ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၇-၂-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၇-၂-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၃၁၁.၉၁၈ ၁၃၁၁.၉၁၈   ၁၁၃၂.၃၄၄ ၁၁၃၂.၃၄၄   ၁၇၉.၅၇၄ ၁၇၉.၅၇၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၀.၄၀၉ ၅၀.၄၀၉ ၀.၂၃၈ ၂၄၃.၂၅၀ ၂၄၃.၄၈၈ -၀.၂၃၈ -၁၉၂.၈၄၁ -၁၉၃.၀၇၉
‌ရေထွက်   ၃၅၉.၂၁၈ ၃၅၉.၂၁၈   ၃၀၉.၉၉၂ ၃၀၉.၉၉၂   ၄၉.၂၂၆ ၄၉.၂၂၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၄၆၉.၇၂၃ ၉၂၄.၅၉၅ ၁.၀၄၂ ၃၃၀.၀၂၉ ၃၃၁.၀၇၁ ၄၅၃.၈၃၀ ၁၃၉.၆၉၄ ၅၉၃.၅၂၄
သစ်တောထွက် ၂.၁၃၀ ၅၉.၈၅၇ ၆၁.၉၈၇ ၃.၁၀၁ ၆၀.၆၅၃ ၆၃.၇၅၄ -၀.၉၇၁ -၀.၇၉၆ -၁.၇၆၇
စက်မှုကုန်ချော ၁၂၅၇.၇၅၄ ၂၄၁၃.၇၄၉ ၃၆၇၁.၅၀၃ ၁၀၉၆.၂၉၂ ၂၀၄၇.၂၃၂ ၃၁၄၃.၅၂၄ ၁၆၁.၄၆၂ ၃၆၆.၅၁၇ ၅၂၇.၉၇၉
အခြား ၈.၄၅၅ ၁၁၉.၀၇၁ ၁၂၇.၅၂၆ ၄၂.၉၄၇ ၂၀၁.၉၁၀ ၂၄၄.၈၅၇ -၃၄.၄၉၂ -၈၂.၈၃၉ -၁၁၇.၃၃၁
  စုစုပေါင်း ၁၇၂၃.၂၁၁ ၄၇၈၃.၉၄၅ ၆၅၀၇.၁၅၆ ၁၁၄၃.၆၂၀ ၄၃၂၅.၄၁၀ ၅၄၆၉.၀၃၀ ၅၇၉.၅၉၁ ၄၅၈.၅၃၅ ၁၀၃၈.၁၂၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages