ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား

စဥ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္မ်ား CD
Rate
CT
Rate 
HS Heading 
BUS (ယာဥ္ေမာင္းအပါအ၀င္လူ(၁၀) နွင့္ အထက္
စီးႏိုင္ပါသည္။)
၃% ၅% 87.02
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 1800 cc အထိ)
၃၀% ၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 1801 cc မွ 2000 cc အထိ)
၃၀% ၂၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 2000 cc အထက္)
၄၀% ၂၅% 87.03
Double Cab (engine displacement 2000 cc အထက္) ၄၀% ၅% 87.03
Ambulance engine (cc) ခြဲျခားမႈမရွိ ၁% ၅% 87.03
Pick up, Truck, Box Truck,Heavy Truck, Dump Truck,etc:Motor Vehicles for the Transport of goods ၃% ၅% 87.04
Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose motor vehicle) ၁% ၅% 87.05
Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road
Roller etc;(Heavy Vehicles)
၁% ၅% 84.29

မွတ္ခ်က္။   အမွတ္စဥ္ (၂) ပါ engine displacement 1800 CC အထိ အငွားယာဥ္ (Taxi) မ်ားအား CD 3% ႏွင့္ CT 5% ႏွင့္

               အမွတ္စဥ္ (၃) ပါ 1800 CC အထက္ အငွားယာဥ္ (Taxi) မ်ား CD 3% ႏွင့္ CT 25% ေပးေဆာင္ရပါမည္။

               မီးသတ္ယာဥ္ႏွင့္ နိဗ္ဗာန္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းမည္ဆိုပါက CD/CT (0%) ျဖစ္ပါသည္။ 

စဥ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္မ်ား ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခ
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည္တင္ယာဥ္ (ဘတ္စ္) ၊
(ယာဥ္ေမာင္းအပါအ၀င္ ၁၀ ဦးႏွင့္ အထက္)
၅%
လူစီးယာဥ္ (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up,
Micro Bus, Van, MPV, SUV)
 
  (၁၃၅၀ CC ႏွင့္ေအာက္) ၃၀%
  (၁၃၅၁ CC မွ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၅၀%
  (၂၀၀၁ CC မွ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
  (၅၀၀၁ CC ႏွင့္အထက္) ၁၂၀%
  Pick Up (Double Cab) ၄၀%
စဥ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္မ်ား ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခေကာက္ခံမႈ
လူနာတင္ယာဥ္ ၀%
နိဗၺာန္ယာဥ္ ၀%
မီးသတ္ယာဥ္ ၀%
စဥ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္မ်ား CD
Rate
CT
Rate
HS Heading
BUS (ယာဥ္ေမာင္းအပါအ၀င္လူ(၁၀) နွင့္ အထက္
စီးႏိုင္ပါသည္။)
၃% ၅% 87.02
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထိ) ၃၀% ၂၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထက္) ၄၀% ၂၅% 87.03
Ambulance engine (cc) ခြဲျခားမႈမရွိ ၁% ၅% 87.03
Pick up, Truck, Box Truck,Heavy Truck, Dump Truck,etc:Motor Vehicles for the Transport of goods ၃% ၅% 87.04
Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose motor vehicle) ၁% ၅% 87.05
Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road
Roller etc;(Heavy Vehicles)
၁% ၅% 84.29

မွတ္ခ်က္။   အမွတ္စဥ္ (2 ႏွင့္ 3) ပါ engine displacement 2000 CC အထက္ႏွင့္ 2000 CC ေအာက္

                ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အဌားယာဥ္ (Taxi) အျဖစ္တင္သြင္းမည္ဆိုပါက CD 3% ႏွင့္

                CT 25% ေပးေဆာင္ရပါမည္။

                မီးသတ္ယာဥ္ႏွင့္ နိဗ္ဗာန္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းမည္ဆိုပါက CD/CT (0%) ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္မ်ား ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခ
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည္တင္ယာဥ္ (ဘတ္စ္) ၊
(ယာဥ္ေမာင္းအပါအ၀င္ ၁၅ ဦးႏွင့္ အထက္)
၅%
လူစီးယာဥ္ (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up, Micro Bus, Van, MPV, SUV)
(၁၃၅၀ CC ႏွင့္ေအာက္) ၅၀%
(၁၃၅၁ CC မွ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
(၂၀၀၁ CC မွ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၁၀၀%
(၅၀၀၁ CC ႏွင့္အထက္) ၁၂၀%

Pages

Subscribe to ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား