ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018
(3-8-2018)
2017-2018
(3-8-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(3-8-2018)
2017-2018
(3-8-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(3-8-2018)
2017-2018
(3-8-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 3812.387 3019.9801 792.4069 5667.596 5402.513 265.083 9479.983 8422.4931 1057.4899
2 BORDER 1880.12 1537.69 342.43 979.865 957.272 22.593 2859.985 2494.962 365.023
  TOTAL 5692.507 4557.6701 1134.8369 6647.461 6359.785 287.676 12339.968 10917.4551 1422.513

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages