ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(15-9-2023)
2022-2023
(15-9-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(15-9-2023)
2022-2023
(15-9-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(15-9-2023)
2022-2023
(15-9-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4193.771 5183.249 -989.478 6210.304 6752.953 -542.649 10404.075 11936.202 -1532.127
2 BORDER 2844.699 2721.780 122.919 1600.995 967.352 633.643 4445.694 3689.132 756.562
  TOTAL 7038.470 7905.029 -866.559 7811.299 7720.305 90.994 14849.769 15625.334 -775.565

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages