ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၀-၅-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၀-၅-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၁၂၄.၉၆၁ ၂၁၂၄.၉၆၁   ၁၉၁၈.၅၅၄ ၁၉၁၈.၅၅၄   ၂၀၆.၄၀၇ ၂၀၆.၄၀၇
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၈၇.၆၀၇ ၂၈၇.၈၄၅   ၇၇.၂၁၅ ၇၇.၂၁၅ ၀.၂၃၈ ၂၁၀.၃၉၂ ၂၁၀.၆၃၀
ေရထြက္   ၅၁၈.၃၁၉ ၅၁၈.၃၁၉   ၄၉၀.၅၆၃ ၄၉၀.၅၆၃   ၂၇.၇၅၆ ၂၇.၇၅၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၃၀.၀၁၂ ၅၉၇.၄၇၇ ၉၂၇.၄၈၉ ၅၉၈.၅၄၀ ၆၅၇.၂၁၈ ၁၂၅၅.၇၅၈ -၂၆၈.၅၂၈ -၅၉.၇၄၁ -၃၂၈.၂၆၉
သစ္ေတာထြက္ ၅.၉၉၁ ၁၀၂.၀၈၇ ၁၀၈.၀၇၈ ၁၂.၄၇၆ ၁၀၇.၈၁၅ ၁၂၀.၂၉၁ -၆.၄၈၅ -၅.၇၂၈ -၁၂.၂၁၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၂၀၀.၇၅၉ ၃၃၀၂.၃၉၁ ၅၅၀၃.၁၅၀ ၂၁၁၀.၅၆၁ ၂၂၉၅.၀၄၆ ၄၄၀၅.၆၀၇ ၉၀.၁၉၈ ၁၀၀၇.၃၄၅ ၁၀၉၇.၅၄၃
အျခား ၃၃၁.၀၃၇ ၃၄၅.၆၂၂ ၆၇၆.၆၅၉ ၄၅.၉၉၈ ၉၀၁.၇၁၈ ၉၄၇.၇၁၆ ၂၈၅.၀၃၉ -၅၅၆.၀၉၆ -၂၇၁.၀၅၇
  စုစုေပါင္း ၂၈၆၈.၀၃၇ ၇၂၇၈.၄၆၄ ၁၀၁၄၆.၅၀၁ ၂၇၆၇.၅၇၅ ၆၄၄၈.၁၂၉ ၉၂၁၅.၇၀၄ ၁၀၀.၄၆၂ ၈၃၀.၃၃၅ ၉၃၀.၇၉၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages