ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၁-၆-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၁-၆-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၃၄၃.၁၆၂ ၁၂၉၃.၉၀၀ ၃၆၃၇.၀၆၂ ၃၁၈၇.၉၈၃ ၁၂၁၅.၉၃၉ ၄၄၀၃.၉၂၂ -၈၄၄.၈၂၁ ၇၇.၉၆၁ -၇၆၆.၈၆၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၉.၁၅၃ ၁၃.၅၆၄ ၁၃၂.၇၁၇ ၁၉၁.၄၅၇ ၉.၂၉၁ ၂၀၀.၇၄၈ -၇၂.၃၀၄ ၄.၂၇၃ -၆၈.၀၃၁
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၆၂.၉၇၁ ၄၈.၃၆၂ ၄၁၁.၃၃၃ ၃၄၀.၁၃၁ ၂၇.၈၄၂ ၃၆၇.၉၇၃ ၂၂.၈၄၀ ၂၀.၅၂၀ ၄၃.၃၆၀
ကန္ပိုက္တီး ၂၄၉.၂၅၀ ၂၄.၃၄၆ ၂၇၃.၅၉၆ ၁၁၀.၈၀၃ ၁၉.၇၆၁ ၁၃၀.၅၆၄ ၁၃၈.၄၄၇ ၄.၅၈၅ ၁၄၃.၀၃၂
က်ိဳင္းတံု ၅.၅၉၉ ၁.၁၁၃ ၆.၇၁၂ ၀.၂၂၈ ၁.၂၈၇ ၁.၅၁၅ ၅.၃၇၁ -၀.၁၇၄ ၅.၁၉၇
တာခ်ီလိတ္ ၁၃.၁၇၁ ၅၁.၆၂၇ ၆၄.၇၉၈ ၁၀.၄၈၈ ၅၈.၈၈၄ ၆၉.၃၇၂ ၂.၆၈၃ -၇.၂၅၇ -၄.၅၇၄
ျမ၀တီ ၁၃၄.၉၇၆ ၅၄၈.၈၆၇ ၆၈၃.၈၄၃ ၆၆.၇၇၃ ၆၁၈.၆၈၉ ၆၈၅.၄၆၂ ၆၈.၂၀၃ -၆၉.၈၂၂ -၁.၆၁၉
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၅.၅၆၄ ၂၈.၈၆၄ ၁၈၄.၄၂၈ ၁၂၆.၆၉၀ ၃၇.၀၉၄ ၁၆၃.၇၈၄ ၂၈.၈၇၄ -၈.၂၃၀ ၂၀.၆၄၄
ျမိတ္ ၁၀၁.၂၇၁ ၉၁.၂၆၈ ၁၉၂.၅၃၉ ၁၄၆.၇၄၅ ၅၄.၄၁၈ ၂၀၁.၁၆၃ -၄၅.၄၇၄ ၃၆.၈၅၀ -၈.၆၂၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၇၂၄.၄၃၃ ၁၄၂.၁၂၅ ၁၈၆၆.၅၅၈ ၃.၂၃၆ ၁၁၇.၄၀၄ ၁၂၀.၆၄၀ ၁၇၂၁.၁၉၇ ၂၄.၇၂၁ ၁၇၄၅.၉၁၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၉.၄၄၀ ၆.၁၆၈ ၁၅.၆၀၈ ၄.၇၃၇ ၁.၉၈၈ ၆.၇၂၅ ၄.၇၀၃ ၄.၁၈၀ ၈.၈၈၃
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၁ ၀.၂၂၇ ၁.၂၈၈ ၀.၃၉၃ ၀.၅၆၉ ၀.၉၆၂ ၀.၆၆၈ -၀.၃၄၂ ၀.၃၂၆
၁၃ စစ္ေတြ ၉.၄၁၁ ၇.၅၄၁ ၁၆.၉၅၂ ၁၁.၇၆၅ ၁.၀၃၄ ၁၂.၇၉၉ -၂.၃၅၄ ၆.၅၀၇ ၄.၁၅၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၆.၁၀၂ ၀.၀၅၀ ၆.၁၅၂ ၁၁.၆၇၃   ၁၁.၆၇၃ -၅.၅၇၁ ၀.၀၅၀ -၅.၅၂၁
၁၅ တမူး ၈၁.၀၅၆ ၀.၈၆၀ ၈၁.၉၁၆ ၅၄.၁၃၀ ၁.၆၉၁ ၅၅.၈၂၁ ၂၆.၉၂၆ -၀.၈၃၁ ၂၆.၀၉၅
၁၆ ရိဒ္ ၅၂.၇၀၀ ၁၇.၆၂၉ ၇၀.၃၂၉ ၁၇.၈၂၈ ၁၇.၃၀၄ ၃၅.၁၃၂ ၃၄.၈၇၂ ၀.၃၂၅ ၃၅.၁၉၇
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၅၃၆၉.၃၂၀ ၂၂၇၆.၅၁၁ ၇၆၄၅.၈၃၁ ၄၂၈၅.၀၆၀ ၂၁၈၃.၁၉၇ ၆၄၆၈.၂၅၇ ၁၀၈၄.၂၆၀ ၉၃.၃၁၄ ၁၁၇၇.၅၇၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages