ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၈-၆-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၈-၆-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၅၁၅.၅၄၃ ၁၃၃၀.၀၈၂ ၃၈၄၅.၆၂၅ ၃၃၇၀.၄၁၉ ၁၂၆၁.၅၁၇ ၄၆၃၁.၉၃၆ -၈၅၄.၈၇၆ ၆၈.၅၆၅ -၇၈၆.၃၁၁
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၉.၄၄၆ ၁၄.၁၈၇ ၁၃၃.၆၃၃ ၁၉၃.၈၀၁ ၉.၄၆၆ ၂၀၃.၂၆၇ -၇၄.၃၅၅ ၄.၇၂၁ -၆၉.၆၃၄
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၇၀.၆၁၃ ၅၁.၂၂၉ ၄၂၁.၈၄၂ ၃၄၄.၂၆၃ ၂၈.၅၈၃ ၃၇၂.၈၄၆ ၂၆.၃၅၀ ၂၂.၆၄၆ ၄၈.၉၉၆
ကန္ပိုက္တီး ၂၄၉.၈၆၆ ၂၄.၉၀၀ ၂၇၄.၇၆၆ ၁၁၂.၅၂၁ ၂၀.၀၃၂ ၁၃၂.၅၅၃ ၁၃၇.၃၄၅ ၄.၈၆၈ ၁၄၂.၂၁၃
က်ိဳင္းတံု ၅.၅၉၉ ၁.၁၁၃ ၆.၇၁၂ ၀.၂၂၈ ၁.၃၂၂ ၁.၅၅၀ ၅.၃၇၁ -၀.၂၀၉ ၅.၁၆၂
တာခ်ီလိတ္ ၁၃.၅၆၅ ၅၃.၂၂၆ ၆၆.၇၉၁ ၁၀.၅၂၅ ၆၀.၀၀၁ ၇၀.၅၂၆ ၃.၀၄၀ -၆.၇၇၅ -၃.၇၃၅
ျမ၀တီ ၁၄၂.၀၄၆ ၅၆၆.၅၃၈ ၇၀၈.၅၈၄ ၆၈.၀၇၈ ၆၃၂.၂၄၇ ၇၀၀.၃၂၅ ၇၃.၉၆၈ -၆၅.၇၀၉ ၈.၂၅၉
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၅.၈၅၁ ၂၉.၃၇၇ ၁၈၅.၂၂၈ ၁၂၇.၃၉၇ ၃၇.၇၇၃ ၁၆၅.၁၇၀ ၂၈.၄၅၄ -၈.၃၉၆ ၂၀.၀၅၈
ျမိတ္ ၁၀၂.၂၂၈ ၉၁.၈၇၀ ၁၉၄.၀၉၈ ၁၄၇.၈၁၅ ၅၄.၆၈၇ ၂၀၂.၅၀၂ -၄၅.၅၈၇ ၃၇.၁၈၃ -၈.၄၀၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၈၂၇.၅၈၉ ၁၄၂.၄၁၈ ၁၉၇၀.၀၀၇ ၃.၂၇၈ ၁၁၇.၄၁၄ ၁၂၀.၆၉၂ ၁၈၂၄.၃၁၁ ၂၅.၀၀၄ ၁၈၄၉.၃၁၅
၁၁ ေမာေတာင္ ၉.၅၃၈ ၆.၁၆၉ ၁၅.၇၀၇ ၄.၈၀၂ ၂.၀၄၁ ၆.၈၄၃ ၄.၇၃၆ ၄.၁၂၈ ၈.၈၆၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၁ ၀.၂၃၈ ၁.၂၉၉ ၀.၄၀၀ ၀.၅၉၂ ၀.၉၉၂ ၀.၆၆၁ -၀.၃၅၄ ၀.၃၀၇
၁၃ စစ္ေတြ ၉.၆၉၁ ၇.၅၄၄ ၁၇.၂၃၅ ၁၁.၉၂၄ ၁.၀၃၄ ၁၂.၉၅၈ -၂.၂၃၃ ၆.၅၁၀ ၄.၂၇၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၆.၃၂၈ ၀.၀၅၁ ၆.၃၇၉ ၁၁.၇၂၈   ၁၁.၇၂၈ -၅.၄၀၀ ၀.၀၅၁ -၅.၃၄၉
၁၅ တမူး ၈၁.၇၈၅ ၀.၈၈၂ ၈၂.၆၆၇ ၅၈.၆၁၉ ၁.၇၃၇ ၆၀.၃၅၆ ၂၃.၁၆၆ -၀.၈၅၅ ၂၂.၃၁၁
၁၆ ရိဒ္ ၅၅.၈၈၇ ၁၈.၂၈၄ ၇၄.၁၇၁ ၁၈.၂၉၀ ၁၇.၄၈၄ ၃၅.၇၇၄ ၃၇.၅၉၇ ၀.၈၀၀ ၃၈.၃၉၇
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၅၆၆၆.၆၃၆ ၂၃၃၈.၁၀၈ ၈၀၀၄.၇၄၄ ၄၄၈၄.၀၈၈ ၂၂၄၅.၉၃၂ ၆၇၃၀.၀၂၀ ၁၁၈၂.၅၄၈ ၉၂.၁၇၆ ၁၂၇၄.၇၂၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages