ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၄-၆-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၄-၆-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၄၅၇.၉၇၀ ၂၄၅၇.၉၇၀   ၂၁၉၆.၅၅၈ ၂၁၉၆.၅၅၈   ၂၆၁.၄၁၂ ၂၆၁.၄၁၂
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၀၄.၈၃၂ ၃၀၅.၀၇၀   ၁၀၇.၉၄၀ ၁၀၇.၉၄၀ ၀.၂၃၈ ၁၉၆.၈၉၂ ၁၉၇.၁၃၀
ေရထြက္   ၅၈၄.၅၈၄ ၅၈၄.၅၈၄   ၅၄၃.၄၄၈ ၅၄၃.၄၄၈   ၄၁.၁၃၆ ၄၁.၁၃၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၅ ၇၄၃.၅၃၆ ၁၁၃၃.၁၆၁ ၆၁၁.၉၆၄ ၇၇၅.၅၃၁ ၁၃၈၇.၄၉၅ -၂၂၂.၃၃၉ -၃၁.၉၉၅ -၂၅၄.၃၃၄
သစ္ေတာထြက္ ၇.၁၆၄ ၁၁၆.၆၄၁ ၁၂၃.၈၀၅ ၁၃.၇၆၂ ၁၂၆.၂၅၉ ၁၄၀.၀၂၁ -၆.၅၉၈ -၉.၆၁၈ -၁၆.၂၁၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၅၅၅.၁၇၆ ၃၈၇၇.၉၇၄ ၆၄၃၃.၁၅၀ ၂၅၅၀.၇၉၂ ၂၇၁၆.၈၁၉ ၅၂၆၇.၆၁၁ ၄.၃၈၄ ၁၁၆၁.၁၅၅ ၁၁၆၅.၅၃၉
အျခား ၄၁၉.၃၀၃ ၃၇၆.၅၄၉ ၇၉၅.၈၅၂ ၄၈.၁၉၇ ၉၈၉.၃၆၇ ၁၀၃၇.၅၆၄ ၃၇၁.၁၀၆ -၆၁၂.၈၁၈ -၂၄၁.၇၁၂
  စုစုေပါင္း ၃၃၇၁.၅၀၆ ၈၄၆၂.၀၈၆ ၁၁၈၃၃.၅၉၂ ၃၂၂၄.၇၁၅ ၇၄၅၅.၉၂၂ ၁၀၆၈၀.၆၃၇ ၁၄၆.၇၉၁ ၁၀၀၆.၁၆၄ ၁၁၅၂.၉၅၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages