ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(17-3-2023)
2021-2022
(17-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(17-3-2023)
2021-2022
(17-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(17-3-2023)
2021-2022
(17-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 10152.506 9568.109 584.397 14329.312 11791.665 2537.647 24481.818 21359.774 3122.044
2 BORDER 5799.955 5015.353 784.602 2377.740 2267.584 110.156 8177.695 7282.937 894.758
  TOTAL 15952.461 14583.462 1368.999 16707.052 14059.249 2647.803 32659.513 28642.711 4016.802

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages