ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၆-၇-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၆-၇-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၇၅၉.၄၂၂ ၇၅၉.၄၂၂   ၈၉၈.၂၅၉ ၈၉၈.၂၅၉   -၁၃၈.၈၃၇ -၁၃၈.၈၃၇
တိရိစာၦန္ထြက္   ၇၈.၂၃၉ ၇၈.၂၃၉   ၃.၅၀၃ ၃.၅၀၃   ၇၄.၇၃၆ ၇၄.၇၃၆
ေရထြက္   ၁၆၂.၂၀၃ ၁၆၂.၂၀၃   ၁၃၇.၈၅၀ ၁၃၇.၈၅၀   ၂၄.၃၅၃ ၂၄.၃၅၃
သတၱဳတြင္းထြက္ ၅၀.၀၄၇ ၂၉၅.၉၁၃ ၃၄၅.၉၆၀ ၂၄.၀၀၃ ၂၆၃.၇၃၇ ၂၈၇.၇၄၀ ၂၆.၀၄၄ ၃၂.၁၇၆ ၅၈.၂၂၀
သစ္ေတာထြက္ ၅.၁၆၉ ၄၄.၉၀၆ ၅၀.၀၇၅ ၂.၀၄၉ ၆၂.၇၆၅ ၆၄.၈၁၄ ၃.၁၂၀ -၁၇.၈၅၉ -၁၄.၇၃၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၉၀၈.၈၀၉ ၁၄၀၃.၇၆၄ ၂၃၁၂.၅၇၃ ၈၁၃.၅၀၉ ၇၀၀.၄၈၀ ၁၅၁၃.၉၈၉ ၉၅.၃၀၀ ၇၀၃.၂၈၄ ၇၉၈.၅၈၄
အျခား ၁၈.၄၇၄ ၃၈၃.၈၀၇ ၄၀၂.၂၈၁ ၁၁၆.၈၂၀ ၃၆၉.၄၇၀ ၄၈၆.၂၉၀ -၉၈.၃၄၆ ၁၄.၃၃၇ -၈၄.၀၀၉
  စုစုေပါင္း ၉၈၂.၄၉၉ ၃၁၂၈.၂၅၄ ၄၁၁၀.၇၅၃ ၉၅၆.၃၈၁ ၂၄၃၆.၀၆၄ ၃၃၉၂.၄၄၅ ၂၆.၁၁၈ ၆၉၂.၁၉၀ ၇၁၈.၃၀၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages