ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၅-၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၀၄၆.၂၅၇ ၁၀၄၆.၂၅၇   ၉၆၉.၈၉၀ ၉၆၉.၈၉၀   ၇၆.၃၆၇ ၇၆.၃၆၇
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၃၅.၁၉၃ ၂၃၅.၄၃၁   ၂၂.၀၃၄ ၂၂.၀၃၄ ၀.၂၃၈ ၂၁၃.၁၅၉ ၂၁၃.၃၉၇
ေရထြက္   ၂၈၂.၅၁၈ ၂၈၂.၅၁၈   ၂၅၆.၇၈၀ ၂၅၆.၇၈၀   ၂၅.၇၃၈ ၂၅.၇၃၈
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၄၀၀ ၃၂၀.၈၈၅ ၃၂၁.၂၈၅ ၁၄၃.၅၀၅ ၃၃၈.၇၀၀ ၄၈၂.၂၀၅ -၁၄၃.၁၀၅ -၁၇.၈၁၅ -၁၆၀.၉၂၀
သစ္ေတာထြက္ ၂.၉၇၅ ၅၅.၀၆၆ ၅၈.၀၄၁ ၅.၇၃၃ ၅၈.၉၇၇ ၆၄.၇၁၀ -၂.၇၅၈ -၃.၉၁၁ -၆.၆၆၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၅၀.၂၈၁ ၁၈၀၁.၂၃၄ ၂၄၅၁.၅၁၅ ၉၅၃.၂၈၇ ၉၆၅.၂၈၄ ၁၉၁၈.၅၇၁ -၃၀၃.၀၀၆ ၈၃၅.၉၅၀ ၅၃၂.၉၄၄
အျခား ၄၂.၃၅၇ ၁၉၉.၃၆၇ ၂၄၁.၇၂၄ ၂၂.၅၈၈ ၄၈၁.၆၀၅ ၅၀၄.၁၉၃ ၁၉.၇၆၉ -၂၈၂.၂၃၈ -၂၆၂.၄၆၉
  စုစုေပါင္း ၆၉၆.၂၅၁ ၃၉၄၀.၅၂၀ ၄၆၃၆.၇၇၁ ၁၁၂၅.၁၁၃ ၃၀၉၃.၂၇၀ ၄၂၁၈.၃၈၃ -၄၂၈.၈၆၂ ၈၄၇.၂၅၀ ၄၁၈.၃၈၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages