ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၇-၆-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၇-၆-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၃၉၆.၆၂၄ ၂၃၉၆.၆၂၄   ၂၁၅၇.၆၅၈ ၂၁၅၇.၆၅၈   ၂၃၈.၉၆၆ ၂၃၈.၉၆၆
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၀၀.၇၃၁ ၃၀၀.၉၆၉   ၁၀၁.၅၉၈ ၁၀၁.၅၉၈ ၀.၂၃၈ ၁၉၉.၁၃၃ ၁၉၉.၃၇၁
ေရထြက္   ၅၇၃.၆၅၆ ၅၇၃.၆၅၆   ၅၃၅.၉၄၅ ၅၃၅.၉၄၅   ၃၇.၇၁၁ ၃၇.၇၁၁
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၇၉.၄၆၂ ၇၂၄.၅၄၈ ၁၁၀၄.၀၁၀ ၆၁၁.၆၀၃ ၇၃၆.၅၉၃ ၁၃၄၈.၁၉၆ -၂၃၂.၁၄၁ -၁၂.၀၄၅ -၂၄၄.၁၈၆
သစ္ေတာထြက္ ၆.၇၆၃ ၁၁၃.၉၅၉ ၁၂၀.၇၂၂ ၁၃.၆၆၆ ၁၂၃.၂၄၇ ၁၃၆.၉၁၃ -၆.၉၀၃ -၉.၂၈၈ -၁၆.၁၉၁
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၅၄၀.၃၁၇ ၃၇၄၀.၉၄၆ ၆၂၈၁.၂၆၃ ၂၄၃၂.၀၄၂ ၂၆၀၂.၆၅၂ ၅၀၃၄.၆၉၄ ၁၀၈.၂၇၅ ၁၁၃၈.၂၉၄ ၁၂၄၆.၅၆၉
အျခား ၃၇၂.၃၅၆ ၃၇၂.၇၇၈ ၇၄၅.၁၃၄ ၄၇.၆၆၀ ၉၈၄.၄၀၈ ၁၀၃၂.၀၆၈ ၃၂၄.၆၉၆ -၆၁၁.၆၃၀ -၂၈၆.၉၃၄
  စုစုေပါင္း ၃၂၉၉.၁၃၆ ၈၂၂၃.၂၄၂ ၁၁၅၂၂.၃၇၈ ၃၁၀၄.၉၇၁ ၇၂၄၂.၁၀၁ ၁၀၃၄၇.၀၇၂ ၁၉၄.၁၆၅ ၉၈၁.၁၄၁ ၁၁၇၅.၃၀၆

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages