ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

                                                                                                                                                     USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL
1 2020-2021 8454.400 6908.884 15363.284 11427.249 3258.809 14686.058 19881.649 10167.693 30049.342
2 2021-2022(Mini Budget) 5620.634 2687.788 8308.422 7037.735 927.260 7964.995 12658.369 3615.048 16273.417
3 2022-2023 10508.094 6112.083 16620.177 14868.298 2484.424 17352.722 25376.392 8596.507 33972.899
4 2023-2024 9312.065 5328.727 14640.792 13066.106 2411.860 15477.966 22378.171 7740.587 30118.758
5 2024-2025
(Up To MAY)
1566.788 764.667 2331.455 2078.137 173.679 2251.816 3644.925 938.346 4583.271

Source: Customs ;

Pages