ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2020-2021
(15-1-2021)
2019-2020
(15-1-2020)
INCREASE/
DECREASE
2020-2021
(15-1-2021)
2019-2020
(15-1-2020)
INCREASE/
DECREASE
2020-2021
(15-1-2021)
2019-2020
(15-1-2020)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 2515.105 3155.535 -640.430 3655.820 4748.088 -1092.268 6170.925 7903.623 -1732.698
2 BORDER 1787.470 2305.736 -518.266 911.966 1242.025 -330.059 2699.436 3547.761 -848.325
  TOTAL 4302.575 5461.271 -1158.696 4567.786 5990.113 -1422.327 8870.361 11451.384 -2581.023

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages