁၂၃.၈၂၆ ၁.၃၁၀ ၁၁၂.၇၇၀ ၁၁၄.၀၈၀ ၁.၁၃၅ ၈.၆၁၁ ၉.၇၄၆
စက်မှုကုန်ချော ၃၂၁၉.၇၄၅ ၅၉၇၆.၆၃၅ ၉၁၉၆.၃၈၀ ၂၄၆၅.၆၆၆ ၄၅၀၅.၈၂၀ ၆၉၇၁.၄၈၆ ၇၅၄.၀၇၉ ၁၄၇၀.၈၁၅ ၂၂၂၄.၈၉၄
အခြား ၁၁၇.၈၄၃ ၂၆၃.၆၃၁ ၃၈၁.၄၇၄ ၂၉၄.၆၅၈ ၃၉၂.၉၀၇ ၆၈၇.၅၆၅ -၁၇၆.၈၁၅ -၁၂၉.၂၇၆ -၃၀၆.၀၉၁
  စုစုပေါင်း ၃၃၆၀.၇၃၀ ၁၀၂၉၂.၇၈၃ ၁၃၆၅၃.၅၁၃ ၂၇၉၈.၃၉၄ ၉၂၁၄.၀၂၇ ၁၂၀၁၂.၄၂၁ ၅၆၂.၃၃၆ ၁၀၇၈.၇၅၆ ၁၆၄၁.၀၉၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages