ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁၃-၇-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၃-၇-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၈၀၈.၃၆၇ ၈၀၈.၃၆၇   ၉၄၉.၄၃၀ ၉၄၉.၄၃၀   -၁၄၁.၀၆၃ -၁၄၁.၀၆၃
တိရိစာၦန္ထြက္   ၈၆.၉၂၇ ၈၆.၉၂၇   ၃.၆၉၄ ၃.၆၉၄   ၈၃.၂၃၃ ၈၃.၂၃၃
ေရထြက္   ၁၇၃.၄၂၇ ၁၇၃.၄၂၇   ၁၄၆.၅၃၇ ၁၄၆.၅၃၇   ၂၆.၈၉၀ ၂၆.၈၉၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁၂၈.၀၁၁ ၃၁၂.၁၉၇ ၄၄၀.၂၀၈ ၂၄.၀၀၃ ၂၇၅.၀၃၅ ၂၉၉.၀၃၈ ၁၀၄.၀၀၈ ၃၇.၁၆၂ ၁၄၁.၁၇၀
သစ္ေတာထြက္ ၅.၃၂၁ ၄၈.၄၂၈ ၅၃.၇၄၉ ၂.၁၆၉ ၆၅.၈၄၈ ၆၈.၀၁၇ ၃.၁၅၂ -၁၇.၄၂၀ -၁၄.၂၆၈
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၉၀၈.၈၀၉ ၁၅၈၆.၃၆၇ ၂၄၉၅.၁၇၆ ၈၁၃.၅၀၉ ၇၆၃.၆၀၁ ၁၅၇၇.၁၁၀ ၉၅.၃၀၀ ၈၂၂.၇၆၆ ၉၁၈.၀၆၆
အျခား ၁၉.၁၁၅ ၄၄၇.၇၁၇ ၄၆၆.၈၃၂ ၁၁၆.၈၃၅ ၃၈၉.၁၇၀ ၅၀၆.၀၀၅ -၉၇.၇၂၀ ၅၈.၅၄၇ -၃၉.၁၇၃
  စုစုေပါင္း ၁၀၆၁.၂၅၆ ၃၄၆၃.၄၃၀ ၄၅၂၄.၆၈၆ ၉၅၆.၅၁၆ ၂၅၉၃.၃၁၅ ၃၅၄၉.၈၃၁ ၁၀၄.၇၄၀ ၈၇၀.၁၁၅ ၉၇၄.၈၅၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages