ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 17-5-2024 ) ( 1-4-2023  TO 17-5-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 255.881 69.108 324.989 273.360 210.818 484.178 -17.479 -141.710 -159.189
1 MUSE 160.828 2.689 163.517 208.345 123.775 332.120 -47.517 -121.086 -168.603
2 LWEJEL   1.214 1.214 8.446 5.416 13.862 -8.446 -4.202 -12.648
3 CHIN SHWEHAW       20.486 78.738 99.224 -20.486 -78.738 -99.224
4 KANPITETEE 63.443 14.424 77.867 35.552 2.304 37.856 27.891 12.120 40.011
5 KYAING TONG 31.610 50.781 82.391 0.531 0.585 1.116 31.079 50.196 81.275
  Myanmar-Thailand 300.757 58.764 359.521 335.496 190.898 526.394 -34.739 -132.134 -166.873
1 TARCHILEIK 18.104 12.659 30.763 9.127 13.723 22.850 8.977 -1.064 7.913
2 MYAWADDY 20.812 18.478 39.290 60.689 144.034 204.723 -39.877 -125.556 -165.433
3 KAWTHAUNG 23.252 9.646 32.898 1.718 1.929 3.647 21.534 7.717 29.251
4 MYEIK 10.249 16.144 26.393 4.399 11.028 15.427 5.850 5.116 10.966
5 HTEE KHEE 222.615 0.827 223.442 258.856 20.096 278.952 -36.241 -19.269 -55.510
6 MAWTAUNG 5.725 1.010 6.735 0.707 0.088 0.795 5.018 0.922 5.940
  Myanmar-Bangladesh       1.844 0.310 2.154 -1.844 -0.310 -2.154
1 SITTWE       0.772 0.303 1.075 -0.772 -0.303 -1.075
  SITTWE(NOR)       0.772 0.303 1.075 -0.772 -0.303 -1.075
  MALAYSIA       1.072 0.007 1.079 -1.072 -0.007 -1.079
2 MAUNG DAW   0.052 0.052 0.726 0.199 0.925 -0.726 -0.147 -0.873
  Myanmar- India   0.052 0.052 0.726 0.199 0.925 -0.726 -0.147 -0.873
1 TAMU   0.052 0.052 0.726 0.199 0.925 -0.726 -0.147 -0.873
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 556.638 127.924 684.562 611.426 402.225 1013.651 -54.788 -274.301 -329.089

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEA

Pages