ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၂-၃-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂-၃-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၆၀၇.၄၅၁ ၁၆၀၇.၄၅၁   ၁၄၉၆.၉၁၉ ၁၄၉၆.၉၁၉   ၁၁၀.၅၃၂ ၁၁၀.၅၃၂
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၇၁.၈၇၂ ၂၇၂.၁၁၀   ၄၉.၉၂၃ ၄၉.၉၂၃ ၀.၂၃၈ ၂၂၁.၉၄၉ ၂၂၂.၁၈၇
ေရထြက္   ၄၁၄.၀၂၉ ၄၁၄.၀၂၉   ၃၉၀.၁၇၈ ၃၉၀.၁၇၈   ၂၃.၈၅၁ ၂၃.၈၅၁
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၂.၀၁၆ ၄၄၇.၉၉၁ ၄၈၀.၀၀၇ ၅၆၀.၃၄၇ ၅၀၆.၄၃၈ ၁၀၆၆.၇၈၅ -၅၂၈.၃၃၁ -၅၈.၄၄၇ -၅၈၆.၇၇၈
သစ္ေတာထြက္ ၄.၆၀၄ ၈၂.၁၇၉ ၈၆.၇၈၃ ၈.၉၅၈ ၈၅.၇၉၁ ၉၄.၇၄၉ -၄.၃၅၄ -၃.၆၁၂ -၇.၉၆၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၅၉၀.၂၂၄ ၂၇၂၈.၃၄၄ ၄၃၁၈.၅၆၈ ၁၇၁၄.၂၈၂ ၁၅၇၁.၃၄၇ ၃၂၈၅.၆၂၉ -၁၂၄.၀၅၈ ၁၁၅၆.၉၉၇ ၁၀၃၂.၉၃၉
အျခား ၂၄၀.၀၁၆ ၂၉၄.၁၈၅ ၅၃၄.၂၀၁ ၃၀.၀၁၀ ၆၇၀.၅၀၈ ၇၀၀.၅၁၈ ၂၁၀.၀၀၆ -၃၇၆.၃၂၃ -၁၆၆.၃၁၇
  စုစုေပါင္း ၁၈၆၇.၀၉၈ ၅၈၄၆.၀၅၁ ၇၇၁၃.၁၄၉ ၂၃၁၃.၅၉၇ ၄၇၇၁.၁၀၄ ၇၀၈၄.၇၀၁ -၄၄၆.၄၉၉ ၁၀၇၄.၉၄၇ ၆၂၈.၄၄၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages