၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ Bus ဈေးနှုန်းများ

စဉ် Brand Name Seater C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters Japan 16600 18400 20500 22800 25300 28100 31100 32700 34300 36100 37800  
    20 - 24 Seaters Japan 18400 20400 22700 25200 28000 31100 34700 36300 38200 40000 42000  
    25 - 29 Seaters Japan 20100 22400 24900 27600 30700 34100 37800 39700 41800 43900 46000  
    30 - 34 Seaters Japan 21900 24300 27000 30000 33400 37100 41100 43200 45300 47600 50100  
    35 - 44 Seaters Japan 27800 30900 34300 38200 42400 47100 52400 55000 57800 60600 63700  
    45 & Up Seaters Japan 31100 34500 38300 42600 47300 52600 58400 61400 64500 67700 71100  

မှတ်ချက် ။           Express Bus များလျှောက်ထားပါက ၂၀၀၈ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထက်သာ လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါမည်။

စဉ် Brand Name Seater C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters S' Korea 14600 15600 17400 19400 21500 23900 26400 27800 29200 30700 32100  
    20 - 24 Seaters S' Korea 15600 17300 19300 21400 23800 26400 29500 30900 32500 34000 35700  
    25 - 29 Seaters S' Korea 17100 19000 21200 23500 26100 29000 32100 33700 35500 37300 39100  
    30 - 34 Seaters S' Korea 18600 20700 23000 25500 28400 31500 34900 36700 38500 40500 42600  
    35 - 44 Seaters S' Korea 23600 26300 29200 32500 36000 40000 44500 46800 49100 51500 54100  
    45 & Up Seaters S' Korea 26400 29300 32600 36200 40200 44700 49600 52200 54800 57500 60400  

မှတ်ချက် ။           Express Bus များလျှောက်ထားပါက ၂၀၀၈ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထက်သာ လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါမည်။

စဉ် Brand Name Seater C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters China 12400 13300 14800 16500 18300 20300 22400 23600 24800 26100 27300  
    20 - 24 Seaters China 13300 14700 16400 18200 20200 22400 25100 26300 27600 28900 30300  
    25 - 29 Seaters China 14500 16200 18000 20000 22200 24700 27300 28600 30200 31700 33200  
    30 - 34 Seaters China 15800 17600 19600 21700 24100 26800 29700 31200 32700 34400 36200  
    35 - 44 Seaters China 20100 22400 24800 27600 30600 34000 37800 39800 41700 43800 46000  
    45 & Up Seaters China 22400 24900 27700 30800 34200 38000 42200 44400 46600 48900 51300  

မှတ်ချက် ။           Express Bus များလျှောက်ထားပါက ၂၀၀၈ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထက်သာ လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါမည်။

Subscribe to ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ Bus ဈေးနှုန်းများ