ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၆-၃-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၆-၃-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၇၄၉.၀၉၈ ၁၇၄၉.၀၉၈   ၁၄၁၅.၈၀၄ ၁၄၁၅.၈၀၄   ၃၃၃.၂၉၄ ၃၃၃.၂၉၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၂.၅၇၈ ၅၂.၅၇၈ ၀.၂၃၈ ၂၆၇.၁၉၁ ၂၆၇.၄၂၉ -၀.၂၃၈ -၂၁၄.၆၁၃ -၂၁၄.၈၅၁
‌ရေထွက်   ၄၃၃.၄၈၈ ၄၃၃.၄၈၈   ၃၇၅.၄၀၄ ၃၇၅.၄၀၄   ၅၈.၀၈၄ ၅၈.၀၈၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၅၇၇.၀၇၃ ၁၀၃၁.၉၄၅ ၂၁.၂၀၁ ၄၁၆.၀၂၇ ၄၃၇.၂၂၈ ၄၃၃.၆၇၁ ၁၆၁.၀၄၆ ၅၉၄.၇၁၇
သစ်တောထွက် ၂.၆၉၅ ၇၄.၈၃၇ ၇၇.၅၃၂ ၃.၈၉၅ ၇၃.၄၄၇ ၇၇.၃၄၂ -၁.၂၀၀ ၁.၃၉၀ ၀.၁၉၀
စက်မှုကုန်ချော ၁၅၉၁.၄၃၃ ၂၉၃၁.၆၅၂ ၄၅၂၃.၀၈၅ ၁၄၃၅.၀၃၂ ၂၅၃၁.၁၉၃ ၃၉၆၆.၂၂၅ ၁၅၆.၄၀၁ ၄၀၀.၄၅၉ ၅၅၆.၈၆၀
အခြား ၈.၄၅၆ ၁၄၅.၉၅၂ ၁၅၄.၄၀၈ ၅၁.၅၈၉ ၂၃၇.၀၅၉ ၂၈၈.၆၄၈ -၄၃.၁၃၃ -၉၁.၁၀၇ -၁၃၄.၂၄၀
  စုစုပေါင်း ၂၀၅၇.၄၅၆ ၅၉၆၄.၆၇၈ ၈၀၂၂.၁၃၄ ၁၅၁၁.၉၅၅ ၅၃၁၆.၁၂၅ ၆၈၂၈.၀၈၀ ၅၄၅.၅၀၁ ၆၄၈.၅၅၃ ၁၁၉၄.၀၅၄

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages