ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၉-၃-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၉-၃-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၆၉၈.၇၁၉ ၁၆၉၈.၇၁၉   ၁၅၇၁.၂၀၆ ၁၅၇၁.၂၀၆   ၁၂၇.၅၁၃ ၁၂၇.၅၁၃
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၇၄.၁၃၃ ၂၇၄.၃၇၁   ၅၂.၃၅၆ ၅၂.၃၅၆ ၀.၂၃၈ ၂၂၁.၇၇၇ ၂၂၂.၀၁၅
ေရထြက္   ၄၂၉.၃၁၄ ၄၂၉.၃၁၄   ၄၀၄.၉၁၀ ၄၀၄.၉၁၀   ၂၄.၄၀၄ ၂၄.၄၀၄
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၂.၈၂၉ ၄၆၅.၈၂၁ ၄၉၈.၆၅၀ ၅၆၁.၉၁၇ ၅၅၁.၁၆၇ ၁၁၁၃.၀၈၄ -၅၂၉.၀၈၈ -၈၅.၃၄၆ -၆၁၄.၄၃၄
သစ္ေတာထြက္ ၄.၉၅၃ ၈၅.၅၉၈ ၉၀.၅၅၁ ၉.၃၄၇ ၈၉.၂၃၀ ၉၈.၅၇၇ -၄.၃၉၄ -၃.၆၃၂ -၈.၀၂၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၆၂၁.၅၈၃ ၂၈၃၂.၀၁၅ ၄၄၅၃.၅၉၈ ၁၇၁၄.၂၈၂ ၁၆၆၇.၄၂၃ ၃၃၈၁.၇၀၅ -၉၂.၆၉၉ ၁၁၆၄.၅၉၂ ၁၀၇၁.၈၉၃
အျခား ၂၄၇.၁၀၇ ၃၀၅.၂၉၉ ၅၅၂.၄၀၆ ၃၀.၀၁၉ ၆၈၉.၇၄၂ ၇၁၉.၇၆၁ ၂၁၇.၀၈၈ -၃၈၄.၄၄၃ -၁၆၇.၃၅၅
  စုစုေပါင္း ၁၉၀၆.၇၁၀ ၆၀၉၀.၈၉၉ ၇၉၉၇.၆၀၉ ၂၃၁၅.၅၆၅ ၅၀၂၆.၀၃၄ ၇၃၄၁.၅၉၉ -၄၀၈.၈၅၅ ၁၀၆၄.၈၆၅ ၆၅၆.၀၁၀

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages