အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

အေသးစား/ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္၍ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆/၂၀၁၉

ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ရံုးခြဲမ်ားအား ရံုးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၅၇/၂၀၁၈

ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဥ္အရ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သူ မွတ္ပံုတင္စနစ္ (Registered Exporter System) ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၈

ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းတြင္ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၅/၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HS Code 2017 Version အရ 10 digit ကုန္စည္လိုင္း စုစုေပါင္း (၃၃၄၅)လိုင္းကို ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္စာရင္း (Export Negative List) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉/၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ကုန္ေခ်ာမ်ားအား ျပည္ပသို့တင္ပို႔ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၈/၂၀၁၈

ေရႊ၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား တင္ပို႔/ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၇/၂၀၁၈

အေသးစား/ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁/၂၀၁၈

ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား H.S Code ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ထုတ္ျပန္ျခင္း   အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၃/၂၀၁၇

Pages

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား