ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၃၁-၈-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၁-၈-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၁၀၉.၂၆၇ ၁၁၀၉.၂၆၇   ၁၂၉၅.၃၃၁ ၁၂၉၅.၃၃၁   -၁၈၆.၀၆၄ -၁၈၆.၀၆၄
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၄၂.၈၇၀ ၁၄၂.၈၇၀   ၆.၀၅၆ ၆.၀၅၆   ၁၃၆.၈၁၄ ၁၃၆.၈၁၄
ေရထြက္   ၂၄၁.၉၆၇ ၂၄၁.၉၆၇   ၂၂၉.၈၆၅ ၂၂၉.၈၆၅   ၁၂.၁၀၂ ၁၂.၁၀၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၀၉.၀၄၃ ၄၉၉.၃၈၉ ၈၀၈.၄၃၂ ၅၅.၈၃၈ ၃၉၇.၄၆၅ ၄၅၃.၃၀၃ ၂၅၃.၂၀၅ ၁၀၁.၉၂၄ ၃၅၅.၁၂၉
သစ္ေတာထြက္ ၆.၂၅၂ ၇၃.၃၈၁ ၇၉.၆၃၃ ၃.၅၃၇ ၉၁.၁၅၄ ၉၄.၆၉၁ ၂.၇၁၅ -၁၇.၇၇၃ -၁၅.၀၅၈
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၃၁၅.၅၁၁ ၂၄၈၀.၆၀၉ ၃၇၉၆.၁၂၀ ၁၄၀၆.၀၆၀ ၁၃၀၂.၆၃၆ ၂၇၀၈.၆၉၆ -၉၀.၅၄၉ ၁၁၇၇.၉၇၃ ၁၀၈၇.၄၂၄
အျခား ၂၄.၂၅၂ ၈၅၁.၆၇၄ ၈၇၅.၉၂၆ ၁၆၄.၄၄၀ ၅၂၃.၄၆၄ ၆၈၇.၉၀၄ -၁၄၀.၁၈၈ ၃၂၈.၂၁၀ ၁၈၈.၀၂၂
  စုစုေပါင္း ၁၆၅၅.၀၅၈ ၅၃၉၉.၁၅၇ ၇၀၅၄.၂၁၅ ၁၆၂၉.၈၇၅ ၃၈၄၅.၉၇၁ ၅၄၇၅.၈၄၆ ၂၅.၁၈၃ ၁၅၅၃.၁၈၆ ၁၅၇၈.၃၆၉

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages