ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၄-၂-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၄-၂-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၃၉၉.၂၀၅ ၁၃၉၉.၂၀၅   ၁၁၈၉.၇၃၂ ၁၁၈၉.၇၃၂   ၂၀၉.၄၇၃ ၂၀၉.၄၇၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၁.၄၀၇ ၅၁.၄၀၇ ၀.၂၃၈ ၂၄၉.၉၂၄ ၂၅၀.၁၆၂ -၀.၂၃၈ -၁၉၈.၅၁၇ -၁၉၈.၇၅၅
‌ရေထွက်   ၃၇၃.၃၀၄ ၃၇၃.၃၀၄   ၃၂၆.၂၀၉ ၃၂၆.၂၀၉   ၄၇.၀၉၅ ၄၇.၀၉၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၄၈၉.၅၄၇ ၉၄၄.၄၁၉ ၁.၀၄၂ ၃၄၀.၈၇၆ ၃၄၁.၉၁၈ ၄၅၃.၈၃၀ ၁၄၈.၆၇၁ ၆၀၂.၅၀၁
သစ်တောထွက် ၂.၂၃၅ ၆၃.၁၆၅ ၆၅.၄၀၀ ၃.၁၉၁ ၆၄.၁၂၉ ၆၇.၃၂၀ -၀.၉၅၆ -၀.၉၆၄ -၁.၉၂၀
စက်မှုကုန်ချော ၁၂၅၇.၇၅၄ ၂၅၃၇.၂၆၅ ၃၇၉၅.၀၁၉ ၁၀၉၆.၂၉၂ ၂၁၇၈.၃၈၉ ၃၂၇၄.၆၈၁ ၁၆၁.၄၆၂ ၃၅၈.၈၇၆ ၅၂၀.၃၃၈
အခြား ၈.၄၅၆ ၁၂၄.၄၂၁ ၁၃၂.၈၇၇ ၄၈.၆၅၈ ၂၀၉.၄၇၄ ၂၅၈.၁၃၂ -၄၀.၂၀၂ -၈၅.၀၅၃ -၁၂၅.၂၅၅
  စုစုပေါင်း ၁၇၂၃.၃၁၇ ၅၀၃၈.၃၁၄ ၆၇၆၁.၆၃၁ ၁၁၄၉.၄၂၁ ၄၅၅၈.၇၃၃ ၅၇၀၈.၁၅၄ ၅၇၃.၈၉၆ ၄၇၉.၅၈၁ ၁၀၅၃.၄၇၇

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages