ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁-၅-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁-၅-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၄၆၃.၃၇၂ ၄၁၅၄.၄၁၀ ၄၆၁၇.၇၈၂ ၃၉၅.၂၆၇ ၂၇၄၄.၂၁၃ ၃၁၃၉.၄၈၀ ၆၈.၁၀၅ ၁၄၁၀.၁၉၇ ၁၄၇၈.၃၀၂
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၆၃.၆၃၆ ၃၉၀၉.၃၇၇ ၃၉၇၃.၀၁၃ ၁၂၄.၉၁၃ ၃၈၀၈.၁၂၂ ၃၉၃၃.၀၃၅ -၆၁.၂၇၇ ၁၀၁.၂၅၅ ၃၉.၉၇၈
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၁၇.၇၈၂ ၂၀၁၆.၃၉၃ ၂၀၃၄.၁၇၅ ၃၁.၁၉၅ ၁၈၉၀.၄၆၁ ၁၉၂၁.၆၅၆ -၁၃.၄၁၃ ၁၂၅.၉၃၂ ၁၁၂.၅၁၉
CMP   ၁၂၈၄.၇၁၃ ၁၂၈၄.၇၁၃   ၁၃၃၉.၆၂၂ ၁၃၃၉.၆၂၂   -၅၄.၉၀၉ -၅၄.၉၀၉
  စုစုပေါင်း ၅၄၄.၇၉၀ ၁၁၃၆၄.၈၉၃ ၁၁၉၀၉.၆၈၃ ၅၅၁.၃၇၅ ၉၇၈၂.၄၁၈ ၁၀၃၃၃.၇၉၃ -၆.၅၈၅ ၁၅၈၂.၄၇၅ ၁၅၇၅.၈၉၀

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages