EIF အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ဖြံ့ၿဖိဳးမွုအနည္းဆုံးနိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ (Enhanced Integrated Framework – EIF) အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Mon, 09/07/2015 - 10:51 -- dotadmin
Undefined

EIF အစီအစဥ္ႏွင့္ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

EIF သည္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွုအနည္းဆုံးနိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မွုက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ၏ အကူအညီ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ EIF အကူအညီ ရရွိေသာ နိုင္ငံေပါင္း (၅၀) ရွိပါသည္။ ဖြံ့ၿဖိဳးမွုအနည္းဆုံး နိုင္ငံမ်ား အား ကမၻာ့ ကုန္သြယ္မွု စနစ္ တြင္ ပိုမို ပါဝင္လာနိုင္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံ (၂၃) နိုင္ငံမွ ရံပုံေငြအဓိကပံ့ပိုးေပးေနၿပီး WTO ၊ IMF ၊ ITC၊ UNCTAD ၊ UNDP ႏွင့္ World Bank တို႔မွအဓိကပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို

(က)      နိုင္ငံေတာ္၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မွုက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊

(ခ )      ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို ရယူနိုင္ေရးညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ သည့္ပုံစံတို႔ကိုခ်မွတ္ထားနိုင္ရန္၊ 

( ဂ )     ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးေရးအတြက္ ေတြ႕ၾကဳံရေသာ ထုတ္လုပ္နိုင္မွု အဟန္႔အတားမ်ား (supply-side constraints) ကို ေျဖရွင္းနိုင္ေရး စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္ တင္ မွုမ်ား တည္ ေဆာက္ထားနိုင္ရန္….

ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

EIF သည္ LDCs နိုင္ငံအျဖစ္မွ Graduration မျဖစ္မျခင္းရရွိမည့္ ေရရွည္အကူအညီ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မွုကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံ၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု မဟာ ဗ်ဴဟာႏွင့္အတူ လိုက္ပါ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ သြားၿပီးေရရွည္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ရရွိရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားပါသည္။

 

EIFအစီအစဥ္တြင္

(က) ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဘက္စုံဆက္စပ္ေလ့လာမွုအႀကိဳအဆင့္ (Pre-DTIS)

(ခ) ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဘက္စုံဆက္စပ္ေလ့လာမွုအဆင့္ (DTIS)

(ဂ) လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအဆင့္-၁ (Tier 1) ႏွင့္

(ဃ) လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအဆင့္-၂ (Tier 2)

ဟူ၍ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္ပါသည္။

 

EIF အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနမွုအေျခအေန

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ EIFအစီအစဥ္တြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္နိုင္ ေရး နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ WTO သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား EIF အစီအစဥ္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ကာ EIF Familiarization Workshop ကိုေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္ တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ ပါသည္။

 

မိမိတို႔ဌာနအေနျဖင့္EIFအစီအစဥ္၏အဆင့္ေလးဆင့္အနက္ အဆင့္ (၁) အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္ အဆင့္ (၂) ကိုကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆင့္ (၂) အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္မွု ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ဘက္စုံဆက္စပ္ေလ့လာမွု အစီရင္ ခံစာႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တို႔ကို တင္ျပသြားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္(၃) ျဖစ္ေသာ Tier 1 ကိုလည္းအၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ MoU ကို ၁၈-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

Tier 1 အဆင့္စတင္ျခင္းအခမ္းအနားကိုနိုင္ငံေတာ္အဆင့္က်င္းပနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအဆင့္-၁ (Tier 1 Phase) သည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ အထိ (၃) ႏွစ္ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္အတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသုံးသိန္းျဖင့္ (၃) ႏွစ္စာ စုစုေပါင္းေဒၚလာကိုးသိန္းကို အေႏွာင္ အဖြဲ႕ မပါ သည့္ ေငြေၾကးအကူအညီ အျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုျပဳစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္သြားရန္ Full Ownership Right အျပည့္အဝရရွိေသာ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။

 

Tier 1 စီမံခ်က္တြင္ကုန္သြယ္မွု က႑အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Capacity Building ျမႇင့္ တင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ျပည္ပေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာအစည္း အေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊ သင္ေထာက္ ကူပစၥည္း မ်ား ျဖည့္တင္းျခင္းတို႔ကိုဦးစားေပးေရးဆြဲထားပါသည္။

 

Tier 1 Project စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားကို နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ အေန ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမွုျဖင့္ က်င္းပ သြားရန္ လ်ာထားပါသည္။

Latest News: 
Subscribe to RSS - EIF အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ