ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၅-၄-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၅-၄-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၇၈၁.၆၁၂ ၁၇၈၁.၆၁၂   ၁၆၄၀.၇၂၇ ၁၆၄၀.၇၂၇   ၁၄၀.၈၈၅ ၁၄၀.၈၈၅
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၇၇.၁၉၃ ၂၇၇.၄၃၁   ၅၅.၅၅၄ ၅၅.၅၅၄ ၀.၂၃၈ ၂၂၁.၆၃၉ ၂၂၁.၈၇၇
ေရထြက္   ၄၅၀.၅၂၀ ၄၅၀.၅၂၀   ၄၁၇.၂၇၀ ၄၁၇.၂၇၀   ၃၃.၂၅၀ ၃၃.၂၅၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁၃၂.၅၃၉ ၄၇၉.၄၂၈ ၆၁၁.၉၆၇ ၅၆၉.၃၁၇ ၅၅၇.၂၀၈ ၁၁၂၆.၅၂၅ -၄၃၆.၇၇၈ -၇၇.၇၈၀ -၅၁၄.၅၅၈
သစ္ေတာထြက္ ၅.၂၀၂ ၉၀.၇၄၃ ၉၅.၉၄၅ ၉.၅၁၅ ၉၃.၂၉၃ ၁၀၂.၈၀၈ -၄.၃၁၃ -၂.၅၅၀ -၆.၈၆၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၇၇၄.၇၁၉ ၂၉၄၈.၃၉၂ ၄၇၂၃.၁၁၁ ၁၉၃၄.၉၇၅ ၁၇၃၆.၁၀၈ ၃၆၇၁.၀၈၃ -၁၆၀.၂၅၆ ၁၂၁၂.၂၈၄ ၁၀၅၂.၀၂၈
အျခား ၂၄၈.၀၇၁ ၃၁၃.၄၁၈ ၅၆၁.၄၈၉ ၃၃.၅၇၆ ၇၂၂.၁၅၂ ၇၅၅.၇၂၈ ၂၁၄.၄၉၅ -၄၀၈.၇၃၄ -၁၉၄.၂၃၉
  စုစုေပါင္း ၂၁၆၀.၇၆၉ ၆၃၄၁.၃၀၆ ၈၅၀၂.၀၇၅ ၂၅၄၇.၃၈၃ ၅၂၂၂.၃၁၂ ၇၇၆၉.၆၉၅ -၃၈၆.၆၁၄ ၁၁၁၈.၉၉၄ ၇၃၂.၃၈၀

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages