ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 7-6-2024 ) ( 1-4-2023  TO 7-6-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 381.381 97.547 478.928 397.033 321.497 718.530 -15.652 -223.950 -239.602
1 MUSE 254.474 5.420 259.894 311.076 172.855 483.931 -56.602 -167.435 -224.037
2 LWEJEL   1.214 1.214 9.745 8.448 18.193 -9.745 -7.234 -16.979
3 CHIN SHWEHAW       33.814 135.897 169.711 -33.814 -135.897 -169.711
4 KANPITETEE 78.175 22.858 101.033 41.382 3.372 44.754 36.793 19.486 56.279
5 KYAING TONG 48.732 68.055 116.787 1.016 0.925 1.941 47.716 67.130 114.846
  Myanmar-Thailand 457.765 92.205 549.970 561.386 410.709 972.095 -103.621 -318.504 -422.125
1 TARCHILEIK 32.842 20.735 53.577 15.758 22.311 38.069 17.084 -1.576 15.508
2 MYAWADDY 25.607 28.521 54.128 101.759 239.414 341.173 -76.152 -210.893 -287.045
3 KAWTHAUNG 29.369 15.244 44.613 2.977 2.988 5.965 26.392 12.256 38.648
4 MYEIK 15.095 23.074 38.169 6.571 13.335 19.906 8.524 9.739 18.263
5 HTEE KHEE 347.100 3.411 350.511 432.683 132.430 565.113 -85.583 -129.019 -214.602
6 MAWTAUNG 7.752 1.220 8.972 1.638 0.231 1.869 6.114 0.989 7.103
  Myanmar-Bangladesh       2.203 0.396 2.599 -2.203 -0.396 -2.599
1 SITTWE       0.774 0.383 1.157 -0.774 -0.383 -1.157
2 MAUNG DAW       1.429 0.013 1.442 1.429 0.013 1.442
  Myanmar- India   0.106 0.106 1.060 0.273 1.333 -1.060 -0.167 -1.227
1 TAMU   0.106 0.106 1.060 0.273 1.333 -1.060 -0.167 -1.227
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 839.146 189.858 1029.004 961.682 732.875 1694.557 -122.536 -543.017 -665.553

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEA

Pages