ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၇-၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၇-၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၀၈၂.၀၁၈ ၁၀၈၂.၀၁၈   ၉၄၀.၈၉၀ ၉၄၀.၈၉၀   ၁၄၁.၁၂၈ ၁၄၁.၁၂၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၉.၆၁၅ ၄၉.၆၁၅ ၀.၂၃၈ ၂၁၄.၄၁၄ ၂၁၄.၆၅၂ -၀.၂၃၈ -၁၆၄.၇၉၉ -၁၆၅.၀၃၇
‌ရေထွက်   ၃၀၉.၄၇၀ ၃၀၉.၄၇၀   ၂၆၃.၇၄၀ ၂၆၃.၇၄၀   ၄၅.၇၃၀ ၄၅.၇၃၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၄၀၂.၇၄၆ ၈၅၇.၆၁၈ ၀.၄၀၀ ၃၀၅.၇၅၉ ၃၀၆.၁၅၉ ၄၅၄.၄၇၂ ၉၆.၉၈၇ ၅၅၁.၄၅၉
သစ်တောထွက် ၁.၇၀၁ ၄၉.၂၂၈ ၅၀.၉၂၉ ၂.၇၃၃ ၅၀.၂၈၂ ၅၃.၀၁၅ -၁.၀၃၂ -၁.၀၅၄ -၂.၀၈၆
စက်မှုကုန်ချော ၉၉၆.၇၇၃ ၁၉၈၈.၂၉၃ ၂၉၈၅.၀၆၆ ၆၂၅.၀၈၅ ၁၆၇၀.၇၁၈ ၂၂၉၅.၈၀၃ ၃၇၁.၆၈၈ ၃၁၇.၅၇၅ ၆၈၉.၂၆၃
အခြား ၇.၆၇၁ ၉၃.၅၈၄ ၁၀၁.၂၅၅ ၃၇.၆၇၇ ၁၇၂.၁၄၉ ၂၀၉.၈၂၆ -၃၀.၀၀၆ -၇၈.၅၆၅ -၁၀၈.၅၇၁
  စုစုပေါင်း ၁၄၆၁.၀၁၇ ၃၉၇၄.၉၅၄ ၅၄၃၅.၉၇၁ ၆၆၆.၁၃၃ ၃၆၁၇.၉၅၂ ၄၂၈၄.၀၈၅ ၇၉၄.၈၈၄ ၃၅၇.၀၀၂ ၁၁၅၁.၈၈၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages