ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၇-၇-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၇-၇-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၉၀၈.၄၉၇ ၉၀၈.၄၉၇   ၁၀၄၇.၈၁၉ ၁၀၄၇.၈၁၉   -၁၃၉.၃၂၂ -၁၃၉.၃၂၂
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၀၀.၅၀၈ ၁၀၀.၅၀၈   ၄.၀၇၈ ၄.၀၇၈   ၉၆.၄၃၀ ၉၆.၄၃၀
ေရထြက္   ၁၈၉.၇၉၂ ၁၈၉.၇၉၂   ၁၆၈.၇၆၀ ၁၆၈.၇၆၀   ၂၁.၀၃၂ ၂၁.၀၃၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၃.၄၄၂ ၅၁၉.၆၄၆ ၅၆၃.၀၈၈ ၂၄.၀၀၃ ၃၂၅.၈၃၁ ၃၄၉.၈၃၄ ၁၉.၄၃၉ ၁၉၃.၈၁၅ ၂၁၃.၂၅၄
သစ္ေတာထြက္ ၅.၆၈၀ ၅၄.၈၀၉ ၆၀.၄၈၉ ၂.၃၈၇ ၇၁.၈၅၈ ၇၄.၂၄၅ ၃.၂၉၃ -၁၇.၀၄၉ -၁၃.၇၅၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၀၇၂.၃၆၀ ၁၈၃၅.၈၀၈ ၂၉၀၈.၁၆၈ ၈၈၅.၈၁၉ ၉၀၇.၉၃၇ ၁၇၉၃.၇၅၆ ၁၈၆.၅၄၁ ၉၂၇.၈၇၁ ၁၁၁၄.၄၁၂
အျခား ၂၁.၁၃၀ ၅၃၉.၂၇၂ ၅၆၀.၄၀၂ ၁၅၉.၉၈၇ ၄၄၃.၅၆၃ ၆၀၃.၅၅၀ -၁၃၈.၈၅၇ ၉၅.၇၀၉ -၄၃.၁၄၈
  စုစုေပါင္း ၁၁၄၂.၆၁၂ ၄၁၄၈.၃၃၂ ၅၂၉၀.၉၄၄ ၁၀၇၂.၁၉၆ ၂၉၆၉.၈၄၆ ၄၀၄၂.၀၄၂ ၇၀.၄၁၆ ၁၁၇၈.၄၈၆ ၁၂၄၈.၉၀၂

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages