ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၇-၅-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၇-၅-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၂၀၃.၁၀၂ ၂၂၀၃.၁၀၂   ၁၉၇၆.၈၆၈ ၁၉၇၆.၈၆၈   ၂၂၆.၂၃၄ ၂၂၆.၂၃၄
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၉၂.၁၇၅ ၂၉၂.၄၁၃   ၈၄.၀၃၁ ၈၄.၀၃၁ ၀.၂၃၈ ၂၀၈.၁၄၄ ၂၀၈.၃၈၂
ေရထြက္   ၅၃၃.၂၉၄ ၅၃၃.၂၉၄   ၅၀၅.၈၁၉ ၅၀၅.၈၁၉   ၂၇.၄၇၅ ၂၇.၄၇၅
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၃၆.၂၀၇ ၆၃၀.၁၆၇ ၉၆၆.၃၇၄ ၆၁၁.၆၀၄ ၆၆၀.၁၅၉ ၁၂၇၁.၇၆၃ -၂၇၅.၃၉၇ -၂၉.၉၉၂ -၃၀၅.၃၈၉
သစ္ေတာထြက္ ၆.၂၃၄ ၁၀၅.၃၈၁ ၁၁၁.၆၁၅ ၁၂.၇၁၂ ၁၁၁.၀၅၆ ၁၂၃.၇၆၈ -၆.၄၇၈ -၅.၆၇၅ -၁၂.၁၅၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၂၅၇.၉၀၆ ၃၄၀၆.၄၁၉ ၅၆၆၄.၃၂၅ ၂၁၁၀.၅၆၁ ၂၃၇၈.၇၅၇ ၄၄၈၉.၃၁၈ ၁၄၇.၃၄၅ ၁၀၂၇.၆၆၂ ၁၁၇၅.၀၀၇
အျခား ၃၃၃.၇၀၈ ၃၄၉.၁၀၁ ၆၈၂.၈၀၉ ၄၇.၂၄၉ ၉၃၅.၁၇၂ ၉၈၂.၄၂၁ ၂၈၆.၄၅၉ -၅၈၆.၀၇၁ -၂၉၉.၆၁၂
  စုစုေပါင္း ၂၉၃၄.၂၉၃ ၇၅၁၉.၆၃၉ ၁၀၄၅၃.၉၃၂ ၂၇၈၂.၁၂၆ ၆၆၅၁.၈၆၂ ၉၄၃၃.၉၈၈ ၁၅၂.၁၆၇ ၈၆၇.၇၇၇ ၁၀၁၉.၉၄၄

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages