ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၃၁-၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃၁-၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၂၂၀.၁၇၅ ၁၂၂၀.၁၇၅   ၁၀၉၆.၆၂၇ ၁၀၉၆.၆၂၇   ၁၂၃.၅၄၈ ၁၂၃.၅၄၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၀.၃၇၉ ၅၀.၃၇၉ ၀.၂၃၈ ၂၄၂.၅၄၂ ၂၄၂.၇၈၀ -၀.၂၃၈ -၁၉၂.၁၆၃ -၁၉၂.၄၀၁
‌ရေထွက်   ၃၄၃.၆၅၅ ၃၄၃.၆၅၅   ၂၉၅.၆၀၆ ၂၉၅.၆၀၆   ၄၈.၀၄၉ ၄၈.၀၄၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၄၅၂.၄၅၈ ၉၀၇.၃၃၀ ၀.၄၀၀ ၃၂၇.၇၃၁ ၃၂၈.၁၃၁ ၄၅၄.၄၇၂ ၁၂၄.၇၂၇ ၅၇၉.၁၉၉
သစ်တောထွက် ၂.၀၁၄ ၅၆.၅၇၇ ၅၈.၅၉၁ ၂.၉၅၈ ၅၇.၅၄၃ ၆၀.၅၀၁ -၀.၉၄၄ -၀.၉၆၆ -၁.၉၁၀
စက်မှုကုန်ချော ၁၁၄၄.၇၂၇ ၂၂၇၅.၉၁၀ ၃၄၂၀.၆၃၇ ၁၀၉၆.၂၉၂ ၁၉၂၅.၁၈၇ ၃၀၂၁.၄၇၉ ၄၈.၄၃၅ ၃၅၀.၇၂၃ ၃၉၉.၁၅၈
အခြား ၈.၂၆၁ ၁၀၆.၃၇၀ ၁၁၄.၆၃၁ ၃၇.၇၇၉ ၁၉၆.၉၉၉ ၂၃၄.၇၇၈ -၂၉.၅၁၈ -၉၀.၆၂၉ -၁၂၀.၁၄၇
  စုစုပေါင်း ၁၆၀၉.၈၇၄ ၄၅၀၅.၅၂၄ ၆၁၁၅.၃၉၈ ၁၁၃၇.၆၆၇ ၄၁၄၂.၂၃၅ ၅၂၇၉.၉၀၂ ၄၇၂.၂၀၇ ၃၆၃.၂၈၉ ၈၃၅.၄၉၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages