ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃၁-၅-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၁-၅-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၃၄၃.၆၄၈ ၂၃၄၃.၆၄၈   ၂၀၉၆.၉၇၇ ၂၀၉၆.၉၇၇   ၂၄၆.၆၇၁ ၂၄၆.၆၇၁
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၉၈.၅၁၃ ၂၉၈.၇၅၁   ၉၅.၁၆၀ ၉၅.၁၆၀ ၀.၂၃၈ ၂၀၃.၃၅၃ ၂၀၃.၅၉၁
ေရထြက္   ၅၆၄.၃၅၉ ၅၆၄.၃၅၉   ၅၂၄.၈၂၉ ၅၂၄.၈၂၉   ၃၉.၅၃၀ ၃၉.၅၃၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၇၆.၇၄၁ ၇၀၁.၆၇၇ ၁၀၇၈.၄၁၈ ၆၁၁.၆၀၃ ၇၁၄.၈၈၁ ၁၃၂၆.၄၈၄ -၂၃၄.၈၆၂ -၁၃.၂၀၄ -၂၄၈.၀၆၆
သစ္ေတာထြက္ ၆.၇၀၄ ၁၁၁.၈၀၅ ၁၁၈.၅၀၉ ၁၃.၅၇၆ ၁၁၇.၁၁၀ ၁၃၀.၆၈၆ -၆.၈၇၂ -၅.၃၀၅ -၁၂.၁၇၇
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၅၄၀.၃၁၆ ၃၆၂၇.၉၂၅ ၆၁၆၈.၂၄၁ ၂၄၃၂.၀၄၂ ၂၄၃၃.၄၅၃ ၄၈၆၅.၄၉၅ ၁၀၈.၂၇၄ ၁၁၉၄.၄၇၂ ၁၃၀၂.၇၄၆
အျခား ၃၆၈.၀၃၉ ၃၆၅.၇၀၈ ၇၃၃.၇၄၇ ၄၇.၆၃၉ ၉၆၆.၅၆၇ ၁၀၁၄.၂၀၆ ၃၂၀.၄၀၀ -၆၀၀.၈၅၉ -၂၈၀.၄၅၉
  စုစုေပါင္း ၃၂၉၂.၀၃၈ ၈၀၁၃.၆၃၅ ၁၁၃၀၅.၆၇၃ ၃၁၀၄.၈၆၀ ၆၉၄၈.၉၇၇ ၁၀၀၅၃.၈၃၇ ၁၈၇.၁၇၈ ၁၀၆၄.၆၅၈ ၁၂၅၁.၈၃၆

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages