ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၂-၆-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂-၆-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၆၅၇.၈၅၀ ၆၅၇.၈၅၀   ၇၉၄.၁၈၃ ၇၉၄.၁၈၃   -၁၃၆.၃၃၃ -၁၃၆.၃၃၃
တိရိစာၦန္ထြက္   ၆၂.၇၉၄ ၆၂.၇၉၄   ၃.၂၀၇ ၃.၂၀၇   ၅၉.၅၈၇ ၅၉.၅၈၇
ေရထြက္   ၁၄၃.၅၈၉ ၁၄၃.၅၈၉   ၁၁၇.၉၁၂ ၁၁၇.၉၁၂   ၂၅.၆၇၇ ၂၅.၆၇၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၅၀.၀၄၇ ၂၅၂.၉၁၇ ၃၀၂.၉၆၄ ၂၄.၀၀၃ ၂၁၂.၇၈၇ ၂၃၆.၇၉၀ ၂၆.၀၄၄ ၄၀.၁၃၀ ၆၆.၁၇၄
သစ္ေတာထြက္ ၄.၈၄၉ ၃၈.၇၄၉ ၄၃.၅၉၈ ၂.၀၀၀ ၅၄.၈၃၁ ၅၆.၈၃၁ ၂.၈၄၉ -၁၆.၀၈၂ -၁၃.၂၃၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၃၅.၅၄၆ ၁၁၆၅.၂၃၄ ၁၈၀၀.၇၈၀ ၆၄၃.၃၇၉ ၅၅၈.၉၃၁ ၁၂၀၂.၃၁၀ -၇.၈၃၃ ၆၀၆.၃၀၃ ၅၉၈.၄၇၀
အျခား ၁၈.၁၉၅ ၃၁၅.၈၂၇ ၃၃၄.၀၂၂ ၁၁၆.၃၁၆ ၃၀၆.၀၈၆ ၄၂၂.၄၀၂ -၉၈.၁၂၁ ၉.၇၄၁ -၈၈.၃၈၀
  စုစုေပါင္း ၇၀၈.၆၃၇ ၂၆၃၆.၉၆၀ ၃၃၄၅.၅၉၇ ၇၈၅.၆၉၈ ၂၀၄၇.၉၃၇ ၂၈၃၃.၆၃၅ -၇၇.၀၆၁ ၅၈၉.၀၂၃ ၅၁၁.၉၆၂

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages