ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄ (၁၅-၉-၂၀၂၃) ထိ (ယာယီ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၁၅-၉-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၄၅၇.၈၄၄ ၁၄၅၇.၈၄၄   ၁၅၉၅.၃၆၈ ၁၅၉၅.၃၆၈   -၁၃၇.၅၂၄ -၁၃၇.၅၂၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၃.၈၃၄ ၃.၈၃၄   ၁၆.၈၃၃ ၁၆.၈၃၃   -၁၂.၉၉၉ -၁၂.၉၉၉
‌ရေထွက်   ၂၆၉.၃၁၄ ၂၆၉.၃၁၄   ၃၀၅.၆၂၇ ၃၀၅.၆၂၇   -၃၆.၃၁၃ -၃၆.၃၁၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၂.၄၇၀ ၁၂၀.၉၆၆ ၁၄၃.၄၃၆ ၈.၅၇၇ ၁၅၆.၅၅၅ ၁၆၅.၁၃၂ ၁၃.၈၉၃ -၃၅.၅၈၉ -၂၁.၆၉၆
သစ်တောထွက် ၀.၃၄၇ ၃၁.၄၁၈ ၃၁.၇၆၅ ၀.၃၁၀ ၆၉.၈၀၅ ၇၀.၁၁၅ ၀.၀၃၇ -၃၈.၃၈၇ -၃၈.၃၅၀
စက်မှုကုန်ချော ၁၅၆၈.၁၁၇ ၂၉၀၀.၇၄၈ ၄၄၆၈.၈၆၅ ၁၈၀၁.၀၆၇ ၃၇၁၂.၅၀၂ ၅၅၁၃.၅၆၉ -၂၃၂.၉၅၀ -၈၁၁.၇၅၄ -၁၀၄၄.၇၀၄
အခြား ၅၇၉.၃၄၇ ၈၄.၀၆၅ ၆၆၃.၄၁၂ ၁၀၁.၄၆၀ ၁၃၆.၉၂၅ ၂၃၈.၃၈၅ ၄၇၇.၈၈၇ -၅၂.၈၆၀ ၄၂၅.၀၂၇
  စုစုပေါင်း ၂၁၇၀.၂၈၁ ၄၈၆၈.၁၈၉ ၇၀၃၈.၄၇၀ ၁၉၁၁.၄၁၄ ၅၉၉၃.၆၁၅ ၇၉၀၅.၀၂၉ ၂၅၈.၈၆၇ -၁၁၂၅.၄၂၆ -၈၆၆.၅၅၉

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages