ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၇-၆-၂၀၂၄ နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၇-၆-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၀၇၆.၀၆၂ ၁၀၇၆.၀၆၂   ၆၆၁.၂၉၁ ၆၆၁.၂၉၁   ၄၁၄.၇၇၁ ၄၁၄.၇၇၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁.၃၆၈ ၁.၃၆၈   ၁.၂၄၇ ၁.၂၄၇   ၀.၁၂၁ ၀.၁၂၁
‌ရေထွက်   ၁၁၃.၂၈၇ ၁၁၃.၂၈၇   ၇၇.၂၂၈ ၇၇.၂၂၈   ၃၆.၀၅၉ ၃၆.၀၅၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၀.၄၈၈ ၃၅.၆၉၃ ၃၆.၁၈၁ ၁၄.၆၆၀ ၃၄.၂၂၃ ၄၈.၈၈၃ -၁၄.၁၇၂ ၁.၄၇၀ -၁၂.၇၀၂
သစ်တောထွက် ၀.၁၉၃ ၁၀.၉၀၃ ၁၁.၀၉၆ ၀.၁၆၅ ၁၄.၄၀၉ ၁၄.၅၇၄ ၀.၀၂၈ -၃.၅၀၆ -၃.၄၇၈
စက်မှုကုန်ချော ၆၀၀.၂၃၇ ၇၃၄.၉၂၆ ၁၃၃၅.၁၆၃ ၆၁၁.၇၄၂ ၈၇၃.၅၈၄ ၁၄၈၅.၃၂၆ -၁၁.၅၀၅ -၁၃၈.၆၅၈ -၁၅၀.၁၆၃
အခြား ၉.၇၄၉ ၄၀.၇၇၂ ၅၀.၅၂၁ ၈၂.၈၂၁ ၃၀.၁၈၈ ၁၁၃.၀၀၉ -၇၃.၀၇၂ ၁၀.၅၈၄ -၆၂.၄၈၈
  စုစုပေါင်း ၆၁၀.၆၆၇ ၂၀၁၃.၀၁၁ ၂၆၂၃.၆၇၈ ၇၀၉.၃၈၈ ၁၆၉၂.၁၇၀ ၂၄၀၁.၅၅၈ -၉၈.၇၂၁ ၃၂၀.၈၄၁ ၂၂၂.၁၂၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages