ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 31-5-2024 ) ( 1-4-2023  TO 31-5-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 327.709 89.158 416.867 352.909 287.522 640.431 -25.200 -198.364 -223.564
1 MUSE 210.398 5.270 215.668 274.072 157.577 431.649 -63.674 -152.307 -215.981
2 LWEJEL   1.214 1.214 9.320 7.580 16.900 -9.320 -6.366 -15.686
3 CHIN SHWEHAW       29.417 118.636 148.053 -29.417 -118.636 -148.053
4 KANPITETEE 72.972 19.824 92.796 39.240 2.940 42.180 33.732 16.884 50.616
5 KYAING TONG 44.339 62.850 107.189 0.860 0.789 1.649 43.479 62.061 105.540
  Myanmar-Thailand 413.245 81.759 495.004 457.352 372.270 829.622 -44.107 -290.511 -334.618
1 TARCHILEIK 28.069 16.573 44.642 13.827 20.647 34.474 14.242 -4.074 10.168
2 MYAWADDY 25.206 25.752 50.958 90.497 205.871 296.368 -65.291 -180.119 -245.410
3 KAWTHAUNG 26.221 13.159 39.380 2.625 2.558 5.183 23.596 10.601 34.197
4 MYEIK 13.780 21.671 35.451 5.608 13.282 18.890 8.172 8.389 16.561
5 HTEE KHEE 313.131 3.411 316.542 343.431 129.751 473.182 -30.300 -126.340 -156.640
6 MAWTAUNG 6.838 1.193 8.031 1.364 0.161 1.525 5.474 1.032 6.506
  Myanmar-Bangladesh       2.096 0.311 2.407 -2.096 -0.311 -2.407
1 SITTWE       0.739 0.303 1.042 -0.739 -0.303 -1.042
2 MAUNG DAW       1.357 0.008 1.365 1.357 0.008 1.365
  Myanmar- India   0.052 0.052 0.818 0.273 1.091 -0.818 -0.221 -1.039
1 TAMU   0.052 0.052 0.818 0.273 1.091 -0.818 -0.221 -1.039
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 740.954 170.969 911.923 813.175 660.376 1473.551 -72.221 -489.407 -561.628

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEA

Pages