ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၇-၆-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၇-၆-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၅၄၀.၀၆၂ ၃၃၈၇.၇၈၇ ၃၉၂၇.၈၄၉ ၆၈၈.၆၃၆ ၃၉၆၉.၅၃၅ ၄၆၅၈.၁၇၁ -၁၄၈.၅၇၄ -၅၈၁.၇၄၈ -၇၃၀.၃၂၂
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၂၇.၅၄၂ ၄၅၆၆.၁၀၅ ၄၆၉၃.၆၄၇ ၁၆၃.၈၅၁ ၄၇၃၈.၂၈၅ ၄၉၀၂.၁၃၆ -၃၆.၃၀၉ -၁၇၂.၁၈၀ -၂၀၈.၄၈၉
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၃၃.၄၁၃ ၂၂၄၆.၃၈၁ ၂၂၇၉.၇၉၄ ၆၂.၁၂၂ ၂၃၈၀.၆၃၄ ၂၄၄၂.၇၅၆ -၂၈.၇၀၉ -၁၃၄.၂၅၃ -၁၆၂.၉၆၂
CMP   ၁၆၄၄.၆၇၅ ၁၆၄၄.၆၇၅   ၁၃၅၅.၀၇၁ ၁၃၅၅.၀၇၁   ၂၈၉.၆၀၄ ၂၈၉.၆၀၄
  စုစုေပါင္း ၇၀၁.၀၁၇ ၁၁၈၄၄.၉၄၈ ၁၂၅၄၅.၉၆၅ ၉၁၄.၆၀၉ ၁၂၄၄၃.၅၂၅ ၁၃၃၅၈.၁၃၄ -၂၁၃.၅၉၂ -၅၉၈.၅၇၇ -၈၁၂.၁၆၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages