ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၂၉-၆-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၉-၆-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၉၉၁.၇၃၉ ၄၂၄.၉၁၁ ၁၄၁၆.၆၅၀ ၇၈၁.၅၀၄ ၄၃၈.၈၃၃ ၁၂၂၀.၃၃၇ ၂၁၀.၂၃၅ -၁၃.၉၂၂ ၁၉၆.၃၁၃
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၂.၄၅၀ ၄.၂၃၉ ၅၆.၆၈၉ ၆၁.၅၇၆ ၄.၆၀၁ ၆၆.၁၇၇ -၉.၁၂၆ -၀.၃၆၂ -၉.၄၈၈
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၆၅.၂၄၃ ၁၃.၅၅၂ ၇၈.၇၉၅ ၁၂၃.၁၁၃ ၁၃.၅၈၅ ၁၃၆.၆၉၈ -၅၇.၈၇၀ -၀.၀၃၃ -၅၇.၉၀၃
ကန္ပိုက္တီး ၆၅.၃၉၅ ၇.၈၂၇ ၇၃.၂၂၂ ၃၁.၃၃၆ ၁၁.၆၃၂ ၄၂.၉၆၈ ၃၄.၀၅၉ -၃.၈၀၅ ၃၀.၂၅၄
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၈၉ ၀.၄၅၁ ၀.၅၄၀ ၀.၀၃၂ ၀.၂၇၈ ၀.၃၁၀ ၀.၀၅၇ ၀.၁၇၃ ၀.၂၃၀
တာခ်ီလိတ္ ၃.၂၈၄ ၂၀.၁၇၀ ၂၃.၄၅၄ ၄.၂၇၁ ၁၅.၈၀၅ ၂၀.၀၇၆ -၀.၉၈၇ ၄.၃၆၅ ၃.၃၇၈
ျမ၀တီ ၁၉.၅၀၅ ၁၉၄.၅၁၇ ၂၁၄.၀၂၂ ၁၃.၆၂၁ ၁၇၉.၀၉၉ ၁၉၂.၇၂၀ ၅.၈၈၄ ၁၅.၄၁၈ ၂၁.၃၀၂
ေကာ့ေသာင္း ၂၉.၉၉၁ ၁၁.၉၈၄ ၄၁.၉၇၅ ၁၇.၀၉၄ ၂၀.၀၃၆ ၃၇.၁၃၀ ၁၂.၈၉၇ -၈.၀၅၂ ၄.၈၄၅
ျမိတ္ ၅၄.၅၉၃ ၁၇.၅၃၃ ၇၂.၁၂၆ ၂၆.၄၈၇ ၁၄.၃၆၅ ၄၀.၈၅၂ ၂၈.၁၀၆ ၃.၁၆၈ ၃၁.၂၇၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၂၀၄ ၀.၁၉၃ ၁.၃၉၇ ၁.၉၇၂ ၀.၀၈၇ ၂.၀၅၉ -၀.၇၆၈ ၀.၁၀၆ -၀.၆၆၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၅၄၁ ၀.၆၇၃ ၂.၂၁၄ ၀.၆၅၅ ၀.၅၅၀ ၁.၂၀၅ ၀.၈၈၆ ၀.၁၂၃ ၁.၀၀၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၆၀ ၀.၂၆၆ ၀.၃၂၆ ၀.၀၆၇ ၀.၁၃၆ ၀.၂၀၃ -၀.၀၀၇ ၀.၁၃၀ ၀.၁၂၃
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၆၅၅ ၀.၀၂၂ ၂.၆၇၇ ၀.၈၂၄ ၀.၀၁၆ ၀.၈၄၀ ၁.၈၃၁ ၀.၀၀၆ ၁.၈၃၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၅၄၇   ၂.၅၄၇ ၂.၆၂၈   ၂.၆၂၈ -၀.၀၈၁   -၀.၀၈၁
၁၅ တမူး ၃၀.၃၁၇ ၀.၇၁၄ ၃၁.၀၃၁ ၅.၃၇၆ ၁.၅၂၈ ၆.၉၀၄ ၂၄.၉၄၁ -၀.၈၁၄ ၂၄.၁၂၇
၁၆ ရိဒ္ ၅.၁၄၀ ၃.၆၉၃ ၈.၈၃၃ ၇.၇၆၇ ၃.၁၈၈ ၁၀.၉၅၅ -၂.၆၂၇ ၀.၅၀၅ -၂.၁၂၂
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၃၂၅.၇၅၃ ၇၀၀.၇၄၅ ၂၀၂၆.၄၉၈ ၁၀၇၈.၃၂၃ ၇၀၃.၇၃၉ ၁၇၈၂.၀၆၂ ၂၄၇.၄၃၀ -၂.၉၉၄ ၂၄၄.၄၃၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages