ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၇၇.၅၆၅ ၇၇.၅၆၅   ၅၁.၀၀၉ ၅၁.၀၀၉   ၂၆.၅၅၆ ၂၆.၅၅၆
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၈.၄၈၄ ၁၈.၄၈၄   ၁.၃၄၅ ၁.၃၄၅   ၁၇.၁၃၉ ၁၇.၁၃၉
ေရထြက္   ၃၀.၆၇၂ ၃၀.၆၇၂   ၂၂.၇၅၆ ၂၂.၇၅၆   ၇.၉၁၆ ၇.၉၁၆
သတၱဳတြင္းထြက္   ၃၉.၉၉၀ ၃၉.၉၉၀ ၁၀.၁၉၄ ၃၄.၀၇၉ ၄၄.၂၇၃ -၁၀.၁၉၄ ၅.၉၁၁ -၄.၂၈၃
သစ္ေတာထြက္ ၀.၃၀၆ ၇.၃၉၈ ၇.၇၀၄ ၀.၃၅၁ ၆.၉၁၁ ၇.၂၆၂ -၀.၀၄၅ ၀.၄၈၇ ၀.၄၄၂
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၄.၅၂၃ ၁၈၆.၂၇၆ ၂၃၀.၇၉၉   ၈၈.၈၆၇ ၈၈.၈၆၇ ၄၄.၅၂၃ ၉၇.၄၀၉ ၁၄၁.၉၃၂
အျခား ၃၆.၂၁၁ ၃၁.၁၅၃ ၆၇.၃၆၄ ၃.၈၈၆ ၁၄.၄၀၂ ၁၈.၂၈၈ ၃၂.၃၂၅ ၁၆.၇၅၁ ၄၉.၀၇၆
  စုစုေပါင္း ၈၁.၀၄၀ ၃၉၁.၅၃၈ ၄၇၂.၅၇၈ ၁၄.၄၃၁ ၂၁၉.၃၆၉ ၂၃၃.၈၀၀ ၆၆.၆၀၉ ၁၇၂.၁၆၉ ၂၃၈.၇၇၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages