ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၉-၈-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၉-၈-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၈၉၀.၂၈၀ ၂၈၉၀.၂၈၀   ၂၅၇၅.၄၀၇ ၂၅၇၅.၄၀၇   ၃၁၄.၈၇၃ ၃၁၄.၈၇၃
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၃၄.၉၉၇ ၃၃၅.၂၃၅   ၁၆၉.၁၃၄ ၁၆၉.၁၃၄ ၀.၂၃၈ ၁၆၅.၈၆၃ ၁၆၆.၁၀၁
ေရထြက္   ၆၅၂.၀၈၀ ၆၅၂.၀၈၀   ၆၁၆.၇၉၅ ၆၁၆.၇၉၅   ၃၅.၂၈၅ ၃၅.၂၈၅
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၆ ၉၁၆.၆၂၈ ၁၃၀၆.၂၅၄ ၈၄၀.၆၂၄ ၉၈၇.၆၈၀ ၁၈၂၈.၃၀၄ -၄၅၀.၉၉၈ -၇၁.၀၅၂ -၅၂၂.၀၅၀
သစ္ေတာထြက္ ၈.၁၅၈ ၁၄၁.၇၇၁ ၁၄၉.၉၂၉ ၁၅.၀၆၄ ၁၅၁.၇၄၅ ၁၆၆.၈၀၉ -၆.၉၀၆ -၉.၉၇၄ -၁၆.၈၈၀
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၂၆၇.၉၉၁ ၅၀၉၉.၁၆၇ ၈၃၆၇.၁၅၈ ၃၁၄၄.၁၃၂ ၃၇၃၄.၄၈၈ ၆၈၇၈.၆၂၀ ၁၂၃.၈၅၉ ၁၃၆၄.၆၇၉ ၁၄၈၈.၅၃၈
အျခား ၃၄၉.၇၉၁ ၃၇၃.၃၇၂ ၇၂၃.၁၆၃ ၅၁.၂၁၁ ၁၃၆၅.၄၄၄ ၁၄၁၆.၆၅၅ ၂၉၈.၅၈၀ -၉၉၂.၀၇၂ -၆၉၃.၄၉၂
  စုစုေပါင္း ၄၀၁၅.၈၀၄ ၁၀၄၀၈.၂၉၅ ၁၄၄၂၄.၀၉၉ ၄၀၅၁.၀၃၁ ၉၆၀၀.၆၉၃ ၁၃၆၅၁.၇၂၄ -၃၅.၂၂၇ ၈၀၇.၆၀၂ ၇၇၂.၃၇၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages