ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(20-3-2020)
2018-2019
(20-3-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(20-3-2020)
2018-2019
(20-3-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(20-3-2020)
2018-2019
(20-3-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5238.0011 4305.7954 932.2057 8255.786 6914.795 1340.991 13493.787 11220.5904 2273.1967
2 BORDER 3425.539 3368.965 56.574 1765.38 1320.583 444.797 5190.919 4689.548 501.371
  TOTAL 8663.5401 7674.7604 988.7797 10021.166 8235.378 1785.788 18684.7061 15910.1384 2774.568

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages