ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄(၂၆-၅-၂၀၂၃) ထိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၆-၅-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၅၄၄.၆၆၅ ၅၄၄.၆၆၅   ၆၉၇.၈၀၄ ၆၉၇.၈၀၄   -၁၅၃.၁၃၉ -၁၅၃.၁၃၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁.၁၈၇ ၁.၁၈၇   ၄.၈၂၅ ၄.၈၂၅   -၃.၆၃၈ -၃.၆၃၈
‌ရေထွက်   ၆၂.၈၆၈ ၆၂.၈၆၈   ၈၁.၉၁၃ ၈၁.၉၁၃   -၁၉.၀၄၅ -၁၉.၀၄၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၂.၉၀၂ ၂၈.၂၁၅ ၄၁.၁၁၇   ၈၀.၂၉၂ ၈၀.၂၉၂ ၁၂.၉၀၂ -၅၂.၀၇၇ -၃၉.၁၇၅
သစ်တောထွက် ၀.၁၆၃ ၁၂.၁၀၀ ၁၂.၂၆၃ ၀.၂၅၂ ၂၃.၈၉၅ ၂၄.၁၄၇ -၀.၀၈၉ -၁၁.၇၉၅ -၁၁.၈၈၄
စက်မှုကုန်ချော ၅၁၉.၁၂၈ ၆၇၉.၉၅၀ ၁၁၉၉.၀၇၈ ၅၂၁.၁၈၁ ၈၉၈.၆၄၅ ၁၄၁၉.၈၂၆ -၂.၀၅၃ -၂၁၈.၆၉၅ -၂၂၀.၇၄၈
အခြား ၃၅.၀၄၀ ၂၄.၉၆၉ ၆၀.၀၀၉ ၉.၂၄၆ ၄၅.၄၂၄ ၅၄.၆၇၀ ၂၅.၇၉၄ -၂၀.၄၅၅ ၅.၃၃၉
  စုစုပေါင်း ၅၆၇.၂၃၃ ၁၃၅၃.၉၅၄ ၁၉၂၁.၁၈၇ ၅၃၀.၆၇၉ ၁၈၃၂.၇၉၈ ၂၃၆၃.၄၇၇ ၃၆.၅၅၄ -၄၇၈.၈၄၄ -၄၄၂.၂၉၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages