ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုနှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ကုန်စည်ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

Thu, 01/05/2023 - 07:26 -- comsumer
Undefined

ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ကုန်စည်ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၂၂)

Latest News: 

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဌများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Tue, 09/20/2022 - 07:03 -- comsumer
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယဥက္ကဌများအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-

Latest News: 

စားသုံးသူရေးရာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Tue, 09/20/2022 - 07:00 -- comsumer
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စားသုံးသူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့အကြား အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စားသုံးသူရေးရာ ကော်မတီများကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။

Latest News: 

ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ သရက်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီတို့၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့်အမိန့်

Fri, 09/09/2022 - 08:18 -- comsumer
Undefined

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်  ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ သရက်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီတို့၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်အမှတ်(၄/၂၀၂၂)ကို အောက်ပါ PDF ဖိုင်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

Latest News: 

ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် စားအုန်းဆီအရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့်အမိန့်

Fri, 09/09/2022 - 08:06 -- comsumer
Undefined

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်  စားအုန်းဆီအရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်အမှတ်(၃/၂၀၂၂)ကို အောက်ပါ PDF ဖိုင်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

Latest News: 

ဝါသီးနှံနှင့် ဝါဂွမ်းတို့အပေါ် တားမြစ်မိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Fri, 06/03/2022 - 05:39 -- comsumer
Undefined

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ၏ ၈-၄-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၂၉/၂၀၂၂ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

Latest News: 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ(Vegetable Oil, Cooking Oil)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားဖော်ပြရာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်

Fri, 06/03/2022 - 05:35 -- comsumer
Undefined

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ(၂၀၁၉ )၊ ပုဒ်မ ၈၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤညွှန်ကြားချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

Latest News: 

ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသား ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

Fri, 06/03/2022 - 05:29 -- comsumer
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ကုန်အညွှန်းအမှတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤညွှန်ကြားချက်အား ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ 

Latest News: 

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:32 -- dotadmin

လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:30 -- dotadmin

Pages

Subscribe to RSS - ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုနှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာများ