ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(17-1-2020)
2018-2019
(17-1-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(17-1-2020)
2018-2019
(17-1-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(17-1-2020)
2018-2019
(17-1-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 3239.347 2606.97702 632.3699799 4873.104 4465.975 407.129 8112.451 7072.95202 1039.49898
2 BORDER 2196.624 1677.108 519.516 984.557 827.866 156.691 3181.181 2504.974 676.207
  TOTAL 5435.971 4284.08502 1151.88598 5857.661 5293.841 563.82 11293.632 9577.92602 1715.706

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages