ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၄-၅-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၄-၅-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၂၇၅.၆၄၅ ၂၂၇၅.၆၄၅   ၂၀၃၂.၉၂၉ ၂၀၃၂.၉၂၉   ၂၄၂.၇၁၆ ၂၄၂.၇၁၆
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၉၆.၂၄၉ ၂၉၆.၄၈၇   ၉၀.၇၅၀ ၉၀.၇၅၀ ၀.၂၃၈ ၂၀၅.၄၉၉ ၂၀၅.၇၃၇
ေရထြက္   ၅၄၉.၈၅၆ ၅၄၉.၈၅၆   ၅၁၄.၇၀၉ ၅၁၄.၇၀၉   ၃၅.၁၄၇ ၃၅.၁၄၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၅၂.၁၀၇ ၆၆၃.၇၈၂ ၁၀၁၅.၈၈၉ ၆၁၁.၆၀၃ ၆၆၉.၅၇၃ ၁၂၈၁.၁၇၆ -၂၅၉.၄၉၆ -၅.၇၉၁ -၂၆၅.၂၈၇
သစ္ေတာထြက္ ၆.၄၇၁ ၁၀၉.၄၆၄ ၁၁၅.၉၃၅ ၁၃.၀၆၈ ၁၁၄.၄၅၄ ၁၂၇.၅၂၂ -၆.၅၉၇ -၄.၉၉၀ -၁၁.၅၈၇
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၃၀၅.၉၉၃ ၃၅၁၀.၁၀၅ ၅၈၁၆.၀၉၈ ၂၂၃၉.၈၅၂ ၂၃၄၀.၆၈၆ ၄၅၈၀.၅၃၈ ၆၆.၁၄၁ ၁၁၆၉.၄၁၉ ၁၂၃၅.၅၆၀
အျခား ၃၃၇.၆၉၆ ၃၅၆.၀၃၁ ၆၉၃.၇၂၇ ၄၇.၆၃၈ ၉၄၂.၂၄၈ ၉၈၉.၈၈၆ ၂၉၀.၀၅၈ -၅၈၆.၂၁၇ -၂၉၆.၁၅၉
  စုစုေပါင္း ၃၀၀၂.၅၀၅ ၇၇၆၁.၁၃၂ ၁၀၇၆၃.၆၃၇ ၂၉၁၂.၁၆၁ ၆၇၀၅.၃၄၉ ၉၆၁၇.၅၁၀ ၉၀.၃၄၄ ၁၀၅၅.၇၈၃ ၁၁၄၆.၁၂၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages