ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၆-၄-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၉၆၇.၂၅၄ ၉၉၉.၇၃၅ ၂၉၆၆.၉၈၉ ၂၅၅၀.၂၃၁ ၉၄၆.၄၄၁ ၃၄၉၆.၆၇၂ -၅၈၂.၉၇၇ ၅၃.၂၉၄ -၅၂၉.၆၈၃
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၀၅.၈၀၀ ၈.၃၁၈ ၁၁၄.၁၁၈ ၁၅၉.၆၆၆ ၆.၃၅၃ ၁၆၆.၀၁၉ -၅၃.၈၆၆ ၁.၉၆၅ -၅၁.၉၀၁
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၁၂.၀၁၀ ၃၂.၄၇၃ ၃၄၄.၄၈၃ ၂၉၂.၄၈၅ ၁၈.၁၇၁ ၃၁၀.၆၅၆ ၁၉.၅၂၅ ၁၄.၃၀၂ ၃၃.၈၂၇
ကန္ပိုက္တီး ၁၈၁.၆၅၁ ၁၄.၈၄၃ ၁၉၆.၄၉၄ ၇၆.၈၆၃ ၁၄.၄၆၆ ၉၁.၃၂၉ ၁၀၄.၇၈၈ ၀.၃၇၇ ၁၀၅.၁၆၅
က်ိဳင္းတံု ၃.၄၇၆ ၀.၉၃၁ ၄.၄၀၇ ၀.၁၃၈ ၁.၀၇၅ ၁.၂၁၃ ၃.၃၃၈ -၀.၁၄၄ ၃.၁၉၄
တာခ်ီလိတ္ ၈.၉၀၃ ၃၂.၇၅၂ ၄၁.၆၅၅ ၇.၉၄၅ ၄၃.၈၅၅ ၅၁.၈၀၀ ၀.၉၅၈ -၁၁.၁၀၃ -၁၀.၁၄၅
ျမ၀တီ ၈၁.၆၅၂ ၄၂၃.၅၂၄ ၅၀၅.၁၇၆ ၅၃.၄၃၂ ၄၈၆.၄၄၀ ၅၃၉.၈၇၂ ၂၈.၂၂၀ -၆၂.၉၁၆ -၃၄.၆၉၆
ေကာ့ေသာင္း ၁၃၀.၄၆၈ ၂၀.၈၄၄ ၁၅၁.၃၁၂ ၁၁၂.၂၂၁ ၃၀.၆၁၅ ၁၄၂.၈၃၆ ၁၈.၂၄၇ -၉.၇၇၁ ၈.၄၇၆
ျမိတ္ ၉၂.၂၈၆ ၇၄.၄၁၂ ၁၆၆.၆၉၈ ၁၃၃.၂၃၃ ၄၅.၀၆၈ ၁၇၈.၃၀၁ -၄၀.၉၄၇ ၂၉.၃၄၄ -၁၁.၆၀၃
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၃၄၇.၂၅၈ ၁၈.၅၃၄ ၁၃၆၅.၇၉၂ ၂.၆၉၂ ၁၁၇.၂၉၄ ၁၁၉.၉၈၆ ၁၃၄၄.၅၆၆ -၉၈.၇၆၀ ၁၂၄၅.၈၀၆
၁၁ ေမာေတာင္ ၇.၇၂၇ ၅.၃၆၀ ၁၃.၀၈၇ ၃.၇၈၂ ၁.၄၆၆ ၅.၂၄၈ ၃.၉၄၅ ၃.၈၉၄ ၇.၈၃၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၁၇၆ ၁.၂၃၅ ၀.၃၄၀ ၀.၃၈၂ ၀.၇၂၂ ၀.၇၁၉ -၀.၂၀၆ ၀.၅၁၃
၁၃ စစ္ေတြ ၇.၄၀၇ ၆.၉၇၅ ၁၄.၃၈၂ ၁၀.၁၅၁ ၁.၀၁၈ ၁၁.၁၆၉ -၂.၇၄၄ ၅.၉၅၇ ၃.၂၁၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၉၉၁ ၀.၀၄၀ ၅.၀၃၁ ၁၀.၁၂၀   ၁၀.၁၂၀ -၅.၁၂၉ ၀.၀၄၀ -၅.၀၈၉
၁၅ တမူး ၅၄.၈၉၇ ၀.၆၆၈ ၅၅.၅၆၅ ၃၄.၀၄၈ ၁.၀၈၈ ၃၅.၁၃၆ ၂၀.၈၄၉ -၀.၄၂၀ ၂၀.၄၂၉
၁၆ ရိဒ္ ၃၉.၉၃၈ ၁၃.၀၅၂ ၅၂.၉၉၀ ၁၄.၄၉၂ ၁၅.၁၇၅ ၂၉.၆၆၇ ၂၅.၄၄၆ -၂.၁၂၃ ၂၃.၃၂၃
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၄၃၄၆.၇၇၇ ၁၆၅၂.၆၃၇ ၅၉၉၉.၄၁၄ ၃၄၆၁.၈၃၉ ၁၇၂၈.၉၀၉ ၅၁၉၀.၇၄၈ ၈၈၄.၉၃၈ -၇၆.၂၇၂ ၈၀၈.၆၆၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages