ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၃-၃-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၃-၃-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၈၅၁.၅၅၃ ၁၈၅၁.၅၅၃   ၁၅၀၀.၆၁၁ ၁၅၀၀.၆၁၁   ၃၅၀.၉၄၂ ၃၅၀.၉၄၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၃.၁၂၉ ၅၃.၁၂၉ ၀.၂၃၈ ၂၆၉.၀၄၉ ၂၆၉.၂၈၇ -၀.၂၃၈ -၂၁၅.၉၂၀ -၂၁၆.၁၅၈
‌ရေထွက်   ၄၄၉.၆၆၉ ၄၄၉.၆၆၉   ၃၉၃.၄၈၈ ၃၉၃.၄၈၈   ၅၆.၁၈၁ ၅၆.၁၈၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၅၉၇.၈၄၈ ၁၀၅၂.၇၂၀ ၃၂.၀၁၇ ၄၂၀.၁၀၇ ၄၅၂.၁၂၄ ၄၂၂.၈၅၅ ၁၇၇.၇၄၁ ၆၀၀.၅၉၆
သစ်တောထွက် ၂.၇၇၇ ၇၉.၆၇၂ ၈၂.၄၄၉ ၄.၀၃၇ ၇၇.၁၈၁ ၈၁.၂၁၈ -၁.၂၆၀ ၂.၄၉၁ ၁.၂၃၁
စက်မှုကုန်ချော ၁၅၉၁.၄၃၃ ၃၀၄၄.၈၈၇ ၄၆၃၆.၃၂၀ ၁၄၃၅.၀၃၂ ၂၆၂၄.၂၂၅ ၄၀၅၉.၂၅၇ ၁၅၆.၄၀၁ ၄၂၀.၆၆၂ ၅၇၇.၀၆၃
အခြား ၃၄.၃၇၆ ၁၅၁.၃၆၃ ၁၈၅.၇၃၉ ၁၆၉.၁၆၇ ၂၅၂.၇၈၆ ၄၂၁.၉၅၃ -၁၃၄.၇၉၁ -၁၀၁.၄၂၃ -၂၃၆.၂၁၄
  စုစုပေါင်း ၂၀၈၃.၄၅၈ ၆၂၂၈.၁၂၁ ၈၃၁၁.၅၇၉ ၁၆၄၀.၄၉၁ ၅၅၃၇.၄၄၇ ၇၁၇၇.၉၃၈ ၄၄၂.၉၆၇ ၆၉၀.၆၇၄ ၁၁၃၃.၆၄၁

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages