ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 10-1-2020 ) ( 1-10-2018  TO 10-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1048.173 554.348 1602.521 617.861 464.315 1082.176 430.312 90.033 520.345
2 LWEJEL 25.018 5.334 30.352 41.856 4.095 45.951 -16.838 1.239 -15.599
3 CHIN SHWEHAW 153.230 24.448 177.678 162.985 15.208 178.193 -9.755 9.240 -0.515
4 KANPITETEE 125.436 5.672 131.108 26.385 5.450 31.835 99.051 0.222 99.273
5 KYAING TONG 2.047 0.766 2.813 0.582 0.553 1.135 1.465 0.213 1.678
6 TARCHILEIK 12.554 22.808 35.362 4.078 13.662 17.740 8.476 9.146 17.622
7 MYAWADDY 64.588 233.197 297.785 30.884 197.349 228.233 33.704 35.848 69.552
8 KAWTHAUNG 86.531 16.049 102.580 57.240 7.746 64.986 29.291 8.303 37.594
9 MYEIK 13.276 39.640 52.916 33.393 35.370 68.763 -20.117 4.270 -15.847
10 NABULAE
/HTEE KHEE
468.349 4.422 472.771 551.839 2.415 554.254 -83.490 2.007 -81.483
11 MAWTAUNG 5.307 1.987 7.294 3.707 2.766 6.473 1.600 -0.779 0.821
12 MESE 1.174 0.148 1.322 0.520 0.096 0.616 0.654 0.052 0.706
13 SITTWE 7.408 0.027 7.435 3.567 0.171 3.738 3.841 -0.144 3.697
14 MAUNG DAW 4.620 0.020 4.640 2.239 0.020 2.259 2.381 -0.001 2.381
15 TAMU 21.381 0.028 21.409 30.558 0.429 30.987 -9.177 -0.401 -9.578
16 RHI 15.743 1.403 17.146 15.285 7.039 22.324 0.458 -5.636 -5.178
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 2054.916 910.297 2965.213 1582.979 756.684 2339.663 471.937 153.613 625.550

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages