ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁၅-၆-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၅-၆-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၆၁၄.၁၂၈ ၆၁၄.၁၂၈   ၇၄၃.၇၈၇ ၇၄၃.၇၈၇   -၁၂၉.၆၅၉ -၁၂၉.၆၅၉
တိရိစာၦန္ထြက္   ၅၄.၇၈၅ ၅၄.၇၈၅   ၂.၈၇၈ ၂.၈၇၈   ၅၁.၉၀၇ ၅၁.၉၀၇
ေရထြက္   ၁၃၄.၄၂၆ ၁၃၄.၄၂၆   ၁၀၇.၇၈၃ ၁၀၇.၇၈၃   ၂၆.၆၄၃ ၂၆.၆၄၃
သတၱဳတြင္းထြက္ ၅၀.၀၄၇ ၂၃၁.၃၆၀ ၂၈၁.၄၀၇ ၂၃.၉၆၂ ၁၈၄.၁၅၀ ၂၀၈.၁၁၂ ၂၆.၀၈၅ ၄၇.၂၁၀ ၇၃.၂၉၅
သစ္ေတာထြက္ ၄.၅၁၈ ၃၆.၆၈၁ ၄၁.၁၉၉ ၁.၇၅၅ ၅၁.၁၄၉ ၅၂.၉၀၄ ၂.၇၆၃ -၁၄.၄၆၈ -၁၁.၇၀၅
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၃၅.၅၄၇ ၁၀၅၈.၆၆၅ ၁၆၉၄.၂၁၂ ၅၇၇.၉၄၁ ၄၉၅.၀၂၇ ၁၀၇၂.၉၆၈ ၅၇.၆၀၆ ၅၆၃.၆၃၈ ၆၂၁.၂၄၄
အျခား ၁၈.၁၇၁ ၂၈၅.၉၄၀ ၃၀၄.၁၁၁ ၁၁၆.၂၇၉ ၂၇၉.၃၀၁ ၃၉၅.၅၈၀ -၉၈.၁၀၈ ၆.၆၃၉ -၉၁.၄၆၉
  စုစုေပါင္း ၇၀၈.၂၈၃ ၂၄၁၅.၉၈၅ ၃၁၂၄.၂၆၈ ၇၁၉.၉၃၇ ၁၈၆၄.၀၇၅ ၂၅၈၄.၀၁၂ -၁၁.၆၅၄ ၅၅၁.၉၁၀ ၅၄၀.၂၅၆

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages