ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၃၁-၇-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃၁-၇-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၃၁၅.၂၂၄ ၃၃၁၅.၂၂၄   ၂၈၁၄.၇၀၅ ၂၈၁၄.၇၀၅   ၅၀၀.၅၁၉ ၅၀၀.၅၁၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆၇.၁၃၂ ၆၇.၁၃၂ ၀.၂၃၈ ၃၂၈.၆၃၅ ၃၂၈.၈၇၃ -၀.၂၃၈ -၂၆၁.၅၀၃ -၂၆၁.၇၄၁
‌ရေထွက်   ၇၅၁.၁၁၁ ၇၅၁.၁၁၁   ၆၄၂.၄၃၁ ၆၄၂.၄၃၁   ၁၀၈.၆၈၀ ၁၀၈.၆၈၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၈၄.၁၉၂ ၁၀၆၉.၅၉၀ ၁၅၅၃.၇၈၂ ၃၈၉.၆၂၆ ၈၉၉.၀၃၅ ၁၂၈၈.၆၆၁ ၉၄.၅၆၆ ၁၇၀.၅၅၅ ၂၆၅.၁၂၁
သစ်တောထွက် ၃.၉၅၃ ၁၂၁.၃၅၆ ၁၂၅.၃၀၉ ၇.၈၇၅ ၁၃၅.၄၅၆ ၁၄၃.၃၃၁ -၃.၉၂၂ -၁၄.၁၀၀ -၁၈.၀၂၂
စက်မှုကုန်ချော ၂၈၂၀.၁၉၀ ၅၁၁၂.၆၅၀ ၇၉၃၂.၈၄၀ ၃၂၆၇.၉၉၀ ၄၉၂၈.၀၂၂ ၈၁၉၆.၀၁၂ -၄၄၇.၈၀၀ ၁၈၄.၆၂၈ -၂၆၃.၁၇၂
အခြား ၅၈၈.၀၉၂ ၂၇၇.၃၃၆ ၈၆၅.၄၂၈ ၃၃၀.၉၆၉ ၃၆၇.၅၀၈ ၆၉၈.၄၇၇ ၂၅၇.၁၂၃ -၉၀.၁၇၂ ၁၆၆.၉၅၁
  စုစုပေါင်း ၃၈၉၆.၄၂၇ ၁၀၇၁၄.၃၉၉ ၁၄၆၁၀.၈၂၆ ၃၉၉၆.၆၉၈ ၁၀၁၁၅.၇၉၂ ၁၄၁၁၂.၄၉၀ -၁၀၀.၂၇၁ ၅၉၈.၆၀၇ ၄၉၈.၃၃၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages