ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၅-၂-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၅-၂-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၂၀၁.၇၄၂ ၁၂၀၁.၇၄၂   ၁၁၅၇.၁၂၉ ၁၁၅၇.၁၂၉   ၄၄.၆၁၃ ၄၄.၆၁၃
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၅၂.၂၀၃ ၂၅၂.၄၄၁   ၂၈.၄၇၃ ၂၈.၄၇၃ ၀.၂၃၈ ၂၂၃.၇၃၀ ၂၂၃.၉၆၈
ေရထြက္   ၃၃၀.၃၃၄ ၃၃၀.၃၃၄   ၃၀၁.၅၅၄ ၃၀၁.၅၅၄   ၂၈.၇၈၀ ၂၈.၇၈၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁.၀၄၂ ၃၄၂.၀၈၈ ၃၄၃.၁၃၀ ၂၃၂.၀၇၃ ၃၈၉.၇၅၄ ၆၂၁.၈၂၇ -၂၃၁.၀၃၁ -၄၇.၆၆၆ -၂၇၈.၆၉၇
သစ္ေတာထြက္ ၃.၂၅၅ ၆၅.၀၄၄ ၆၈.၂၉၉ ၆.၄၅၈ ၆၈.၀၃၇ ၇၄.၄၉၅ -၃.၂၀၃ -၂.၉၉၃ -၆.၁၉၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၁၇၃.၈၁၉ ၂၁၉၄.၇၁၉ ၃၃၆၈.၅၃၈ ၁၂၆၄.၈၄၅ ၁၁၈၅.၂၁၈ ၂၄၅၀.၀၆၃ -၉၁.၀၂၆ ၁၀၀၉.၅၀၁ ၉၁၈.၄၇၅
အျခား ၆၃.၉၅၉ ၂၃၅.၇၁၁ ၂၉၉.၆၇၀ ၂၂.၅၉၄ ၅၇၃.၁၂၈ ၅၉၅.၇၂၂ ၄၁.၃၆၅ -၃၃၇.၄၁၇ -၂၉၆.၀၅၂
  စုစုေပါင္း ၁၂၄၂.၃၁၃ ၄၆၂၁.၈၄၁ ၅၈၆၄.၁၅၄ ၁၅၂၅.၉၇၀ ၃၇၀၃.၂၉၃ ၅၂၂၉.၂၆၃ -၂၈၃.၆၅၇ ၉၁၈.၅၄၈ ၆၃၄.၈၉၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages