ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၃-၈-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃-၈-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၉၅၀.၂၉၈ ၉၅၀.၂၉၈   ၁၁၀၄.၅၈၃ ၁၁၀၄.၅၈၃   -၁၅၄.၂၈၅ -၁၅၄.၂၈၅
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၀၈.၅၄၅ ၁၀၈.၅၄၅   ၄.၅၁၈ ၄.၅၁၈   ၁၀၄.၀၂၇ ၁၀၄.၀၂၇
ေရထြက္   ၁၉၈.၇၇၁ ၁၉၈.၇၇၁   ၁၇၈.၁၉၃ ၁၇၈.၁၉၃   ၂၀.၅၇၈ ၂၀.၅၇၈
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၆၂.၆၃၈ ၄၀၂.၃၄၆ ၆၆၄.၉၈၄ ၂၄.၀၀၃ ၃၃၉.၅၈၅ ၃၆၃.၅၈၈ ၂၃၈.၆၃၅ ၆၂.၇၆၁ ၃၀၁.၃၉၆
သစ္ေတာထြက္ ၅.၇၁၆ ၅၈.၀၄၃ ၆၃.၇၅၉ ၂.၅၁၄ ၇၇.၀၅၁ ၇၉.၅၆၅ ၃.၂၀၂ -၁၉.၀၀၈ -၁၅.၈၀၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၁၁၇.၂၆၉ ၁၉၅၅.၁၉၂ ၃၀၇၂.၄၆၁ ၁၂၂၁.၃၂၉ ၉၈၃.၄၀၃ ၂၂၀၄.၇၃၂ -၁၀၄.၀၆၀ ၉၇၁.၇၈၉ ၈၆၇.၇၂၉
အျခား ၂၁.၁၃၉ ၆၁၂.၅၅၀ ၆၃၃.၆၈၉ ၁၆၀.၀၁၈ ၄၆၂.၄၇၃ ၆၂၂.၄၉၁ -၁၃၈.၈၇၉ ၁၅၀.၀၇၇ ၁၁.၁၉၈
  စုစုေပါင္း ၁၄၀၆.၇၆၂ ၄၂၈၅.၇၄၅ ၅၆၉၂.၅၀၇ ၁၄၀၇.၈၆၄ ၃၁၄၉.၈၀၆ ၄၅၅၇.၆၇၀ -၁.၁၀၂ ၁၁၃၅.၉၃၉ ၁၁၃၄.၈၃၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages