ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2018  TO 3-8-2018 ) ( 1-4-2017  TO 3-8-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1466.403 583.641 2050.044 1150.875 578.710 1729.585 315.528 4.931 320.459
2 LWEJEL 65.710 5.373 71.083 72.132 5.801 77.933 -6.422 -0.428 -6.850
3 CHIN SHWEHAW 95.307 18.513 113.820 173.749 21.036 194.785 -78.442 -2.523 -80.965
4 KANPITETEE 68.504 9.927 78.431 34.213 14.898 49.111 34.291 -4.971 29.320
5 KYAING TONG 0.101 0.732 0.833 0.047 0.437 0.484 0.054 0.295 0.349
6 TARCHILEIK 5.124 24.653 29.777 5.348 23.775 29.123 -0.224 0.878 0.654
7 MYAWADDY 27.296 246.964 274.260 18.110 261.011 279.121 9.186 -14.047 -4.861
8 KAWTHAUNG 32.866 14.347 47.213 22.280 26.345 48.625 10.586 -11.998 -1.412
9 MYEIK 59.510 21.088 80.598 34.262 18.561 52.823 25.248 2.527 27.775
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.264 0.539 1.803 2.110 0.131 2.241 -0.846 0.408 -0.438
11 MAWTAUNG 1.919 1.357 3.276 1.044 0.642 1.686 0.875 0.715 1.590
12 MESE 0.078 0.301 0.379 0.066 0.146 0.212 0.012 0.155 0.167
13 SITTWE 3.779 45.887 49.666 1.723 0.016 1.739 2.056 45.871 47.927
14 MAUNG DAW 3.454   3.454 4.070   4.070 -0.616   -0.616
15 TAMU 42.528 0.832 43.360 7.079 1.926 9.005 35.449 -1.094 34.355
16 RHI 6.277 5.711 11.988 10.582 3.837 14.419 -4.305 1.874 -2.431
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 1880.120 979.865 2859.985 1537.690 957.272 2494.962 342.430 22.593 365.023

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages