ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၉-၆-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၇၁၀.၈၆၃ ၇၁၀.၈၆၃   ၈၄၇.၉၁၅ ၈၄၇.၉၁၅   -၁၃၇.၀၅၂ -၁၃၇.၀၅၂
တိရိစာၦန္ထြက္   ၇၀.၁၁၅ ၇၀.၁၁၅   ၃.၃၆၉ ၃.၃၆၉   ၆၆.၇၄၆ ၆၆.၇၄၆
ေရထြက္   ၁၅၃.၈၁၉ ၁၅၃.၈၁၉   ၁၂၆.၈၁၉ ၁၂၆.၈၁၉   ၂၇.၀၀၀ ၂၇.၀၀၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၅၀.၀၄၇ ၂၇၆.၀၁၁ ၃၂၆.၀၅၈ ၂၄.၀၀၃ ၂၃၅.၆၁၀ ၂၅၉.၆၁၃ ၂၆.၀၄၄ ၄၀.၄၀၁ ၆၆.၄၄၅
သစ္ေတာထြက္ ၅.၁၆၁ ၄၂.၂၂၄ ၄၇.၃၈၅ ၂.၀၀၀ ၅၈.၂၅၂ ၆၀.၂၅၂ ၃.၁၆၁ -၁၆.၀၂၈ -၁၂.၈၆၇
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၉၀၈.၈၀၉ ၁၂၈၉.၃၄၁ ၂၁၉၈.၁၅၀ ၆၄၃.၃၇၉ ၆၃၃.၄၁၂ ၁၂၇၆.၇၉၁ ၂၆၅.၄၃၀ ၆၅၅.၉၂၉ ၉၂၁.၃၅၉
အျခား ၁၈.၄၄၄ ၃၄၈.၆၄၂ ၃၆၇.၀၈၆ ၁၁၆.၃၄၂ ၃၄၃.၆၅၄ ၄၅၉.၉၉၆ -၉၇.၈၉၈ ၄.၉၈၈ -၉၂.၉၁၀
  စုစုေပါင္း ၉၈၂.၄၆၁ ၂၈၉၁.၀၁၅ ၃၈၇၃.၄၇၆ ၇၈၅.၇၂၄ ၂၂၄၉.၀၃၁ ၃၀၃၄.၇၅၅ ၁၉၆.၇၃၇ ၆၄၁.၉၈၄ ၈၃၈.၇၂၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages