ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၈-၆-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၈-၆-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၅၇၅.၈၈၀ ၅၇၅.၈၈၀   ၆၇၀.၂၁၈ ၆၇၀.၂၁၈   -၉၄.၃၃၈ -၉၄.၃၃၈
တိရိစာၦန္ထြက္   ၄၉.၆၆၂ ၄၉.၆၆၂   ၂.၅၃၀ ၂.၅၃၀   ၄၇.၁၃၂ ၄၇.၁၃၂
ေရထြက္   ၁၂၇.၅၈၇ ၁၂၇.၅၈၇   ၉၉.၀၉၁ ၉၉.၀၉၁   ၂၈.၄၉၆ ၂၈.၄၉၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၅၀.၀၄၈ ၁၇၉.၈၅၂ ၂၂၉.၉၀၀ ၂၃.၉၆၂ ၁၅၈.၁၆၅ ၁၈၂.၁၂၇ ၂၆.၀၈၆ ၂၁.၆၈၇ ၄၇.၇၇၃
သစ္ေတာထြက္ ၄.၃၁၈ ၃၃.၅၅၉ ၃၇.၈၇၇ ၁.၆၄၂ ၄၆.၁၆၇ ၄၇.၈၀၉ ၂.၆၇၆ -၁၂.၆၀၈ -၉.၉၃၂
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၄၈.၀၆၈ ၉၄၆.၁၅၃ ၁၃၉၄.၂၂၁ ၅၇၇.၉၄၁ ၄၄၀.၈၁၈ ၁၀၁၈.၇၅၉ -၁၂၉.၈၇၃ ၅၀၅.၃၃၅ ၃၇၅.၄၆၂
အျခား ၁၈.၁၇၁ ၂၇၈.၂၄၇ ၂၉၆.၄၁၈ ၁၁၆.၂၇၉ ၂၄၁.၀၁၁ ၃၅၇.၂၉၀ -၉၈.၁၀၈ ၃၇.၂၃၆ -၆၀.၈၇၂
  စုစုေပါင္း ၅၂၀.၆၀၅ ၂၁၉၀.၉၄၀ ၂၇၁၁.၅၄၅ ၇၁၉.၈၂၄ ၁၆၅၈.၀၀၀ ၂၃၇၇.၈၂၄ -၁၉၉.၂၁၉ ၅၃၂.၉၄၀ ၃၃၃.၇၂၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages