ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၈-၆-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၈-၆-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၅၅၉.၁၅၂ ၂၅၅၉.၁၅၂   ၂၂၉၁.၂၀၀ ၂၂၉၁.၂၀၀   ၂၆၇.၉၅၂ ၂၆၇.၉၅၂
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၁၀.၀၃၂ ၃၁၀.၂၇၀   ၁၂၂.၃၂၅ ၁၂၂.၃၂၅ ၀.၂၃၈ ၁၈၇.၇၀၇ ၁၈၇.၉၄၅
ေရထြက္   ၆၀၂.၉၄၅ ၆၀၂.၉၄၅   ၅၆၀.၁၀၉ ၅၆၀.၁၀၉   ၄၂.၈၃၆ ၄၂.၈၃၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၇ ၈၁၁.၄၈၅ ၁၂၀၁.၁၁၂ ၆၁၁.၉၆၄ ၈၁၉.၄၉၄ ၁၄၃၁.၄၅၈ -၂၂၂.၃၃၇ -၈.၀၀၉ -၂၃၀.၃၄၆
သစ္ေတာထြက္ ၇.၃၅၉ ၁၂၁.၃၃၃ ၁၂၈.၆၉၂ ၁၄.၃၁၃ ၁၃၂.၀၄၅ ၁၄၆.၃၅၈ -၆.၉၅၄ -၁၀.၇၁၂ -၁၇.၆၆၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၉၂၆.၆၁၁ ၄၁၅၇.၃၇၃ ၇၀၈၃.၉၈၄ ၂၆၈၆.၅၄၀ ၂၉၄၁.၃၉၃ ၅၆၂၇.၉၃၃ ၂၄၀.၀၇၁ ၁၂၁၅.၉၈၀ ၁၄၅၆.၀၅၁
အျခား ၄၂၆.၈၉၆ ၂၉၄.၇၃၂ ၇၂၁.၆၂၈ ၄၈.၄၆၃ ၁၀၄၄.၈၉၇ ၁၀၉၃.၃၆၀ ၃၇၈.၄၃၃ -၇၅၀.၁၆၅ -၃၇၁.၇၃၂
  စုစုေပါင္း ၃၇၅၀.၇၃၁ ၈၈၅၇.၀၅၂ ၁၂၆၀၇.၇၈၃ ၃၃၆၁.၂၈၀ ၇၉၁၁.၄၆၃ ၁၁၂၇၂.၇၄၃ ၃၈၉.၄၅၁ ၉၄၅.၅၈၉ ၁၃၃၅.၀၄၀

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages