ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 24-5-2024 ) ( 1-4-2023  TO 24-5-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 289.605 79.459 369.064 313.914 244.220 558.134 -24.309 -164.761 -189.070
1 MUSE 182.879 4.131 187.010 241.165 137.715 378.880 -58.286 -133.584 -191.870
2 LWEJEL   1.214 1.214 8.871 6.542 15.413 -8.871 -5.328 -14.199
3 CHIN SHWEHAW       25.077 96.675 121.752 -25.077 -96.675 -121.752
4 KANPITETEE 67.968 17.212 85.180 38.270 2.607 40.877 29.698 14.605 44.303
5 KYAING TONG 38.758 56.902 95.660 0.531 0.681 1.212 38.227 56.221 94.448
  Myanmar-Thailand 349.394 70.798 420.192 395.316 223.963 619.279 -45.922 -153.165 -199.087
1 TARCHILEIK 23.147 14.642 37.789 11.229 15.909 27.138 11.918 -1.267 10.651
2 MYAWADDY 24.274 22.238 46.512 75.014 172.361 247.375 -50.740 -150.123 -200.863
3 KAWTHAUNG 24.429 11.918 36.347 2.276 2.129 4.405 22.153 9.789 31.942
4 MYEIK 11.045 17.737 28.782 4.601 12.553 17.154 6.444 5.184 11.628
5 HTEE KHEE 260.119 3.213 263.332 301.144 20.910 322.054 -41.025 -17.697 -58.722
6 MAWTAUNG 6.380 1.050 7.430 1.052 0.101 1.153 5.328 0.949 6.277
  Myanmar-Bangladesh       1.934 0.310 2.244 -1.934 -0.310 -2.244
1 SITTWE       0.772 0.303 1.075 -0.772 -0.303 -1.075
2 MAUNG DAW       1.162 0.007 1.169 1.162 0.007 1.169
  Myanmar- India   0.052 0.052 0.816 0.199 1.015 -0.816 -0.147 -0.963
1 TAMU   0.052 0.052 0.816 0.199 1.015 -0.816 -0.147 -0.963
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 638.999 150.309 789.308 711.980 468.692 1180.672 -72.981 -318.383 -391.364

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEA

Pages