ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 21-6-2024 ) ( 1-4-2023  TO 21-6-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 429.098 114.337 543.435 494.484 385.137 879.621 -65.386 -270.800 -336.186
1 MUSE 291.549 7.124 298.673 391.460 198.164 589.624 -99.911 -191.040 -290.951
2 LWEJEL   1.214 1.214 10.497 10.188 20.685 -10.497 -8.974 -19.471
3 CHIN SHWEHAW       46.765 171.283 218.048 -46.765 -171.283 -218.048
4 KANPITETEE 81.526 28.524 110.050 44.561 4.404 48.965 36.965 24.120 61.085
5 KYAING TONG 56.023 77.475 133.498 1.201 1.098 2.299 54.822 76.377 131.199
  Myanmar-Thailand 556.128 107.706 663.834 1137.159 486.650 1623.809 -581.031 -378.944 -959.975
1 TARCHILEIK 43.696 25.884 69.580 20.325 25.737 46.062 23.371 0.147 23.518
2 MYAWADDY 29.333 31.505 60.838 124.909 297.160 422.069 -95.576 -265.655 -361.231
3 KAWTHAUNG 34.064 18.981 53.045 7.641 3.608 11.249 26.423 15.373 41.796
4 MYEIK 21.357 26.192 47.549 6.675 14.584 21.259 14.682 11.608 26.290
5 HTEE KHEE 417.988 3.420 421.408 975.432 145.221 1120.653 -557.444 -141.801 -699.245
6 MAWTAUNG 9.690 1.724 11.414 2.177 0.340 2.517 7.513 1.384 8.897
  Myanmar-Bangladesh       2.479 0.800 3.279 -2.479 -0.800 -3.279
1 SITTWE       0.837 0.783 1.620 -0.837 -0.783 -1.620
2 MAUNG DAW       1.642 0.017 1.659 1.642 0.017 1.659
  Myanmar- India   0.106 0.106 1.352 0.273 1.625 -1.352 -0.167 -1.519
1 TAMU   0.106 0.106 1.352 0.273 1.625 -1.352 -0.167 -1.519
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 985.226 222.149 1207.375 1635.474 872.860 2508.334 -650.248 -650.711 -1300.959

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages