ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2020  TO 20-11-2020 ) ( 1-10-2019  TO 20-11-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 197.662 206.923 404.585 500.778 242.070 742.848 -303.116 -35.147 -338.263
2 LWEJEL 21.474 5.881 27.355 7.812 2.622 10.434 13.662 3.259 16.921
3 CHIN SHWEHAW 60.977 11.799 72.776 84.275 11.476 95.751 -23.298 0.323 -22.975
4 KANPITETEE 48.461 1.457 49.918 44.689 2.660 47.349 3.772 -1.203 2.569
5 KYAING TONG 2.560 0.080 2.640 1.073 0.398 1.471 1.487 -0.318 1.169
6 TARCHILEIK 6.708 8.323 15.031 3.249 11.046 14.295 3.459 -2.723 0.736
7 MYAWADDY 28.058 84.503 112.561 33.835 117.024 150.859 -5.777 -32.521 -38.298
8 KAWTHAUNG 44.808 4.698 49.506 41.858 7.009 48.867 2.950 -2.311 0.639
9 MYEIK 3.915 11.977 15.892 6.364 19.240 25.604 -2.449 -7.263 -9.712
10 NABULAE
/HTEE KHEE
153.349 2.913 156.262 405.358 0.702 406.060 -252.009 2.211 -249.798
11 MAWTAUNG 3.322 0.384 3.706 2.964 1.106 4.070 0.358 -0.722 -0.364
12 MESE       0.472 0.084 0.556 -0.472 -0.084 -0.556
13 SITTWE   8.701 8.701 4.045 0.023 4.068 -4.045 8.678 4.633
14 MAUNG DAW       2.141 0.010 2.151 -2.141 -0.010 -2.151
15 TAMU 2.888   2.888 8.855 0.024 8.879 -5.967 -0.024 -5.991
16 RHI 8.820 0.067 8.887 2.549 0.853 3.402 6.271 -0.786 5.485
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP       0.110   0.110 -0.110   -0.110
  TOTAL 583.002 347.706 930.708 1150.427 416.347 1566.774 -567.425 -68.641 -636.066

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages