ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 28-6-2024 ) ( 1-4-2023  TO 28-6-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 464.395 121.992 586.387 541.628 423.212 964.840 -77.233 -301.220 -378.453
1 MUSE 320.866 8.245 329.111 428.926 212.768 641.694 -108.060 -204.523 -312.583
2 LWEJEL   1.214 1.214 10.817 10.772 21.589 -10.817 -9.558 -20.375
3 CHIN SHWEHAW       55.883 193.543 249.426 -55.883 -193.543 -249.426
4 KANPITETEE 82.312 30.911 113.223 44.801 4.973 49.774 37.511 25.938 63.449
5 KYAING TONG 61.217 81.622 142.839 1.201 1.156 2.357 60.016 80.466 140.482
  Myanmar-Thailand 614.041 122.981 737.022 1203.048 520.778 1723.826 -589.007 -397.797 -986.804
1 TARCHILEIK 49.757 30.720 80.477 22.129 26.804 48.933 27.628 3.916 31.544
2 MYAWADDY 30.121 33.113 63.234 139.872 319.967 459.839 -109.751 -286.854 -396.605
3 KAWTHAUNG 37.071 22.007 59.078 9.487 4.691 14.178 27.584 17.316 44.900
4 MYEIK 21.370 27.302 48.672 6.946 16.250 23.196 14.424 11.052 25.476
5 HTEE KHEE 464.726 7.934 472.660 1022.111 152.724 1174.835 -557.385 -144.790 -702.175
6 MAWTAUNG 10.996 1.905 12.901 2.503 0.342 2.845 8.493 1.563 10.056
  Myanmar-Bangladesh       2.602 0.800 3.402 -2.602 -0.800 -3.402
1 SITTWE       0.858 0.783 1.641 -0.858 -0.783 -1.641
2 MAUNG DAW       1.744 0.017 1.761 -1.744 -0.017 -1.761
  Myanmar- India   0.164 0.164 1.646 0.273 1.919 -1.646 -0.109 -1.755
1 TAMU   0.164 0.164 1.646 0.273 1.919 -1.646 -0.109 -1.755
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 1078.436 245.137 1323.573 1748.924 945.063 2693.987 -670.488 -699.926 -1370.414

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages