ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 5-7-2024 ) ( 1-4-2023  TO 5-7-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 514.338 127.598 641.936 591.205 458.840 1050.045 -76.867 -331.242 -408.109
1 MUSE 363.977 8.553 372.530 467.932 223.210 691.142 -103.955 -214.657 -318.612
2 LWEJEL   1.214 1.214 10.997 11.638 22.635 -10.997 -10.424 -21.421
3 CHIN SHWEHAW       65.710 217.220 282.930 -65.710 -217.220 -282.930
4 KANPITETEE 83.608 33.337 116.945 45.333 5.583 50.916 38.275 27.754 66.029
5 KYAING TONG 66.753 84.494 151.247 1.233 1.189 2.422 65.520 83.305 148.825
  Myanmar-Thailand 661.916 129.502 791.418 1258.305 550.701 1809.006 -596.389 -421.199 -1017.588
1 TARCHILEIK 55.860 32.545 88.405 23.387 31.692 55.079 32.473 0.853 33.326
2 MYAWADDY 31.847 34.688 66.535 151.347 343.381 494.728 -119.500 -308.693 -428.193
3 KAWTHAUNG 39.736 23.520 63.256 12.105 5.312 17.417 27.631 18.208 45.839
4 MYEIK 22.181 28.567 50.748 7.286 17.244 24.530 14.895 11.323 26.218
5 HTEE KHEE 499.854 7.946 507.800 1061.444 152.724 1214.168 -561.590 -144.778 -706.368
6 MAWTAUNG 12.438 2.236 14.674 2.736 0.348 3.084 9.702 1.888 11.590
  Myanmar-Bangladesh       2.768 0.884 3.652 -2.768 -0.884 -3.652
1 SITTWE       0.951 0.783 1.734 -0.951 -0.783 -1.734
2 MAUNG DAW       1.817 0.101 1.918 -1.817 -0.101 -1.918
  Myanmar- India   0.163 0.163 1.809 0.320 2.129 -1.809 -0.157 -1.966
1 TAMU   0.163 0.163 1.809 0.320 2.129 -1.809 -0.157 -1.966
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 1176.254 257.263 1433.517 1854.087 1010.745 2864.832 -677.833 -753.482 -1431.315

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages