ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(8-3-2019)
2017-2018
(8-3-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(8-3-2019)
2017-2018
(8-3-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(8-3-2019)
2017-2018
(8-3-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4045.738 3718.4394 327.2986 6567.313 7047.152 -479.839 10613.051 10765.5914 -152.5404
2 BORDER 3091.294 2745.67 345.624 1239.918 1262.164 -22.246 4331.212 4007.834 323.378
  TOTAL 7137.032 6464.1094 672.9226 7807.231 8309.316 -502.085 14944.263 14773.4254 170.838

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages