Non-Tariff Measures

Non-Tariff Measures-NTMs နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်

၁။    တစ်ခုတည်းသော ဈေးကွက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံဒေသဖော်ဆောင်ရာတွင် အကောက်ခွန်မဟုတ် သော အတားအဆီးများဖယ်ရှားရေးသည်လည်း အဓိကကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။
၂။  အကောက်ခွန်မဟုတ်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွင်လည်း တိကျသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမရှိပါ။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညီလာခံ (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) ၏ဖော်ပြချက်အရအကောက်ခွန် (tariff) မှအပ နိုင်ငံတကာကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော မူဝါဒဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက် မှုများ (Policy Measures) များကိုအကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ Non-Tariff Measures-NTMs များဟုယေဘုယျသတ်မှတ်ထားပါသည်။
၃။    အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် (ASEAN Trade in Goods Agreement – ATIGA) အောက်တွင် NTMs များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Chapter 4 ကိုအောက်ပါ Articles များဖြင့် ပါဝင်ပြဌာန်းထားပါသည်-
       (က)    အကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်များကိုကျင့်သုံးခြင်း (Application of Non-Tariff Measures) Article 40
       ( ခ )    အရေအတွက် အကန့်အသတ်များကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားခြင်း (General Elimination of Quantitative Restrictions) Article 41
       ( ဂ )    အခြားသောအကောက်ခွန်မဟုတ်သောအတားအဆီးများကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားခြင်း (Elimination of Other Non-Tariff Barriers) Article 42
       (ဃ)    နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကန့်သတ်ခြင်း (Foreign Exchange Restrictions) Article 43
       ( င )    သွင်းကုန်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Import Licensing Procedures) Article 44
၄။    မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ပြည်တွင်း၌ ကျင့်သုံး ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသော NTMs များကိုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အတွင်းရေး မှူးချုပ်ရုံးသို့ အသိပေးကြေညာ (notify) ခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ NTMs များ notify ပြုလုပ်ရာတွင် tariff line များကို HS Code များဖြင့် သတ်မှတ်သကဲ့သို့ (NTMs) များကိုလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ သော UNCTAD Coding System အားလိုက်နာကျင့်သုံးဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
၅။    ယခုအခါ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ပေးပို့ထားသည့် NTMs များ သည် update ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိရာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ policy measures များကိုကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့သို့ notify ပြုလုပ်ထားသည်များ၊ အသစ်ပြဌာန်းချက်များ၊ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းများကို အာဆီယံ၏ NTM Database တွင် Update ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၆။    အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏NTM Databaseကိုဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

https://atr.asean.org/links/search/?level=1&id_topic=44&src=home

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF NON-TARIFF MEASURES ON ESSENTIAL GOODS UNDER THE HANOI PLAN OF ACTION ON STRENGTHENING ASEAN ECONOMIC COOPERATION AND SUPPLY CHAIN CONNECTIVITY IN.pdf