ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(10-5-2019)
2017-2018
(10-5-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(10-5-2019)
2017-2018
(10-5-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(10-5-2019)
2017-2018
(10-5-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5577.7252 5464.3384 113.3868 9277.704 9907.713 -630.009 14855.429 15372.0514 -516.6222
2 BORDER 4568.776 3751.3658 817.4102 1774.231 1853.763 -79.532 6343.007 5605.1288 737.8782
  TOTAL 10146.5012 9215.7042 930.797 11051.935 11761.476 -709.541 21198.4362 20977.1802 221.256

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages