ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၈-၁၂-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၇၁၆.၅၉၃ ၇၁၆.၅၉၃   ၇၀၉.၉၃၃ ၇၀၉.၉၃၃   ၆.၆၆၀ ၆.၆၆၀
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၁၆၆.၁၄၉ ၁၆၆.၃၈၇   ၁၂.၇၃၄ ၁၂.၇၃၄ ၀.၂၃၈ ၁၅၃.၄၁၅ ၁၅၃.၆၅၃
ေရထြက္   ၂၂၁.၅၉၈ ၂၂၁.၅၉၈   ၁၈၉.၁၃၂ ၁၈၉.၁၃၂   ၃၂.၄၆၆ ၃၂.၄၆၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၄၀၀ ၂၉၂.၂၅၀ ၂၉၂.၆၅၀ ၈၈.၆၈၀ ၂၈၄.၀၅၄ ၃၇၂.၇၃၄ -၈၈.၂၈၀ ၈.၁၉၆ -၈၀.၀၈၄
သစ္ေတာထြက္ ၂.၂၈၉ ၄၄.၆၀၄ ၄၆.၈၉၃ ၄.၄၄၁ ၄၄.၈၀၃ ၄၉.၂၄၄ -၂.၁၅၂ -၀.၁၉၉ -၂.၃၅၁
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၄၃.၀၃၁ ၁၃၃၅.၁၃၁ ၁၉၇၈.၁၆၂ ၇၇၈.၀၃၃ ၇၀၈.၆၆၂ ၁၄၈၆.၆၉၅ -၁၃၅.၀၀၂ ၆၂၆.၄၆၉ ၄၉၁.၄၆၇
အျခား ၃၉.၆၄၁ ၁၅၅.၁၅၆ ၁၉၄.၇၉၇ ၂၀.၉၅၀ ၃၇၆.၇၈၇ ၃၉၇.၇၃၇ ၁၈.၆၉၁ -၂၂၁.၆၃၁ -၂၀၂.၉၄၀
  စုစုေပါင္း ၆၈၅.၅၉၉ ၂၉၃၁.၄၈၁ ၃၆၁၇.၀၈၀ ၈၉၂.၁၀၄ ၂၃၂၆.၁၀၅ ၃၂၁၈.၂၀၉ -၂၀၆.၅၀၅ ၆၀၅.၃၇၆ ၃၉၈.၈၇၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages