ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၈-၂-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၈-၂-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၆၃၄.၈၇၄ ၁၆၃၄.၈၇၄   ၁၃၄၆.၄၄၆ ၁၃၄၆.၄၄၆   ၂၈၈.၄၂၈ ၂၈၈.၄၂၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၂.၃၉၇ ၅၂.၃၉၇ ၀.၂၃၈ ၂၆၅.၆၈၅ ၂၆၅.၉၂၃ -၀.၂၃၈ -၂၁၃.၂၈၈ -၂၁၃.၅၂၆
‌ရေထွက်   ၄၁၅.၃၂၈ ၄၁၅.၃၂၈   ၃၆၁.၅၈၇ ၃၆၁.၅၈၇   ၅၃.၇၄၁ ၅၃.၇၄၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၅၅၀.၀၅၇ ၁၀၀၄.၉၂၉ ၇.၂၄၇ ၃၉၉.၇၄၁ ၄၀၆.၉၈၈ ၄၄၇.၆၂၅ ၁၅၀.၃၁၆ ၅၉၇.၉၄၁
သစ်တောထွက် ၂.၅၀၆ ၇၀.၄၇၂ ၇၂.၉၇၈ ၃.၇၂၉ ၇၀.၈၄၆ ၇၄.၅၇၅ -၁.၂၂၃ -၀.၃၇၄ -၁.၅၉၇
စက်မှုကုန်ချော ၁၅၁၀.၉၉၁ ၂၈၁၄.၄၀၅ ၄၃၂၅.၃၉၆ ၁၄၃၅.၀၃၂ ၂၄၅၇.၆၂၈ ၃၈၉၂.၆၆၀ ၇၅.၉၅၉ ၃၅၆.၇၇၇ ၄၃၂.၇၃၆
အခြား ၈.၄၅၆ ၁၃၈.၄၁၁ ၁၄၆.၈၆၇ ၄၉.၁၁၄ ၂၂၄.၇၆၇ ၂၇၃.၈၈၁ -၄၀.၆၅၈ -၈၆.၃၅၆ -၁၂၇.၀၁၄
  စုစုပေါင်း ၁၉၇၆.၈၂၅ ၅၆၇၅.၉၄၄ ၇၆၅၂.၇၆၉ ၁၄၉၅.၃၆၀ ၅၁၂၆.၇၀၀ ၆၆၂၂.၀၆၀ ၄၈၁.၄၆၅ ၅၄၉.၂၄၄ ၁၀၃၀.၇၀၉

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages