ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(18-9-2020)
2018-2019
(18-9-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(18-9-2020)
2018-2019
(18-9-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(18-9-2020)
2018-2019
(18-9-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 10169.36927 9486.8004 682.568875 15209.525 14512.60261 696.9223925 25378.894 23999.40301 1379.491268
2 BORDER 6914.092 6767.677 146.415 3370.93 2934.1953 436.7347 10285.022 9701.8723 583.1497
  TOTAL 17083.4613 16254.4774 828.983875 18580.455 17446.7979 1133.65709 35663.9163 33701.2753 1962.641

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages