ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(3-7-2020)
2018-2019
(3-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(3-7-2020)
2018-2019
(3-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(3-7-2020)
2018-2019
(3-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7586.3061 7058.4134 527.8927 12416.947 11458.395 958.552 20003.253 18516.8084 1486.4447
2 BORDER 5699.519 5875.671 -176.152 2675.2 2366.329 308.871 8374.719 8242 132.719
  TOTAL 13285.8251 12934.0844 351.7407 15092.147 13824.724 1267.423 28377.9721 26758.8084 1619.164

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages