ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၁-၂-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၁-၂-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၅၀၇.၅၁၅ ၁၅၀၇.၅၁၅   ၁၂၆၇.၆၇၁ ၁၂၆၇.၆၇၁   ၂၃၉.၈၄၄ ၂၃၉.၈၄၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၁.၉၆၃ ၅၁.၉၆၃ ၀.၂၃၈ ၂၆၂.၁၃၄ ၂၆၂.၃၇၂ -၀.၂၃၈ -၂၁၀.၁၇၁ -၂၁၀.၄၀၉
‌ရေထွက်   ၃၉၃.၈၅၈ ၃၉၃.၈၅၈   ၃၄၃.၆၄၀ ၃၄၃.၆၄၀   ၅၀.၂၁၈ ၅၀.၂၁၈
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၅၂၉.၈၄၃ ၉၈၄.၇၁၅ ၁.၀၄၂ ၃၆၆.၇၅၅ ၃၆၇.၇၉၇ ၄၅၃.၈၃၀ ၁၆၃.၀၈၈ ၆၁၆.၉၁၈
သစ်တောထွက် ၂.၃၀၆ ၆၆.၂၄၇ ၆၈.၅၅၃ ၃.၂၃၉ ၆၇.၃၂၇ ၇၀.၅၆၆ -၀.၉၃၃ -၁.၀၈၀ -၂.၀၁၃
စက်မှုကုန်ချော ၁၂၉၃.၃၃၅ ၂၆၆၂.၁၉၁ ၃၉၅၅.၅၂၆ ၁၀၉၆.၂၉၂ ၂၃၃၇.၅၇၇ ၃၄၃၃.၈၆၉ ၁၉၇.၀၄၃ ၃၂၄.၆၁၄ ၅၂၁.၆၅၇
အခြား ၈.၄၅၆ ၁၃၁.၃၂၂ ၁၃၉.၇၇၈ ၄၈.၇၃၁ ၂၁၅.၇၅၅ ၂၆၄.၄၈၆ -၄၀.၂၇၅ -၈၄.၄၃၃ -၁၂၄.၇၀၈
  စုစုပေါင်း ၁၇၅၈.၉၆၉ ၅၃၄၂.၉၃၉ ၇၁၀၁.၉၀၈ ၁၁၄၉.၅၄၂ ၄၈၆၀.၈၅၉ ၆၀၁၀.၄၀၁ ၆၀၉.၄၂၇ ၄၈၂.၀၈၀ ၁၀၉၁.၅၀၇

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages