ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၁-၆-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၁-၆-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၅၀၉.၅၃၂ ၂၅၀၉.၅၃၂   ၂၂၄၁.၀၉၈ ၂၂၄၁.၀၉၈   ၂၆၈.၄၃၄ ၂၆၈.၄၃၄
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၀၆.၆၇၂ ၃၀၆.၉၁၀   ၁၁၅.၅၁၁ ၁၁၅.၅၁၁ ၀.၂၃၈ ၁၉၁.၁၆၁ ၁၉၁.၃၉၉
ေရထြက္   ၅၉၄.၁၃၁ ၅၉၄.၁၃၁   ၅၅၁.၅၈၄ ၅၅၁.၅၈၄   ၄၂.၅၄၇ ၄၂.၅၄၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၅ ၇၉၃.၇၉၇ ၁၁၈၃.၄၂၂ ၆၁၁.၉၆၃ ၈၀၁.၆၅၁ ၁၄၁၃.၆၁၄ -၂၂၂.၃၃၈ -၇.၈၅၄ -၂၃၀.၁၉၂
သစ္ေတာထြက္ ၇.၃၅၉ ၁၁၈.၅၄၁ ၁၂၅.၉၀၀ ၁၄.၁၂၃ ၁၂၈.၉၂၀ ၁၄၃.၀၄၃ -၆.၇၆၄ -၁၀.၃၇၉ -၁၇.၁၄၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၆၆၈.၁၀၉ ၄၀၀၉.၅၇၂ ၆၆၇၇.၆၈၁ ၂၅၅၀.၇၉၂ ၂၈၂၅.၃၄၉ ၅၃၇၆.၁၄၁ ၁၁၇.၃၁၇ ၁၁၈၄.၂၂၃ ၁၃၀၁.၅၄၀
အျခား ၄၂၆.၅၇၉ ၂၈၅.၃၄၆ ၇၁၁.၉၂၅ ၄၈.၂၁၈ ၁၀၂၀.၄၂၀ ၁၀၆၈.၆၃၈ ၃၇၈.၃၆၁ -၇၃၅.၀၇၄ -၃၅၆.၇၁၃
  စုစုေပါင္း ၃၄၉၁.၉၁၀ ၈၆၁၇.၅၉၁ ၁၂၁၀၉.၅၀၁ ၃၂၂၅.၀၉၆ ၇၆၈၄.၅၃၃ ၁၀၉၀၉.၆၂၉ ၂၆၆.၈၁၄ ၉၃၃.၀၅၈ ၁၁၉၉.၈၇၂

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages