ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၅-၃-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၄၇၉.၉၁၉ ၇၈၃.၆၃၉ ၂၂၆၃.၅၅၈ ၂၁၃၆.၄၈၅ ၇၄၇.၃၉၈ ၂၈၈၃.၈၈၃ -၆၅၆.၅၆၆ ၃၆.၂၄၁ -၆၂၀.၃၂၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၈၁.၂၇၉ ၆.၁၁၈ ၈၇.၃၉၇ ၁၁၃.၂၁၁ ၄.၇၇၂ ၁၁၇.၉၈၃ -၃၁.၉၃၂ ၁.၃၄၆ -၃၀.၅၈၆
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၆၃.၇၂၂ ၂၄.၃၆၈ ၂၈၈.၀၉၀ ၂၆၄.၆၀၉ ၁၂.၄၁၂ ၂၇၇.၀၂၁ -၀.၈၈၇ ၁၁.၉၅၆ ၁၁.၀၆၉
ကန္ပိုက္တီး ၉၉.၀၇၁ ၉.၅၄၂ ၁၀၈.၆၁၃ ၃၅.၀၅၁ ၁၁.၂၀၈ ၄၆.၂၅၉ ၆၄.၀၂၀ -၁.၆၆၆ ၆၂.၃၅၄
က်ိဳင္းတံု ၁.၃၁၁ ၀.၈၆၂ ၂.၁၇၃ ၀.၁၃၅ ၀.၈၇၁ ၁.၀၀၆ ၁.၁၇၆ -၀.၀၀၉ ၁.၁၆၇
တာခ်ီလိတ္ ၆.၇၃၁ ၂၆.၉၈၆ ၃၃.၇၁၇ ၆.၈၁၅ ၃၄.၇၅၂ ၄၁.၅၆၇ -၀.၀၈၄ -၇.၇၆၆ -၇.၈၅၀
ျမ၀တီ ၆၁.၄၇၁ ၃၃၄.၂၆၁ ၃၉၅.၇၃၂ ၄၁.၈၂၂ ၃၅၇.၂၁၆ ၃၉၉.၀၃၈ ၁၉.၆၄၉ -၂၂.၉၅၅ -၃.၃၀၆
ေကာ့ေသာင္း ၁၀၀.၀၃၉ ၁၄.၂၃၉ ၁၁၄.၂၇၈ ၈၈.၉၂၂ ၂၂.၈၂၈ ၁၁၁.၇၅၀ ၁၁.၁၁၇ -၈.၅၈၉ ၂.၅၂၈
ျမိတ္ ၅၆.၉၉၅ ၅၃.၄၆၇ ၁၁၀.၄၆၂ ၁၀၂.၂၆၅ ၃၆.၀၄၆ ၁၃၈.၃၁၁ -၄၅.၂၇၀ ၁၇.၄၂၁ -၂၇.၈၄၉
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၉၂၉.၉၄၄ ၁၇.၂၆၃ ၉၄၇.၂၀၇ ၂.၀၃၆ ၇၉.၄၃၉ ၈၁.၄၇၅ ၉၂၇.၉၀၈ -၆၂.၁၇၆ ၈၆၅.၇၃၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၆.၂၈၅ ၄.၇၀၂ ၁၀.၉၈၇ ၂.၇၁၃ ၁.၂၄၃ ၃.၉၅၆ ၃.၅၇၂ ၃.၄၅၉ ၇.၀၃၁
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၁၀ ၀.၁၃၁ ၁.၁၄၁ ၀.၃၃၄ ၀.၂၅၄ ၀.၅၈၈ ၀.၆၇၆ -၀.၁၂၃ ၀.၅၅၃
၁၃ စစ္ေတြ ၅.၅၇၁ ၆.၅၄၈ ၁၂.၁၁၉ ၈.၇၈၄ ၀.၉၄၉ ၉.၇၃၃ -၃.၂၁၃ ၅.၅၉၉ ၂.၃၈၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၃.၉၆၆ ၀.၀၃၅ ၄.၀၀၁ ၈.၂၉၉   ၈.၂၉၉ -၄.၃၃၃ ၀.၀၃၅ -၄.၂၉၈
၁၅ တမူး ၄၀.၃၁၇ ၀.၅၈၉ ၄၀.၉၀၆ ၂၅.၉၂၇ ၀.၉၅၇ ၂၆.၈၈၄ ၁၄.၃၉၀ -၀.၃၆၈ ၁၄.၀၂၂
၁၆ ရိဒ္ ၃၃.၃၀၈ ၁၁.၆၀၇ ၄၄.၉၁၅ ၁၂.၅၆၆ ၁၁.၆၀၁ ၂၄.၁၆၇ ၂၀.၇၄၂ ၀.၀၀၆ ၂၀.၇၄၈
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၃၁၇၀.၉၃၉ ၁၂၉၄.၃၅၇ ၄၄၆၅.၂၉၆ ၂၈၄၉.၉၇၄ ၁၃၂၁.၉၄၈ ၄၁၇၁.၉၂၂ ၃၂၀.၉၆၅ -၂၇.၅၉၁ ၂၉၃.၃၇၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages