ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 14-6-2024 ) ( 1-4-2023  TO 14-6-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 404.662 107.155 511.817 443.238 353.713 796.951 -38.576 -246.558 -285.134
1 MUSE 271.851 6.654 278.505 347.835 185.208 533.043 -75.984 -178.554 -254.538
2 LWEJEL   1.214 1.214 10.146 9.239 19.385 -10.146 -8.025 -18.171
3 CHIN SHWEHAW       40.190 154.519 194.709 -40.190 -154.519 -194.709
4 KANPITETEE 81.392 26.242 107.634 43.866 3.775 47.641 37.526 22.467 59.993
5 KYAING TONG 51.419 73.045 124.464 1.201 0.972 2.173 50.218 72.073 122.291
  Myanmar-Thailand 505.517 101.167 606.684 1078.470 450.366 1528.836 -572.953 -349.199 -922.152
1 TARCHILEIK 38.458 23.502 61.960 17.933 24.083 42.016 20.525 -0.581 19.944
2 MYAWADDY 27.599 29.908 57.507 113.662 267.273 380.935 -86.063 -237.365 -323.428
3 KAWTHAUNG 31.741 17.672 49.413 5.382 3.166 8.548 26.359 14.506 40.865
4 MYEIK 16.287 25.284 41.571 6.662 13.964 20.626 9.625 11.320 20.945
5 HTEE KHEE 382.699 3.411 386.110 932.893 141.586 1074.479 -550.194 -138.175 -688.369
6 MAWTAUNG 8.733 1.390 10.123 1.938 0.294 2.232 6.795 1.096 7.891
  Myanmar-Bangladesh       2.290 0.797 3.087 -2.290 -0.797 -3.087
1 SITTWE       0.795 0.783 1.578 -0.795 -0.783 -1.578
2 MAUNG DAW       1.495 0.014 1.509 1.495 0.014 1.509
  Myanmar- India   0.106 0.106 1.341 0.273 1.614 -1.341 -0.167 -1.508
1 TAMU   0.106 0.106 1.341 0.273 1.614 -1.341 -0.167 -1.508
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 910.179 208.428 1118.607 1525.339 805.149 2330.488 -615.160 -596.721 -1211.881

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages