ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၀-၇-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၀-၇-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၈၅၄.၇၉၇ ၈၅၄.၇၉၇   ၁၀၀၂.၆၂၄ ၁၀၀၂.၆၂၄   -၁၄၇.၈၂၇ -၁၄၇.၈၂၇
တိရိစာၦန္ထြက္   ၉၃.၀၉၂ ၉၃.၀၉၂   ၃.၉၄၇ ၃.၉၄၇   ၈၉.၁၄၅ ၈၉.၁၄၅
ေရထြက္   ၁၈၂.၀၀၁ ၁၈၂.၀၀၁   ၁၅၆.၉၅၃ ၁၅၆.၉၅၃   ၂၅.၀၄၈ ၂၅.၀၄၈
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁၇၁.၉၃၇ ၃၂၉.၈၅၉ ၅၀၁.၇၉၆ ၂၄.၀၀၃ ၂၉၃.၂၇၂ ၃၁၇.၂၇၅ ၁၄၇.၉၃၄ ၃၆.၅၈၇ ၁၈၄.၅၂၁
သစ္ေတာထြက္ ၅.၄၃၃ ၅၁.၈၅၇ ၅၇.၂၉၀ ၂.၂၄၅ ၆၈.၄၄၂ ၇၀.၆၈၇ ၃.၁၈၈ -၁၆.၅၈၅ -၁၃.၃၉၇
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၉၀၈.၈၀၈ ၁၇၁၂.၃၄၉ ၂၆၂၁.၁၅၇ ၈၇၇.၉၃၇ ၈၃၃.၄၆၈ ၁၇၁၁.၄၀၅ ၃၀.၈၇၁ ၈၇၈.၈၈၁ ၉၀၉.၇၅၂
အျခား ၁၉.၅၅၁ ၄၈၃.၇၈၀ ၅၀၃.၃၃၁ ၁၅၉.၉၆၃ ၄၁၄.၀၀၇ ၅၇၃.၉၇၀ -၁၄၀.၄၁၂ ၆၉.၇၇၃ -၇၀.၆၃၉
  စုစုေပါင္း ၁၁၀၅.၇၂၉ ၃၇၀၇.၇၃၅ ၄၈၁၃.၄၆၄ ၁၀၆၄.၁၄၈ ၂၇၇၂.၇၁၃ ၃၈၃၆.၈၆၁ ၄၁.၅၈၁ ၉၃၅.၀၂၂ ၉၇၆.၆၀၃

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages