ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၅-၄-၂၀၂၄ နေ့ထိ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၅-၄-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၀၇.၄၃၄ ၁၀၇.၄၃၄   ၆၃.၉၂၆ ၆၃.၉၂၆   ၄၃.၅၀၈ ၄၃.၅၀၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၀.၁၇၆ ၀.၁၇၆   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅   ၀.၁၆၁ ၀.၁၆၁
‌ရေထွက်   ၁၄.၃၁၃ ၁၄.၃၁၃   ၅.၄၇၃ ၅.၄၇၃   ၈.၈၄၀ ၈.၈၄၀
သတ္တုတွင်းထွက်   ၂.၈၈၉ ၂.၈၈၉   ၃.၉၈၅ ၃.၉၈၅   -၁.၀၉၆ -၁.၀၉၆
သစ်တောထွက် ၀.၁၉၃ ၁.၄၀၅ ၁.၅၉၈   ၁.၆၂၈ ၁.၆၂၈ ၀.၁၉၃ -၀.၂၂၃ -၀.၀၃၀
စက်မှုကုန်ချော ၅၈.၀၇၂ ၇၂.၄၃၄ ၁၃၀.၅၀၆ ၄၀.၉၂၈ ၅၈.၄၈၁ ၉၉.၄၀၉ ၁၇.၁၄၄ ၁၃.၉၅၃ ၃၁.၀၉၇
အခြား ၈.၃၆၈ ၂.၉၆၀ ၁၁.၃၂၈   ၁.၂၁၅ ၁.၂၁၅ ၈.၃၆၈ ၁.၇၄၅ ၁၀.၁၁၃
  စုစုပေါင်း ၆၆.၆၃၃ ၂၀၁.၆၁၁ ၂၆၈.၂၄၄ ၄၀.၉၂၈ ၁၃၄.၇၂၃ ၁၇၅.၆၅၁ ၂၅.၇၀၅ ၆၆.၈၈၈ ၉၂.၅၉၃

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages