ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၆-၄-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၆-၄-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၉၅၄.၇၇၆ ၁၉၅၄.၇၇၆   ၁၇၈၆.၉၇၀ ၁၇၈၆.၉၇၀   ၁၆၇.၈၀၆ ၁၆၇.၈၀၆
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၈၀.၃၅၇ ၂၈၀.၅၉၅   ၆၈.၅၆၀ ၆၈.၅၆၀ ၀.၂၃၈ ၂၁၁.၇၉၇ ၂၁၂.၀၃၅
ေရထြက္   ၄၈၈.၂၆၃ ၄၈၈.၂၆၃   ၄၅၉.၆၅၁ ၄၅၉.၆၅၁   ၂၈.၆၁၂ ၂၈.၆၁၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၉၆.၅၃၈ ၅၆၂.၀၇၄ ၈၅၈.၆၁၂ ၅၆၉.၈၂၉ ၆၁၄.၉၂၇ ၁၁၈၄.၇၅၆ -၂၇၃.၂၉၁ -၅၂.၈၅၃ -၃၂၆.၁၄၄
သစ္ေတာထြက္ ၅.၆၁၆ ၉၇.၃၅၃ ၁၀၂.၉၆၉ ၁၀.၉၈၇ ၁၀၂.၄၁၄ ၁၁၃.၄၀၁ -၅.၃၇၁ -၅.၀၆၁ -၁၀.၄၃၂
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၁၄၄.၇၅၀ ၃၁၄၀.၁၇၃ ၅၂၈၄.၉၂၃ ၁၉၃၇.၉၃၅ ၁၉၅၇.၈၀၂ ၃၈၉၅.၇၃၇ ၂၀၆.၈၁၅ ၁၁၈၂.၃၇၁ ၁၃၈၉.၁၈၆
အျခား ၃၀၃.၀၁၁ ၃၃၂.၃၉၂ ၆၃၅.၄၀၃ ၄၁.၆၈၁ ၈၅၂.၃၈၆ ၈၉၄.၀၆၇ ၂၆၁.၃၃၀ -၅၁၉.၉၉၄ -၂၅၈.၆၆၄
  စုစုေပါင္း ၂၇၅၀.၁၅၃ ၆၈၅၅.၃၈၈ ၉၆၀၅.၅၄၁ ၂၅၆၀.၄၃၂ ၅၈၄၂.၇၁၀ ၈၄၀၃.၁၄၂ ၁၈၉.၇၂၁ ၁၀၁၂.၆၇၈ ၁၂၀၂.၃၉၉

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages