ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၀-၇-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၂၀၅.၀၅၉ ၅၀၅.၇၅၄ ၁၇၁၀.၈၁၃ ၉၅၁.၅၅၉ ၅၂၃.၉၇၇ ၁၄၇၅.၅၃၆ ၂၅၃.၅၀၀ -၁၈.၂၂၃ ၂၃၅.၂၇၇
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၇.၂၃၀ ၄.၉၇၇ ၆၂.၂၀၇ ၆၇.၁၂၀ ၅.၂၃၃ ၇၂.၃၅၃ -၉.၈၉၀ -၀.၂၅၆ -၁၀.၁၄၆
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၈၄.၇၈၅ ၁၆.၃၇၉ ၁၀၁.၁၆၄ ၁၅၅.၈၆၈ ၁၇.၈၀၅ ၁၇၃.၆၇၃ -၇၁.၀၈၃ -၁.၄၂၆ -၇၂.၅၀၉
ကန္ပိုက္တီး ၆၈.၁၄၆ ၉.၂၃၀ ၇၇.၃၇၆ ၃၃.၆၁၀ ၁၃.၄၅၉ ၄၇.၀၆၉ ၃၄.၅၃၆ -၄.၂၂၉ ၃၀.၃၀၇
က်ိဳင္းတံု ၀.၁၀၀ ၀.၆၈၅ ၀.၇၈၅ ၀.၀၄၆ ၀.၄၂၂ ၀.၄၆၈ ၀.၀၅၄ ၀.၂၆၃ ၀.၃၁၇
တာခ်ီလိတ္ ၃.၈၉၇ ၂၃.၆၂၁ ၂၇.၅၁၈ ၄.၈၂၀ ၁၇.၃၉၀ ၂၂.၂၁၀ -၀.၉၂၃ ၆.၂၃၁ ၅.၃၀၈
ျမ၀တီ ၂၆.၅၆၈ ၂၃၅.၁၈၇ ၂၆၁.၇၅၅ ၁၆.၄၂၇ ၂၂၆.၉၂၆ ၂၄၃.၃၅၃ ၁၀.၁၄၁ ၈.၂၆၁ ၁၈.၄၀၂
ေကာ့ေသာင္း ၃၁.၈၄၉ ၁၃.၃၅၃ ၄၅.၂၀၂ ၂၀.၀၀၃ ၂၃.၃၂၁ ၄၃.၃၂၄ ၁၁.၈၄၆ -၉.၉၆၈ ၁.၈၇၈
ျမိတ္ ၅၇.၆၇၇ ၁၈.၇၈၉ ၇၆.၄၆၆ ၃၀.၅၅၃ ၁၅.၂၈၂ ၄၅.၈၃၅ ၂၇.၁၂၄ ၃.၅၀၇ ၃၀.၆၃၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၂၅၀ ၀.၅၂၇ ၁.၇၇၇ ၂.၀၆၅ ၀.၁၁၁ ၂.၁၇၆ -၀.၈၁၅ ၀.၄၁၆ -၀.၃၉၉
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၇၅၇ ၁.၀၈၀ ၂.၈၃၇ ၀.၉၀၀ ၀.၆၀၉ ၁.၅၀၉ ၀.၈၅၇ ၀.၄၇၁ ၁.၃၂၈
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၇၄ ၀.၂၉၃ ၀.၃၆၇ ၀.၀၆၇ ၀.၁၄၁ ၀.၂၀၈ ၀.၀၀၇ ၀.၁၅၂ ၀.၁၅၉
၁၃ စစ္ေတြ ၃.၂၄၉ ၄၄.၈၀၂ ၄၈.၀၅၁ ၁.၁၅၆ ၀.၀၁၆ ၁.၁၇၂ ၂.၀၉၃ ၄၄.၇၈၆ ၄၆.၈၇၉
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၉၈၇   ၂.၉၈၇ ၃.၃၇၅   ၃.၃၇၅ -၀.၃၈၈   -၀.၃၈၈
၁၅ တမူး ၃၈.၂၅၅ ၀.၇၉၉ ၃၉.၀၅၄ ၆.၀၃၅ ၁.၆၉၄ ၇.၇၂၉ ၃၂.၂၂၀ -၀.၈၉၅ ၃၁.၃၂၅
၁၆ ရိဒ္ ၅.၈၅၄ ၅.၀၅၆ ၁၀.၉၁၀ ၉.၅၆၄ ၃.၅၈၅ ၁၃.၁၄၉ -၃.၇၁၀ ၁.၄၇၁ -၂.၂၃၉
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၅၈၈.၇၃၇ ၈၈၀.၅၃၂ ၂၄၆၉.၂၆၉ ၁၃၀၃.၁၆၈ ၈၄၉.၉၇၁ ၂၁၅၃.၁၃၉ ၂၈၅.၅၆၉ ၃၀.၅၆၁ ၃၁၆.၁၃၀

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages