ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၉-၃-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၉-၃-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၅၇၃.၆၆၅ ၈၆၃.၃၅၁ ၂၄၃၇.၀၁၆ ၂၃၇၆.၆၅၃ ၈၂၁.၆၄၀ ၃၁၉၈.၂၉၃ -၈၀၂.၉၈၈ ၄၁.၇၁၁ -၇၆၁.၂၇၇
လြယ္ဂ်ယ္ ၉၁.၂၇၉ ၆.၉၈၀ ၉၈.၂၅၉ ၁၃၀.၀၇၉ ၅.၂၈၅ ၁၃၅.၃၆၄ -၃၈.၈၀၀ ၁.၆၉၅ -၃၇.၁၀၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၈၅.၃၈၂ ၂၆.၇၂၀ ၃၁၂.၁၀၂ ၂၇၇.၆၇၃ ၁၄.၇၃၂ ၂၉၂.၄၀၅ ၇.၇၀၉ ၁၁.၉၈၈ ၁၉.၆၉၇
ကန္ပိုက္တီး ၁၂၁.၀၁၉ ၁၁.၂၇၀ ၁၃၂.၂၈၉ ၄၇.၁၉၄ ၁၂.၂၁၉ ၅၉.၄၁၃ ၇၃.၈၂၅ -၀.၉၄၉ ၇၂.၈၇၆
က်ိဳင္းတံု ၁.၆၅၈ ၀.၈၆၂ ၂.၅၂၀ ၀.၁၃၈ ၀.၈၇၁ ၁.၀၀၉ ၁.၅၂၀ -၀.၀၀၉ ၁.၅၁၁
တာခ်ီလိတ္ ၇.၃၅၆ ၂၉.၈၆၅ ၃၇.၂၂၁ ၇.၃၄၉ ၄၀.၂၁၂ ၄၇.၅၆၁ ၀.၀၀၇ -၁၀.၃၄၇ -၁၀.၃၄၀
ျမ၀တီ ၆၈.၇၉၂ ၃၇၀.၁၃၀ ၄၃၈.၉၂၂ ၄၇.၈၀၂ ၃၉၂.၃၄၂ ၄၄၀.၁၄၄ ၂၀.၉၉၀ -၂၂.၂၁၂ -၁.၂၂၂
ေကာ့ေသာင္း ၁၀၈.၀၂၃ ၁၇.၄၈၈ ၁၂၅.၅၁၁ ၉၇.၃၂၇ ၂၅.၉၂၉ ၁၂၃.၂၅၆ ၁၀.၆၉၆ -၈.၄၄၁ ၂.၂၅၅
ျမိတ္ ၅၈.၂၁၁ ၆၁.၃၅၃ ၁၁၉.၅၆၄ ၁၀၅.၉၉၂ ၃၉.၈၉၆ ၁၄၅.၈၈၈ -၄၇.၇၈၁ ၂၁.၄၅၇ -၂၆.၃၂၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၉၈၈.၅၀၆ ၁၇.၄၂၇ ၁၀၀၅.၉၃၃ ၂.၂၈၅ ၁၁၇.၂၂၁ ၁၁၉.၅၀၆ ၉၈၆.၂၂၁ -၉၉.၇၉၄ ၈၈၆.၄၂၇
၁၁ ေမာေတာင္ ၆.၇၇၆ ၅.၀၂၆ ၁၁.၈၀၂ ၃.၀၉၇ ၁.၃၆၉ ၄.၄၆၆ ၃.၆၇၉ ၃.၆၅၇ ၇.၃၃၆
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၃၃ ၀.၁၅၃ ၁.၁၈၆ ၀.၃၄၀ ၀.၃၂၆ ၀.၆၆၆ ၀.၆၉၃ -၀.၁၇၃ ၀.၅၂၀
၁၃ စစ္ေတြ ၅.၈၇၃ ၆.၅၅၁ ၁၂.၄၂၄ ၉.၄၁၀ ၁.၀၁၂ ၁၀.၄၂၂ -၃.၅၃၇ ၅.၅၃၉ ၂.၀၀၂
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၃၆၆ ၀.၀၃၇ ၄.၄၀၃ ၉.၁၈၁   ၉.၁၈၁ -၄.၈၁၅ ၀.၀၃၇ -၄.၇၇၈
၁၅ တမူး ၄၅.၃၀၈ ၀.၆၄၉ ၄၅.၉၅၇ ၂၈.၈၂၅ ၁.၀၂၄ ၂၉.၈၄၉ ၁၆.၄၈၃ -၀.၃၇၅ ၁၆.၁၀၈
၁၆ ရိဒ္ ၃၇.၅၃၃ ၁၂.၇၇၂ ၅၀.၃၀၅ ၁၃.၀၄၂ ၁၃.၇၉၀ ၂၆.၈၃၂ ၂၄.၄၉၁ -၁.၀၁၈ ၂၃.၄၇၃
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၃၄၀၄.၇၈၀ ၁၄၃၀.၆၃၄ ၄၈၃၅.၄၁၄ ၃၁၅၆.၃၈၇ ၁၄၈၇.၈၇၀ ၄၆၄၄.၂၅၇ ၂၄၈.၃၉၃ -၅၇.၂၃၆ ၁၉၁.၁၅၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages