ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၉-၄-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၉-၄-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၈၈၃.၉၅၄ ၁၈၈၃.၉၅၄   ၁၇၄၂.၉၈၀ ၁၇၄၂.၉၈၀   ၁၄၀.၉၇၄ ၁၄၀.၉၇၄
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၇၉.၀၉၇ ၂၇၉.၃၃၅   ၆၅.၁၉၈ ၆၅.၁၉၈ ၀.၂၃၈ ၂၁၃.၈၉၉ ၂၁၄.၁၃၇
ေရထြက္   ၄၇၃.၂၀၇ ၄၇၃.၂၀၇   ၄၄၆.၃၅၇ ၄၄၆.၃၅၇   ၂၆.၈၅၀ ၂၆.၈၅၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၇၇.၇၉၃ ၅၀၈.၄၁၀ ၇၈၆.၂၀၃ ၅၆၉.၄၀၃ ၅၈၀.၆၉၅ ၁၁၅၀.၀၉၈ -၂၉၁.၆၁၀ -၇၂.၂၈၅ -၃၆၃.၈၉၅
သစ္ေတာထြက္ ၅.၃၁၆ ၉၅.၂၄၀ ၁၀၀.၅၅၆ ၁၀.၉၈၇ ၁၀၁.၉၄၈ ၁၁၂.၉၃၅ -၅.၆၇၁ -၆.၇၀၈ -၁၂.၃၇၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၈၀၃.၂၇၁ ၃၀၈၃.၉၈၀ ၄၈၈၇.၂၅၁ ၁၉၃၇.၉၃၅ ၁၉၃၇.၄၁၂ ၃၈၇၅.၃၄၇ -၁၃၄.၆၆၄ ၁၁၄၆.၅၆၈ ၁၀၁၁.၉၀၄
အျခား ၂၄၈.၈၉၈ ၃၂၄.၀၇၅ ၅၇၂.၉၇၃ ၄၁.၆၃၅ ၈၀၅.၀၀၉ ၈၄၆.၆၄၄ ၂၀၇.၂၆၃ -၄၈၀.၉၃၄ -၂၇၃.၆၇၁
  စုစုေပါင္း ၂၃၃၅.၅၁၆ ၆၆၄၇.၉၆၃ ၈၉၈၃.၄၇၉ ၂၅၅၉.၉၆၀ ၅၆၇၉.၅၉၉ ၈၂၃၉.၅၅၉ -၂၂၄.၄၄၄ ၉၆၈.၃၆၄ ၇၄၃.၉၂၀

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages