ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁-၃-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁-၃-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၃၆၄.၀၇၃ ၁၃၆၄.၀၇၃   ၁၂၇၈.၂၇၃ ၁၂၇၈.၂၇၃   ၈၅.၈၀၀ ၈၅.၈၀၀
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၆၅.၆၇၃ ၂၆၅.၉၁၁   ၃၅.၄၅၀ ၃၅.၄၅၀ ၀.၂၃၈ ၂၃၀.၂၂၃ ၂၃၀.၄၆၁
ေရထြက္   ၃၆၄.၉၈၅ ၃၆၄.၉၈၅   ၃၃၈.၉၄၄ ၃၃၈.၉၄၄   ၂၆.၀၄၁ ၂၆.၀၄၁
သတၱဳတြင္းထြက္ ၇.၂၄၇ ၄၀၉.၀၉၃ ၄၁၆.၃၄၀ ၅၅၂.၁၉၄ ၄၅၄.၇၄၄ ၁၀၀၆.၉၃၈ -၅၄၄.၉၄၇ -၄၅.၆၅၁ -၅၉၀.၅၉၈
သစ္ေတာထြက္ ၃.၇၆၇ ၇၁.၅၃၁ ၇၅.၂၉၈ ၇.၅၆၃ ၇၅.၃၀၄ ၈၂.၈၆၇ -၃.၇၉၆ -၃.၇၇၃ -၇.၅၆၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၃၇၂.၇၈၀ ၂၄၅၇.၉၃၇ ၃၈၃၀.၇၁၇ ၁၅၈၀.၀၉၇ ၁၃၃၇.၅၀၅ ၂၉၁၇.၆၀၂ -၂၀၇.၃၁၇ ၁၁၂၀.၄၃၂ ၉၁၃.၁၁၅
အျခား ၇၁.၆၀၅ ၂၄၈.၂၉၂ ၃၁၉.၈၉၇ ၂၈.၂၂၁ ၆၀၈.၉၉၁ ၆၃၇.၂၁၂ ၄၃.၃၈၄ -၃၆၀.၆၉၉ -၃၁၇.၃၁၅
  စုစုေပါင္း ၁၄၅၅.၆၃၇ ၅၁၈၁.၅၈၄ ၆၆၃၇.၂၂၁ ၂၁၆၈.၀၇၅ ၄၁၂၉.၂၁၁ ၆၂၉၇.၂၈၆ -၇၁၂.၄၃၈ ၁၀၅၂.၃၇၃ ၃၃၉.၉၃၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages