ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၆-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၅-၆-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၇၅၃.၀၄၉ ၃၄၁.၀၁၈ ၁၀၉၄.၀၆၇ ၆၃၄.၁၂၁ ၃၆၆.၆၇၅ ၁၀၀၀.၇၉၆ ၁၁၈.၉၂၈ -၂၅.၆၅၇ ၉၃.၂၇၁
လြယ္ဂ်ယ္ ၄၁.၃၈၀ ၃.၇၅၀ ၄၅.၁၃၀ ၅၆.၅၂၆ ၃.၉၃၉ ၆၀.၄၆၅ -၁၅.၁၄၆ -၀.၁၈၉ -၁၅.၃၃၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၅၅.၀၈၄ ၁၂.၀၁၈ ၆၇.၁၀၂ ၁၀၁.၃၃၇ ၁၀.၈၇၂ ၁၁၂.၂၀၉ -၄၆.၂၅၃ ၁.၁၄၆ -၄၅.၁၀၇
ကန္ပိုက္တီး ၆၂.၅၉၂ ၇.၀၀၃ ၆၉.၅၉၅ ၂၈.၉၈၀ ၁၀.၄၂၃ ၃၉.၄၀၃ ၃၃.၆၁၂ -၃.၄၂၀ ၃၀.၁၉၂
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၁၇ ၀.၄၀၅ ၀.၄၂၂ ၀.၀၂၃ ၀.၂၅၇ ၀.၂၈၀ -၀.၀၀၆ ၀.၁၄၈ ၀.၁၄၂
တာခ်ီလိတ္ ၂.၆၂၀ ၁၇.၆၆၈ ၂၀.၂၈၈ ၃.၆၀၅ ၁၄.၀၈၉ ၁၇.၆၉၄ -၀.၉၈၅ ၃.၅၇၉ ၂.၅၉၄
ျမ၀တီ ၁၅.၇၄၂ ၁၆၅.၁၅၈ ၁၈၀.၉၀၀ ၁၁.၆၄၄ ၁၄၇.၁၈၃ ၁၅၈.၈၂၇ ၄.၀၉၈ ၁၇.၉၇၅ ၂၂.၀၇၃
ေကာ့ေသာင္း ၂၈.၈၀၂ ၁၀.၄၁၁ ၃၉.၂၁၃ ၁၄.၉၀၀ ၁၇.၄၆၈ ၃၂.၃၆၈ ၁၃.၉၀၂ -၇.၀၅၇ ၆.၈၄၅
ျမိတ္ ၃၇.၆၄၆ ၁၄.၃၅၃ ၅၁.၉၉၉ ၂၃.၀၇၉ ၁၂.၂၁၄ ၃၅.၂၉၃ ၁၄.၅၆၇ ၂.၁၃၉ ၁၆.၇၀၆
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၉၄၉ ၀.၁၆၈ ၁.၁၁၇ ၁.၉၁၄ ၀.၀၆၀ ၁.၉၇၄ -၀.၉၆၅ ၀.၁၀၈ -၀.၈၅၇
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၃၇၅ ၀.၅၃၆ ၁.၉၁၁ ၀.၅၄၇ ၀.၄၃၅ ၀.၉၈၂ ၀.၈၂၈ ၀.၁၀၁ ၀.၉၂၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၄၃ ၀.၂၀၇ ၀.၂၅၀ ၀.၀၆၇ ၀.၁၂၁ ၀.၁၈၈ -၀.၀၂၄ ၀.၀၈၆ ၀.၀၆၂
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၀၇၃ ၀.၀၂၀ ၂.၀၉၃ ၀.၅၄၈ ၀.၀၁၄ ၀.၅၆၂ ၁.၅၂၅ ၀.၀၀၆ ၁.၅၃၁
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၄၄၆   ၂.၄၄၆ ၂.၂၄၂   ၂.၂၄၂ ၀.၂၀၄   ၀.၂၀၄
၁၅ တမူး ၂၂.၆၃၆ ၀.၆၁၈ ၂၃.၂၅၄ ၄.၅၄၃ ၁.၄၀၆ ၅.၉၄၉ ၁၈.၀၉၃ -၀.၇၈၈ ၁၇.၃၀၅
၁၆ ရိဒ္ ၄.၅၉၂ ၃.၂၃၉ ၇.၈၃၁ ၆.၆၀၂ ၂.၇၂၄ ၉.၃၂၆ -၂.၀၁၀ ၀.၅၁၅ -၁.၄၉၅
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၀၃၁.၀၄၆ ၅၇၆.၅၇၂ ၁၆၀၇.၆၁၈ ၈၉၀.၆၇၈ ၅၈၇.၈၈၀ ၁၄၇၈.၅၅၈ ၁၄၀.၃၆၈ -၁၁.၃၀၈ ၁၂၉.၀၆၀

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages