ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2024-2025
(7-6-2024)
2023-2024
(7-6-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(7-6-2024)
2023-2024
(7-6-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(7-6-2024)
2023-2024
(7-6-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1784.532 1439.876 344.656 2342.605 2852.506 -509.901 4127.137 4292.382 -165.245
2 BORDER 839.146 961.682 -122.536 189.858 732.875 -543.017 1029.004 1694.557 -665.553
  TOTAL 2623.678 2401.558 222.120 2532.463 3585.381 -1052.918 5156.141 5986.939 -830.798

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages