ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၃-၁၀-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၃-၁၀-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၉၆.၁၇၄ ၁၉၆.၁၇၄   ၁၈၃.၀၃၀ ၁၈၃.၀၃၀   ၁၃.၁၄၄ ၁၃.၁၄၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄.၃၅၃ ၄.၃၅၃   ၁၃.၅၄၅ ၁၃.၅၄၅   -၉.၁၉၂ -၉.၁၉၂
‌ရေထွက်   ၅၁.၉၁၃ ၅၁.၉၁၃   ၆၂.၀၈၇ ၆၂.၀၈၇   -၁၀.၁၇၄ -၁၀.၁၇၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၀၉၉ ၉၅.၉၉၅ ၉၇.၀၉၄ ၂၄၄.၈၁၈ ၈၁.၀၇၇ ၃၂၅.၈၉၅ -၂၄၃.၇၁၉ ၁၄.၉၁၈ -၂၂၈.၈၀၁
သစ်တောထွက် ၀.၅၂၆ ၃.၃၉၄ ၃.၉၂၀ ၀.၁၁၄ ၁၀.၀၄၅ ၁၀.၁၅၉ ၀.၄၁၂ -၆.၆၅၁ -၆.၂၃၉
စက်မှုကုန်ချော   ၁၃၅.၆၉၃ ၁၃၅.၆၉၃ ၂၂၂.၇၇၂ ၃၆၃.၆၈၉ ၅၈၆.၄၆၁ -၂၂၂.၇၇၂ -၂၂၇.၉၉၆ -၄၅၀.၇၆၈
အခြား ၀.၀၆၅ ၁၇.၇၂၉ ၁၇.၇၉၄ ၁.၁၈၈ ၁၅.၇၇၂ ၁၆.၉၆၀ -၁.၁၂၃ ၁.၉၅၇ ၀.၈၃၄
  စုစုပေါင်း ၁.၆၉၀ ၅၀၅.၂၅၁ ၅၀၆.၉၄၁ ၄၆၈.၈၉၂ ၇၂၉.၂၄၅ ၁၁၉၈.၁၃၇ -၄၆၇.၂၀၂ -၂၂၃.၉၉၄ -၆၉၁.၁၉၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages