ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၅-၄-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၅-၄-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၅၀၅.၁၉၈ ၂၄၉၈.၉၁၄ ၃၀၀၄.၁၁၂ ၄၁၈.၃၁၄ ၂၉၄၁.၁၆၉ ၃၃၅၉.၄၈၃ ၈၆.၈၈၄ -၄၄၂.၂၅၅ -၃၅၅.၃၇၁
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၀၄.၆၁၈ ၃၃၄၄.၀၅၅ ၃၄၄၈.၆၇၃ ၁၃၆.၄၀၇ ၃၆၂၁.၇၆၃ ၃၇၅၈.၁၇၀ -၃၁.၇၈၉ -၂၇၇.၇၀၈ -၃၀၉.၄၉၇
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၂၅.၇၃၅ ၁၆၈၉.၂၁၆ ၁၇၁၄.၉၅၁ ၅၃.၅၄၉ ၁၈၁၉.၈၉၄ ၁၈၇၃.၄၄၃ -၂၇.၈၁၄ -၁၃၀.၆၇၈ -၁၅၈.၄၉၂
CMP   ၁၁၅၄.၁၅၈ ၁၁၅၄.၁၅၈   ၉၇၀.၂၇၁ ၉၇၀.၂၇၁   ၁၈၃.၈၈၇ ၁၈၃.၈၈၇
  စုစုေပါင္း ၆၃၅.၅၅၁ ၈၆၈၆.၃၄၃ ၉၃၂၁.၈၉၄ ၆၀၈.၂၇၀ ၉၃၅၃.၀၉၇ ၉၉၆၁.၃၆၇ ၂၇.၂၈၁ -၆၆၆.၇၅၄ -၆၃၉.၄၇၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages