ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(1-11-2019)
2018-2019
(1-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(1-11-2019)
2018-2019
(1-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(1-11-2019)
2018-2019
(1-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 965.996 729.358 236.638 1350.505 1361.579 -11.074 2316.501 2090.937 225.564
2 BORDER 613.205 492.143 121.062 268.2264 197.8402 70.3862 881.4314 689.9832 191.4482
  TOTAL 1579.201 1221.501 357.7 1618.7314 1559.4192 59.3122 3197.9324 2780.9202 417.012

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages